(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2023) và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), đồng thời nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, tăng cường cơ hội giao lưu, học hỏi, ngày 14/5 tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ( Incentra ) ở thủ đô Moskva, Cụm chi đoàn 1, gồm chi đoàn Đại học tổng hợp Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN), Đại học Y II, Obolen, và các trường công an, đã tổ chức cuộc thi kiến thức Rung chuông Vàng .
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkOG7pUDhu6bDilgl4bumw4rhu5R7JOG7lMOKPuG7pOG7psOKw7l7WMOZw4rhu5Thu6R7QFjDmcOK4buz4buIWMOZw4rhu5Qiw4zDijzhu6ZY4bukw4o24bumUFjDiuG7s+G7plM+w4rhu4/DjFfDij7EqOG7psOK4buPw5nDjEQv4buk4buAxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7lFc8LSHhu6RZPlnDiuG7lj7hu6R7V+G7mMOK4bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDikfhu4bhur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4rhu4Thu4Dhu4IhOOG6puG6vMOKPuG7pj5W4bua4bqu4bq84bulQOG7psOKWCXhu6bDiuG7lHsk4buUw4o+4buk4bumw4rDuXtYw5nDiuG7lOG7pHtAWMOZw4rhu7Phu4hYw5nDiuG7lCLDjMOKPOG7pljhu6TDijbhu6ZQWMOK4buz4bumUz7DiuG7j8OMV8OKPsSo4bumw4rhu4/DmcOMw4rhu6TGr1jhu6TDikpY4bukw4rhu4DhurzDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thu5ZY4bqo4buYw4xZPuG7pMOMWOG7pOG7pFnDjOG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7huG7guG7huG6vi/hu4BISOG7luG7huG7gOG7hOG7hknhu4ZJPuG7guG7hElJVuG7gOG6qOG7rCHDmeG6vMOKw4xWPuG6ruG6vOG7pUDhu6bDilgl4bumw4rhu5R7JOG7lMOKPuG7pOG7psOKw7l7WMOZw4rhu5Thu6R7QFjDmcOK4buz4buIWMOZw4rhu5Qiw4zDijzhu6ZY4bukw4o24bumUFjDiuG7s+G7plM+w4rhu4/DjFfDij7EqOG7psOK4buPw5nDjOG6vMOK4buWw4w+w4wtIeG7pFk+WS1ZKeG7psOZ4bumWMOMVi08KeG7lOG6ruG6vOG7pD4+ITzhuqQvL+G7lOG7lljhu6ZXw5nhuqg24bum4buaPljDjFchVns84bqoNlgvPkfhu4bhur4veyFWWcOM4buW4bua4buWL1jDmT5X4buY4bukL+G7huG6vuG7huG7gl/hur5GX+G7gEcvKXtYw5lf4buU4buke1lYw5lfNsOMWMOZ4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJDDunvDjFjDmcOK4buUSljhu6TDiuG7lHsk4buUw4o+4buk4bum4bqow4pC4buPw5l7PVjhuqTDisOp4buKWcOK4bun4bumWMOKPjHhu5Qv4bun4bun4bu34buz4buPQ0QvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG7ieG7msOM4buW4bq8xJDhu4/hu6Thu4xYw4rhu67huqHDiljhu6ZTV8OKR8ONw4pYTFfDiuG7lOG7pOG7plFYw4o+4bukTVjDmcOK4bq94bumU1jDisOp4bumUFjDinXhu6Qiw4pCSC9GL+G7gMONRuG7hC1IL0Yv4buG4bq+4buG4buCQ8OKNuG7iMOK4buA4buC4buCw4pYTFfDiljDmeG7iDnDijzhu6ZY4bukw4rhurnhu6Qiw4o+4buo4buU4bukw4rhu4k9w4rhurnhu6TFqMOK4buN4bumWOG7pMOKQuG7gMONL0Yv4buAScON4bq+LeG7gMONL0Yv4buG4bq+4buG4buCQ+G6rMOKxqA9WMOZw4o+4bukOuG7psOKWOG7pE5Xw4o+xKhZw4pXJD7Dijzhu4xYw4rhu5Thu6Qm4bumw4pW4buIWOG7pMOKV8SoWOG7pOG6rMOKPkxYw5nDiuG7lDA6WMOZw4rhu5Qmw4rhu6Qk4bumw4rDmeG7psOMWcOKVjB74bqsw4rhu6Thu7Thu5TDiuG7pOG7tuG7puG6rMOKWMOZ4buIOcOK4buA4buEL0bDij7EqOG7psOK4bunJcOK4bukOyHDisagw4zDiuG7lOG7pDHhu5TDilhMWMOZw4rhu4nhu4jDiuG7jyThu6Yt4buNWTzhu642w4zDikLDisSpWOG7lOG7mlg+KcOMw4pDw4osw4o+4bukIsOKxqBAw4rhu41ZPOG7rjbDjOG6rMOK4bq5XVfDiuG7lOG7pOG7psOKxqBZ4buIWMOK4buA4bqsw4rDmT1Xw4rhu5Thu6Thu6bDisagWeG7iFjDiuG6vcSo4bumw4rhu6Thu7Thu5TDij4lWMOZw4rhu6Q7IcOK4buJNXvDiljDmeG7pOG7qMOKw5nhu6Y1w4zDiuG7lOG7iuG7lMOK4buW4buMWMOKPiThu5TDikLDucWp4bq74buPQ+G6rMOK4bq9xKjhu6bDiuG7pOG7tOG7lMOK4bu5w4rEqcSp4bqsw4rDteG7mFlW4buaWOG6rMOKNuG7iMOK4buU4buK4buUw4o+KTA6WMOZw4rhu5RAWMOZw4rDjFjhuqzDisagS8OKPiXDiuG7lOG7pDHhu5TDiuG7lHsk4buUw4o+4buk4bumw4rhu67hu6ZRWMOKPuG7pDHhu5TDisO5e1jDmcOK4buU4buke0BYw5nDiuG7s+G7iFjDmcOK4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4bun4bukw4xXw4rhu5Yzw4rhu5R7JOG7lMOKPuG7pOG7psOK4buUw53DiuG7lOG7iuG7lMOKxqDEqOG7psOK4buW4bumU1jDiuG6vcSo4bumw4o8McOKKHvhu4pYw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4o+xKjhu6bDisOy4bumUFjDiuG7mMOMWMOZw4rhu4/DmcOM4bqsw4rhur1KWMOZw4oiOcOKPsSo4bumw4rDsuG7plBYw4rhu5jDjFjDmcOK4buPw5nDjOG6rMOK4buJJOG7psOK4bq5M3vDiuG7lOG7pOG7plFYw4rhu5jhu6ZY4bukw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4o+xKjhu6bDisOy4bumUFjDiuG7mMOMWMOZw4rhu4/DmcOM4bqsw4rhu5RbWMOZw4rhu5Thu4rhu5TDiljhu6Thu4jDij7hu4jhu6bDij4pO+G6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG6ueG7iuG7lMOKPuG7pMWow4o84bumWOG7pMOKVuG7iMOKSOG6vsOKxqBZ4buIWMOKNuG7plBYw4rGoFFYw4o+MsOK4buARsOK4buU4buk4bumw4rGoFnhu4hYw4rhu5Thu4rhu5TDij4pMDpYw5nDisagxKjhu6bDiuG7pOG7tOG7lMOKLMOKPuG7pCLDisagQMOK4buNWTzhu642w4zhuqzDij4pWVjDmcOKxqDDncOKRuG6vsOKxqBZ4buIWMOKNuG7plBYw4rGoMOMWMOZw4o84bumWOG7pMOK4bukWcSoPsOKPsSo4bumw4rhurldV8OK4buU4buk4bumw4rGoFnhu4hYw4rhu4DDijbhu4jDiuG7huG6vsOKxqBZ4buIWMOKNuG7plBYw4rGoDA74buUw4pXOuG7psOKPjLDiuG7lOG7iuG7lMOK4buU4buk4bumw4rGoFnhu4hYw4rhu67hu6Thu4rhu5ThuqzDiuG7lFtYw5nDisagQFjDmcOKxqBKWcOK4buU4buK4buUw4rhu5jEqFjDijzhu6ZY4bukw4o24bumUFjDisagUVjDiuG7lCXDijYg4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQdeG7pOG7ij7DiuG7mOG7plR7w4o+xKjhu6bDiuG7lHsk4buUw4o+4buk4bum4bqsw4rhu5jhu4jDiuG7jcOM4bumw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p3s5UT7DiuG7iVnDjOG6rMOKw6nFqMOKPuG7pDDDij7hu6Qxw4pY4buk4buOPsOKIeG7pF3Dij4p4buK4buU4bukw4rDmeG7puG7ilnDiuG7ll3hu5TDiuG7lCLDjMOK4bq9xKjhu6bDijwxw4ooe+G7iljDiuG7s+G7plM+w4rhu4/DjFfDij7EqOG7psOKw7Lhu6ZQWMOK4buYw4xYw5nDiuG7j8OZw4zhuqzDisag4buKWOG7pMOKw5nhu6bhu4rDisag4buMOcOKVuG7iMOKPOG7jFjDiuG7lOG7pCbhu6bDiuG7ruG7plFYw4o+4bukMeG7lMOK4buYJcOKxajhu5Thu6TDijbhu4jDijzhu4pYw5nDij7EqFnhuqzDijzhu6DDilfDjFjDmcOKVsSo4bumw4op4buOPsOKWOG7pOG7plJ7w4rhu67huqHDiljhu6ZTV8OKxqDhu6Ihw4rhu5Thu6RZw4pY4bukNVjDmcOKWMOZMDrhu6bDij7hu6TDjFfDiuG7ljPhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu6fhu6RAWMOZw4ooe8OMw4rhu5Thu6QwJljDmcOKPinGr1jhu6TDiljhu4g54bqsw4rhu5Thu4rhu5TDiuG7mMSoWMOKPuG7pMOMV8OKw5nhu6bDjMOK4buUIFjDmcOK4buk4bu04buUw4rhu6Thu7bhu6bDijbhu4jDiuG7mCXDijx7WMOZw4rGoDA74buUw4o+4bukUFfDiljhu6Thu6ZSe8OK4buu4bumUVjDij7hu6Qx4buU4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buzUsOKIeG7pMOVWMOKV8avWOG7pOG6rMOKQFjDmcOK4bunKcOVWMOKdeG7pH3DiuG7p+G7pHvDlFjhuqzDinXhu6TDncOK4bq54bukIsOKPuG7qOG7lOG7pMOKPuG7pDA6WMOZw4o+KTPhu5TDiuG7iSThu6bDiljDmTA64bumw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4o+xKjhu6bDisOy4bumUFjDiuG7mMOMWMOZw4rhu4/DmcOM4bqsw4rGoD1Yw5nDij7hu6Q64bumw4rhu5QgWMOZw4pW4buIw4rhu5Qjw4o24buOWOG6rMOKWOG7pOG7iMOKPuG7iOG7psOKPik7w4rhu5Thu6RZw4rhu5Thu6QwJljDmcOKPinGr1jhu6TDiuG7ruG7pMOTWMOZw4rGoOG7qFjhu6TDisag4buMOcOKVuG7iMOKPOG7jFjDiuG7lOG7pCbhu6bDiuG7ruG7plFYw4o+4bukMeG7lMOKWOG7pE5Xw4o+4bukfeG7lMOKxqDhu5A5w4oh4bukWVjDmcOKPinhu4hZw4rhu6Thu7Thu5TDij7DlCHDiuG7lCLDjMOKPOG7pljhu6TDijbhu6ZQWMOK4buz4bumUz7DiuG7j8OMV+G6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG7l1jDmcOK4buU4bukWcOK4buY4bumUT7Dij7hu6RQV8OK4buU4buK4buUw4o+4bukxajDijzhu6ZY4bukw4o+4bukw4xXw4rDmeG7psOMw4rGoEvDiuG7lMOdw4pXJD7Dij7hu6Q64bumw4rDmeG7psOMWMOK4buW4buI4bumw4rGoFTDiuG7lOG7pHvhu5BYw4rhu5jhu6jDiuG7ruG6o8OK4buU4buIWMOZw4rhu5Thu6RZw4rhu5R7JOG7lMOKPuG7pOG7psOKWOG7iDnhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurl7JOG7lMOKPuG7pOG7psOKw5k9V8OK4buGw4rhu5Thu6RPWMOZ4bqsw4pXKuG7psOK4buU4bukT1jDmcOK4buUw53DiuG7gOG6vsOK4buU4buMe8OK4buk4bu24bumw4pW4bumUFjDiih7w4xYw4o+P+G7psOK4buU4buK4buUw4rhu5Thu6Qiw4rGoFLDijZSw4rGoOG7jj7DilgwP+G7lOG6rMOK4buUWVjDiljDmTA64bum4bqsw4rhur1KWMOZ4bqsw4rhurnhu6Qiw4o+4buo4buU4bukw4rhu4k9w4rhurnhu6TFqMOK4buN4bumWOG7pOG6rMOKPuG7pMOMWOG7pMOKWOG7plBY4bqsw4rGoDrhu6bDijwjWMOZw4o24buIw4o4S8OK4bukJOG7puG6rMOK4buUSsOK4buYTljDmcOKPuG7plFYw5nDiuG7s+G7plM+w4o24buIw4o+4bumUVjDmcOK4buPw5nDjOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQROG7plfDmcOK4buUVsOMPDzhuq7hurzhu5RXPC0h4bukWT5Zw4rhu6bhurnhu5pYPuG7minhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw34bum4buWPuG7pOG6pMOKR+G7huG6viE44bqmw4rhu6Thu5rhu6bDmeG7pD7huqTDiuG7hOG7gOG7giE44bqm4bq8w4o+4bumPlbhu5rhuq7hurzhu6VA4bumw4pYJeG7psOK4buUeyThu5TDij7hu6Thu6bDisO5e1jDmcOK4buU4buke0BYw5nDiuG7s+G7iFjDmcOK4buUIsOMw4o84bumWOG7pMOKNuG7plBYw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4o+xKjhu6bDiuG7j8OZw4zDiuG7pMavWOG7pMOKSljhu6TDiuG7huG6vMOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG7lljhuqjhu5jDjFk+4bukw4xY4buk4bukWcOM4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buG4buC4buG4bq+L+G7gEhI4buW4buG4buA4buE4buGSeG7hkk+4buCR0bDjVbhu4bhuqjhu6whw5nhurzDisOMVj7huq7hurzhu6VA4bumw4pYJeG7psOK4buUeyThu5TDij7hu6Thu6bDisO5e1jDmcOK4buU4buke0BYw5nDiuG7s+G7iFjDmcOK4buUIsOMw4o84bumWOG7pMOKNuG7plBYw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4o+xKjhu6bDiuG7j8OZw4zhurzDiuG7lsOMPsOMLSHhu6RZPlktWSnhu6bDmeG7pljDjFYtPCnhu5Thuq7hurzhu6Q+PiE84bqkLy/hu5Thu5ZY4bumV8OZ4bqoNuG7puG7mj5Yw4xXIVZ7POG6qDZYLz5H4buG4bq+L3shVlnDjOG7luG7muG7li9Yw5k+V+G7mOG7pC/hu4bhur7hu4bhu4Jf4bq+Rl/hu4BHLyl7WMOZX+G7lOG7pHtZWMOZXzbDjFjDmeG7huG6qOG7rCHDmeG6vMOKL8SQ4bun4bukxajDijzhu6ZY4bukw4rDmeG7pibDiuG7mEpYw5nDij4pSsOKVjrhu6bDiuG7lOG7jHvDiuG7pOG7tuG7puG6qMOKQuG7j8OZez1Y4bqkw4rDqeG7ilnDiuG7p+G7pljDij4x4buUL+G7p+G7p+G7t+G7s+G7j0NELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurnhu4rhu5TDiuG7lOG7jHvDiuG7pOG7tuG7psOKLMOK4buUSsOK4buGw4rhu5Thu6RPWMOZw4rGoFLDiuG7lMOdw4rGoCTDiuG7ruG7pMOdw4o+TFjDmcOK4buWw5VY4bqow4rDs+G7pOG7psOKPilQWMOKPOG7iFjDij7hu6Thu6bDisag4buOe8OK4buU4buyWMOK4buWeznDiljhu6Thu44+w4rhu4DDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6TDij7hu6TGr8OKPuG7pMWow4o84bumWOG7pMOKxqDDncOKPOG7oMOKxqAwO+G7lMOKNuG7pljhu6TDiuG7lsOMWOG7pMOKVuG7iMOKWMOZMDrhu6bDijh74buOPsOKPE3hu5TDiljhu6Thu44+w4rhu5Thu6RPWMOZ4bqow4rhurtZw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6TDiuG7ruG7pEBYw5nDij7hu6RUw4o+KUrDilY64bumw4rhu6RRPsOK4buA4bq+w4rhu5Thu4x7w4rhu6Thu7bhu6bDiuG7lCLDjMOK4buU4bukT1jDmcOK4buA4bqsw4rGoCThu6bDiuG7lDF7w4o+KTvDisOZPVfDiuG7lOG7iuG7lMOK4buu4buk4buK4buU4bukw4pXOuG7psOKxqBLw4o+4bukw4xXw4rDmeG7psOMw4o+KeG7ssOK4buU4bukJuG7psOKxqDhu4rDiuG7mMOdWMOZw4rGoFTDiuG7lDF7w4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6ThuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurnhu6RPWMOZw4rhu4bDiuG7lCBYw5nDisOZPVfDiuG7gOG6vsOK4buU4buMe8OK4buk4bu24bumw4o24buIw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6TDisagMDvhu5TDiuG7lDF7w4rhu5QgWMOZw4rhu67hu6RAWMOZw4o+4bukVMOKPilKw4pWOuG7psOK4bukUT7DiuG7lOG7iuG7lMOK4buU4buMe8OK4buk4bu24bum4bqow4rDs1E+w4ooe0rDiuG7mMSoWMOK4buJWeG7iFjDmcOK4bq5QFjDmcOK4bq7w4xY4bukw4rGoFFYw4o+MsOK4bq54buk4bumw4rGoFnhu4hYw4rhu4nhu7Thu5TDijbhu6ZQWMOKw6NYw4pY4bumWOG7pMOKw7Lhu6ZQWMOK4buYw4xYw5nDiuG7j8OZw4zDij4pLMOKPuG7pOG7iFjhu6TDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6TDijh74buOPsOKPE3hu5TDiljhu6Thu44+w4rhu5Thu6RPWMOZw4rhu4DhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu4nDjOG7psOK4buYxKhYw4rhu4/DmXs5VVjDiuG7p+G7pOG7qMOK4buJPVjDmcOK4buJezlSWMOKNuG7iMOK4buz4bu4w4rhu4/hu6TDlD7DiuG7jcOM4bumw4o+4bukeyThu5TDiuG7lOG7pOG7psOKxqBZ4buIWMOKw7nFqeG6u+G7j8OKPiksw4o+4buk4buIWOG7pMOKWOG7pDVYw5nDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6TDijh74buOPsOKPE3hu5TDiljhu6Thu44+w4rhu5Thu6RPWMOZw4rhu4bhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhurl7JOG7lMOKPuG7pOG7psOKxqAww4zDiinDjMOKWOG7pOG7plJ7w4rhu5Thu4x7w4rhu6Thu7bhu6bDiuG7mOG7jj7DiljDmTrhuqzDisag4buy4bumw4rhu6Thu7bhu6bDiljDmTA64bumw4o+4buk4bumw4oh4bukSuG7psOK4buUw53DilYwO1jDmcOK4buu4bumUVjDij7hu6Qx4buUw4opJFjDmeG6qMOK4buP4bukNVjDmcOK4buU4buMe8OK4buk4bu24bumw4rhu5bhu4hY4bukw4rhu5Thu6RZw4rhu5Thu4rhu5TDij7hu6TFqMOKPOG7pljhu6TDij7hu6TDjFfDisOZ4bumw4zDiuG7lFtYw5nDiljhu6Q1WMOZw4rhu5Thu4x7w4rhu6Thu7bhu6bDiuG7luG7iFjhu6TDiuG7lOG7pFnDiuG7lOG7iuG7lMOK4buYxKhYw4rhu5Qlw4rGoCRYw5nDijbhu6ZQWMOKxqBLw4o+xKhZw4pYUFjDilckPsOKWMOZ4buIOcOK4bukJOG7psOK4buu4bumUVjDij7hu6Qx4buUw4rhu67hu6TDncOKKHtQWMOKxqAj4bumw4o2P+G7psOK4buU4buK4buUw4rGoFnhu4hYw4o24bumUFjhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu7fhu5pYw4rDmeG7pjXDjMOK4buU4buK4buUw4oh4bukw5VYw4o+4buk4bumw4pW4buIw4pY4bukNVjDmcOKPuG7plE+w4pXXeG7lMOK4buUw4zDiljhu6TEqOG7lMOK4buUIFjDmcOKVuG7iFfDiuG7lOG7pFnDijzhu4xYw4rhu5Thu6Qm4bumw4rhu5Thu4hYw5nDij7hu6RQV8OKWOG7pOG7plJ7w4rhu5RKV8OKOH3hu5Thuqgv4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vD7hu5o4Pi3DjFbhu6bDmVjhuqTDiinhu6bDmeG7pD7huqbhurzEkELhu6fhu6fhu7fhu7Phu48v4buz4bum4buaPljDjFcrQ0QvIcSQ


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]