(Baothanhhoa.vn) - ...Hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

...Hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mớiCác đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Trọng Nam

Qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác tuyên giáo ở Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ tỉnh; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng ngừa, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan công tác tuyên giáo ở tỉnh trong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là tính kịp thời, sức thuyết phục và tính chiến đấu chưa cao, một số vấn đề bức xúc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân chưa được giải quyết kịp thời.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thách thức của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn, xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn. Nhất là, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa. Đặc biệt, năm 2020 là năm có nhiều lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh, cũng là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác tuyên giáo, đòi hỏi hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Công tác tuyên giáo phải bám sát thực tiễn chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá sát đúng, định hướng và dự báo chính xác, khoa học, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng.

Thực tế hiện nay cho thấy, vẫn còn tình trạng một số cấp ủy và ngay cả những người làm công tác tuyên giáo có nhận thức chưa thống nhất về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Thậm chí còn có sự nhầm lẫn giữa công tác tuyên giáo với công tác tư tưởng; công tác tuyên giáo với cơ quan tuyên giáo. Chính vì vậy, dẫn đến sự phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp chưa thường xuyên, liên tục, có lúc, có nơi thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, nên công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện hiệu quả một số chủ trương, nhiệm vụ lớn của tỉnh đề ra. Nguyên nhân của thực tế này được xác định là do nhận thức xem nhẹ công tác tuyên giáo, mặc định và trông chờ sự chỉ đạo và phối hợp từ phía cơ quan tuyên giáo. Mặt khác, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chưa đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng, chưa gắn nghiên cứu với định hướng sát, đúng, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp, vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Những bức xúc về tư tưởng bắt nguồn từ nhận thức, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội, các vấn đề bất cập về y tế, giáo dục - đào tạo,... tác động trực tiếp đến quyền lợi, tư tưởng, tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực tiễn cho thấy, trước những bức xúc về tư tưởng, dù mức độ phức tạp đến đâu nếu thông tin kịp thời, đúng đắn, định hướng tốt thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc sẽ được giải tỏa. Ngược lại, dù sự việc không quá phức tạp, mức độ bức xúc chưa phải là đỉnh điểm, nhưng nếu thông tin không kịp thời, chậm trễ, không nhất quán, định hướng dư luận không tốt thì sự việc dễ trở nên phức tạp, làm “nóng lên” bởi nhiều yếu tố trái chiều trong xã hội. Do vậy, công tác tuyên giáo không thể đi sau thực tiễn mà phải đi trước để dự báo, định hướng, đi trong các sự việc để nắm chắc tình hình, đi sau để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc.

Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ vừa là quyền lợi của đảng viên. Đây cũng là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi trong các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Do vậy, việc xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng đã có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng chú trọng lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết. Tích cực ứng dụng, phát huy công nghệ thông tin trong việc phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn và có nhiều đóng góp tích cực.

Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng ở tỉnh ta thời gian qua, cũng còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập nghị quyết, nên có biểu hiện làm lướt, làm cho xong; việc học tập nghị quyết của Đảng chủ yếu mới dừng ở khâu báo cáo những nội dung của nghị quyết mà chưa dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy cũng như giải đáp những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, gần đây, khi áp dụng học nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến kết nối từ Trung ương (hoặc từ tỉnh) đến cấp xã cho tất cả đảng viên trong tỉnh, trong khi trình độ, khả năng tiếp thu của đảng viên không đồng đều... Ở những mức độ khác nhau, cán bộ chủ chốt các cấp đều được tiếp thu những nội dung giống nhau, kể cả nghị quyết mang tính tổng hợp và chuyên đề, người cần nắm sâu cũng học tập như người chỉ cần nắm tinh thần cơ bản của nghị quyết. Báo cáo, truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết thường quan tâm những nội dung về quan điểm, nhận thức, chưa coi trọng phổ biến những nhiệm vụ, giải pháp cần thiết và cách thức tổ chức thực hiện nghị quyết.

Những hạn chế, thiếu sót này cần sớm được khắc phục. Trước hết, việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết cần được đổi mới theo hướng phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp. Những cán bộ chủ chốt có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, quản lý những lĩnh vực mà nghị quyết đề cập cần nghiên cứu sâu, trao đổi kỹ để thấm nhuần đầy đủ, chuẩn xác những định hướng của Trung ương; những cán bộ hoạt động ở các lĩnh vực khác cần nắm vững những quan điểm cơ bản; đảng viên chỉ cần hiểu những tinh thần cốt lõi của nghị quyết.

Khi giới thiệu nghị quyết cần coi trọng đồng thời việc định hướng nhận thức và định hướng hành động. Việc quán triệt chương trình, kế hoạch hành động phải được xem là trọng tâm của việc học tập nghị quyết. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, nêu rõ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, các điều kiện, cơ chế, chính sách, nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển khai, phân công rõ tổ chức, cá nhân đảm nhiệm các công việc cụ thể, yêu cầu và thời gian hoàn thành và phải dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, giải đáp những vấn đề đặt ra, tạo sự đồng thuận, thống nhất với quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình học tập triển khai nghị quyết.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, các phương pháp, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không ngừng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng có bước tiến mới. Hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch, chống đối trên internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức tiến hành đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả với nhiều hình thức, như: tuyên truyền miệng, thông tin, báo chí... Việc đấu tranh nhằm ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng, nổi bật là việc tổ chức đối thoại với những người nói và viết trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận luôn sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về những sự kiện, hiện tượng, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là thời điểm các thế lực thù địch, chống phá sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Trọng tâm là ngăn chặn tác động của “diễn biến hòa bình” dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với phương châm chủ động, kịp thời nắm bắt, xử lý, phản bác có hiệu quả các thông tin xấu, độc trên mạng internet. Tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học - nghệ thuật; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là căn bản, “chống” phải quyết liệt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Vì thế, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước - mở đường”, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện thắng lợi được mục tiêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo. Cùng với việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Đảng; cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ chuyên môn và có phương thức hoạt động khoa học, tích cực cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận và làm chủ các phương tiện công nghệ hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có khả năng phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, nói phải đi đôi với làm, viết và nói phải “đúng, trúng, thuyết phục”, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra cái mới. Thực hiện tốt các nội dung trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trịnh Trọng Nam

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]