(Baothanhhoa.vn) - Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động tiếp sức mùa thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã huy động 2.100 đoàn viên, thanh niên, chia thành 70 đội hình tham gia tiếp sức cho thí sinh tại các điểm thi, bến xe bus…

Tin liên quan

Đọc nhiều

WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdWTfDnSXhu64kPT0jYeG6vSnhursj4bud4bqtxIPhurvhu6wjw7Phuqch4bq74bqnI+G6u+G6rcSD4bq7I8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hI8Oz4bqt4bqvbCNv4buZOCPhurnhu48hI8Oz4bqn4bqtI1kvN8OdWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3w6HhurvDs8OhbkDDnVk3IzjDqSFvb8OZQGzhu7fDoeG6u8Ozw6FuQMOdWeG6reG6ueG6pSM4w6khb2/DmUA5w7PhuqfDsuG6uTcj4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiM6Jj1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojJTs/bOG7n+G7sEAjb244w5lA4bqnw7PDs2zhu6ovL+G6reG7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy/hurvDoeG7o28vJC4lPy8kPyQ5JD0uKiU/P8OzPy4sLjvDqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5kkPyVAIyHDqcOzw5lAJeG7riQ9PSNh4bq9KeG6uyPhu53huq3Eg+G6u+G7rCPDs+G6pyHhurvhuqcj4bq74bqtxIPhursjw7Phuqch4bq5I+G6peG6rSEjw7Phuq3huq9sI2/hu5k4I+G6ueG7jyEjw7Phuqfhuq1AIy/DnVkvN8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3IWzDs+G6reG6veG6u0Ajb8Oz4buhw6nDocOZQMOzw6Hhu5/Dsy0hw6nhuq3huqXhurvhu6ojOMOh4bq7w7PDoW7hu7BAw53DiXvhurvhuqcjYTzhur0jw5Nj4bq74bqnI2Hhur0p4bq7I8OzIuG6u+G6pSM4KDgj4budNMOzI2zhuqc14bq5Izjhuqfhur0jOCg4I2HDrOG6uyPhu51iI8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hIzjhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcjw7Phuq3huq9sI2/hu5k4I+G6ueG7jyEjw7Phuqfhuq0j4bq7feG6uSMlPSQu4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bqmw6EhOUDDneG6uuG6p13hurkjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtIzjDqiPhuqfhuq3hurfDsiNtw7I+IzgoOCPhuqfhur08w7MjYWjhurvhuqUjw7Phuq3huq9sI2/hu5k4I+G6ueG7jyEjw7Phuqfhuq0jw7M84bqtI2VxI8Oz4bqn4bqtI8OT4bqmTMOTI23DsmY4I+G6peG6rSEj4bq7feG6uSMlPSQuI+G7neG7i+G6rSNs4bqn4buTw6zhurvhuqUjOOG6pzHhurkjw7Phuqfhuq3huq/DsyPDs+G6p+G7lzjhu6wj4bqn4bqt4bq3w7IjbcOyPuG7rCMh4bq7I8Oz4bq9KeG6u+G7rCPhu7Uh4bq7I8OT4bqn4buT4buJ4bq74bqlI+G7ncO1I8OTY+G6u+G6pyNh4bq9KeG6uyNheyPhuqfDsuG7oSNhaOG6u+G6pSMl4buuJD09I2Hhur0p4bq7I+G7neG6rcSD4bq74busI8Oz4bqnIeG6u+G6pyPhurvhuq3Eg+G6u+G7rCM44bqn4bqtISPDs+G6pynhurvhuqcjOz0jYWjhuq0j4bqn4bqr4bq74bqnI8Oz4bqnIeG6uSPhuqXhuq0hI8Oz4bqt4bqvbCNv4buZOCM44bqn4bq9I8Oz4bqn4bqpI2/huq3hurvhuqcjw7M84bqtIzgoOCNh4bqt4bqz4bq5I8Oz4bqn4bqt4busIzfhuq/hursj4bufw6EjN8Oyb+KAplkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hu7fhuqfhu5PDrOG6u+G6pSPDs27huqvhurvhuqcj4oCcw5Phuq3huq9sI2/hu5k4I+G6ueG7jyEjw7Phuqfhuq3igJ0j4bq7feG6uSMlPSQuI+G6p+G6vTzDsyNhaOG6u+G6pSM4IeG6vSNh4bqt4bqz4bq5I8Oz4buVIzjhuqfhuq3hurHDsiPhurvhuqUp4buhIyUmI2Hhuq/hursj4bq74bqlKeG7oSMlOy06I+G7neG7i+G6rSM4KDgj4bq7aOG6rSM5w7LhurvhuqUjOOG6p+G6qeG6u+G6pyPhuqVn4bq54buqI8OT4buTI+G7nTLhursjw7PhuqfDtCPDs8O1OCM44bqn4bq9IzgoOCPDs+G6p+G6qSNv4bqt4bq74bqnI8OzPOG6rSM4KDgjYeG6reG6s+G6uSPDs+G6p+G6reG7rCM34bqv4bq7I+G7n8Oh4busI8Ozbjzhurkj4bufw6EjN8OycMOz4buwI8Oz4buTI+G7nTLhursj4bql4bqt4buL4bqtI8Oz4bqn4bqt4bq3w7IjOCg4I2Hhuq3hurPhurkjw7Nu4buBI+G6peG6rSgjbuG6oyPhurnhuq3hurXhursjbOG6p+G6qeG7sCPhuqfhu5Phu4vhurvhuqUjOTbhursjYeG6rSPDqTzhuq3hu6wjYWIhI2Hhuq3hurPhurkjw7Phuqfhuq3hu7Aj4budNOG6uyNhaOG6u+G6pSM4KDgjb8OyMsOzI33hurvhu6wj4bq74bqnKSPDs27hu4Ej4bq54bqt4bq14bq7I2zhuqfhuqkj4budKSPhuqXhuq0oI27huqMjOOG6p+G6vSPDs+G6p+G6qSNv4bqt4bq74bqn4buwI+G6peG6reG7myPhuqXhuqvhursjw7NuNMOzI8Oz4buXIyHhursjw7Phur0p4bq7I+G6peG6rSHhur0jw7Phuqfhu4XhurvhuqXhu7AjNz7hur0jYT7hurkjIeG6uyPhurvhuq3hurvhuqfhu6wjw7NuNMOzI8Oz4buXI8OzPOG6rSM4KDgjYeG6reG6s+G6uSPDs+G6p+G6reG7rCNl4bqnw7Ij4bud4buXOCNhw6rhursjw7Phuq3huq9s4busI+G6u+G6pykjw7Nu4buBI8Oz4bqn4bqpI2/huq3hurvhuqfigKZZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdQWbhuq0j4bud4buL4bqtIzgoOCPDs+G6p+G6qSNv4bqt4bq74bqnI2oj4bufISNh4bqt4bqz4bq5I8Oz4bqn4bqt4busIzgoOCPDs+G6q+G6u+G6pyPhurvhuqXDsuG7oeG6t+G6uyPhu53huq3Eg+G6uyNvw6Mjw7NpIzjhuqfhu5k4I2HDquG6uyPDs+G6p+G6qSNv4bqt4bq74bqnI+G7nSkj4bq74bql4buT4buJ4bqtI+G6u+G6pykjw7Phuqfhuqkjb+G6reG6u+G6pyPDszzhuq0jOCg4I2FiISNh4bqt4bqz4bq5I8OzNGwjw7Nuw7LhurvhuqXhu6wjYWfhurvhuqUjw7Phuqfhu4nhuq0jbOG6pyjDsyPhurvhu5Phu4s4I8OyZuG6u+G6peG7rCNhZyN94bq7I+G6u+G6p+G6oSPhu50pI+G6p8OtI8OzbsSpI8Oz4bqn4buF4bq74bqlI8Oz4bqt4bq7I+G6p+G7k+G7i+G6u+G6pSM5NuG6uyM44bqn4bq9I8Oz4bqn4bqpI2/huq3hurvhuqfhu6wjOOG6p2oj4bufw6Ej4bq54bqt4bq14bq7I2zhuqfhuqkjOOG6p+G6vSM4KDgjw7Phuqfhuqkjb+G6reG6u+G6pyNqIzjhu4/hurvhuqUj4bq5aMOzI2XhuqfDsiPhu53hu5c4I2Hhuq/hursjOCg4I2FiISNh4bqt4bqz4bq5I8Oz4bqn4bqt4buwI2Xhuqc+4bq9I28ow7Phu6wj4bql4bqt4buL4bqtI8Oz4bqn4bqt4bq3w7IjOCg4I2FiISNh4bqt4bqz4bq5I33hursjw7Jm4bq74bqlI+G6peG6rSgjbuG6o+G7rCNhPuG6uSM3PuG6vSMh4bq7I8Oz4bq9KeG6uyPhu53hurcjb+G6reG6u+G6pyPDs+G6p+G7lzgjbOG6pzXhurkjOOG6p+G6vSPDs+G6p+G6qSNv4bqt4bq74bqnI+G7nSkj4bq74bql4buT4buJ4bqtI+G6u+G6pykjw7Phuqfhuqkjb+G6reG6u+G6p+G7sCM4KDgjYWjhuq0j4bqn4bqr4bq74bqnI8Oz4bqr4bq74bqnI+G6u+G6pcOy4buh4bq34bq7I8OzfeG6u+G6pSM44buT4buJ4bq74bqlI2zhuqdm4bqtI+G6p8SpbCPhu53hu4vhuq0jOCg4Izfhurfhurvhuqcj4bud4bqt4bq34bq74busI8Ozbjzhurkj4buhI8Oz4bqvI2zhuqfhu5Phu4nhurvhuqXhu6wj4bufe+G7rCNs4bqnZuG6rSPhuqfEqWwj4bufxqEjw6lwI2Xhuqfhuq0jOMOqI2/hu5cjOGYjNzLDsyPDs+G6p+G7k+G7ieG6u+G6pSPhu53hurEjw7Phuqfhu4nhuq0jw7Phuq3huq/Ds+G7rCPDsyHhuq0j4bq7POG6u+G7rCNv4buZOCNl4bqn4bq94bqj4buwI2zhuqdm4bqtI+G6p8SpbCPhu53hu4vhuq0jw6nhu5c4I8Op4buTxKnhurvhuqUjOOG7heG6u+G6pSMh4bq7I+G6p+G7k+G7i+G6u+G6pSM5NuG6u+G7rCNs4bqnMeG6uyPDqcOyZ+G6u+G6pSPDszzhuq0jOCg4I+G6u+G6pXsjw7Phu5Phu6wjYeG6reG6s+G6uSM54buV4bq74bqlI+G7n8OhIzfDsnDDs+G7rCM34bqv4bq7I+G7n8OhI+G7nSkjOCg4I2FiISNh4bqt4bqz4bq5I8OzaSM44bqn4buZOCPDs+G6p+G6reKAplkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53hurrhuqXhur0p4bqtI24h4busIzjhu4/hurvhuqUjYWfhurvhuqUj4bqnKeG6u+G6pyPhu53hu4vhuq0jOCg4I2Fo4bqtI+G6p+G6q+G6u+G6pyPDs+G6q+G6u+G6pyPhurvhuqXDsuG7oeG6t+G6uyPhu50pI29kI8OzxqEj4bq54buPISPDs+G6p+G6reG7rCPhu7Uh4bq7I8OT4bqn4buT4buJ4bq74bqlI+G7ncO1I8OTY+G6u+G6pyNB4bq9KeG6uyPDk2PhurvhuqcjYeG6vSnhursjYXsjw7Nu4bqt4bqz4bq7I2Xhuqch4bqtI+G6p8OtI8OzbsSpI8OzbiHhurvhuqUjw7Phuqfhuq3huq/DsyM3YiMo4bq94busI+G6ueG7keG7rCPhu4UjOOG6p8OhIzjhuqfhur0jJTsj4bqnw7Lhu6Hhurfhurvhu6wjw7PhuqdiI+G7n3vhu6wjw7Phuqcp4bq74bqnI2zhuqdmI+G7neG7i+G6rSPDs25iI+G6peG6rSgjw7Phuq3hurHhursjJT89I8OzbuG6reG6t8OyI2Fn4bq74bql4buwI8Oz4bqnfeG6uSPhuqfhu4fhuq3hu6wjYWjhurvhuqUj4bud4bqtxIPhursjw7Mi4bq74bqlI23DsikjOOG6p+G6vSM4KDgjYWjhuq0j4bqn4bqr4bq74bqnI8Oz4bqr4bq74bqnI+G6u+G6pcOy4buh4bq34bq7I8OzPOG6rSM4KDgjYeG6reG6s+G6uSPDs+G6p+G6rSPDs+G6p8OyaDgjJSPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyPDk+G6pzw44bqnI8OT4bqnKeG6u+G6p+G7rCPhu6DEg+G6uyNBYuG6u+G6pyPhu50pI8OTTCNPM+G6uSNPw6zhurvigKZZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGx1w7LDs+G6p+G6vW5Aw53DicSDI0zhuqfhu5PEqeG6u+G6pVkvbMOd

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]