Chương trình “Bác Hồ với sự trong sáng của tiếng Việt” lên sóng ngày 19/5 nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2023) sẽ mở đầu cho chuỗi chương trình “Dấu ấn Việt Nam” trên VTV4.
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZY4bucIOG7o+G7uDfhu5nDqeG6teG7uDbDosO0acOp4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu4beG6ucOp4bq14bu4w6nhurXhu5fhu7hubOG6o8Op4bu4xqBOxqAl4bu4OOG6seG7uGtvKcOp4bq14bu4NS7hu7jigJzhu7Uwb+G7uDDDqeG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXigJ1XL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zq4buzLGpu4bql4bq5w6nhu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu2NmVtLWrDouG6uW7hurnhu7g3bsOib2U14bu44bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4Jj1AauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4JCU7auG7neG7qOG7tuG7uG7huqVuxJE5VeG7tuG7nCDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uG3hurnDqeG6teG7uMOp4bq14buX4bu4bmzhuqPDqeG7uMagTsagJeG7uDjhurHhu7hrbynDqeG6teG7uDUu4bu44bu24bu1MG/hu7gww6nhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4bu24bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4KcOpw6Lhu7gj4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz0kPUAvIz8/NyRAOio7KipuIz0lOsSRI+G7sGNq4bq14bu24bu4LMSRblXhu7bhu5wg4buj4bu4N+G7mcOp4bq14bu4NsOiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7ht4bq5w6nhurXhu7jDqeG6teG7l+G7uG5s4bqjw6nhu7jGoE7GoCXhu7g44bqx4bu4a28pw6nhurXhu7g1LuG7uOKAnOG7tTBv4bu4MMOp4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4w4ksZeKAneG7tuG7uDcsbiwtasOi4bq5buG6uS3hurls4bql4bq14bqlw6ksxJEtbWw2VeG7tsOibm5qbcavLy82N8Op4bqlZeG6teG7sMah4bqlOW7DqSxlasSRb23hu7DGocOpL24mPUAvb2rEkeG6uSw3OTcvbmpv4bq5LOG6uTUvPUA9JF9AKl8jJi/GocOpal/DqeG6tW/hurnhuqXGoeG6pTlu4buwY2rhurXhu7bhu7gvWOG7tyjhuqXhu7g34bql4bqvw6nhu7g1LMOp4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4bmzhuq3DqcOi4bu4NSHhu6Phu7jDqWbhuqXhu7g3b8Op4bq14bu4OMSD4bu4LsOp4bu44bu1MG/hu7gww6nhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4buw4bu44buuw7nDqcOixq/hu7hF4bqlw6nDouG7uE7Dom8vxqDhuqU5bsOpLGUrVlcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZY4buzw6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uOKAnMO9Ljbhu7jDguG7heG7uMahw63huqXhu7ht4buZ4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG0uw6nhurXhu7g24buPLOG7uG7huqXDo8Op4bq14bu4xqDhuqXhuq9u4oCd4bu4xJHhuqPDqeG7uG3hurvDqeG6teG7uMOp4bq1IeG7o+G7uCM7Lyrhu7jDqcOiIMOp4bu4ZHHhu7jDqeG6peG6r2Xhu7gjJCThu7jDqT5l4bu4w6nhurUh4buj4bu4beG6pcOpw6Lhu7g24buPLOG7uMO9Ljbhu7jhu64jOy8qLyM6O0AtIzsvKi89QD0kVuG7uG3huqHhu7hl4buJ4bu4ODFv4bu4NsOi4bq54bu4NsOib2jhuqXhu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uOKAnOG7tTBv4bu4MMOp4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4w4ksZeKAneG7uG5s4bqjw6nhu7jGoE7GoCXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7fhurvhu7jEkSHhu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uG7huqXDqeG7uOG7h8Op4bq14bu4RSzhuqXhu7hKw6Isw6nhu7jhu7XDtcOp4bq14buq4bu4SsOi4bq74bu44buzw6Lhu4/hu7jDqcOi4bql4bqvZeG7uOG7juG7o+G7uDUsw6nhu7jDicOiIeG7uMOpw7TDrTbhu7jGocSD4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4w4ksZeG7uOG7ieG7uMOpw7TDrTbhu7jDqeG6teG6uSHhuqXhu7jhu67DvWbhu7jDieG6teG6uSjhuqXhu7jhurXhuqUs4bq5VuG7uDZvw6nhurXhu7g2MGrhu7hubOG6ucOp4bq14bu4Nm9mNuG7uMOiw6pq4bu4NS7hurnhu7jDqeG6tSHhu6Phu7gjJi8q4bu4w6nDon1l4bu44bq14bqlw63huqXhu7huw6LhuqXhuq9v4bu4NsOiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7jigJzhu7Uwb+G7uDDDqeG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXhu7DigJ1XL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7Phu43hu7huw6LhurHhu6rhu7g4IOG7o+G7uMSRIeG7uDbDom9o4bql4bu4NsOiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7ht4bq5w6nhurXhu7jDqeG6teG7l+G7uMag4bql4bqvbi1zw6nDouG7uDjEg+G7uDYyauG7uG7DreG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOpw6Igw6nhu7jGoTJu4bu4xJHhuqk2w6Lhu7ht4buV4bu4w6Is4buj4bu44bq1w7Rpw6nhurXhu7hlW27hu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jGoOG6peG6r27hu7jhu51vMG7hu7htezbhu7g4POG7uGUsw6nhurXhu7jEkSjhuqXhu7jDqeG6pcSDZeG7uG7hu5nhu7jDoiHhurnhu7g2w6Lhurnhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4bu44buJ4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMOpw7TDrTbhu7jGoSHhu7hrb+G7gzbhu7huw6Phu6jhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7huw6Ihw6nDouG7uG7hu5lv4bu4ZMOi4bq5LOG7uMOiw6o24bu4w6Is4buj4bu4Ni424bu4bSnDqeG7uGrDojNl4bu44bq1e8Op4bu4xJHhuqXEg8Op4bu4xqHDreG6peG7uG7DosO0acOp4bq14bu4w6LhuqXhuq9v4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4w4ksZeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4xJFiw6nDouG7uMah4buZNuG7uMOpw6LDtOG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4buq4bu4ZOG6pcOpw6Lhu7huw6Phu6rhu7jhu5084bu4w6Jm4bql4buq4bu44bq14bqlLuG6ueG7uDfhu4024buq4bu4NuG7h8Op4bq14bu4w6nhurXDouG6r+G7quG7uGTDouG6uSzhu7jDosOqNuG7sOG7sOG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOKAnOG7s8Oiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7ht4bqh4bu44bq14bq7auG7uGrDojHDqeG7uGtvKcOp4bq14bu4NS7hu7jhurXhuqUu4bu4bmzhuqnhu6rhu7jDouG6rcOpw6Lhu7gpw6nDouG7quG7uG3hu5E24bu4beG7g8Op4bq14bu4xqEh4bu4ZMOjbuG7uMOp4buD4bql4bu4bsOiw7Rpw6nhurXhu7jDouG6peG6r2/hu7jGoOG6peG6r27hu7hsLOG7uG7DosOj4bu44bq14bqlw63huqXhu6rhu7hkw6Lhuqc2w6Lhu7jEkeG6r+G7uMSR4bq9w6nhurXhu7hu4buZ4bu4buG7h8Op4bu4NyDDqeG7uG5mNuG7quG7uGTDomnhuqXhu7jhurXhu4vhuqXhu7hu4bqtw6nDouG7uOG7o+G6o2/hu7hrb+G6o+G7uMOiw7Rpw6nhurXhu7g4MG7hu7jDqcO0w6024buq4bu4buG7h8Op4bu4xqHhuqXDqcOi4bu4bmzhuqfhu7hub+G6r+G7uMag4bql4bqvbuG7quG7uDUpw6nhu7htezbhu7jGoOG6peG6r27hu7hrbyzhu7g2Ljbhu7huw6LDrOG6peG7uDgo4bql4buo4bu4w6kgw6nhurXhu7g2LOG6ueG7uMOpPsOp4bq14bu4xJHhu5k24bu4w6nhurXhu4fDqeG7uMOp4bq14buX4bu4xqDhuqXhuq9u4buq4bu4OFs24bu4NeG6peG6r27hu7jGocOt4bql4bu4bsOiw6Phu7jDouG6r+G7uG5sw6Dhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jGoOG6peG6r27hu7jhu4nhu7jDqcO0w6024bu4w6nhurXhurkh4bql4buq4oCd4bu44buHw6nhurXhu7hFLOG6peG7uErDoizDqeG7uOG7tcO1w6nhurXhu7hkw6Jdw6nhurXhu7g44bqpw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WOG7s8Oiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7g4w7Thu4s24bu4ODFv4bu4bsO04bu4xqHEg+G7uG0pw6nhu7jhu51vMG7hu7jDqWbhuqXhu7g3b8Op4bq14bu4xqEh4bu4bS7DqeG6teG7uG4o4bq54bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4KcOpw6Lhu7hlZm7hu7g2LjbDouG7uG3huqXDqcOi4bu4OGbDqeG6teG7quG7uMOiMGrhu7g3NMOp4buw4bu44buzLjbhu7g2w6Jv4buj4bqjw6nhu7g4xIPhu7g4w7Thu4s24bu4beG7meG7uDbhu4Phu7jGoTDDqeG7uG5s4buZNuG7uG7huqXDo2rhu7hu4buT4bu4w6Jm4bql4bu4OOG7hcOp4bq14bu4Ni424bu4w6nDoiHhu7hkw6Lhurks4bu4w6LDqjbhu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMSRYsOpw6Lhu7jGoeG7mTbhu6rhu7jDosO0w63DqeG6teG7uG7DreG6peG7uGXhu4024bu4buG6peG6o2/hu7hlLMOp4bq14bu44bq14bqlLuG7uG5s4bqp4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4OMOjw6nhu7jGocOt4bql4bu4bsOiw6Phu7jhurXhuqXDreG6peG7qOG7uGTDol3DqeG6teG7uDjhuqnDqcOi4bu4xqHhuqnhu7huw6LDo+G7quG7uMOp4bq14buHw6nhu7jDqeG6teG7l+G7quG7uDUpw6nhu7htezbhu6rhu7hubOG6p+G7uG5v4bqv4bu4xqDhuqXhuq9u4bu4bmzhuqPDqeG7uG7hurkhw6nhu7g2MW/hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tjZlbS1qw6Lhurlu4bq54bu44bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4Jj1AauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4JDpAauG7neG7qOG7tuG7uG7huqVuxJE5VeG7tuG7nCDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uG3hurnDqeG6teG7uMOp4bq14buX4bu4bmzhuqPDqeG7uMagTsagJeG7uDjhurHhu7hrbynDqeG6teG7uDUu4bu44bu24bu1MG/hu7gww6nhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4bu24bu4w6Lhuq3DqcOi4bu4KcOpw6Lhu7g94bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz0kPUAvIz8/NyRAOio7KipuOz07xJE94buwY2rhurXhu7bhu7gsxJFuVeG7tuG7nCDhu6Phu7g34buZw6nhurXhu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uG3hurnDqeG6teG7uMOp4bq14buX4bu4bmzhuqPDqeG7uMagTsagJeG7uDjhurHhu7hrbynDqeG6teG7uDUu4bu44oCc4bu1MG/hu7gww6nhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4oCd4bu24bu4NyxuLC1qw6Lhurlu4bq5LeG6uWzhuqXhurXhuqXDqSzEkS1tbDZV4bu2w6Jubmptxq8vLzY3w6nhuqVl4bq14buwxqHhuqU5bsOpLGVqxJFvbeG7sMahw6kvbiY9QC9vasSR4bq5LDc5Ny9uam/hurks4bq5NS89QD0kX0AqXyMmL205w6nGoeG6pTluI+G7sGNq4bq14bu24bu4L1hFZm7hu7huLjbhu7hqw6IzZeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7g1ZuG7uG5sLMOpw6Lhu7htOcOp4bu4NuG7jyzhu7jDosOqLOG7uG1yLUrDojJu4bu4buG7leG7uEThuqVl4bu44bu34buRNuG7uG3huqHhu7g4w7Thu4s24bu44bq14bqlw63huqXhu7huw6LhuqXhuq9v4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDbDosO0acOp4bq14bu4bmzhuq3DqcOi4bu44bu2w4Lhuq3DqcOi4bu4bsO04buLw6nhurXhu7htOcOp4bu4bmzhurnDqeG6teG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4SsOiMm7hu7jhurXhuqUu4bq54bu4xqDhuqXhuq9u4buw4bu2Vy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buGw6nhurXhu7hFLOG6peG7uErDoizDqeG7uOG7tcO1w6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7jDoizhu6Phu7g4IOG7o+G7uMSRIeG7uMah4bql4bqvNuG7uMSRIWXhu7huw6LhuqXDo27hu7huw6Lhu5k24bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu44buRw6nhurXhu7jhu7fEg+G7uC7DqeG7uOKAnMOJ4bq1IeG7o+G7uE7hu4fDqeG7uMah4bqlw6nDouG7uG7huqXDo8Op4bq14bu4xqDhuqXhuq9u4bu4bmzhurnDqeG6teG7uDZmw6nhurXhu7g44buFw6nhurXhu7jDqeG6tcO0w6zhuqXhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4bu44buJ4bu4w6nDtMOtNuG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uOG6teG6pSzhuqXhu7g44bq5KMOp4bu4PUA9JC09QCRA4oCd4bu4NuG7jyzhu7jhu7PDouG6p8Opw6Lhu7hqw6Lhu4/hu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOw6I54bq54bu4OOG6u+G7quG7uGTDoi7DqeG7uOG6teG6pSnhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4bu4xqEh4bu4a2/hu4M24bu4bsOj4bu4beG6oeG7uDjDtOG7izbhu7hu4bqtZeG7uMOi4bql4bqxb+G7uMahxIPhu7jigJzDguG6rcOpw6Lhu7huw7Thu4vDqeG6teG7uG05w6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4xqE+w6nhu7jDouG6uyzhu7hKw6IybuG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoOG6peG6r27igJ3hu6rhu7jigJzhu7Uwb+G7uDDDqeG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXhu7hubOG6ucOp4bq14bu4beG7keG7uGXhuq/DqcOi4bu4w6nDoiDDqeG7uDgo4bq54bu4xqEh4bu4w6Lhur0s4bu4NeG6rcOpw6Lhu7hrb+G7gzbhu7huw6PigJ3hu6rhu7jigJzDgiHDqcOi4bu4bmzhuq3DqcOi4bu4NuG7jyzhu7jDoihu4bu44bq1KOG6ueG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXigJ3hu6rhu7jigJzhu7hPw4nhu7lN4buz4bq44bu4xqHDreG6peG7uMahPsOp4bu4w6Lhurss4bu4xqEybuG7uG7DouG6seG7uMahIeG7uGrDouG6peG7uMahMm7hu7huw6LhurHhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4oCd4buq4bu44oCcw4nDouG7l8Op4bq14bu4w6nhurXhu4fhuqXhu7g2w6LDsizhu7jGoOG6peG6r27hu7hubOG6o8Op4bu4bsOiw6Phu7jhurXhuqXDreG6peKAneG7quG7uOKAnErDojJu4bu4w6Lhurkhw6nhurXhu7hObDHDqeG7uMOJw6Igw6nhu7hO4buHw6nhurXhu7gt4bu4w73huqXhurFv4bu4bsO04buLw6nhurXhu7jGoT7DqeG7uMOi4bq7LOG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXigJ3igKZXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDgmbhuqXhu7g44buFw6nhurXhu7g24buD4bu4xqEww6nhu7g2w6Lhurnhu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uOG6teG7hWXhu7g2Ljbhu7g2w6Jv4buj4bqjw6nhu7jhurXhuqUs4bu4NuG6u+G7uG/hu6Phu7hu4bqnw6nhu7jhu4nhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4xJFiw6nDouG7uMah4buZNsav4bu4w4nDoiHhu7g1LuG6ueG7uErDoihl4bu44bu34buRNuG7uMSQw7Thu4vDqeG6teG7quG7uMOp4bq1b+G7o+G6o8Op4bu4w73huqfhu7huw6LDtOG7uOG7tynDqeG6teG7uOG7j+G7o+G7quG7uMOp4bq1b+G7o+G6o8Op4bu4SsOi4bq74bu4TmfDqeG6teG7uMO94bql4bqjw6nhu7huMmrhu7jDvS7hurnhu7jDicOiIMOp4bu44bu1IMOp4buo4bu44bq04bqlLuG6ueG7uG3DtC1O4bqlw6PDqeG7uG1y4bu4w4Lhurkhw6nhurXhu7jhu7PDouG6p+G7uMO9KeG6ueG7quG7uMOp4bq1b+G7o+G6o8Op4bu44buO4buj4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uMOCZuG6peG7uDjhu4XDqeG6teG7uMSQ4buf4bu4xJFvMsOp4bu4Tmxvw6nhurXhu7jDtGnDqeG6teG7qOG7uMOpw6Ih4bu4beG7leG7uMOiw6o24bu44bu1w7Rpw6nhurXhu7hObG/DqeG6teG7uEtv4buDNuG7quG7uE5nw6nhurXhu7hOw6LDtOG7uGThu5/hu7jDgmbhuqXhu7hEw6Lhurks4bu4w6LDqjbhu7jEkOG6qTbDouG7uG3hu5Xhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4buq4bu4TmfDqeG6teG7uMO94bql4bqjw6nhu7huMmrhu7hOKGrhu7g2w6Lhuqfhu7jhu5zDtCzhu7jGoSHhu7jDiSzhu6Phu6jhu7jhu7co4bql4bu4OOG7kTbhu6rhu7hO4bqlw6PDqeG7uG1y4bu4TsOi4bqnNsOi4bu4w4nhurVv4buj4bqjw6nhu7jhu7PDouG6p8Opw6Lhu6rhu7jhu47hu6Phu7jGoeG6peG6o8Op4bu4TsOiw7Thu7hk4buf4bu4w4Jm4bql4bu4OOG7hcOp4bq14bu4Tmzhuqnhu7ht4buZ4bu4Tmxvw6nhurXhu7jDtGnDqeG6teG7quG7uErDouG6u+G7uOG7s8OiLsOpw6Lhu7jGoD7DqeG7uGrDouG6vcOp4bq14bu4Tmxvw6nhurXhu7jDtGnDqeG6teG7uOG6tOG6pS7hurnhu7jDombhuqXhu7hKw6IybuG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoOG6peG6r27hu7jDiSxl4oCmL+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hs4bql4bq1w6Ju4buo4bu2WOG7rsag4bqlOW7DqSxlK1ZXL2pY


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]