(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý chặt chẽ, hiệu quả về số lượng biên chế công chức, viên chức, người làm việc góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thanh Hóa thực hiện hiệu quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Những năm gần đây, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm đồng bộ, thống nhất hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý chặt chẽ, hiệu quả về số lượng biên chế công chức, viên chức, người làm việc góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thanh Hóa thực hiện hiệu quả tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chếCán bộ, công chức phường Đông Hương đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện nay có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.462 tổ chức cơ sở đảng (có 27 đảng bộ cấp huyện, 4 đảng bộ cơ quan, đơn vị; 559 đảng bộ xã, phường, thị trấn, 400 đảng bộ và 503 chi bộ cơ sở) với 230.741 đảng viên sinh hoạt ở 10.109 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quyết định danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện khối Đảng, đoàn thể. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 7-4-2016, trong đó yêu cầu rà soát, điều chỉnh, khắc phục những chồng chéo, không rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; giữa UBND cấp huyện với các sở, ngành cấp tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 21-7-2015 để triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, phân loại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất cơ chế quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và nhân sự để tinh giản biên chế.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng đề án vị trí việc làm; tập trung rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đồng thời, hàng năm tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Trong giai đoạn 2016–2021, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế được 45.262 người; trong đó cấp tỉnh và cấp huyện giảm 13.051 người; cấp xã giảm 8.863 người; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn giảm 23.348 người. Thanh Hóa cũng đã sáp nhập, giảm 1.578 thôn, tổ dân phố; 76 đơn vị hành chính cấp xã; 6 ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 96 phòng, chi cục hoặc tương đương, 267 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị, tỉnh đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập 143 xã để thành lập 67 xã, giảm 76 xã. Theo đó, số đơn vị hành chính cấp xã đã giảm từ 635 xuống còn 559 xã, phường, thị trấn. Cùng với sáp nhập xã là việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và đưa công an chính quy về xã công tác; tỉnh Thanh Hóa đã giảm được 8.833 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trong đó cán bộ xã giảm 711 người, công chức xã giảm 1.190 người, người hoạt động không chuyên trách giảm 6.962 người.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, gắn với rà soát bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, tỉnh đã giảm 6 ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, giảm 96 phòng, chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện; giảm 267 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Từ thực tiễn triển khai, thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, một mặt là tiếp tục tinh gọn đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị; mặt khác phải tính toán thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Tiến hành hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện giảm số lượng cấp phó của các đơn vị, tổ chức theo lộ trình, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị và quy định của Đảng và Chính phủ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, tránh tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, nhất là trong quản lý Nhà nước, bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, thống nhất theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Tập trung hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]