(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã và đang đề ra những giải pháp, việc làm cụ thể trong việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hậu Lộc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã và đang đề ra những giải pháp, việc làm cụ thể trong việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, từ đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hậu Lộc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hậu Lộc, lãnh đạo xã Lộc Sơn thăm gia đình ông Luyện Hữu Phương (thôn Khánh Vượng) - một trong những hộ tiêu biểu phát triển kinh tế của huyện.

Đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt nghị quyết

Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 48 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; 316 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn Đảng bộ có hơn 9.000 đảng viên. Xác định việc học tập và quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên, quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc luôn quan tâm đến đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các cấp ủy đảng bằng việc đa dạng hóa các hình thức, trong đó coi trọng hình thức học tập trực tuyến.

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy những nội dung, phương thức để tổ chức các hội nghị học tập, triển khai nghị quyết; chủ động phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, thành phần, thời gian, tài liệu, địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị chu đáo, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Đối với hội nghị trực tuyến, huyện phối hợp để kết nối đường truyền từ Trung ương, tỉnh, huyện xuống cơ sở để đảm bảo chất lượng hội nghị; tổng hợp số liệu điểm cầu, thành phần, số lượng để báo cáo cấp trên và theo dõi, nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đạt kết quả tốt, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đã tham mưu mở chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên trang thông tin điện tử, zalo, facebook nhằm tuyên truyền về những nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết và quá trình tổ chức triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị trong huyện.

Tính đến nay trong huyện đã xây dựng được 2 điểm cầu cấp huyện, 23 điểm cầu cấp xã. Tỷ lệ tham gia học tập ngày càng cao, chất lượng tốt, trung bình lớp chủ chốt cấp huyện đạt 96% và cấp cơ sở đạt trên 90%. Có được kết quả đó là sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện. Qua học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn các biểu hiện về nhận thức chưa đúng, lệch lạc, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Thường trực Huyện ủy giao cho các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu, xây dựng bám sát vào đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xã Lộc Sơn xây dựng và về đích NTM sớm so với các địa phương khác, đồng thời đang nỗ lực xây dựng NTM nâng cao. Đây cũng là một trong những đảng bộ cơ sở nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Có được điều đó là sự nỗ lực đoàn kết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, thực hiện hiệu quả việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Trịnh Văn Toán, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Sơn cho biết: Toàn xã có 1.423 hộ, 5.250 khẩu. Đảng bộ có 11 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan, đơn vị, với tổng số 385 đảng viên. Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải hiểu được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tạo ý chí hành động, bởi vậy trách nhiệm của cấp ủy phải xuất phát từ việc tiếp thu tinh thần nghị quyết đến triển khai nghị quyết và chương trình hành động. Trong thời gian qua, việc học tập, quán triệt nghị quyết trong cán bộ, đảng viên đã đạt được những kết quả quan trọng; cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện theo như kế hoạch đề ra. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Là một xã thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế so với các địa phương khác còn hạn chế, vì vậy Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lộc Sơn lần thứ 35 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện hạ tầng, tiếp tục tập trung tích tụ đất đai, phát triển theo hướng công nghệ gắn với xây dựng NTM; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và trách nhiệm của đảng viên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội ở Lộc Sơn đạt những kết quả đáng mừng. Năm 2021, tổng thu nhập bình quân đầu người là 49 triệu đồng, dự kiến năm 2022 tăng lên 53 triệu đồng/người. Toàn xã có 270 ha diện tích đất nông nghiệp, xã tiếp tục tập trung tích tụ đất đai, chuyển đổi diện tích đất khó canh tác, năng suất thấp sang mô hình trang trại cá lúa, trồng cây ăn quả, vườn ươm. Hiện nay, thôn Khánh Vượng và thôn Đại Thống xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã Lộc Sơn phấn đấu đến năm 2025 về đích xã NTM nâng cao.

Đến thăm gia đình ông Luyện Hữu Phương, thôn Khánh Vượng là một trong những hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ vừa đạt giải nhất cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu” của huyện Hậu Lộc. Nhờ sự nhanh nhạy trong phát triển kinh tế cũng như được sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương, thực hiện chủ trương của Nhà nước chuyển đổi mô hình đất nông nghiệp trồng lúa, màu sang trồng các loại cây kinh tế cho thu nhập cao hơn, gia đình ông Phương đã thầu lại diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để làm vườn ươm cây giống, trồng cây ăn quả. Từ một hộ gia đình kinh doanh cá thể, gia đình ông Thanh đã thành lập doanh nghiệp với tên gọi Công ty TNHH Giống cây trồng nông lâm nghiệp Lộc Phương Nam. Hiện nay, tổng diện tích đất thầu của gia đình ông là 17.799m2, sử dụng 17 - 20 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/tháng; doanh thu đạt khoảng 3,5 - 4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 700 - 800 triệu đồng/năm.

Có thể nói, từ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nghị quyết từ Trung ương đến địa phương đã và đang góp phần đưa huyện Hậu Lộc đạt những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng thành công NTM. Đến nay, huyện Hậu Lộc có 100% số xã về đích NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao. Huyện đang phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM vào cuối năm 2022.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn


Bài và ảnh: Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]