(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thi đua, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ngay trong những ngày đầu năm mới 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thi đua, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm mới

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Định và xã Định Long thăm hỏi, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Định Long. Ảnh: Lê Hà

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tĩnh Gia lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chương trình phát triển đô thị là 1 trong 4 chương trình trọng tâm. Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển nhanh, bền vững của Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia đã từng bước được đầu tư xây dựng để trở thành đô thị công nghiệp đồng bộ, hiện đại. Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra năm 2020, UBND huyện Tĩnh Gia đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch hành động của UBND tỉnh, nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó đề ra các chỉ tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 8,9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 450 triệu USD (tính cả trong Khu Kinh tế Nghi Sơn). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 30.000 tỷ đồng; thành lập mới 150 doanh nghiệp trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa 72% trở lên. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 15% trở lên so với HĐND tỉnh giao... Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và của cả nhiệm kỳ đã đề ra, ngay từ những ngày đầu năm mới 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cho phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Công bố các quy hoạch đô thị công khai để thu hút đầu tư và nhân dân giám sát, thực hiện. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất, thu hút các dự án đầu tư để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường, phúc lợi công cộng...

Năm 2020, các cấp, các ngành trong huyện Yên Định phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định cho biết: Năm 2020, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 21,63% trở lên; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 150,3 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.106 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,78 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn dưới 0,5%; giải quyết việc làm mới cho 4.500 lao động... Huyện Yên Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đó là khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, từ những ngày đầu năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh, của huyện xây dựng các giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: UBND huyện đã xây dựng kế hoạch hành động, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách; khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán. Tăng cường quản lý về tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội... Huyện phấn đấu thực hiện tốt 34 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 16,3%; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5.900 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên; có 2 xã đạt xã kiểu mẫu; 3 thôn kiểu mẫu...

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020). Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tính phấn đấu rất cao, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 USD; sản lượng lương thực giữ ở mức 1,57 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 157.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 28.967 tỷ đồng; có thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên; giải quyết việc làm cho 69.000 lao động (xuất khẩu 10.000 lao động); tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,26% trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,46%. Tạo chuyển biến tích cực, tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới...

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm mới 2020, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần, khí thế quyết liệt, với phương châm hành động “Sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, về đích”, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành đạt và vượt ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Hồng Hạnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]