(Baothanhhoa.vn) - Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa gắn liền với quá trình hình thành và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh nhà, cũng như quá trình phát triển công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, qua đó, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm tốt sứ mệnh “đi trước, mở đường”

Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa gắn liền với quá trình hình thành và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh nhà, cũng như quá trình phát triển công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, qua đó, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước.

Ngành Tuyên giáo Thanh Hóa phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục làm tốt sứ mệnh “đi trước, mở đường”

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Chung kết Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 (tháng 5-2022). Ảnh: Nguyễn Mai

Trải qua 92 năm ra đời và đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước, ngành Tuyên giáo Thanh Hóa đã nhanh chóng trưởng thành để nắm vững sứ mệnh “đi trước, mở đường”. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, toàn ngành đã tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác tư tưởng chính trị, triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động sức người, sức của, phục vụ chiến đấu và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng quê hương; vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chi viện cho cách mạng miền Nam, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới, toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng quê hương xứ Thanh ngày càng phát triển.

Đứng trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới 2020-2025, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, toàn ngành luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, cũng như bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các hoạt động công tác tuyên giáo. Theo đó, đã tập trung tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)... Đặc biệt, đã nỗ lực quan tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép”: vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù luôn đứng trước đồng thời cả thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức, song với truyền thống vẻ vang được vun đắp từ thực tiễn hoạt động hết sức sinh động, hiệu quả và thuyết phục, có thể khẳng định công tác tuyên giáo không chỉ là một nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng Đảng; mà còn giữ vai trò “đi trước, mở đường” đối với mọi quyết sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Suốt hơn 9 thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển quê hương, ngành tuyên giáo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Đến nay, hệ thống ban tuyên giáo được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nắm vững chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có nhiều đóng góp quan trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất phát huy truyền thống quê hương, đất nước, ý chí tự lực, tự cường nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng.

Trước yêu cầu mới, nhất là trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm giảm sút niềm tin trong Nhân dân... đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới về nhiều mặt, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, ngành tuyên giáo cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén và thuyết phục ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn và trình độ dân trí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Chủ động và phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, văn học, nghệ thuật trong công tác chính trị, tư tưởng. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí, bảo đảm thông tin khách quan, trung thực, đúng định hướng, vì sự phát triển của tỉnh.

Hai là, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả. Coi trọng việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực dự báo, bám sát thực tiễn, đi sâu, đi sát cơ sở để hiểu rõ tư tưởng, tâm trạng xã hội, tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời, thỏa đáng băn khoăn, lo lắng của Nhân dân. Công tác tư tưởng phải đi trước và luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, cần phân tích, làm rõ tình hình, thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Làm cho Nhân dân hiểu rõ các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế của đất nước, địa phương, ngành; những lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, tạo được niềm tin trong Nhân dân, đặc biệt là đối với các dự án lớn, có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh; hình thành ở cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của tỉnh.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...

Năm là, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tư tưởng phải coi trọng cả “xây” và “chống”; việc tuyên truyền, giáo dục ý thức, nâng cao cảnh giác cách mạng phải gắn với nhận diện và vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác tư tưởng; phối hợp tốt với ban tuyên giáo các cấp trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Sáu là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức, lối sống. Cán bộ tuyên giáo là “chiến sĩ tiên phong”, “gác cửa” cho Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Thông qua công việc của cán bộ tuyên giáo, Đảng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, lý tưởng, lẽ sống; khẳng định niềm tin, định hướng giá trị và cổ vũ hành động cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 – 1-8-2022) là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam, quê hương Thanh Hóa anh hùng và tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, thể hiện rõ quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Từ đó phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo, thể hiện rõ sứ mệnh “đi trước, mở đường” trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa “đến năm 2025, trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]