(Baothanhhoa.vn) - Thiếu vắng chân chạy chủ lực Quách Thị Lan do chấn thương, đoàn Thanh Hóa vẫn giành được 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2019 vừa kết thúc tại TP Hồ Chí Minh cuối giờ chiều 19-9.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubReG7jMOTw5LhuqjhuqRQb8ah4buRw7TDk8OST8OK4bq84bqm4buR4buB4bur4bq84bqm4bub4bql4buMw7nhu7nhuqzhu5vhuqnhuqxD4bubMcO64bq8w7Phu5vDgeG6qOG6tuG6vOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vhuqbhuqjhu6Xhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bub4bu5w7rDiuG7m8OS4bun4bqo4bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vhu6JG4bubw4FD4bu54bqs4bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G7n+G7neG7o3XDtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubReG7jMOTw5LhuqjhuqRQb8ah4buR4bqp4bqs4bqo4bqw4buM4bub4bui4bur4bq84bqm4bub4bu54bqsd+G6vOG7m+G7ueG6rOG7p1Dhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vhurjGoOG7ueG7m+G6peG7jMO54bu54bqs4bub4bqp4bqsQ+G7mzHDuuG6vOG7m0HDiuG7m+G7ueG6rHjhurzhu5vDkuG6rOG7mOG7iuG6vOG6psOz4bubw4HDiuG7peG6vOG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bub4bui4bu14bq84bub4bqm4bqo4bul4bq84bqs4bubw4Hhu5hK4bu54bub4buf4bubPOG7uOG7gcOz4bub4buj4bubPOG7uOG7tsOz4bubcOG7mzzhu7gj4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m+G7okbhu5vDgUPhu7nhuqzhu5vDgeG6qOG6tuG6vOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o3Xhu5vhu6Lhu5bDuuG7m8OJ4bqww5Lhu5vDkuG6rOG7juG7ueG7m8OS4bun4bqo4bub4bqpw6Lhu5s8SOG7m+G7uOG6rOG6quG7mzLhuqjhurzhuqzhu5vhu7nhu4xH4bqo4bub4bqm4bqoxKjhu5vhu7nhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhu6N1LXXDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BP4bubQcOS4bqs4buM4bq64bu3xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubcnHhu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcOG7o3VN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7o3Xhu6FzL+G7o3J0QXDhu5/hu53hu5/hu6Hhu6F0w5J1cHJ14bq4cS1B4bqow4DhurzDieG6qOG6vOG6rHMt4bue4bqow5PhuqzDskVN4bqmxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhu4Hhu6vhurzhuqbhu5vhuqXhu4zDueG7ueG6rOG7m+G6qeG6rEPhu5sxw7rhurzDs+G7m8OB4bqo4bq24bq84bubw4nhuqjhurzhuqzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubw5Lhuqrhu7nhuqzhu5vhu7nDusOK4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m+G7okbhu5vDgUPhu7nhuqzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO64bub4buf4bud4bujdcah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7keG6peG7jMO54bu54bqs4bub4bu4RuG6vOG6puG7mzFD4bu54bqs4bubw4HDueG6vOG6rOG7m0F44buM4bubw5PGoOG7m8OST0vhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDk8O64buM4bub4bu54bqseOG6vOG7m8OS4bqs4buY4buK4bq84bqm4bub4bui4buI4bqo4bubw5J44bq64bubPOG7uOG7geG7m0vhu5vhu7nGoOG7m+G6uFDhu5tw4bud4bud4bq64bub4bui4buYSsOS4bubT+G7pcOK4bub4bu54bqsw4rhu5vDgcOK4bul4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubReG7jMOTw5LhuqjhuqRQb8ah4buRKeG6qMWp4bqo4bub4buiRuG7m8OBQ+G7ueG6rOG7m8OB4bqo4bq24bq84bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO64bub4bq84bup4bq64bub4buf4bud4bujdeG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6qcOi4bubPEjhu5vhu7jhuqzhuqrhu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bui4bul4bubI0jhurzhuqbhu5szw7rhuqjhu5vhu4/hurpG4bq84bub4bq84bqg4bq64bub4bu34buOw7rhu5vhurzDuuG6usOz4bub4bq84bucw7Xhu5vDkuG7luG7m+G6vOG6puG7pVDhu5vhu6Ny4bubw4HhurDhurzhu5vhu6N1LXXhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDk8ag4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vDkuG7peG6qOG7m+G7ueG7kMO64bub4bqmeeG6vOG7m3Dhu53hu53hu5vhu4Ej4buB4bub4bu54buQw7rhu5twcuG7m8OSROG6vOG6rMOz4bubw5Lhuqzhu6XhurzhuqzDs+G7m+G6vOG6puG7peG6vOG6rOG7m8OST+G6ruG6vOG7m+G7ucWp4bub4bq84buY4buI4bu5w7Lhu5vhu7jDueG7ueG7m+G7gSPhu4Hhu5vDkuG6rOG6qOG7m8OBeOG7jOG7m0vhu5twdeG7m+G6vEnhuqjhu5tB4buM4bq84bqmw7Phu5vhuqZI4bq64bub4bufcOG7m+G6vEnhuqjhu5tB4buM4bq84bqm4bub4bq8w7rhurrDs+G7m+G7n3Dhu5vhurxJ4bqo4bubQeG7jOG6vOG6puG7m+G6vOG7nOG7m+G7ouG7peG7m+G6uknDkuG7m+G6vEnhuqjhu5tB4buM4bq84bqm4bub4bqsw4zhurzhu5vhuqxKTeG7m+G6vMO64bq64bub4bq84bucw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m0Xhu4zDk8OS4bqo4bqkUG/GoeG7kSNJ4bqo4bubw5Lhu4xQ4bq04bq84bubw4Hhuqjhurbhurzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu6Nw4bub4buBI+G7geG7m+G7ouG7peG7m3Dhu5s8MeG7gcOy4bubMknDkuG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4nhuqzDueG7m8OBw7nhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6sOG7ueG7m+G7ueG6rMOK4bubw4HDiuG7peG6vOG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bub4bq44bul4bubw5PGoOG7m+G7ouG7q+G6vOG6puG7m+G6uuG7rcOS4bub4bu54buQw7rhu5vhu7nhuqx34bq84bub4bu54bqs4bunUOG7m+G7ueG6rOG7kOG7m+G6uMag4bu54bub4bql4buMw7nhu7nhuqzhu5vhuqnhuqxD4bubMcO64bq8w7Lhu5sz4bqs4bul4bub4buiRuG7m8OBQ+G7ueG6rOG7m8Oa4bqtPsOaQOG7m+G7n+G7neG7o3Thu5vhurzhu6VQ4bubw4HGsOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6usO6UOG7m0Hhuqrhurzhuqzhu5vhu7nhuqx44bq84bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m07hu4zDueG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vDksO9TeG7m+G6rOG7jHjhurzhu5vhu7nDleG6vOG6puG7m8OBSeG6qOG7m8OS4buMUOG6tOG6vOG7m8OB4bqo4bq24bq84bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO6w7Lhu5vhu7bDuuG6vOG7m+G6rOG7jHjhurzhu5vhurjhu4xQ4bqy4bq84bubw4FJ4bqo4bubw5Lhu4xQ4bq04bq84bubw4Hhuqjhurbhurzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bubw4HGsOG7m+G6puG7muG6qOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhu6Lhu6nhurzhu5vDgeG6tuG7m+G6vOG6puG6rEPhu5vDgcOK4bul4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDgeG6tOG7m+G6peG7jMO54bu54bqs4bub4bqp4bqsQ+G7mzHDuuG6vOG7m0Hhu5hM4bq84bqm4bubw5Lhuqzhu5jhu4rhurzhuqbDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m8OS4bqsw7rhurrhu5tBxqDhu5vhuqbhuqjFqeG6qMOy4bubI3dQ4bub4bq44bul4bubw4Hhuqjhurbhu4zhu5vhu7l54bq84bubw5LhuqzhuqjhurDDkuG7m+G7t0vhuqjhu5vhuqXhu4zDueG7ueG6rOG7m+G6qeG6rEPhu5sxw7rhurzhu5vDgeG7mErhu7nhu5vigJzDgeG6tOG7m0Hhu6XhurzhuqzigJ3hu5vhu7nhuqzDiuG7m+G6rT3DmuG7mynDuuG6usOAw5Phu5vhu6Hhu53hu5vhu6Lhu6XDiuG7m+G7ueG7jEfhuqjhu5vhurzhu6nhurrDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bub4bu5w4DhurzDksOAT2/GoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubcnDhu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bub4buhdXJN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7o3Xhu6FzL+G7o3J0QXDhu5/hu53hu59xcHDDknRw4buhceG6uOG7nS3hu6NydEHhu6Hhu511cXFwcMOS4bujc+G7nXHhurjhu58tcMOyRU3huqbGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoeG7geG7q+G6vOG6puG7m+G6peG7jMO54bu54bqs4bub4bqp4bqsQ+G7mzHDuuG6vMOz4bubw4Hhuqjhurbhurzhu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m+G6qeG6rMO64bq84bqs4bubPOG6vsO64bub4bui4bu14bq84bub4bqm4bqo4bul4bq84bqs4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7ucO6w4rhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6puG6qMWp4bqo4bub4buiRuG7m8OBQ+G7ueG6rOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vhu5/hu53hu6N1xqHhu5sv4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMO6TcOS4bqow4rhurzGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5vhu7nDgOG6vMOSw4BPb8ah4buR4bql4buMw7nhu7nhuqzhu5vhuqnhuqxD4bubMcO64bq84bubw4Hhu5hK4bu54bub4oCcw4HhurThu5tB4bul4bq84bqs4oCd4bub4bu54bqsw4rhu5vhuq09w5rhu5spw7rhurrDgMOT4bub4buh4budw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4bubw5PDklDhurjDgOG7icahw5LDgOG7oMOSLcO64bq44bqo4bqm4bq8buG7m0Xhu4zDk8OS4bqo4bqkUG/GoeG7kTLhu63hu7nhu5tBw5Xhu5vhu6LDvVDDs+G7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G7ueG6vuG7m+G6uknDkuG7m+G6puG6qMWp4bqo4bubw4F44buM4bubw4Hhu6fDkuG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubw5Lhuqrhu7nhuqzhu5vDkkfDkuG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bqm4bqo4bul4bq84bqs4bubw4Hhu5hK4bu54bub4buf4bubPOG7uOG7gcOz4bub4buj4bubPOG7uOG7tuG7m+G7ouG7peG7m3Dhu5s84bu4I8Oy4bub4buBI+G7geG7m+G6peG7jMO54bu54bqs4bub4bu4RuG6vOG6puG7mzFD4bu54bqs4bub4oCT4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5vDuuG6vOG6rOG7m8OST8O64bqo4bub4bu54buQw7rhu5vhuqXhu4zDueG7ueG6rOG7m+G6qeG6rEPhu5sxw7rhurzhu5vDgcaw4bub4bqm4bqo4bul4bq84bqs4bubw4Hhu5hK4bu54bubPOG7uOG7geG7m0vhu5vhu7nGoOG7m+G6uFDhu5vhu7nhuqzhu6dQ4bubcOG7neG7neG6uuG7m+G7ouG7mErDkuG7m0/hu6XDisOy4bubI3dQ4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bugw4Dhurrhu5vhurjhu6Xhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m8OS4bqq4bu54bqs4bubw4HDueG6vOG6puG7m8OJ4bqsw4Dhurzhu5vDieG6rOG6qOG7m+G6peG7jMO54bu54bqs4bub4bu4RuG6vOG6puG7mzFD4bu54bqs4bub4bui4buWw7rhu5vhurrhu4jhuqjhu5vDkk9L4bub4bq44bun4bqo4bubw5PDuuG7jOG7m+G7ueG6rHjhurzhu5vDkuG6rOG7mOG7iuG6vOG6psOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5tF4buMw5PDkuG6qOG6pFBvxqHhu5Hhuql44bq64bubPOG7uOG7geG7m8OS4bqs4buU4bub4buf4bub4bu54buQw7rhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m8OS4bqs4buMSeG7ueG7m+G7ouG6tuG7m+G7gSPhu4Hhu5vhuqlP4buY4buK4bq84bqm4bub4bqp4bqsQ+G7m+G6qeG6rOG7jOG7m0vhu5vhurxJ4bqo4bubQeG7jOG6vOG6puG7m+G6vOG6rMWpUOG7m8OT4bulw4rDsuG7mzPhu5zhu5vhu4Ej4buB4bub4bq84bulUOG7m8OS4bqo4bqwTeG7m8OSw5Thu7nhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhu7nhur7hu5vDgUfhuqjhu5vDkuG6rOG7kOG7m0vhu5vDgXjhu4zhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vDieG6rOG6qOG7m+G7t8Wpw4rhu5vhu6LhurLhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDknjhurrhu5s84bu44buB4bubw4HGsOG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OS4bun4bqo4bubI+G7p+G6qOG7m+G6rEnhuqjhu5vDkuG6rOG6tOG7m8OS4bqsw7rDiuG7m8OSw4rhu6Xhurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6uHnhurzhu5vDkuG6rOG7lOG7m+G7gT4+PuG7m+KAk+G7m+G6vOG7qeG6uuG7m+G7n+G7neG7o3TDsuG7m+G6qU/DiuG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4Hhur7Ds+G7m+G7o+G7mzzhu7jhu7bhu5vhu6Lhu6Xhu5tw4bubw5J44bq64bubPOG7uCPhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhu7nhu5DDuuG7m8OBw4rhu6Xhurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m8OS4bqs4buMSeG7ueG7m+G7ouG6tuG7m+G7ucO54bu54bub4buBI+G7geG7m8OST8OD4bubw5JP4bqo4bq04bq84bub4bui4buG4bq84bqm4bub4bu54buQw7rhu5vhu7dJ4bub4bq6RuG6vOG7m8OB4bqo4bq24bq84bubw4nhuqjhurzhuqzDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHDksOA4bugw5Itw7rhurjhuqjhuqbhurxu4bubT+G6qOG6puG6rMOSb8ah4buRw7TDk8OST8OK4bq84bqm4buRMuG7p+G6vOG6rOG7m+G7uOG7mMSo4bq84bqmw7Qvw5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcO0L03hu5E=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]