Sau thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 6/4, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản (VUAJ) đã chính thức thành lập, với mục đích tăng cường sự liên kết giữa các hội đoàn của người Việt tại Nhật Bản và xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở đây ngày càng lớn mạnh.
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d0KeG7huG7hMSo4buGxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7iuG6suG7msWpxIPhu4JFxKjFqeG7huG7guG6uuG7msWpN+G7juG7gsWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKhzL+G7huG7qXRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7minDveG7muG7oOG7gkrEqOG7p3Rz4buC4buI4buAxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G6puG7iOG7ni3hu5rhu4ZK4bugSsWp4buCKeG6qsSo4bug4bqq4bui4bunxanhu57hu6Dhu6zhu4rhuqrhu5Phu6fhu6rhu4Lhuqzhu6Dhu4bhu53FqXbhu6vGsOG7muG7sOG7o8Wp4buG4bqq4buC4buA4buG4bug4budxanhu7F44buv4bua4buw4buj4bunxanhu6Dhu4Lhu6Dhu4rhuqrhu5Phu6cp4buG4buExKjhu4bFqeG7oOG7hsOZ4bqmxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4buK4bqy4buaxanEg+G7gkXEqMWp4buG4buC4bq64buaxak34buO4buCxanEqOG7gMOa4buY4buCxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqMWp4buGRsSo4buGxanhu7nEqOG7hsWp4bup4bunxanhu57hu6Lhuqbhu5Phu6cvL+G6puG6rMSo4buh4bqkw71K4bug4buGw73EqOG7huG7hkrDveG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu7Hhu6nhu60v4bupd3fhuqzhu6/GsHnGsHfGsHnhu6Dhu6nGsHnhu7Hhu4rhu6nhu6HDjeG7muG7gOG7p8Wpw73hu4rhu6Dhu5Phu6cp4buG4buExKjhu4bFqeG7oOG7hsOZ4bqmxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4buK4bqy4buaxanEg+G7gkXEqMWp4buG4buC4bq64buaxak34buO4buCxanEqOG7gMOa4buY4buCxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqOG7p8Wp4bqsw73hu6DDvS3hu5rhu4ZK4bugSi1K4bui4buC4buA4buCxKjDveG7ii3hu57hu6Lhuqbhu5Phu6fhu4bhu6Dhu6Dhu5rhu57hu50vL+G6puG6rMSo4buC4buI4buA4buh4buo4buC4bqq4bugxKjDveG7iOG7muG7ilDhu57hu6Hhu6jEqC/hu6B24burxrAvUOG7muG7ikrDveG6rOG6quG6rC/hu5rhuqbhur5KL+G7q8aw4bur4buxX8aw4butX8awdi/hu6Dhu6Dhu7Dhu6jEqF/hu6jhu4Lhuqrhu6BfxKjhu4bDveG7oOG7ocON4bua4buA4bunxakvdOG6rcSo4buAxanhurHhu4BQ4busw4rEqMWpPsOZ4bqmxanhuq/hu4LEqOG7huG7n8WpPuG7t+G7gsWp4bqk4buC4bq6xKjFqeG7iuG6ruG7iMWp4bug4buG4buY4buCxak+4bu34buCxanhu57DmcWp4bucUOG7s8Soxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqOG7n8Wp4bug4buiw71Kxanhu5xQ4busw4nhu6DFqeG6qEfEqOG7hsWp4bqmw5PEqOG7gMWpxKjhu4bhurLEqMWpbOG7hcOd4bqjxanhuqZUw73FqSjhu47FqeG6seG7gErhu7fhu4LFqeG7gOG7gsO9SsWp4bqm4buGSsWpw5PEqOG7gMWpbE/FqSnDk8So4buAxanhu4Phu7PEqOG7huG7n8WpKeG7hlTFqeG7oEfhuqbhu4bFqTzDvcSo4buGxanhuqzhu6bFqWzhu4XDneG6o+G7ocWpceG7uMSo4buG4budxak+4bu1SsWp4buD4buGw73EqOG7hsWp4buDUsSo4buAL+G7g+G7g25s4bqxcnMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaN+G6qsO94bqs4bundOG7h8O9UMWp4bug4buG4buY4buCxanhu4Dhu4LDvcSoxanhu6Dhu4Thuqbhu4bFqeG6puG7puG6psWp4bqm4buGUOG6tMSoxanhuqRH4bufxanEqOG7gOG7teG7rMWpdi/hu63hu5/FqcSD4buCRcSoxanhu4bhu4Lhurrhu5rFqTfhu47hu4LFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxalxbOG7hcOd4bqjcsWp4bqoQcWp4bqm4buG4buExKjhu4bFqeG7oOG7hsOZ4bqmxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4buK4bqy4bua4bufxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7iFPhuqbFqeG6qOG7hOG6puG7hsWp4bugw4HEqOG7gMWp4bqmw5rhu5jEqOG7gMWp4bue4bumxanhu4rhu4JFxKjFqcOMw4nhu6DFqeG7gOG7gsavw73FqeG6puG7s+G6psWp4buG4buO4buCxanhuqhK4bu1xKjFqeG6plTDvcWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqMWp4buo4bu1xanhu7Dhuq7hu6zFqeG6rOG7psSo4buAxanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu5bFqeG6qOG6ruG7rMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6puG7tcSo4buAxanhu4rhu5LEqMWp4buI4bu3xKjhu4bhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7t+G7gsWpPuG7t+G7gsWp4buG4buO4buCxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4buK4bqy4bua4bufxals4buFw53huqPFqeG6qEHFqeG7osO9xanhu4jDgOG7oMWpKMO9xKjFqeG7g+G7hsOa4buYxKjhu4DFqeG7qFPFqeG7gOG7jOG7iMWpecWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7qOG7gkXEqOG7n8Wp4bug4buiSsSo4buAxanhuqhLxanDk8So4buAxalsT8WpKcOTxKjhu4DFqeG7g+G7s8So4buGxanhu4Dhu4LGr8Wp4bqm4buGw5nhuqbFqSnhu4ZUxanhu6BH4bqm4buGxak8w73EqOG7hsWp4bqs4bum4bujxanDk8So4buAxanhurHhu4BQ4busw4rEqMWpN+G7jMSo4buAxanhu4fhu5DEqOG7n8Wpw6rhu4ZLxakp4buGVMWp4bugR+G6puG7hsWpN+G7juG7gsWp4buD4bui4buExanhu6Dhu4bDmeG6psWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqcOM4buCReG7iMWpKeG7hlTFqeG7oEfhuqbhu4bFqTfhu47hu4LFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG7oEjEqOG7hsWpOOG6pMO94buiw73DjOG7guG7n8Wp4buA4buCxq/FqeG6puG7hsOZ4bqmxakp4buGVMWp4bugR+G6puG7huG7o8Wp4buo4bu1xanhuqThu7XFqT7DlMWp4buD4buGR8Wp4bqv4buCxKjhu4bFqcOq4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4buA4buCxq/FqeG6puG7hsOZ4bqmxanDquG7hkvFqSnhu4ZUxanhu6BH4bqm4buGxanDjOG7gkXhu4jFqeG7g8OVxKjhu4DFqeG7g+G7hsOaxanDjOG7ruG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0PuG6ruG7rMWp4buK4bu1xanEqOG7hsavxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6pkvFqVDhu6zFqeG7oOG7hMSoxanhu4rhu5LEqMWp4bug4buiSsSo4buAxanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4DFqeG6plLEqOG7gMWp4buo4buS4buCxanhuqjhu7fhu4LFqeG6rOG7guG6usSoxanhuqZUw73FqeG6puG7s+G6psWp4buG4buO4buCxanhuqhK4bu1xKjFqeG6plTDvcWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bug4bu34buCxanhuqbhu7PhuqbFqcOM4buGUMWp4buo4bum4bqmxanhuqZLxanEqOG7huG7guG6uFDFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu57hu4LEqOG7hsWp4buew5LEqOG7gOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bqtxKjhu4DFqcOq4buG4bu34buIxanhur9Qw73EqOG7gMWpN+G7guG6ulDFqS3FqeG7g+G7hsOZxanhu6Dhu6LDmuG7lsSo4buAxako4buOxanhurHhu4BK4bu34buCxanhu4Dhu4LDvUrhu5/FqSnhu4ZUxanhu6BH4bqm4buGxalp4busxanhuqTDvcSoxanhurHhu4bhu7XFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7qOG6uMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7lsWpxKjDmuG7kuG6psWpxKjhu4BK4bu14buC4bufxanhuqhBxanhu4DFqOG7gsWp4bug4buGw5rFqeG6puG7hlHhuqbFqeG7iOG7pMSo4buAxak+4bu34buCxanhu4bhu47hu4Lhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7okrEqOG7gMWp4bug4buGw5rFqeG6puG7hlHhuqbFqeG7iOG7pMSo4buA4bufxanhu4Phu4bDmcWp4bug4buiw5rhu5bEqOG7gMWpw6rhu4bhu7fhu4jFqeG6v1DDvcSo4buAxak34buC4bq6UMWpxKjhu4bhurDEqMWp4buI4bu3xKjhu4bhu53FqeKAnOG7g+G7okrEqOG7gMWp4bug4buG4buY4buCxanhu4Dhu4LDvcSoxanhu5xQw73hu5/FqeG7nFDDvcSoxanhu4bhurrFqeG6qMOS4buCxanhu6Dhu7PhuqbFqeG6puG7huG7gsOJxKjFqeG7isOa4buU4bqmxanhu57huq5Qxanhu6Lhu47EqOG7gMWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4gt4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqeG6qEHFqeG6puG7hsOZxKjhu4DFqcOM4buCw4nEqMWpxKjhu4bGr8So4buAxanhuqTDmuG7kuG6psWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4bugSsWp4buK4buSxKjFqeG7qOG7kuG7gsWp4bue4bumxanhu6Dhu4LEqMWp4bqm4bqy4busxanhuqbhu4bhu4TEqOG7hsWp4bug4buiR8Wp4bqmw71K4bufxanhu4bhu4LhurxQxanhuqThu4LDieG7oMWp4buKw4LEqMWpxKjhu4bDvVDFqcSo4buA4bu14busxanhuqbhu7XEqOG7gMWp4bue4bquUMWp4buew4Dhuqbhu6HFqeG6seG7hsavxKjhu4DFqeG6puG7hlDhu6zhurzEqMWp4bqk4buCw4nEqMWp4bug4buE4bqm4buGxanhuqbhu6bhuqbFqeG7oOG7okXEqMWp4bqmS8Wp4bqow5rhu5ThuqbFqeG7iuG7tcWpxKjhu4bhu5jFqeG7iOG7juG7oMWp4bua4buG4bq2xKjFqcOM4buGw5PEqOG7gMWpxKjhu4ZOxanhu57hu6bFqeG7hkzDvcWpxKjhu4bhurLhu5rFqeG6puG7hlTFqeG6qOG7jsSo4buA4bufxanhu57huq5Qxanhu6Lhu47EqOG7gMWp4bqmVMO9xanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6jhu7VKxanhu7BBxanhu4bhu47hu4LFqeG7nuG7lsWp4bug4bu34buC4bufxanhu6Dhu6Lhu5bFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanEqOG7gFDhu4zEqMWp4buK4bum4bqmxanhu5xQw73EqMWp4bug4buiTcSo4buAxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4bqo4bqw4bugxanEqMOa4buS4bqmxanhu6jhu7XFqcSo4bquxKjhu4DFqeG7oOG6tuG7iMWp4bucUMO9xKjFqeG7huG6usWp4bueSsSo4buAxanhu5rhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu4Dhu4LGr8O9xanhu4bDveG7gsWp4bucUMOS4bqmxanhu4Dhu4LDveG7oeKAnXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04buD4buGw5nFqeG7oOG7osOa4buWxKjhu4DFqcOq4buG4bu34buIxanhur9Qw73EqOG7gMWpN+G7guG6ulDFqeG6pOG7teG7rMWp4bugTsWp4bug4buCxKjFqeG7oMOa4buWxKjhu4DFqeG7ouG6oMSo4buAxanigJzhu6jhu5Lhu4LFqeG7nuG7psWp4bucUMO9xKjFqeG7oOG6ruG7iMWp4bqmVMO9xanhuqbhu7PhuqbFqeG6puG6sOG7msWp4buKQcSo4buGxanhuqjhu7dKxanhu6jhu7XFqeG7nuG7psWp4buGw5TFqeG7oOG7ouG7lMWp4bug4buE4bqm4buGxanhuqbhu6bhuqbFqeG6plTDvcWp4bqm4buz4bqmxanhuqbhu5DFqeG7nFDDvcSoxanhuqjhu7fhu4LFqeG6rOG7guG6usSoxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqOG7n8WpbOG7hcOd4bqjxanhu57EkMWp4bug4bui4buWxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4buG4bu34bugxanEqOG7huG6rsSoxanhu4DDgMSoxanDjMOJ4bugxanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4Dhu5/FqeG6pkvFqcSo4buG4buC4bq4UMWp4buGSuG7t+G7oMWp4bqo4buOxKjhu4DFqeG7oOG7huG7gsOJ4bugxanhu6Dhu4bhu6bhuqbhu5/FqeG7huG7guG6ulDFqeG7nFDhu7nFqeG7hsOUxanhu6Dhu6Lhu5TFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSo4bufxanhu4bhu47hu4LFqcSo4buG4bqy4buaxanhu57huq5Qxanhu6Lhu47EqOG7gMWp4buG4buQxKjFqcSoxq/DvcWp4buo4bu1SsWp4buwQcWp4buG4buO4buCxanhu57hu5bFqeG7oOG7t+G7guG7n8Wp4bqsUOG7rMWp4bug4buiRsWp4buo4buC4bq64bqmxanhuqzhu7fhu6zFqeG7qOG7tcWp4buGTeG6psWp4bug4buCw4nEqOG7gMWpbOG7guG6uuG7oOG7n8Wp4buA4buCxq/FqeG7gEbEqOG7n8Wp4bua4buG4buz4bugxanhu4ZQ4busxanhuqThu7nEqMWp4buew4DhuqbFqeG7qMOBxKjFqeG7hkvDvcWp4bqs4bquxKjFqeG7oOG7juG6psWp4buo4bu1xanhu4rhu7XFqeG6puG6tlDFqcSow5Lhu4LFqeG7nFDDvcSoxanhu6Dhu6JNxKjhu4DFqeG7gOG7gsavw73FqcSo4buG4bquxKjFqeG6rOG6rsSoxanhu4bDveG7gsWpxKjDmuG7kuG6psWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4gt4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqeG7oeKAnXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4bqm4buI4bueLeG7muG7hkrhu6BKxanhuqzhu6Dhu4ZQ4buI4bqkxanhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpduG7q8aw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7rcawxrDhu5rhu7Dhu6Phu6fFqeG7oOG7guG7oOG7iuG6quG7k+G7pynhu4bhu4TEqOG7hsWp4bug4buGw5nhuqbFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhu4rhurLhu5rFqcSD4buCRcSoxanhu4bhu4Lhurrhu5rFqTfhu47hu4LFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxanhu4ZGxKjhu4bFqeG7ucSo4buGxanhu6vhu6fFqeG7nuG7ouG6puG7k+G7py8v4bqm4bqsxKjhu6HhuqTDvUrhu6Dhu4bDvcSo4buG4buGSsO94buh4buoxKgv4bqs4bqq4buew4zhu6BK4buaL8So4bqq4buq4bueL+G7q+G7seG7qeG7rS/hu6l3d+G6rOG7r8awecawd8aweeG7oOG7sXfGsOG7qeG7iuG7q+G7ocON4bua4buA4bunxanDveG7iuG7oOG7k+G7pynhu4bhu4TEqOG7hsWp4bug4buGw5nhuqbFqeG7oOG7huG7tcSo4buGxanhu4rhurLhu5rFqcSD4buCRcSoxanhu4bhu4Lhurrhu5rFqTfhu47hu4LFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSo4bunxanhuqzDveG7oMO9LeG7muG7hkrhu6BKLUrhu6Lhu4Lhu4Dhu4LEqMO94buKLeG7nuG7ouG6puG7k+G7p+G7huG7oOG7oOG7muG7nuG7nS8v4bqm4bqsxKjhu4Lhu4jhu4Dhu6Hhu6jhu4Lhuqrhu6DEqMO94buI4bua4buKUOG7nuG7oeG7qMSoL+G7oHbhu6vGsC9Q4bua4buKSsO94bqs4bqq4bqsL+G7muG6puG6vkov4burxrDhu6vhu7FfxrDhu61fxrB2L+G7oOG7oOG7sOG7qMSoX+G7qOG7guG6quG7oF/EqOG7hsO94bug4bux4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqS904bqtxKjhu4DFqeG6seG7gFDhu6zDisSoxak+w5nhuqbFqeG6r+G7gsSo4buG4bufxak+4bu34buCxanhuqThu4LhurrEqMWp4buK4bqu4buIxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqT7hu7fhu4LFqeG7nsOZxanhu5xQ4buzxKjFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxalx4bqkRcSoxanhu5rhu4bhu7nhu4Jyxanhu6Dhu6LDvUrFqeG7nFDhu6zDieG7oMWp4bqoR8So4buGxanhuqbDk8So4buAxanEqOG7huG6ssSoxals4buFw53huqPFqeG6plTDvcWpKOG7jsWp4bqx4buASuG7t+G7gsWp4buA4buCw71Kxanhuqbhu4ZKxanDk8So4buAxalsT8WpKcOTxKjhu4DFqeG7g+G7s8So4buG4bufxakp4buGVMWp4bugR+G6puG7hsWpPMO9xKjhu4bFqeG6rOG7psWpbOG7hcOd4bqj4buhxalx4bu4xKjhu4bhu53FqT7hu7VKxanhu4Phu4bDvcSo4buGxanhu4NSxKjhu4Av4buD4buDbmzhurFycy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4Phu6JKxKjhu4DFqeG6pOG7teG7gsWp4bua4buG4buz4bugxanhuqThu4LhurxQxanhu57DvVDFqeG6qEvFqeG7qOG7kuG7gsWp4bqm4buz4bqmxanhuqjhu7fhu4LFqeG6pOG7guG6vFDFqeG7oOG7hsO94buIxanhuqzhu6bFqT7hu7fhu4LFqeG7huG7juG7guG7n8Wpw5PEqOG7gMWp4bqx4buAUOG7rMOKxKjFqT7DmeG6psWp4bqv4buCxKjhu4bhu5/FqT7hu7fhu4LFqeG6pOG7guG6usSoxanhu4rhuq7hu4jFqeG7oOG7huG7mOG7gsWpPuG7t+G7gsWp4buew5nFqeG7nFDhu7PEqMWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjhu5/FqeG6puG7hkrFqeG6pOG7gsOJ4bugxanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG7huG7guG6usSoxanhu4rhu7XFqeG6puG7jsSo4buAxanhuqjhu4zEqOG7gMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpxKjDmuG7kuG6psWpxKjhu4BK4bu14buCxanhu4rhu5LEqMWp4bug4buGw5nFqeG7hsO94buCxanhu5bFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSo4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3QpUsSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7nuG7psWp4buA4buCw73FqeG7oMOBxKjhu4DFqeG7qOG6uMWp4buew5LFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu5bFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSo4bufxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWp4bucUMO94bufxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7huG7juG7guG7n8Wp4bqoSuG7tcSoxanhuqZUw73FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6qEHFqeG7hkbEqOG7hsWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7qOG7tcWp4bua4buG4buz4bugxanhu6Dhu6Lhu4LhurzEqMWp4buWxanEqMOa4buS4bqmxanEqOG7teG7rMWpxKjhu4bDmsSo4buAxanhuqbhu4ZIxanhu4Dhu4Lhu5Lhu4LFqeG7huG7t8Soxanhu4ZK4bu34bugxanhuqjhu47EqOG7gMWp4bug4buiSsSo4buAxanhu6DDlcWp4bqm4buGw5nhuqbFqeG6plTDvcWp4buIRsSo4buGxanhu6jhu7XFqeG6puG7hsOaw73FqeG6pkvFqeG7nuG7psWp4buK4buCRcSoxanDjMOJ4bugxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7hkrhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buA4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3RsRsWp4buo4bqy4bus4bufxanDk8So4buAxanhurHhu4BQ4busw4rEqMWpPsOZ4bqmxanhuq/hu4LEqOG7hsWpxKjhu4bhurDEqMWp4buI4bu3xKjhu4bFqeG7nuG7psWp4buiw73FqeG6qOG7mOG7gsWp4bqmVMO9xals4buFw53huqPFqeG7iuG7tcWp4oCc4bqs4bqwUMWp4buIw5LhuqbFqeG7nFDDvcSoxanhu6Dhu6JNxKjhu4DFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bue4bumxanhu5rhu4bhu7Phu6DFqeG7oOG7ouG7guG6vMSoxanhuqZUw73FqeG6puG7jsSo4buAxanhuqjhu4zEqOG7gMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bug4bu34buCxanhu7DDmcWp4bue4buWxanhu4ZKw73FqcO9xKjhu4bFqeG6qOG7tUrhu5/igJ3FqeG6qOG7jMSo4buAxanhu6Dhu4bhu5jhu4LFqeG6pOG7teG7rMWp4bugTsWp4buG4busxanhu6hNxKjhu4DFqeG7ouG6oMSo4buAxanigJzhu6jhu5Lhu4LFqeG7nuG7psWp4buiw73FqeG6qOG7mOG7gsWp4bqmVMO9xals4buFw53huqPhu5/FqeG7muG7hkrEqOG7gMWp4bug4bui4bu1SsWp4bqmVMO9xanEqOG7gMOa4buY4buCxals4buC4bq64bugxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxanhu57EkMWp4bqkw5rhu5LhuqbFqeG7nsO9xKjhu4DFqeG7gOG7gsO94buCxanhuqhK4bu3xKjFqeG7iOG7kuG7guG7oeKAnXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04bqtxKjhu4DFqeG6seG7gFDhu6zDisSoxak+w5nhuqbFqeG6r+G7gsSo4buGxanhuqZVxKjhu4DFqcOM4buGw4PEqOG7gMWp4bqoR8So4buGxak+4bu34buCxanhu57DmcWp4bucUOG7s8Soxanhu57EkMWp4bqo4buMxKjhu4DFqeG7huG7tcSo4buGxanhu6jhu7XFqeG7hsOUxanhu6Dhu6Lhu5TFqWzhu4XDneG6o8Wp4buo4bu1xanhuqbhu7PhuqbFqeG7huG7juG7gsWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7qOG7gkXEqMWp4bqo4bq8xanhuqZSxKjhu4DFqcSo4buGw71Qxanhuqbhu4ZQxKjhu4DFqeG7nsOZ4bqmxanhu7Dhuq7hu6zFqeG6rOG7psSo4buAxanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxanDlcSoxanhuqhHxKjhu4bhu5/FqeG6qErhu7XEqMWpw4zDieG7oMWp4buo4bu1xanhu4pQw5PEqMWp4buGw5rhu5LEqOG7gMWp4buo4bq4xanhu5xQRcWp4buGw5rhu5DEqOG7gMWp4bqo4bqw4bugxanEqMOa4buS4bqm4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4Phu6JKxKjhu4DFqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bqk4buC4bq8UMWp4bqo4buz4buaxanhu6Dhu6Thu5/FqcOTxKjhu4DFqeG6seG7gFDhu6zDisSoxak34buMxKjhu4DFqeG7h+G7kMSo4bufxakp4buGVMWp4bugR+G6puG7hsWpbOG7hcOd4bqj4bufxanhuqbDveG7iMWpw4zDieG7oMWp4oCcxKhFUMWp4bqmw71Kxanhu6Dhu4LEqOG7hsWp4bug4buG4bq2xKjFqeG6qErhu7XEqMWpw4zDieG7oOG7n8Wp4bue4buzxKjhu4DFqeG7oOG7t0rFqeG7oOG7okrEqOG7gMWp4bueUOG7rMWpxKjhu4Dhu4ZJxanhu6jhu7XFqeG7huG7tcSo4buGxanhuqjhu47EqOG7gMWp4bqo4bq8xanhu5rhu4bDkuG7gsWp4buG4buU4buaxanhuqbhu4bhuqLhu6DFqeG6puG7hsSQ4bufxanhuqjDmsO9xanhu6LDvcWp4bqm4buz4bqmxanhuqbhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6Dhu6JGxKjhu4bFqeG7hkrhu7fhu6DFqeG6qOG7jsSo4buAxanhu6Dhu4bhu4LDieG7oMWp4bug4buG4bum4bqm4bufxanhu5xQw73FqeG6qEvFqeG7gMOAxKjFqcOMw4nhu6DFqeG6puG7huG6ouG7oMWp4bqm4buGxJDFqeG7huG7kMSoxanEqMavw73FqeG6puG7s+G6psWp4buG4buO4buCxanhuqhK4bu1xKjFqeG6plTDvcWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqOG7oeKAnXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKcO94bua4bug4buCSsSo4bundHPhu4Lhu4jhu4DFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4bqm4buI4bueLeG7muG7hkrhu6BKxanhu4Ip4bqqxKjhu6Dhuqrhu6Lhu6fFqeG7nuG7oOG7rOG7iuG6quG7k+G7p+G7quG7guG6rOG7oOG7huG7ncWpduG7q8aw4bua4buw4bujxanhu4bhuqrhu4Lhu4Dhu4bhu6Dhu53FqeG7seG7r+G7reG7muG7sOG7o+G7p8Wp4bug4buC4bug4buK4bqq4buT4bunKeG7huG7hMSo4buGxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7iuG6suG7msWpxIPhu4JFxKjFqeG7huG7guG6uuG7msWpN+G7juG7gsWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqeG7hkbEqOG7hsWp4bu5xKjhu4bFqeG7seG7p8Wp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhuqzEqOG7oeG6pMO9SuG7oOG7hsO9xKjhu4bhu4ZKw73hu6Hhu6jEqC/huqzhuqrhu57DjOG7oErhu5ovxKjhuqrhu6rhu54v4bur4bux4bup4butL+G7qXd34bqs4buvxrB5xrB3xrB54bugdnl44buv4buK4bux4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqcO94buK4bug4buT4bunKeG7huG7hMSo4buGxanhu6Dhu4bDmeG6psWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7iuG6suG7msWpxIPhu4JFxKjFqeG7huG7guG6uuG7msWpN+G7juG7gsWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjhu6fFqeG6rMO94bugw70t4bua4buGSuG7oEotSuG7ouG7guG7gOG7gsSow73hu4ot4bue4bui4bqm4buT4bun4buG4bug4bug4bua4bue4budLy/huqbhuqzEqOG7guG7iOG7gOG7oeG7qOG7guG6quG7oMSow73hu4jhu5rhu4pQ4bue4buh4buoxKgv4bugduG7q8awL1Dhu5rhu4pKw73huqzhuqrhuqwv4bua4bqm4bq+Si/hu6vGsOG7q+G7sV/GsOG7rV/GsHYv4bug4bug4buw4buoxKhf4buo4buC4bqq4bugX8So4buGw73hu6Dhu6vhu6HDjeG7muG7gOG7p8WpL3Thuq3EqOG7gMWp4bqx4buAUOG7rMOKxKjFqTfhu4zEqOG7gMWp4buH4buQxKjhu5/FqSnhu4ZUxanhu6BH4bqm4buGxals4buFw53huqPhu5/FqeG7muG7huG7s+G7oMWp4bqk4buC4bq8UMWp4bug4bu34buCxak+4bu34buCxanhu4bhu47hu4Lhu6HFqXHhu7jEqOG7huG7ncWpPuG7tUrFqeG7g+G7hsO9xKjhu4bFqeG7g1LEqOG7gC/hu4Phu4NubOG6sXJzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG6rcSo4buAxanhuqZVxKjhu4DFqcOM4buGw4PEqOG7gMWp4bqoR8So4buGxanhu6jhu5Lhu4LFqcOM4buG4bq0UMWp4buG4buC4bq6UMWp4oCc4bqv4buO4bugxanhuqbhu47EqOG7gMWp4bqo4buMxKjhu4Dhu5/FqcOMw4nhu6DFqcSow5Lhu4LFqeG7hsO94buCxanEqOG6uMSoxanhu6jDgcSoxanhu4ZLw73hu5/igJ3FqWzhu4XDneG6o8Wp4buG4busxanhu6hNxKjhu4DFqeG7nsSQxanhu5rhu4bDkuG7gsWp4buG4buU4buaxanhu6jhu5Lhu4LFqeG6puG7s+G6psWp4buG4buO4buCxanhuqhK4bu1xKjFqcOM4buG4buz4bqmxanhuqZUw73FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6qOG6vMWp4buw4bqu4busxanhuqzhu6bEqOG7gMWp4bqm4buOxKjhu4DFqeG6qOG7jMSo4buAxanEqOG7gMOa4buY4buCxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqMWpxKjhu4Dhu7Xhu6zFqeG6puG7tcSo4buAxanhu4rhu5LEqMWp4buI4bu3xKjhu4bhu5/FqeG7oOG7hOG6puG7hsWp4bqm4bum4bqmxanhuqhLxKjhu4DFqeG7gEvhu5rFqeG6puG7hkrFqeG7nuG7psWpxKjhu4Dhu4bhu4Lhurrhu5rFqeG7sOG6ruG7rMWp4bqs4bumxKjhu4DFqeG7qOG7tcWp4bqk4bu5SsWp4buo4bq6xanhu4PDlcWp4bucUMOS4bqmxanhu6jhu7XFqeG7oOG7hsO94buIxanhu4Dhu4LDvcWp4buo4bu1SsWp4buo4buC4bq64bqmxanhu7Dhuq7hu6zFqeG6rOG7psSo4buAxanhu6BGxKjhu4bFqeG7hsavUMWpxKjhu4Dhu4ZHxanhu4Dhu4LGr8O9xanhu4bDveG7gsWp4bqs4bquxKjFqeG7oOG7juG6psWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7qOG7tcWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7huG6qkrFqT7hu7fhu4LFqeG7nsOZxanhu5xQ4buzxKjFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSo4bufxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG7qcawxanEqMOB4buIxanhu6Dhu6Lhu5bFqeG7iuG7t+G7gsWp4bqo4bqu4bus4bufxanhu57DksWp4buKw5rhu5TEqOG7gMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqeG6qEHFqeG7iuG7gkXEqMWp4bugU+G6psWp4bugw4HEqOG7gOG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0N+G7guG6usSoxanEqMO94bus4bufxanhuqZLxanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4buvxrDGsOG7ocawxrDGsMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG6qMO9xKjhu4DFqeG7nuG7gsSo4buGxanhu57DksSo4buA4bufxanhu4rhu7Xhu4jFqeG7qOG7guG6uuG6psWp4buGSuG6ouG6psWp4buGTeG6psWp4bug4bqy4buaxanhu6Dhu7fhu4LFqcSow5rhu5LhuqbFqcSo4bu14bus4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3QpUsSo4buAxanhu6jhu5Lhu4LFqeG7nuG7psWp4buA4buCw73FqeG7oMOBxKjhu4DFqeG7qOG6uMWp4buew5LFqeG7isOa4buUxKjhu4Dhu5/FqeG7oOG7huG7mOG7gsWp4buA4buCw73EqMWp4bucUMO94bufxanEqOG7huG7guG6uFDFqeG7huG7juG7gsWp4bqoSuG7tcSoxanhuqZUw73FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6qEHFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu6Dhu4bhu7XEqOG7hsWp4buK4bqy4buaxanhu5bFqcSow5rhu5LhuqbFqcSo4bu14busxanEqOG7hsOaxak34buO4buCxanEqOG7gMOa4buY4buCxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqMWpcWzDnTjhuqNy4bufxak34buO4buCxanhu4Phu4bDvcSo4buGxanEqOG7gkXEqMWp4buH4buCxKjhu4bFqeG7qOG7gkXEqMWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqXFsb+G7h8OdcuG7n8Wp4bqv4bu3xKjhu4DFqeG7isOa4buS4buCxak3TeG6psWp4bug4buGUOG6suG7oMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjFqXFsw53hurHhuqNy4bufxak34buO4buCxanhu4Phu6Lhu4TFqeG7oOG7hsOZ4bqmxals4buC4bq64bugxanhurHDveG7iMWp4bug4bu34buCxanhurHhu4bhurLhu6DFqSjhu7nEqMWpccOdbDjhuqNy4bufxak34buO4buCxakp4buGUOG7rEXEqMWp4buA4buCw73FqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqWzhu4Lhurrhu6DFqeG6scO94buIxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6seG7huG6suG7oMWpKOG7ucSoxalxbMOq4bqjcuG7oeG7oeG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d04buD4buiSsSo4buAxanhuqTDkuG7gsWp4bqm4bu5xKjhu4bFqeG6qEvhu5/FqeG7qOG7guG6uuG6psWp4bug4buG4bu1xKjhu4bFqeG7iuG6suG7msWpbOG7hcOd4bqjxanhu4rhu7XFqeG7hsOJ4bugxanhu57DmeG6psWp4bqm4bq2xKjFqeG7oOG7huG7gsOJ4bugxanEqOG7huG6oOG7iMWp4bug4bqy4buaxanhu4bhu5Thu5rFqeG7qOG7tcWp4buK4buCRcSoxanDjMOJ4bugxanhuqbhu7PhuqbFqeG7huG7juG7gsWp4bqoSuG7tcSoxanEqOG7teG7rMWp4bqo4bq8xanhu6Dhu7dKxanEqEXEqMWp4buew5nhuqbFqeG7iOG7t8So4buGxanhu6DDlcSo4buAxanhu4bhu5Thu5rFqeG6puG7hkrFqeG6puG7jsSo4buAxanhuqjhu4zEqOG7gMWpxKjhu4DDmuG7mOG7gsWpbOG7guG6uuG7oMWp4bqxw73hu4jFqeG7oOG7t+G7gsWp4bqx4buG4bqy4bugxako4bu5xKjhu6Ev4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p8Wp4bue4bug4bus4buK4bqq4buT4bun4bug4bqq4buw4bugLcO94buK4buC4buAxKjhu53FqeG7ouG7guG7gOG7huG7oOG7o+G7p3Rx4buD4buDbmzhurEvbOG7guG6quG7oMSow73hu4grcnMv4buadA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]