Bộ Nội vụ Ấn Độ ngày 18/4 đã ra lệnh đình chỉ các hoạt động thương mại qua Ranh giới kiểm soát - đường biên giới trên thực tế phân chia các vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 19/4, trong bối cảnh các tuyến thương mại ở đây được cho là đang bị các thành phần ở Pakistan sử dụng sai mục đích.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu6Xhuq1W4buv4bq7VjDhuq/huq3huqNWIuG6o+G6t1bDrOG6o23hur/huq3huqFW4bqnKsOjVmjhu4s9Vl3Dozbhuq1W4bqhw6Phu4HDo1bhuqThuqnhu7FW4buP4buBw6NWRz3DosOjw63DrD3huq3FqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G6ojE9IOG7rsav4bur4bq7VuG6rOG6u8OjVuG7j2pW4bul4bqtVuG7r+G6u1bhuq3huqEl4buRVlhAL+G7slYwP1ZpPVbhuqU54bqt4bqjVjDhuq/huq3huqNWIuG6o+G6t1YiJCJW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWw6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6pyrDo1Zo4buLPVZJPeG6reG6o1bhuqHDo+G7gcOjVsOiw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVi1WMG3hu4fhuq3huqFWXcOjNuG6rVbhuqHDo+G7gcOjVsOsaTbhuq1Ww6zhuqPDsyJWw6w3VmfhuqMp4bqtViLhuqPDoz1WIiQiVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6pT/huq3huqNWw6zhuqPhur1Ww4I9w63huqPhuqfDo2lWIOG6qVbhu6Xhuq1W4buv4bq7VuG7jyVWRz3DosOjw63DrD3huq1Ww6LDo2HhuqdWw63huqkkw6zDmlbhu6vDoznhuq1WZ+G6oyRnVuG6rSXhu5FWIuG6q1bhuqPDoznhu4tW4bqlw7MiVsOsb1bhuq3huqEl4buRVlgjL+G7slVWw6xp4bqp4bqt4bqhVl3DqcOjViIm4bqt4bqjViIkIlbDrOG7i+G7kTfhuq1Ww6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6pyrDo1bhu4VWMCnhu5FWMG3hu4MiViLhuqPhuqlW4bqlJVYwPeG6reG6oVZd4bqxViIkIlbDrOG6oyXhuq3huqNWZ+G6oz7huq1W4buFVkc9w6LDo8Otw6w94bqtVsOtw7JWIGrhuq3huqFWw609w6NW4bqnaiJWMMSDIuG6o8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7riLhuqfDrS1n4bqj4bqpw6zhuqnhu65Ww6zDo8Os4bqlMeG7ouG7ruG7peG6rVbhu6/hurtWMOG6r+G6reG6o1Yi4bqj4bq3VsOs4bqjbeG6v+G6reG6oVbhuqcqw6NWaOG7iz1WXcOjNuG6rVbhuqHDo+G7gcOjVuG6pOG6qeG7sVbhu4/hu4HDo1ZHPcOiw6PDrcOsPeG6rVbhuqPhuq/huq3huqNWJuG6reG6o1ZY4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWCNY4bu0L1jhu7jhu7gg4bu0V0BX4buy4buy4bu4w6zhu7ZXw53hu7LhuqVYw5rhurVn4bqh4buuVj3huqXDrOG7ouG7ruG7peG6rVbhu6/hurtWMOG6r+G6reG6o1Yi4bqj4bq3VsOs4bqjbeG6v+G6reG6oVbhuqcqw6NWaOG7iz1WXcOjNuG6rVbhuqHDo+G7gcOjVuG6pOG6qeG7sVbhu4/hu4HDo1ZHPcOiw6PDrcOsPeG6reG7rlYgPcOsPS1n4bqj4bqpw6zhuqkt4bqpacOj4bqhw6Phuq094bqlLcOtaSLhu6Lhu67huqPDrMOsZ8OtUy8vIiDhuq3Do+G6p+G6ocOa4buPw6Mxw6zhuq094bqnZ+G6peG7i8Otw5rhu4/huq0vw6zhu7ZZVy/hu4tn4bql4bqpPSAxIC96PcOs4bqneuG7kS9ZV1gjX1fhu7JfWCMv4bql4bqpIsOa4bq1Z+G6oeG7rlYvxq/hu7E64bqt4bqhVsOs4bqjIeG6reG6oVbhuqHDo+G7jT1W4bul4bqtVuG7r+G6u1bhu48lVkc9w6LDo8Otw6w94bqtViLhuqNtPVYi4bqrViA84buLVuG6o8OjOeG7i1bhuqMqVuG6reG6o8OjOcOsw5pW4buk4bqs4bqh4buL4bq54bqtU1bDjeG7iuG7seG6olbDjOG7juG7psWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xp4bqp4bqt4bqhVuG6p+G6u8OsVsOs4buL4buRNuG6rVZdw6lVVl3hurtWw6xpNuG6rVbhuq024buLVmnEkVNW4buu4bux4bqjxIPhuq3huqNWZ+G6o2tW4bul4bqtVuG7r+G6u1YkZ1YgauG6reG6oVbhuqMl4bqt4bqjVjDhurvhuq3huqFW4bqtJeG7kVbDrT3hu4tWw6LhuqPDo1bhuq3huqN74bqtVjBt4buDIlZdJOG6qVYiJOG6qVZpLOG6reG6oVYiJCJWw6zhu4vhu5E34bqtVsOs4bqjbeG6v+G6reG6oVbhuqcqw6NWaOG7iz1WST3huq3huqNW4bqhw6Phu4HDo1bDosOjYeG6p1bDreG6qSTDrFYwPeG6reG6oVZd4bqxViIkIlbDrOG6oyXhuq3huqNWZ+G6oz7huq1WIuG6q1YiOuG6rVYiblbhu4VWRz3DosOjw63DrD3huq1Ww63DslYgauG6reG6oVbDrT3Do1bhuqdqIlYwxIMi4bqjVVbhuq3huqMs4bqnVsOs4buL4bq54bqtVuG6pXvhu4tW4buPbFbDouG6o8SDVVbhuqc9VsOs4buJ4buRVuG7jyVWw6zDozjhuq1W4bqhw6Mmw5pW4buxPuG6rVbhuq3huqM7IlbhuqUqw6NWaSzhuq3huqFWw6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6pyrDo1Zo4buLPVZJPeG6reG6o1bhuqHDo+G7gcOjVsOiw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVuG6pSVWMGFWw6zhuqPhu4kiVjB94buRVsOsaT3huqlWMOG6vcOjVuG6oyXhuq3huqFW4bqj4bqrPVZn4bqjaiJW4buPalbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1WMOG6sT1WZ+G6o23hur/huq3huqFW4buFViImVuG6oz3Do1Zn4bqjxIM9ViJrPVZJPeG6reG6o1bhuqHDo+G7gcOjVsOiw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6rOG6ozzhuq1W4bqnKuG6reG6o1bhu4/DozkiViIkIlbhuq3huqPhuqvhuqdWw6LhuqNr4bqt4bqhVl3DqVZd4bqxViI84bqnVuG6o+G6qSrDrFYw4bq74bqt4bqhVjA94bqt4bqhVsOixIMi4bqjVjDhurvhuq3huqFWIuG6o2tW4bqt4bqh4bqj4bqzPVbhuqXhu5FWw6LhuqM9w6NWw6wqw6NWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVuG6rSXhu5FVVl3hurtWw6xpNuG6rVbDouG6oyHhuq3huqFWMOG6seG6reG6o1Zo4buLJFbDrGnhuq/huq3huqNWMMOjOOG7i1bDrGk9VuG7jzhW4bqn4bq7w6xWw63DqVbhu49qVuG7j8OjOSJWIuG6o+G6qVbDrOG6ozzhu5FVVuG6p+G6u8OsVuG6pW3hu4Phuq3huqFW4bql4buB4bqtViIkIlbhuqM/4bqt4bqhVl3hu4tl4bqtVsOs4bqjPeG6p1bhuqHDoz1W4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWw6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6pyrDo1Zo4buLPVZJPeG6reG6o1bhuqHDo+G7gcOjVsOiw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVjBt4buDIlYww6M44buLVuG6oyXhuq3huqNWXeG7hcOjVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVYww6nDo1bDrG3hu4Phuq3huqFWIuG6q1Zo4buLPeG6rVbhuqM5VuG6p3vDrFbDrOG6o8OjN8OsVuG7j+G7gcOjViIkIlbDrOG6vVYi4bqjbiJWw6LhuqNr4bqt4bqhVl3DqVZd4bqxViI84bqnVVbhu4/DqeG6rVYwPeG6reG6oVbDosSDIuG6o1Yw4bq74bqt4bqhViLhuqNrVuG6reG6oeG6o+G6sz1Ww6LhuqNr4bqt4bqhVl3DqVbhu48lVuG6peG7kVbDouG6oz3Do8OaVuG6osOjOeG6rVbhuq3huqMlViLhuqNuIlbDrGkkIuG6o1YwPeG6reG6oVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6p+G6u8OsViLhur9WIuG6ozdWaOG7iz3huq1W4bql4buTVuG7jyVWw6zhuqPDsyJWw6zhuqPDo1bhuq3huqHhuqPDozbhuqdW4bqt4bqhLsOsVuG6o+G6v+G6rVbhu48lVsOtNVbDreG7geG6p1YwbT1W4buPJeG6qVYkZ1YgauG6reG6ocOaVuG7jjzhuq1WMDhW4bqtw6nDo1bhuqUqw6NWw6zhuqNt4bq/4bqt4bqhVuG6pyrDo1bDrCrDo1ZJPeG6reG6o1bhuqHDo+G7gcOjVsOiw6Nh4bqnVsOt4bqpJMOsVsOtNVYwbeG7gyJWMG09Vmk9VsOs4bqjJuG6qVbhuqXhu4t74bqtVsOtPeG7i8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq9I4buLPeG6rVbhuqM5Vkc9w6LDo8Otw6w94bqtVi1W4bul4bqtVuG7r+G6u1bDtDzhu4tWMMOjVuG6reG6oz3huq3huqNWIuG6o+G6q+G6reG6oVbDrT3hu4tWw6LhuqPDo1bDtCbhu5FWaT1W4buPalYwJOG6reG6o1Zd4bqp4bqnVsO0MVbDrCrDo1bhuqPhu4vhu5E54bqtVkfhu4vhuqXDtT3huqc9VVZdPeG6reG6oVbhurQ94bqn4bqn4buLVlFWw4I9w63huqPhuqfDo2lWw6zhuqPhu4vhursiVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlbDgj3DreG6o+G6p8OjaVYg4bqpVuG7peG6rVbhu6/hurtWw6LDo2HhuqdWw63huqkkw6xWw6LhuqPDozfhuq1W4bqj4bq/4bqtVuG7sldWXcOj4bqt4bqjVsOtxqFW4buPJVbDrOG6oyXhuq3huqNW4buPw6M24bqtVuG6pcOzIlbhuqVt4buD4bqt4bqhVl0k4bqtVmjhu4sp4bqtVsOtw7NWIms9VuG7peG6rVbhu6/hurtWw6zhuqPDoznDrFbhuqcq4bqt4bqhw5pW4buvKeG7kVbhuqUlVuG6p+G6u8OsVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuq3huqPhu43huq3huqFW4buPalbDrDzhuq1WImXhuq3huqFWMFvhuqdW4bqnJOG7i1bhuq3huqM8w6xW4bqt4bqjLOG6p1bhu48l4bqpViIkIlbhuqXDsyJW4bqlbeG7g+G6reG6oVbhu7HhuqPEg+G6reG6o1Zn4bqja1bhu6Xhuq1W4buv4bq7w5pW4bqs4bqj4bqr4bqnVuG6ouG6ucOjVuG6ocOjJOG6qVbhurQ9w6PDreG6oy0xLeG6puG6qeG6oz3huqfhuqc9IFbhu6ThurQx4bqm4bumViLhuqtWw6xpalbDreG7hVbDrCrDo1ZHPcOiw6PDrcOsPeG6rVbDrOG6o289VuG6reG6o3vhuq1W4bqhKeG7kVZpPVbhu49qVsOsPOG6rVYiZeG6reG6oVbhuqXDozjhu4tWIuG6ozfDrFbhuq0l4buRw5pW4bux4bqjxIPhuq3huqNWZ+G6o2tW4bul4bqtVuG7r+G6u1bDouG6oyHhuq3huqFWMOG6seG6reG6o1bhu64i4bqrVl0s4bqt4bqhViLhuqNu4bqt4bqhVsOi4bqjZeG6reG6oVbDrOG6o2FWIuG6o8Opw6NWIj/Do+G7rlbhu484VsOtw7NWIMSD4bqt4bqjVuG6pcSD4buLViJrPVZHPcOiw6PDrcOsPeG6rVbDrGnhuqnhuq3huqFW4buPalbhu4/DozkiVVYww6M44buLVuG6pyVWw4PDreG6pT3huqc9XT0gVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuqU+4bqtVl0kIlZdZMOaL8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr8OM4bqjMeG6qVbDjMOMw5Thu47huqzFqC9nxq8=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]