(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-12, Vườn Quốc gia Bến En tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhân Huân chương Lao động hạng Ba và Quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam.
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkW11xcndqZEBbcmR2ci04amfhu4VsJl3hu4lzcXJn4buDdz9bKShxcnBtbOG7hSnhu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGxdxKnhu7NdbGfhur9rXTEiXWzhuqNrXXJmYWxmXWrhuqXhu59d4butYV1jbmxdbGbhuqVsXUZz4bqzbF3huqtm4bun4buVbOG7hV1KOG1dY+G7kWzhu4VdZsOhbOG7hV3huqg4KC9xcnBtbOG7hSkoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4YlspUTls4buFXTEtIDA6XeG7rOG7p8ahbF3hu6Bzw7Xhuqtd4buFZzhd4bqo4bq9bF1EbF1y4buTXeG6q2bFqeG6q11K4buHXcSp4buzXWxn4bq/a10xIl1s4bqja11yZmFsZl1q4bql4bufOl1jbmxdbGbhurNsXUZz4bqzbF3huqtm4bun4buVbOG7hV1KOG1dY+G7kWzhu4VdZsOhbOG7hV3huqg4XeG7rWFd4bugc3fhur1yXWPDrWxmXeG6q+G7j2zhu4VdbGbhuqVsXeG6quG6s3ddYmddccOgbF3hu6xn4bq/cl1MOGs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBdYnJmc2vhuqlbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl01NiLhu592P11mZGfhu4VmciZdMzAi4bufdj9bXXFw4bqrQFsvL2c74bqpOG1yZjhsZmZtODvhu61sL2xk4buvcS8wMDI2LyA2IGI0ICIzMzEwcjIwNDMxaiI74buJ4buf4buFKnBAMjNbXThqckBb4bus4bunxqFsXeG7oHPDteG6q13hu4VnOF3huqjhur1sXURsXcSp4buzXWxn4bq/a10xIl1s4bqja11yZmFsZl1q4bql4bufXeG7rWFdY25sXWxm4bqlbF1Gc+G6s2xd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdSjhtXWPhu5Fs4buFXWbDoWzhu4Vd4bqoOFtd4buvZ2JyZkBbNTYiW11mZGfhu4VmckBbMzAiW10vKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqqOOG7n3JnbWxbKVJmxrA4XcO5d13hu6Fzd8OqbF3huqvDuThd4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdbOG7p+G7l+G6qzpdY8O0bOG7hV3huqtmaF1K4bq7XUPFqeG6q11SZnPhuqVsOl3hu55mbl3hu4RnOWtdY8O14bqrXVHhu51dTOG7j2zhu4VdbOG7hWZn4bq/4bufXeG7rWFd4bueZjlyXXJwZ+G7gWxdbOG7j2zhu4Vdcmbhu49sXXJwOG1dRnPhurNsXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXUo4bV1j4buRbOG7hV1mw6Fs4buFXeG6qDhd4bqrZm1dcuG6peG7n11yZuG7gV3hu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGw7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKULhu6ld4bqpc+G7k2ddauG7h13huqtuXWPDoWddYmfhur9sXWrhuqFsZl1jw6FtXVLhu5Ns4buFXeG6q8O64bqrXUrhurNrXWzhu4VmZ+G6v+G7nzpd4bqrOeG6q11x4budOl1s4buFYWxmXeG6q+G6teG7n11yw6xsZj9dauG6oWxmXWPDoW1dZnN34bq/bF1MZuG7p11SZjhsZjpdTGbhu6ddVnPhurNsXeG6q3Vs4buFXeG6qznhuqtdcmbhur1dZuG6v11q4bqhbGZdY8OhbTpd4bqrOWxd4bqp4buROl1sZuG6s2xd4butZ+G6u2xdY+G6oV3hu61hXWM4bOG7hV3huqvhu49s4buFXXI54bqrXXLDoWdd4bus4bunxqFsXeG7oHPDteG6q13hu4VnOF3huqjhur1sXURsOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylScOG7p+G7l+G6q1134bq7c13huqvDonNd4bqr4bq14bufXXJmZ+G6vXJd4bufZsOgZ11yZmFsZl1q4bql4bufXWvhu5FyXWPhu5VsXeG7rcOtXeG7oXPDoGxdang6XeG6qcOgbV3hu63hur9dcmFnXWzhu4Vzd+G6u2xdcMawbOG7hV1yw6FnXeG6qznhuqtdZnN34bq/bF1MZuG7p11Wc+G6s2w6XUxm4bunXVJmOGxmOl1s4buFYXddMDAtMS0gNzciOl3huqpmw7ldcsOt4bqrZl1T4bqoTEJdcsOsbGZdUmY4bGZdRm44XWPhuqFd4bqpOGxdZmFsZl3hu6Bzd+G6vXJdY8OtbGZdccO1XTEiNS/hu6BDLeG6qlJd4butw6pd4butZ+G6v+G6q11yZmFsZl1q4bql4bufXeG6qDhsXeG7oXPDoGxdanhdcMawbOG7hV1j4bqv4bqrXWLDumzhu4Vd4bqo4bq9bF1EbF1ycOG7qeG6q11yZnPhu5Hhuqtd4bqqZmdd4bqrw7rhuqtdxKhn4buBa11q4bqza11SZjhsZl1Gbjg7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVE4c11r4buRcl1yZsahZ13hu4VnOGxdY2dd4butYW1dZm3DoXJdY+G7kWzhu4U6XWxm4bqlbF1yZuG6tXddcsOia13hu6FzOGxdcnDDs2zhu4Vd4bqrw7k4XeG7rWfhur/huqtd4bqpw6BtXXLDtGxdcmZn4bq7bF1sZmfhurtsXeG7rWFdcmfDqmtdbOG6o2zhu4Vd4bufZjlyXXJwZ+G7gWxd4bqrw7k4XcSpZnNd4but4bup4bqrXeG6qOG6vWxdRGw6XWzhu4Vhd10wNS0gLSA3NzA6XeG6qmbDuV1yw63huqtmXUbhu5FnXWPDtGzhu4Vd4bqo4buRXXJw4bun4budbOG7hV0ubDh3XWphXVJmw7ldcuG7p+G7l2zhu4Vd4bqqZmhsZl3hu59mw7khXWPhuqFd4bqpOGxdZmFsZl3hu6Bzd+G6vXJdY8OtbGZdccO1XTExL+G6qlJd4butw6pd4butZ+G6v+G6q11yZmFsZl1q4bql4bufXeG7rOG7p8ahbF3hu6Bzw7Xhuqtd4buFZzhd4bqo4bq9bF1EbF3hu63hu5dnXWJn4bq/bF1yaOG6q2ZdamFdIDQ7NDEyXWY4XeG7hWc4bV3huqtmbV1T4bqoTEJdcsOsbGZdUmY4bGZdRm44XeG7oXPDoGxdang7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl02IiDhu592P11mZGfhu4VmciZdMzAg4bufdj9bXXFw4bqrQFsvL2c74bqpOG1yZjhsZmZtODvhu61sL2xk4buvcS8wMDI2LzAgMmI0ICIgNSIxciAgNCIgaiI74buJ4buf4buFKnBANSIyW104anJAW+G7rOG7p8ahbF3hu6Bzw7Xhuqtd4buFZzhd4bqo4bq9bF1EbF3EqeG7s11sZ+G6v2tdMSJdbOG6o2tdcmZhbGZdauG6peG7n13hu61hXWNubF1sZuG6pWxdRnPhurNsXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXUo4bV1j4buRbOG7hV1mw6Fs4buFXeG6qDhbXeG7r2dicmZAWzYiIFtdZmRn4buFZnJAWzMwIFtdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qjjhu59yZ21sWylDw6FnXWJn4bq/bF1G4buRZ13huqnDoG1d4but4bq/XVJmZ+G6u2xdbGZn4bq7bF3hu61hXUvhu49nXXJw4bunxqFs4buFXeG7rGfhur9yXUw4a11ycDhtXeG7oHN34bq9cl1jw61sZl3huqrhu49s4buFXWxm4bqlbF3huqrhurN3XUJnXXHDoGxd4busZ+G6v3JdTDhrXeG6q2ZtXeG7rOG7p8ahbF3hu6Bzw7Xhuqtd4buFZzhd4bqo4bq9bF1EbDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTOG7hTh3XXE4c13EqWZnXWPhu6fhu5vhuqtdcmZhbGZdauG6peG7nzpd4bus4bunxqFsXeG7oHPDteG6q13hu4VnOF3huqjhur1sXURsXWPhuqFdbGY4bGZd4bqrZm5s4buFXcSpZ+G6v2xdcm1hbF3huqnhu5Fdazl3XXLhu5Nd4bqrZsWp4bqrOl3EqWbDo+G6q13hu59mw7rhuqtda8OzZ13EqWZuXcSpZuG6o2xdY+G7gV1y4bql4bufXXJwc2zhu4Vd4bufZsO1Z11m4bub4bufXeG7reG7l2dd4bqrOeG6q13huqvhurXhu586XeG6qznhuqtdbOG7hWFsZl3hu61hXeG6q2ZobGZd4buhc3fDqmxdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hV1ycGfhu4FsXcSpZjhnXWPDtGzhu4Vd4bqp4buROl3huqtuXWZn4bq/c13hu6Fzw6Bd4bqrOeG6q11sZmfhur9rXeG7rcO6XWPhu6fhu5vhuqtd4buFZzhtOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbZ+G6qmRscmRwW11xcndqZEBb4buvZ2JyZiZdNiIi4bufdj9dZmRn4buFZnImXTM3NeG7n3Y/W11xcOG6q0BbLy9nO+G6qThtcmY4bGZmbTg74butbC9sZOG7r3EvMDAyNi8wIDJiNCAiIDcgN3IgIDY2NGoiO+G7ieG7n+G7hSpwQDM2MVtdOGpyQFvhu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGxdxKnhu7NdbGfhur9rXTEiXWzhuqNrXXJmYWxmXWrhuqXhu59d4butYV1jbmxdbGbhuqVsXUZz4bqzbF3huqtm4bun4buVbOG7hV1KOG1dY+G7kWzhu4VdZsOhbOG7hV3huqg4W13hu69nYnJmQFs2IiJbXWZkZ+G7hWZyQFszNzVbXS8pKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqo44bufcmdtbFsp4bqqOeG6q11jw6FnXeG6qWfhu4FzXWLhu6ld4bqpc+G7k2ddauG7hzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bugczldcnBpbGZdMSJdbOG6o2tdduG6s3ddYuG7qWzhu4Vd4butYV3hu59mOXJdcnBn4buBbDpd4bqrOeG6q11yZuG6vV1m4bq/XWrhuqFsZl1jw6FtOl3huqs5bF3huqnhu5E6XeG6q+G7j2zhu4Vd4bqrZsWp4bqrOl3hu61n4bq7bF3huqtmxanhuqtd4butYV1s4buF4bunxqFnXWo4bV1j4buRbOG7hV3hu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGxdanPhu49sXWNtYWxdxKnhur1yOl1yZsO1bOG7hV1sZuG6tXJdazhs4buFXWbhur1yXXLhurNrXWZzd+G6vXI6XXJwaF1yc+G6v13hu61hXeG6q+G7j2zhu4VdccWp4bqrXWPhu4Fd4bqpw6BtXeG7reG6vzpd4bufZsO64bqrXWbDtGdd4butYV3hu59mOXJdcnBn4buBbF1yYWddbOG7hXN34bq7bF1wxrBs4buFOl3hu4Vu4bufXeG7n2bDomxdY+G7pzhd4bus4bunxqFsXeG7oHPDteG6q13hu4VnOF3huqjhur1sXURsXXJw4budXXJmYWxmXWNn4buBa11xOWzhu4Vd4butw6pd4bqpw6BtXXLDtGxdYzhdYsOhbOG7hV1xZ2xmXWbDs+G6q13huqvDuThdUmY4bGZdRm44XWxuZ11wZ+G6u2zhu4Vd4butYV3huqvDoF1s4bun4buX4bqrXWxuZ13huqtmc2zhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKShna+G7hV3huqtqOHFxQFtn4bqqZGxyZHBbXXFyd2pkQFvhu69nYnJmJl02IjPhu592P11mZGfhu4VmciZdMzcg4bufdj9bXXFw4bqrQFsvL2c74bqpOG1yZjhsZmZtODvhu61sL2xk4buvcS8wMDI2LzAgMmI0ICIxIDE2cjMiMjQ3aiI74buJ4buf4buFKnBANCIiW104anJAW+G7rOG7p8ahbF3hu6Bzw7Xhuqtd4buFZzhd4bqo4bq9bF1EbF3EqeG7s11sZ+G6v2tdMSJdbOG6o2tdcmZhbGZdauG6peG7n13hu61hXWNubF1sZuG6pWxdRnPhurNsXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXUo4bV1j4buRbOG7hV1mw6Fs4buFXeG6qDhbXeG7r2dicmZAWzYiM1tdZmRn4buFZnJAWzM3IFtdLykoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qjjhu59yZ21sWylSZ+G6vXJda8O64bqrXeG7reG6o2xdbOG7hWbhur9d4bqrZmFtXWvGsGzhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7hGZnXWxm4bqlbF1sZuG7sWzhu4VdbOG7mV1q4bup4bqrOl3hu59m4bq1bF1j4bq1c13huqvDuThd4bqrOeG6q11yZuG6vV1m4bq/XWrhuqFsZl1jw6FtOl3huqs5bF3huqnhu5E6XeG6q+G7j2zhu4Vd4bqrZsWp4bqrOl3hu61n4bq7bF3huqtmxanhuqtd4butYV1s4buF4bunxqFnXWo4bV1j4buRbOG7hV3hu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGw6XUPDoGzhu4U6XWxmYV1s4bun4buX4bqrXeG7rWFdcsOsbGZdUmY4bGZdRm44XWPhuqFdcnA4bV1y4bqvbOG7hV1sZmfDqnNd4bufZsOibF1yZuG7p+G7nWzhu4Vd4bqrOG1d4buhc3hdbGbhu6cmXVJmw7ldcuG7p+G7l2zhu4Vd4bqqZmhsZl3hu59mw7ldcuG6r2zhu4Vd4bqoxINs4buFXcSpZmRsP10yXWrDomxdY+G7p+G7m+G6q13huqpmw7ldcsOt4bqrZl1T4bqoTEJdcsOsbGZdcuG6r2zhu4Vd4bqrxqFdcmZnXWNzOD9dMF1qw6JsXWPhu6fhu5vhuqtd4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdU+G6qExCXXLDrGxmXXLhuq9s4buFXeG6qMSDbOG7hV3EqWZkbDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spQ+G6r+G6q13huqln4bq/cl1s4buFYXddIjEtICAtMCIwMDpd4bqoOGxd4buhc8OgbF1qeF3hu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGxd4butZ2xmXWLhu6ldY+G7p+G7m+G6q13huqpmw7ldcsOt4bqrZl1s4bun4buX4bqrXXLhuq9s4buFXXJm4bun4budbOG7hV1Gc+G6s2xd4bqrZuG7p+G7lWzhu4VdSjhtXWPhu5Fs4buFXWbDoWzhu4Vd4bqoODtdQ+G6s3ddamFd4bufZsOibF1yZuG7p+G7nWzhu4VddsWpbOG7hV1jOWzhu4Vd4bqrZm1dbGbhu7Fs4buFXWzhu5ldauG7qeG6q13huqvDuThd4bqrOWxd4bqp4buROl3huqvhu49s4buFXeG6q2bFqeG6qzpd4butZ+G6u2xd4bqrZsWp4bqrXeG7rWFdbOG7heG7p8ahZ11qOG1dY+G7kWzhu4Vd4bqrw7k4XWPhu5VsXeG7rcOtXeG7oXM4XeG6qznhuqtdcmbGoWddxKl5XWPhuqFdxKlm4buPbOG7hV3hu6Fzw6BsXcSpZm5dxKlm4bqjbDpd4but4bq1cl3hu63DoDpdZm1hbF1yZmFsZl12c+G6tXJdccOj4bqrXWxmZ+G6v2td4butw7pdY+G7p+G7m+G6q13hu4VnOG07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUxm4bqzbF1iw63hu59dbGF3Ol3hu6zhu6fGoWxd4bugc8O14bqrXeG7hWc4XeG6qOG6vWxdRGxdY+G6oV3hu61nbGZdYuG7qV1j4bun4bub4bqrXeG6qmbDuV1yw63huqtmXWzhu6fhu5fhuqtdcuG6r2zhu4VdRnPhurNsXeG6q2bhu6fhu5Vs4buFXUo4bV1j4buRbOG7hV1mw6Fs4buFXeG6qDhd4butYV1G4buRZ13huqnDoG1d4but4bq/XVJmZ+G6u2xdbGZn4bq7bF3hu61hXUvhu49nXXJw4bunxqFs4buFXeG7rGfhur9yXUw4a11ycDhtXeG7oHN34bq9cl1jw61sZl3huqvhu49s4buFXWxm4bqlbF3huqrhurN3XUJnXXHDoGxd4busZ+G6v3JdTDhrXS7huqvhurN3XWpna112OGxmOl3huqvhurN3XXJmw606XeG6q+G6s3dd4buF4buRZyFd4bqrZm1d4bus4bunxqFsXeG7oHPDteG6q13hu4VnOF3huqjhur1sXURsOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bu3c3JmbXBbKVZz4bqzbF3huqrhu6fGoWzhu4UoL+G7nyk=

Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]