(Baothanhhoa.vn) - Ngày nay, khoa học - công nghệ đã có bước phát triển nhảy vọt, làm biến động phức tạp nhiều mặt của đời sống xã hội, có những thay đổi nhận thức cả về lý luận và thực tiễn. Trong bối cảnh đó, các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, lý luận về xây dựng đảng kiểu mới của Lênin làm kim chỉ nam về xây dựng đảng, luôn phải đứng trước những thách thức lớn lý luận rất nan giải.

Chỉ dẫn khoa học về xây dựng Đảng Mácxít kiểu mới của V.I.Lênin mãi mãi là lý luận nền tảng soi đường cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Ngày nay, khoa học - công nghệ đã có bước phát triển nhảy vọt, làm biến động phức tạp nhiều mặt của đời sống xã hội, có những thay đổi nhận thức cả về lý luận và thực tiễn. Trong bối cảnh đó, các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, lý luận về xây dựng đảng kiểu mới của Lênin làm kim chỉ nam về xây dựng đảng, luôn phải đứng trước những thách thức lớn lý luận rất nan giải.

Chỉ dẫn khoa học về xây dựng Đảng Mácxít kiểu mới của V.I.Lênin mãi mãi là lý luận nền tảng soi đường cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Bởi lẽ, các thế lực thù địch, mà ngay cả những kẻ phản bội đảng, phản bội cách mạng vô sản cũng đưa ra quan điểm sai trái, không đúng với bản chất khoa học, cách mạng vốn có của lý luận Mácxít. Chúng đã bằng nhiều phương thức mở các chiến dịch truyền thông, khai thác triệt để những yếu kém, sai lầm của các đảng, xuyên tạc lý luận Mác – Lênin; xuyên tạc, nói xấu thể chế chính trị, đảng cầm quyền và nhà nước XHCN. Họ cố ý vu cáo, chụp mũ cho rằng, lý luận Mác - Lênin nói chung và lý luận về đảng kiểu mới của Lênin là “ảo tưởng”, sai lầm. Với hy vọng, gây lung lạc niềm tin trong nhân dân, chia rẽ trong nội bộ đảng, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng; nhằm tạo nên sự rối ren về chính trị trong thực tiễn, để đưa đảng đến phải tự giải thể.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi thành lập đã là Đảng mácxit và mang bản chất của giai cấp công nhân; Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tư tưởng soi đường, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; lấy lý luận về đảng mácxit kiểu mới làm kim chỉ nam cho công tác xây dựng đảng. Vì lẽ đó, mỗi đảng viên mọi lúc, mọi nơi phải có ý thức đầy đủ, sâu sắc và rõ ràng về vị trí, vai trò, trách nhiệm chính trị bảo vệ tư tưởng lý luận kim chỉ nam của Đảng. Muốn vậy cần nghiên cứu lý luận về đảng mácxit kiểu mới của Lênin trên tinh thần khoa học, cầu thị; với một thái độ không định kiến, tôn trọng sự thật khách quan và với cái tâm trung thực, trong sáng. Chính bằng thực tiễn công tác xây dựng đảng của Đảng ta luôn kiên định và bám sát sợi chỉ đỏ soi đường từ lý luận về đảng mácxit kiểu mới của Lênin đã đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; đảng luôn xứng đáng là “đạo đức”, là “văn minh”.

Ngay khi C.Mác và Ph.Ăngghen đưa ra tư tưởng lý luận về xây dựng một chính đảng độc lập của giai cấp vô sản, các thế lực thù địch, lực lượng phản động với nhiều âm mưu, thủ đoạn để đưa ra các quan điểm sai trái, phá hoại nền tảng tư tưởng đó, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ thực tế đó, V.I. Lênin đã bổ sung, phát triển hệ thống quan điểm lý luận của C.Mác, Ph.Ăngghen, nhất là lý luận về Đảng Cộng sản cầm quyền; đưa lý luận của các Ông trở thành học một thuyết thống nhất, hoàn bị, khoa học và cách mạng sâu sắc. Từ lý luận đó, giúp V.I Lênin cùng những người Cộng sản Nga chân chính, đã sáng lập ra Đảng Bônsêvích, tiền thân của một Đảng Cộng sản, một chính đảng vô sản kiểu mới. Một đảng triệt để cách mạng và thật sự cộng sản, có sự khác biệt vè chất so với tất cả các đảng chính trị kiểu cũ ở châu Âu lúc này. Góp phần làm cho Đảng Cộng sản thực sự là đảng có lương tâm, trí tuệ, danh dự, trách nhiệm. Lý luận đó chỉ rõ, nhiệm vụ của Đảng phải đưa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn phong trào công nhân; định hướng chính trị và giáo dục giai cấp công nhân cùng quần chúng thực hiện sứ mệnh toàn thế giới về đấu tranh xóa bỏ mọi xiềng xích, áp bức, bóc lột, bất công; đem lại cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân loại. Có thể khái quát các nội dung đã được Lênin bổ sung, phát triển thành lý luận chỉ dẫn cho công tác xây dựng một chính Đảng Cộng sản, đó là:

Một là, về vị trí, vai trò của Đảng.

Theo V.I. Lênin, khi Đảng cộng sản giữ vai trò cầm quyền lãnh đạo, thì đó là điều kiện cơ bản hàng đầu, có ý nghĩa quyết định sự thành công của cuộc đấu tranh cách mạng, thực hiện khát vọng giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột, bất công. Bởi lẽ, Đảng mácxít kiểu mới là đội tiên phong chính trị chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, được vũ trang bằng lý luận khoa học. Để Đảng thực sự là đội tiền phong của giai cấp, Người lý giải, trong đảng phải bao gồm những đại biểu ưu tú nhất, có ý thức và trung thành, có học vấn và được tôi luyện từ thực tiễn đấu tranh bền bỉ, luôn gắn liền với tất cả quần chúng bị bóc lột; là những người biết làm cho giai cấp mình và quần chúng tin tưởng. Nói cách khác, từng đảng viên của Đảng phải thấm nhuần sâu sắc và giác ngộ triệt để mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, tự nguyện phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang vì mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xóa bỏ mọi xiềng xích áp bức và bất công. Mặt khác, trong Đảng, phải bảo đảm sự sáng rõ, minh bạch, nhất quán về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Muốn vậy, Đảng vừa phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, đồng thời phải dựa vào “một lý luận tiền phong hướng dẫn”.

Hai là, về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

Trên cơ sở vai trò các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng đã được Mác, Ăngghen đề ra, V.I.Lênin đã bổ sung, phát triển, coi nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ là nguyên tắc tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Đảng Mácxít kiểu mới; đồng thời, còn là nguyên tắc quản lý nhà nước, tổ chức cộng đồng của những người công nhân. Vì, nguyên tắc này luôn có sự kết hợp chặt chẽ giữa chế độ tập trung với chế độ dân chủ, được rút ra đầy trí tuệ, có sự gạn lọc, chắt chiu mọi tinh túy, vĩ đại và sâu sắc nhất, trở thành sức mạnh cải tạo thực tiễn, thực hiện tiến bộ xã hội. Nhờ đó, giai cấp công nhân sẽ triệt để loại bỏ khuynh hướng thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức, cá nhân; đồng thời, loại bỏ khuynh hướng độc đoán, chuyên quyền, cục bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ chính là điều kiện tiên quyết, bảo đảm để Đảng xứng đáng là đội tiền phong chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân; nhân tố bảo đảm để đảng không bị chia rẽ, phân tán, thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, tha hóa về đạo đức và lối sống. Lênin còn chỉ rõ, đảng viên khi xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, là đi ngược tính tổ chức và kỷ luật của Đảng, sẽ rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại, tất yếu không còn là đảng viên. Nếu đảng xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, thì tính chất và bản chất giai cấp của Đảng không tránh khỏi tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến sẻ mất sức chiến đấu; không đủ năng lực vạch ra cương lĩnh hành động; không đủ sức thuyết phục quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng. Khi đó, Đảng dễ mất phương hướng chính trị, rơi vào chủ nghĩa cơ hội, xét lại, mất chỗ đứng trong lòng giai cấp, dân tộc và nhân dân. Ngoài ra, Ông còn chỉ rõ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình là vủ khí, kỷ luật thép của Đảng. Phê bình và tự phê bình là khó khăn, phức tạp nhất, nhưng có “phép màu nhiệm” để nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng; quy tụ, tập hợp và phát huy vai trò, sức mạnh của Đảng; là biện pháp “hết sức cần thiết” để nâng cao trí tuệ, bản lĩnh và phong cách lãnh đạo của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh để Đảng chiến thắng giặc nội xâm và ngoại xâm.

Ba là,về nội dung xây dựng Đảng

Theo Lênin, đoàn kết, thống nhất về lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng. Người lý giải, cơ sở tư tưởng để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng chính là cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng,.. lý luận đó phải gắn liền với thực tiễn, nói phải đi đôi với làm; đảng viên phải luôn đề cao sự nêu gương, phải làm mẫu trước quần chúng để họ nhìn vào đó mà học tập, làm theo, noi theo. Vì thế, Đảng cần phải coi trọng xây dựng Đảng toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức. Công tác xây dựng đảng, cần khăc phục căn bản các căn bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”, “chủ quan duy ý chí, cơ hội, hối lộ, tham nhũng, quan liêu, xa dân”, vì các căn bệnh đó là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Vì thế, Đảng phải “rửa sạch, tẩy sạch” mọi căn bệnh ấy; đồng thời phải kiên quyết đưa ra khỏi đảng những phần tử thoái hóa, biến chất, những kẻ cơ hội. Mỗi đảng viên của Đảng phải luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Bốn là,về trách nhiệm nêu gương, gần dân, học dân của đảng viên

Theo Lênin, là đảng viên phải luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, gần dân, học dân. Vì vậy, trong công tác xây dựng đảng, phải lấy việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên làm “cốt”, qua đó giúp họ tự ý thức về việc nâng cao uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng trước nhân dân, nhất là người giữ chức vụ cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước. Mọi đảng viên phải luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, gần dân, học dân; hơn thế, đảng cần phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là công việc hệ trọng, rất cần thiết, giúp cho Đảng thực sự là “đạo đức”, là “văn minh”

Năm là, đề cao công tác cán bộ trong xây dựng đảng

Theo Lênin, khi là đảng cầm quyền, nếu sai lầm về đường lối chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là “người giữ chức trọng quyền cao” là rất nghiêm trọng. Vì, toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng phụ thuộc vào sự đúng đắn của đường lối chính trị do Đảng khởi thảo và lãnh đạo. Nếu cán bộ, đảng viên, nhất là người có chức, có quyền bị thoái hóa, biến chất, tham nhũng, quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân, “nói một đằng, làm một nẻo”, v.v...chính là Họ đã “phản bội Đảng”. Điều đó cực kỳ nguy hiểm, vì dễ làm chệch hướng đường lối chính trị ngay từ khởi thảo; mặt khác, còn đưa tới sai lầm về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối chính trị đó. Nên, bất luận mọi điều kiện, hoàn cảnh nào, trong công tác xây dựng Đảng phải đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác cán bộ, nhất là việc lựa chọn cán bộ giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy Đảng phải thực đức, thực tài; cần rà soát kỹ lưỡng, nghiêm túc về phẩm chất và năng lực, chủ động giao những công việc khó khăn để rèn luyện, thử thách, kiểm chứng tài, đức của cán bộ. Nói cách khác, công tác cán bộ của Đảng phải thận trọng, chắc chắn trong mọi khâu, từ nghiên cứu, đến sử dụng con người, tìm những cán bộ có bản lĩnh chính trị thật sự kiên định, vững vàng, có tri thức khoa học, có trình độ văn hóa; có đạo đức …Cán bộ phải là những người có đủ đức, đủ tài; người có tâm, tầm, tuệ để Đảng và nhân dân tin cậy, ủy thác, giao phó giao những trọng trách quan trọng.

Có thể khẳng định, những căn dặn của Lênin về xây dựng Đảng Mácxít kiểu mới mãi mãi là ngọn đuốc soi đường; là kim chỉ nam định hướng cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Với tư cách là một đảng cầm quyền lãnh đạo cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn kiên định, sáng tạo vận dụng những di huấn vĩ đại đó của V.I. Lênin; đồng thời, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của Người về lý luận xây dựng, chính đốn Đảng. Nhằm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự hiệu quả, mặt khác, luôn bảo vệ vững chắc lý luận về Đảng Mácxít kiểu mới của giai cấp công nhân. Chính từ nền tảng lý luận đó, giúp cho đảng luôn vững vàng trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là một đảng “đạo đức”, “văn minh”; là nhân tố cầm quyền lãnh đạo đóng vai trò quyết định mọi thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trước tình hình mới.

Tống Thị Lan - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa


Tống Thị Lan - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]