(Baothanhhoa.vn) - Một nhóm thanh niên gồm 21 đối tượng (gồm cả nam và nữ) đã lập một nhóm kín trên mạng xã hội để rủ rê, lôi kéo điều khiển xe mô tô tháo (hoặc che) biển kiểm soát để lạng lách, đánh võng, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPhu7My4bq64busOOG6ulZVw5rDmeG7nuG7ruG6ulbDmljhu67huropw5pJVsOa4bqk4bq6KcOaw5nhu6A84bq6VsOZ4bueVuG6uuG7rOG7jizhurpWw5pY4buu4bq64buw4bukVuG6uikh4bueVuG6uuG7ruG7ilZV4bq64buUUuG6uil94bq6KeG7jizhuro0w5nhurosw5rhu4rhu67huropIeG7jinhuropMeG6uuG6ocO5w63DuUIvw5rDikNCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uEPDsyMp4bq6VsOaWOG7ruG6uinDmklWw5rhurpWw5nhu55W4bq6VUDhu67hurrhur7DiuG6uuG7lOG7uMOZ4bq6KSI/VlXhurrhuqhVQOG7ruG6uuG7kuG7iOG6ulZJ4buu4bq6NMOM4bq6VjPhuqrhurrhu5TEqOG6uuG7rOG7jizhurrhu64jKeG6ulbDmljhu67hurrhu7Dhu6RW4bq6KSHhu55W4bq64buu4buKVlXhuro2xKjhurrDmiPDmeG6uuG7lFLhurohW+G6uiHhu57huqThurrhu6zhu7bDmeG6uuG7sMagV+G6uuG7lMOZUDzhurrhu7DDmsOZUlbhuro24buW4bq64buu4bu24bq6KeG7tuG6uinDmsONV+G6uuG6qMOaV03hu5Lhurrhu5LDmuG7luG6quG6uuG7kMOZUlbhurrhu7DDmVLhu67hurooV8ONKeG6uuG7lFLhurrhu6zhu4pWVeG6uuG7rMON4buSw5rhuqThurrhu5TDjVbDmuG6ujThu7RWVeG6pOG6uuG7ksOa4bu4VlXhurrhu5Thu7jDmeG6pOG6uuG7kuG7iFbhuropITrhurrhu6wx4buS4bq64busIj9WVeG6uuG7ksOaIOG7kuG6ulZKVlXhuropw5ox4buS4bq6KcOaw5nhurpWw5rDmVHhu67huro0feG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uCnhu5Y2KS1J4busw5lVVuG6tOG6uuG7kuG7llYp4buWIcOC4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7gkbhur4sNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hu4DDiuG7gC/hur7hu4bhu4Lhu5jhu4DDikbhur7hu4bhu4Lhu4Ip4buE4buC4buC4buAR+G7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcODw4rhu4RH4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uOG7szLhurrhu6w44bq6VlXDmsOZ4bue4buu4bq6VsOaWOG7ruG6uinDmklWw5rhuqThuropw5rDmeG7oDzhurpWw5nhu55W4bq64bus4buOLOG6ulbDmljhu67hurrhu7Dhu6RW4bq6KSHhu55W4bq64buu4buKVlXhurrhu5RS4bq6KX3hurop4buOLOG6ujTDmeG6uizDmuG7iuG7ruG6uikh4buOKeG6uikx4bq64bqhw7nDrcO54bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7gkbhur7hurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q8OzIynhuroo4bu44bq6w5rhu6ZWw5rhurrhu4hWw5rhuropw5pJVsOa4bqk4bq6KcOaw5nhu6A84bq6VsOZ4bueVuG6uil94bq6KeG7jizhurrhu6zhu4pWVeG6uuG7rMON4buSw5rhuqThurrhu5TDjVbDmuG6ujThu7RWVeG6pOG6uuG7ksOa4bu4VlXhurrhu5Thu7jDmeG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq6KcOaw5nhurrDmsOMVsOa4bq6VsOaw5lR4buu4bq6NH3hurrhu5jDmVNW4bq6IUnhurop4buKw5nhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5DFqOG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq64buSw5og4buS4bq6VkpWVeG6ujYy4bq64busOOG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDbsOaV+G7iFZV4bq64bq+4bq+4bq6VcOZJuG6ulZVw4w34bq64buGLeG7gC3hur7hurzhur7hu4DhuqThuropIeG7nlbhuropPDfhu6BW4bq64buUIiZWVeG6um/hu57hurpvScOZ4bqk4bq6KcOaPCPhu5Lhurosw5oiJlZV4bq64bq54bu2VlXhurrDuiVW4bqk4bq6w7lz4bq6w7nDmklWw5rhurrDrFhJ4bq6NjzDkinhurrDmsOZUVbhurrhu64jKeG6ulbDmljhu67hurrhu4Thuropw5pJVsOa4bqk4bq6KcOaw5nhu6A84bq6VsOZ4bueVuG6uuG7lMOZUDzhurrhu7DDmsOZUlbhurrhu4Dhurrhu67hu7bhurop4bu24bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7rklWVeG6uuG7kMOZUlbhurrhu7DDmVLhu67hurooV8ONKeG6pOG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5Qjw5nhurrhu65d4bq64buQ4buIV+G6usOaw5lS4buu4bq6LMOaWFZV4bq6VsOaSVbDmuG6pOG6ujQiPynhurrDlTzhuqThurrhu6zhu4pWVeG6uuG7rMON4buSw5rhuropIeG7nlbhurrhu5QiJlZV4bqm4bq6bz7hu5LhurpWw4w34bqk4bq6w7k94bq6KTzhu4xW4bq6KSFJ4bq6NF3huropIUlWVeG6uuG7sOG7oCnhurrDmj8s4bq6KTzhu4xW4bq6KSFJ4bq6VlXDmsOZUSzhuro0feG6uizDmllWVeG6ulZVMEnhuropI8OZ4bq6LMOa4buK4buu4bqk4bq64buQ4buIV+G6uuG7lOG7iOG7ruG6uikh4buOKeG6uikx4bq64bqhw7nDrcO54bq64bqow7k94bq64bq+R+G6vuG6quG6uuG7mFfhurrDucOaw5nhu6A84bq6KcON4bq64bq5JOG6unlKVuG6usOsPMOSVuG6pOG6uuG7ksONVuG6uuG7kCPhurpzw5pZVlXhurpl4buIVsOa4bq6KMONKeG6usOa4bumVsOa4bq6KDHhurpl4bu2VlXhurpJVuG6uinGr1bDmuG6uuG7rMOM4buu4bq6KT3huropISI6VlXhurrhu5RJVlXhurrhu6zDjOG7ruG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bq6KTzhu4xW4bq6KSFJ4bq64buww5lS4buu4bq6KFfDjSnhurpV4buMVuG6uuG7lFjhurrhu5TEqOG6uizDmsONKeG6usOaw5lRVuG6uigx4bq6NMOZUeG7kuG6uuG7rOG7jizhuropIOG7kuG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq64busMeG7kuG6uuG7rCI/VlXhuro0w5M34bq64buQSynhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q2XDjeG7kuG6uuG7lOG7uMOZ4bq6KSI/VlXhurrhu5TEqOG6uuG7kMOSKeG6uuG7ksOaw5Is4bq6w5rDmVE84bq64busUVbDmuG6uuG7mDBWVeG6uizDmiIlVlXhuropw5lRVuG6uuG7kltJ4bq6KT3huropPOG7jFbhuropIUnhurrhu5RS4bq6IUDhurpVSeG6uinDmsONV+G6uuG7ksOa4buKN+G6puG6usO5PeG6uik84buMVuG6uikhSeG6uuG6vkfhur7hurrhu5TEqOG6uikhw5lSVuG6uuG7sMOaScOZ4bq64buUI8OZ4bq6w5rhu6ZWw5rhuro0w5M34bq64buQSynhuqThurrhu7DDmuG7uFZV4bq64buSw5rhu6Dhuro0w4zhurrhu5BLKeG6ulXDmTPhurpJVuG6uilXw4xW4bq64bq+4bq64buU4bu4w5nhuropIj9WVeG6ulVA4buu4bq04bq6w7JVPDdTVuG6usOsMzzhurrDucOaw4xWw5rhurp5w5lWw5rhurrhuqgow5lWw5rhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vEfhuqrhuro64bq6LMOaIiZWVeG6usO5ISImVlXhurrDuiVW4bqk4bq6w7lz4bq6w7rhu4zhu67hurrDuiVW4bq64bqoVlUiJsOZ4bq64buUw5lQPOG6uuG7sMOaw5lSVuG6uizDmiIlVlXhuropw5lRVuG6quG6ujTDjOG6usOsQOG6usO5IcOdVlXhurrhurnhu4pX4bq64bqoKMOZVsOa4bq6Vkrhu67hurrhur7hurzhurxH4bqq4bq6OuG6uuG7ksOaPFZV4bq64buSIuG6usO5w5NW4bq6w7nDmsOMVsOa4bqk4bq6LMOaIiZWVeG6uuG6ueG7tlZV4bq6eVHhuqThuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6uuG6qFZVIibDmeG6ulZVQMOZ4bq6KEk84bq6LMOaIiVWVeG6uinDmVFW4bqq4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN0PMON4bq6KSHhu6ZWw5rhuro2w43hu5Lhurrhu67DmVbDmuG6pOG6uuG7rjrhurohI1ZV4bqk4bq64busMeG7kuG6uuG7rCI/VlXhurpl4bu2VlXhurpJVuG6ujbDjeG7kuG6uuG7lMWoVsOa4bq64buUw5M34bq64busw4zhurrhur7huropw5rDjFbDmuG6ujTDmeG7nlbhuropIVdWVeG6uuG7riMp4bq6VsOaWOG7ruG6uuG7sOG7pFbhuropIeG7nlbhurrhu67hu4pWVeG6ujbEqOG6usOaI8OZ4bq6VUDhu67hurrhur7DiuG6uinDmklWw5rhuqThuropw5rDmeG7oDzhurpWw5nhu55W4bq64buSWOG6uuG7lCPhuropPD3DmeG6uikw4bq6w4rhu4bhurrhu5Thu6BW4bq6w4pH4bq6KTw9w5nhurrhu5Ii4bq6KSE+4bq6OuG6usO5c+G6usO5w5pJVsOa4bq6w6xYSeG6pOG6usO5c+G6usO64buM4buu4bq6w7olVuG6ujTDjOG6usOaPDdRVuG6unQ84buIVlXhurrhu7MiJVZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDssOaWOG7ruG6uuG7lOG7uMOZ4bq6KSI/VlXhurpWw4w34bq64buUxKjhurrhu6zhu44s4bq6VsOaWOG7ruG6uuG7sOG7pFbhuropIeG7nlbhurrhu67hu5YoKOG7llZV4buWIeG6uuG7kljhurop4bueVuG6uuG7rMOM4bq64oCcxJE+4bq64bua4buS4oCd4bq64buUUuG6uikhSVfhurrhu5Q9w5nhuqThuropfeG6uinhu44s4bq6VsOaSTzhurooMuG6uuG7mH1WVeG6ujbhu5bhurrhu67hu7bhurop4bu24bq6KcOaw41X4bq64buQw5lSVuG6uuG7sMOZUuG7ruG6uihXw40p4bq64buUUuG6uuG7rOG7ilZV4bq64busw43hu5LDmuG6pOG6uuG7lMONVsOa4bq6NOG7tFZV4bqk4bq6LMOaWFZV4bq6VsOaSVbDmuG6pOG6ujQiPynhurrDlTzhuropIeG7nlbhurrhu5QiJlZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuTDhurpWw5pY4buu4bq64oCcxJE+4bq64bua4buS4oCd4bqk4bq64buSw5o+VlXhuropw5nhu6As4bq6KX3hu5Lhurrhu6zhu44s4bq6IUnhurpWw5rDmVA84bq6VsOaWOG7ruG6ulbDmuG7suG6uuG7sMOaw43hu5Lhuro0w4zhurrhu6zhu55W4bq64busxajhu5LDmuG6uuG7lMOZ4bq6KSHhu5484bq6KSHDneG7kuG6uuG7rDHhu5Lhurrhu6wiP1ZV4bq6ZeG7tlZV4bq6SVbhurrhu5RJVlXhurrhu6zDjOG7ruG6ulbDmsOZUeG7ruG6ujR94bqm4bq64bq5w5lSVuG6usOa4bumVsOa4bq6VsOaIuG6uinhu7jDmeG6uuG7hi3hu4DhuqThurrhu5LDmj5WVeG6uuG7rOG7jizhurpWw5pY4buu4bq64oCcKcOaRuKAneG6ulVA4buu4bq64buE4bq64buU4bu4w5nhuropIj9WVeG6ujTDjOG6usOa4buaVuG6ulbDmkk84bq64buUw5nhurrhu4Dhuro24buW4bq64buuw4034bqk4bq6KcOaw41X4bq64buQw5lSVuG6uuG7sMOZUuG7ruG6uihXw40p4bqk4bq6KeG7jizhuropITxWVeG6uinhu4rDmeG6ui484buIVlXhuropISImVlXhurpvSeG7ruG6usO6JVbhuro84bu4VlXhurpWIirhu5LhuqThurooSTzhurrhu5RY4bq64buUw5lQPOG6uuG7sMOaw5lSVuG6uizDmiIlVlXhuropw5lRVuG6uuG7lMOZ4bq6KSHhu55W4bq64buUIiZWVeG6uizDmuG7uOG6ujTDmeG6uizDmuG7iuG7ruG6usO5w7nhuqHDucOtw7nhuqThuropIeG7njzhurrhu5LDmsOd4buS4bq64busMeG7kuG6uuG7rCI/VlXhurrhu5LDmiDhu5LhurpWSlZV4bq6KcOaMeG7kuG6uinDmsOZ4bq64buS4bu2VlXhuro0feG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7k94bq64buS4bu2VlXhuropw43hu5Lhurrhu5TEqOG6uuG7rOG7jizhurrhu5DDmeG7nlbhurrhu5Dhu4hW4bq6NjLhurrhu6w44bq6NMOZ4bq6LMOa4buK4buu4bq6w5rDjFbDmuG6uuG7ksOa4bukVsOa4bq64buU4bu4w5nhuro0KsOZ4bq6w7JVPDdTVuG6usOsMzzhurrDucOaw4xWw5rhurp5w5lWw5rhuro0KsOZ4bq64buSw43hu5Lhurrhu6wkw5nhurrhu5Thu7jDmeG6ujQqw5nhurpWVSImw5nhuropMOG6uuG7lFvhurrDiuG7huG6uuG7lOG7oFbhurrhu5giKsOZ4bq6w4rhu4ThuropPD3DmeG6uuG7lMOZUDzhurrhu7DDmsOZUlbhurosw5oiJVZV4bq6KcOZUVbhuro24buW4bq64buu4bu24bq6KeG7tuG6uuG7sMOa4bu2VlXhurrhu5Qjw5nhurrhu65d4bq64buQ4buIV+G6usOaw5lS4buu4bqk4bq64buww5rhu7ZWVeG6ulVLVuG6uuG7kMOZUlbhurrhu7DDmVLhu67hurooV8ONKcOC4bq64bus4buOLOG6uuG7kMOZ4bueVuG6uuG7kOG7iFbhuro0w5nhurosw5rhu4rhu67hurrhu5Thu7jDmeG6ujQqw5nhurrhu7ZWVeG6uuG6uSThurp5SlbhurrDs8OZVsOa4bq64bqo4busw4zhurrhu5LDmlvhurosw5oiJVZV4bq6KcOZUVbhuqrhuro0UOG6uuG7rCTDmeG6ulXDmUlX4bq6NuG7luG6uuG7ruG7tuG6uinhu7bhurrhu5LDmlfhurpWVSImw5nhurrhu5giKsOZ4bq6w4pH4bq6KTw9w5nDguG6uinhu4rhu67hurpVw5kz4bq6LMOaIiVWVeG6uinDmVFW4bq6NMOZ4bq6LMOa4buK4buu4bq64buUUuG6ujYy4bq64busOOG6uinDmuG7llfhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6puG6um8x4buS4bq64busIj9WVeG6uuG7kuG7tlZV4bq6SVbhuropw5nhu6As4bq6KX3hu5Lhurrhu5JbVlXhurrhu5Lhu7jhurrDmkDhurooJeG6pOG6uinDjMOZ4bq64busw5lRPOG6uuG7lFLhuro2MuG6uuG7rDjhurpWVcOaw5nhu57hu67hurrhu5LDjeG7kuG6uuG7lOG7uMOZ4bq6KSI/VlXhurrhu5JY4bq64busw5nhu55W4bq6LjxJVuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LOG6oTwpw5pXIeG6uEPhurnhu6ZWw5rhurrDrD8sQi8sQw==

Đình Hợp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]