(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-11-1945, tại Nhà máy đèn, đồng chí Bùi Đạt, đại diện Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị công bố Quyết định của Tỉnh ủy thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của thị xã Thanh Hóa do đồng chí Trần Tiến Quân (Trịnh Huy Lãng) làm Bí thư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỳ 1: Đảng bộ TP Thanh Hóa qua các kỳ đại hội

Ngày 15-11-1945, tại Nhà máy đèn, đồng chí Bùi Đạt, đại diện Tỉnh ủy đã triệu tập Hội nghị công bố Quyết định của Tỉnh ủy thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của thị xã Thanh Hóa do đồng chí Trần Tiến Quân (Trịnh Huy Lãng) làm Bí thư.

Kỳ 1: Đảng bộ TP Thanh Hóa qua các kỳ đại hội

Ảnh minh họa.

Chấp hành chỉ thị của Tỉnh ủy, tháng 3-1946, tại tầng 2, Nhà Máy đèn đã diễn ra Hội nghị toàn thể bầu Thị ủy lâm thời, gồm 3 đồng chí: Trần Tiến Quân, Nguyễn Thị Nghiên và Võ Nguyên Lượng, do đồng chí Trần Tiến Quân làm bí thư. Đây là tiền thân của Đảng bộ TP Thanh Hóa hiện nay.

75 năm thành lập và phát triển, TP Thanh Hóa đã tổ chức thành công 20 kỳ đại hội và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I (1959-1960)

Từ ngày 8 đến 12-1-1959, tại thị xã Thanh Hóa, Đảng bộ thị xã đã tiến hành Đại hội lần thứ I (1959 - 1960). Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tích cực củng cố các tổ chức thợ thủ công, tiểu thương lao động, nông dân vào con đường làm ăn tập thể..., nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng là phải ra sức củng cố đảng bộ vững mạnh về tổ chức, kiên định về lập trường tư tưởng, đủ sức lãnh đạo toàn dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I gồm 9 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đặng Văn Bôi được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy, đồng chí Hồ Văn Huấn giữ chức Phó Bí thư.

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II (1960-1961)

Từ ngày 10 đến 17-5-1960, Đảng bộ thị xã đã tiến hành Đại hội lần thứ II (1960-1961), dự đại hội có 92 đại biểu chính thức đại diện cho 37 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 1960: “Ra sức củng cố và phát huy thắng lợi năm 1958-1959, tăng cường ý chí phấn đấu, tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở và sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ, tranh thủ vươn lên hàng đầu, kiên quyết phấn đấu hoàn thành vượt mức và trước thời hạn kế hoạch Nhà nước năm 1960, đưa phong trào thị xã tiến lên mạnh mẽ, vững chắc và toàn diện...”. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II gồm 11 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đặng Văn Bôi được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính thị xã, đồng chí Hồ Văn Huấn giữ chức Phó Bí thư.

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III (1961-1962)

Từ ngày 4 đến ngày 8-4-1961, Đảng bộ thị xã Thanh Hóa triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ III. Trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ thị xã đã không ngừng phát động nhiều phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; tiếp tục tăng cường quan hệ sản xuất mới, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, củng cố an ninh - quốc phòng và chăm lo đời sống nhân dân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, do đồng chí Hồ Văn Huấn làm Bí thư Thị ủy; đồng chí Trần Trọng Tài làm Phó Bí thư.

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ IV (1962-1963)

Từ ngày 10 đến 14-7-1962, Đảng bộ Thị xã Thanh Hóa tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IV. Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ: “Ra sức phát huy những thành tích đạt được, dựa vào những thuận lợi và nhân tố mới của phong trào hợp tác hóa, phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, tiếp tục cải tạo và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, trên cơ sở nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần hợp tác tương trợ, đưa các cơ sở sản xuất, các ngành kinh tế phát triển với tinh thần cần kiệm, tự lực cánh sinh, nâng cao trình độ quản lý tổ chức kỹ thuật, tăng cường tích lũy vốn, tăng thêm thiết bị kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, phát triển văn hóa - giáo dục, giữ vững trật tự, trị an, củng cố quốc phòng... đưa phong trào thi đua sản xuất phát triển, thúc đẩy từng bước công cuộc xây dựng CNXH, thực hiện thắng lợi từng bước kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất...”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết; đồng chí Hồ Văn Huấn được bầu lại làm Bí thư Thị ủy.

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ V (1964-1967)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ V đã diễn ra từ ngày 24 đến 26-6-1964. Về dự đại hội có 120 đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.474 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới là: “Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Trung ương, tinh thần nhiệm vụ kế hoạch năm 1964, đảm bảo các nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết vấn đề lao động, lương thực, xuất khẩu, lưu thông phân phối và tinh thần một năm hoàn thành kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kết hợp với khả năng tình hình địa phương, giáo dục sâu sắc về giác ngộ xã hội chủ nghĩa, về quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm cần kiệm xây dựng Tổ quốc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Phát huy tinh thần dũng cảm cách mạng, tinh thần tự lực cánh sinh, khắc phục vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước năm 1964 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng đảm bảo là hạt nhân lãnh đạo thắng lợi mọi phong trào cách mạng của nhân dân thị xã Thanh Hóa...”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Đặng Văn Bôi được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy, đồng chí Hồ Văn Huấn giữ chức Phó Bí thư.

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI (1967-1969)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI được tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8-9-1967 tại xã Đông Tiến (Đông Sơn) là nơi sơ tán của cơ quan Thị ủy. Về dự Đại hội có 117 đại biểu thay mặt cho 914 đảng viên của 61 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ: “Phát huy kinh nghiệm tốt qua 3 năm chống Mỹ, cứu nước, trong gian khổ khói lửa, đặt cao hơn nữa công tác chính trị tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt là tập trung xây dựng cơ sở đảng vững mạnh, tích cực hơn nữa việc cải tiến tác phong lãnh đạo và chỉ đạo, công tác, thực sự mở rộng dân chủ, đi sâu phát động quần chúng, giáo dục cán bộ, quần chúng tinh thần quyết tâm cao, tinh thần tiến công cách mạng, không ngừng ra sức vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác. Đặc biệt kiên quyết tập trung toàn lực đẩy mạnh sản xuất phát triển đưa phong trào tiến lên”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 19 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Huấn được bầu làm Bí thư Thị ủy; đồng chí Trần Trọng Tài làm Phó Bí thư, (Chủ tịch Ủy ban Hành chính thị xã).

  1. Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII (1969-1971)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Thanh Hóa lần thứ VII diễn ra từ ngày 17 đến 23-4-1969. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đại hội khẳng định: “Lấy xây dựng Đảng làm gốc, lấy tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và thi đua yêu nước làm động lực, thúc đẩy toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng về miền Nam ruột thịt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến lớn, giữ vững nếp sống quân sự hóa, bảo vệ thị xã an toàn trong mọi tình huống, phát huy cao độ ý thức tự lực cánh sinh và tinh thần công tác tương trợ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước; tăng thêm vốn tích lũy đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, ưu tiên số 1 là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế, cán bộ khoa học - kỹ thuật và công nhân lành nghề, góp phần cao nhất vào sự nghiệp đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao một bước đời sống nhân dân”.

Đại hội ra nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, coi trọng “Củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở đảng. Ba mặt công tác: Tư tưởng, tổ chức và kiểm tra phải được tiến hành đồng đều, cân đối, công tác tư tưởng phải đi trước một bước nhưng phải lấy công tác tổ chức làm gốc. Công tác kiểm tra phải kịp thời nghiêm chỉnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII gồm 21 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Văn Huấn được bầu lại làm Bí thư Thị ủy; đồng chí Hoàng Tửu làm Phó Bí thư (Chủ tịch Ủy ban Hành chính thị xã).

(Còn nữa)

T.V (biên soạn) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]