(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm của những khó khăn và thách thức chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh đó, hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác, kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng, góp phần tích cực cùng toàn tỉnh thực hiện “mục tiêu kép”.

Dấu ấn công tác tuyên giáo năm 2021

Năm 2021 - năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là năm của những khó khăn và thách thức chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh đó, hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác, kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng, góp phần tích cực cùng toàn tỉnh thực hiện “mục tiêu kép”.

Dấu ấn công tác tuyên giáo năm 2021

Việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng là một trong những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2021. (Ảnh: Minh Hiếu)

Kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo năm 2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 vừa diễn ra đã khẳng định tinh thần, trách nhiệm, những đổi mới tích cực về nội dung, phương thức hoạt động của Ngành Tuyên giáo cả nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần vào thành tích chung đó, hệ thống tuyên giáo các cấp tỉnh Thanh Hoá đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Theo đó, công tác tuyên giáo năm 2021 đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt hoạt động. Trước hết là việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện của địa phương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được đề cao, nội dung được đổi mới phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, việc tổ chức học tập trực tuyến được xem là một trong những đổi mới linh hoạt, thích ứng với tình hình phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.

Tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết: “Thời gian qua Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Trong đó, đổi mới rõ nét và mạnh mẽ nhất có thể nói chính là việc tổ chức các hội nghị trực tuyến. Toàn Đảng bộ Khối hiện có hơn 70 điểm cầu. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 185 lượt điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 22.298 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn khối”.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 được Ngành Tuyên giáo tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo, qua đó thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống COVID-19; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Sở Y tế ban hành thông cáo báo chí hằng ngày về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương; theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại các huyện, thị xã trên địa bàn.

Dấu ấn công tác tuyên giáo năm 2021

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Nông Cống. (Ảnh: Hoàng Lan)

Năm 2021 cũng là năm diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hệ thống tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền theo hướng kịp thời, chủ động, linh hoạt và sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Đánh giá lại những kết quả đạt được từ cơ sở, đồng chí Lê Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quảng Xương nhận định đây là một trong những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo năm vừa qua. Theo đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo tổ chức, thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, kịp thời, linh hoạt, góp phần quan trọng để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35, Ngành Tuyên giáo tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, nhà nước trên Internet, các trang mạng xã hội và chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là trong dịp diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chỉ đạo đã ban hành Chương trình trọng tâm số 30-CTr/BCĐ35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, giai đoạn 2021-2025. Qua đó, góp phần thiết thực vào thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ngành Tuyên giáo kịp thời thông tin các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, thực hiện tốt vai trò định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu biên tập, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ và Tài liệu tham khảo đặc biệt hằng tháng dùng làm tài liệu sinh hoạt ở các chi bộ Đảng.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục có những đổi mới bám sát đời sống chính trị của địa phương, của tỉnh. Hội nghị trực tuyến từ Trung ương với những nội dung mới, mang tính chiến lược, do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương trực tiếp truyền đạt được kết nối đến tận cơ sở. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2021, lựa chọn 2 báo cáo viên xuất sắc đại diện cho tỉnh tham dự Hội thi toàn quốc, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Các lĩnh vực lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện; công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án của các ngành trong khối bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định; công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện các quy chế phối hợp theo quy định của Ban Bí thư về lĩnh vực tuyên giáo có nhiều đổi mới.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác - một trong những giải pháp quan trọng

Ngoài những kết quả nổi bật nêu trên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu, triển khai thực hiện sâu rộng chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thông qua biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu lựa chọn, thẩm định 2 tập thể, 3 cá nhân của tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lựa chọn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tỉnh Thanh Hóa tham dự Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, Chương trình giao lưu toàn quốc “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2021; lựa chọn, cung cấp 16 bộ tư liệu, ấn phẩm hay, ấn tượng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để giới thiệu, trưng bày tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 toàn quốc. Đồng thời, tham mưu triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022) thiết thực, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Chú trọng yếu tố con người

Đề cao và xác định yếu tố con người là yếu tố quyết định, thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục được quan tâm, từng bước có sự chuyển biến tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo cho cán bộ lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp, trung tâm chính trị cấp huyện.

Ở cơ sở, Ban Tuyên giáo cấp huyện tích cực, chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động công tác tuyên giáo; củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ tại các trung tâm chính trị cấp huyện theo yêu cầu mới.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Đánh giá khách quan những tồn tại, hạn chế cũng cho thấy công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng nhất là những vấn đề phức tạp, vấn đề mới phát sinh có thời điểm chưa được đầu tư thỏa đáng.

Công tác tham mưu, phối hợp tham mưu xây dựng, chuẩn bị và triển khai một số kế hoạch, đề án còn chậm so với tiến độ được giao; chất lượng một số văn bản tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở triển khai chậm. Công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị thuộc lĩnh vực tuyên giáo chưa được thường xuyên.

Nguyên nhân được Ngành Tuyên giáo nhận định, đó là do tình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng kế hoạch triển khai một số nội dung công việc. Đồng thời, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo và nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng. Trình độ, năng lực, chất lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cán bộ công chức chưa có trách nhiệm cao đối với công việc, chưa có ý thức tự học, tự nghiên cứu chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công tác được phân công.

Nhận định năm 2022 khó khăn và thách thức vẫn tiếp diễn, song với thuận lợi riêng, đặc biệt là việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”, Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

NGUYỄN MAI


NGUYỄN MAI

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]