(Baothanhhoa.vn) - Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của huyện trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Hậu Lộc luôn xác định tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội theo hướng: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tư tưởng; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương, đơn vị trong triển khai công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hơn nữa công tác nắm tình hình và chủ động xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, định hướng dư luận; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để nảy sinh điểm nóng...

Đảng bộ huyện Hậu Lộc: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của huyện trong tình hình mới, Đảng bộ huyện Hậu Lộc luôn xác định tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội theo hướng: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tư tưởng; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và địa phương, đơn vị trong triển khai công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hơn nữa công tác nắm tình hình và chủ động xử lý những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, định hướng dư luận; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để nảy sinh điểm nóng...

Đảng bộ huyện Hậu Lộc: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hộiCán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2021-2022.

Với những giải pháp đồng bộ trên, những năm gần đây, mặc dù có nhiều khó khăn do khách quan và chủ quan, nhưng nhìn chung công tác tư tưởng của Đảng, công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện cơ bản vẫn ổn định. Tình hình chính trị, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chỉnh đốn, góp phần lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nổi bật là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi là nội dung quyết định để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và là cơ sở để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục. Trước hết, huyện tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ đó, xây dựng được đội ngũ cốt cán có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ ở địa phương.

Công tác tuyên truyền được đổi mới và chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng tâm, trọng điểm, công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú, trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được đẩy mạnh. Toàn huyện có 29 báo cáo viên, trong đó có 6 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, 23 báo cáo viên cấp xã, thị trấn; 49 cộng tác viên dư luận xã hội. Đây là lực lượng có trình độ, chuyên môn, tư tưởng đạo đức, lập trường chính trị vững vàng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực truyền tải đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đối thoại với Nhân dân được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nhằm chủ động nắm bắt và tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị, không để xảy ra điểm nóng. Ban Chỉ đạo 35 của huyện phát huy tốt vai trò, thường xuyên chỉ đạo các bộ phận, cơ quan chuyên môn giúp việc đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng bằng việc đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, các bài viết đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước. Năm 2021, huyện phát hiện 35 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, trong đó chủ yếu là thông tin dịch bệnh và một số vấn đề phức tạp được dư luận quan tâm. Cơ quan công an đã xử phạt hành chính 3 trường hợp.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng, vượt khó vươn lên của các tầng lớp Nhân dân. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (3 xã còn lại đang chờ thẩm định), 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu năm 2022, huyện Hậu Lộc về đích huyện nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Trọng tâm trong công tác xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022, Huyện ủy tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phòng chống tội phạm bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đồng thời xây dựng, củng cố niềm tin với Đảng, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Bài và ảnh: Lê Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]