Từ ngày 2 đến 4/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 37. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbDkuG7m+G7tDM6xJHhu7RC4bq1xINk4bu0bGo64bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7TGoTdk4bu0xqE4bMav4bu0NuG6o+G7tMSR4bq34bqz4bqn4bu0YuG7oeG7tGNtMGzhu7Q0O8SR4bu0M+G7g+G7ri/hurPhu7hW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJ4bqyNzo14buyVkzDtOG7tMSR4bq3LOG7m+G7tEDhu7Q24bqhxJHhu7Q9LyrGr+G7tGwu4bq14bu04bqyLOG7tMSQ4buD4bq1xq/hu7TDkuG7m+G7tDM6xJHhu7RC4bq1xINk4bu0bGo64bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7Q2KOG7tOG6s+G6u+G7ieG7tGLhu6Phu7QjKuG7qOG7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu0TGogxJHhu7R5MWThu7RMbsav4bu0eMOi4bu0bOG6s+G7j+G7tExqbcSR4bq34bu04buPZ8SR4bq34bu04buzIcSR4bq3xq/hu7R54bqzw7Lhu7TEkeG6s+G6tcOjZOG7tMOS4bub4bu0MzrEkeG7tELhurXEg2Thu7Rsajrhu7RMam3EkeG6t+G7tOG7j2fEkeG6t+G7tDThurPDsuG7tGxq4bql4bu0YuG7o+G7tOG6s+G6u+G7ieG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeTfEkWw3auG7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buyNWzhurNtZDPhu7ThurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCQm4bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0QCYm4buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay/hu7g/QCov4bu44bu2JDVA4bu44bu2PSbhu7glbCMqJD9j4bu2LW0zYmzhu6jhuqvhu4nhurfhu7Lhu7Q6Y2xT4buyw5Lhu5vhu7QzOsSR4bu0QuG6tcSDZOG7tGxqOuG7tExqbcSR4bq34bu04buPZ8SR4bq34bu0xqE3ZOG7tMahOGzGr+G7tDbhuqPhu7TEkeG6t+G6s+G6p+G7tGLhu6Hhu7RjbTBs4bu0NDvEkeG7tDPhu4Phu7Lhu7QvVuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkwu4bq14bu0YuG7o+G7tOG6s+G6u+G7ieG7tMSRLOG7m8av4bu0w5Lhu5vhu7QzOsSR4bu0QuG6tcSDZOG7tGxqOuG7tOG7sE14Qkzhu6zhu7RMam3EkeG6t+G7tOG7j2fEkeG6t+G7tDYo4bu0xqE3ZOG7tMahOGzGr+G7tGLhuqFs4bu0Y20wxJHhu7Rk4buDbOG7tGvhu4Hhu7TEkeG7g+G6teG7tDVtxJHhurfhu7RrOm3hu6bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu7jhu6jhu7RC4bq1xINk4bu0bGo64bu0YuG6s+G6teG7tDTDqeG7tDUibeG7tOG6s+G6tcOjbeG7tOG7leG6teG7tOG7ieG6sy5k4bu0NuG7geG6teG7tOG7lWjhurXhu7R4OsSR4bu0TOG6s+G7j2nEkeG6t+G7tOG7lcOz4bu04buzIcSR4bq34bu0w7Lhu5vhu7R54bq/xJHhurfhu7Q6xJHhu7Rs4bqtxJHhurPhu7Thu7Phu4fEkeG6t+G7tMSQOuG6teG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVi3hu7R4OsSR4bu0TOG6s+G7j2nEkeG6t+G7tOG7lcOz4bu04buzIcSR4bq34bu0w7Lhu5vhu7R54bq/xJHhurfhu7Q6xJHhu7Rs4bqtxJHhurPhu7Thu7Phu4fEkeG6t+G7tMSQOuG6teG7tDYo4bu04buV4bq14bu04buJ4bqzLmThu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu0bDw04bu0bDDhu4nhu7Rsam3EkeG6t+G7tDVdxJHhu7Q04bqzw7Lhu7Thu5Us4bu0xKlt4bub4bu0NOG6s+G6oeG7tGMsZOG7tOG7leG6tcOjNMWo4bu0bOG6s+G6teG6oW3hu7Rsajs04bqz4bu0xJHhurPhurXDo2TGr+G7tDNt4bq/xJHhurfhu7Rj4bq9xJHhurfhu7RjKMSR4bqz4bu0Ni5lxq/hu7Q04bqz4bqt4bu0Ni5lxq/hu7Rs4bqz4bq14bqhbeG7tGLhurXEg2Thu7RsajrGr+G7tOG6t+G6tTtk4bu0aztsxq/hu7Q2xIPhu7TGoSHhu5vhu7RqOuG7tMSR4bqz4bq14bqjbeG7tOG7leG6teG7tOG7ieG6sy5kxq/hu7Ri4bqzbeG7m+G6oWzhu7Q24bq1xINk4bu0bGplxJHhurfhu7ThurNlLmzhu7Q24buDxJHhurfhu7Q24bq14bqjbeG7tGxqOsav4bu0xqHhu5Phu7Rj4bud4bu0NDs04bu04buVw7Phu7Q7xJHGr+G7tOG7lcOz4bu04buV4bq1w6M0xajhu7RsamXEkeG6t+G7tDThur/EkeG6t+G7tGw7NOG7tMSpbSHEkeG7tGPhu53Gr+G7tGvhu5Phu7Q1w7PEkeG6t+G7tOG7leG7jeG7tGLhurPDosav4bu0NiJs4bu0NjrhurXGr+G7tGws4bq14bu0NOG6s8OixJHhurPGr+G7tGws4bq14bu0ayHEkeG7tOG7lSzhu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Q0O8SR4bu0M+G7g8Wo4bu0NsSD4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0NDvEkeG7tDPhu4PGr+G7tDThurPhurXhuqHEkeG7tGvhuqnhu7Qz4bqn4bu0xqHhu5Phu7Rj4bud4bu04bqz4bqlxJHhurPhu7Rr4buR4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWLeG7tHk7NOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tOG7sy7hurXhu7RsO+G7tOG6sm3hu6PEkeG6s+G7tEzhurXhuqHEkeG7tEQuxJHhurPGr+G7tMOS4bub4bu04buV4bq1w6DEkeG7tHg6xJHhu7RM4bqz4buPacSR4bq34bu04buVw7Phu7RM4bqtxJHhurPhu7TDsuG7m8av4bu0eMOi4bu0bOG6s+G7j+G7tOG7syHEkeG6t+G7tMOy4bubxq/hu7ThurbhurU7ZOG7tDbhu4E04bu0eeG6v8SR4bq34bu0OsSR4bu0bOG6rcSR4bqzxq/hu7RM4bqz4bq14bqhbeG7tGzhu49oxJHhurfhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tOG7lCnEkeG7tELhurM7xJHhurPGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7TDkuG7m+G7tOG7leG6tcOgxJHhu7R4OsSR4bu0TOG6s+G7j2nEkeG6t+G7tOG7lcOz4bu0TOG6rcSR4bqz4bu0w7Lhu5vGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7R4w6Lhu7Rs4bqz4buP4bu04buzIcSR4bq34bu0w7Lhu5vGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7ThurbhurU7ZOG7tDbhu4E04bu0eeG6v8SR4bq34bu0OsSR4bu0bOG6rcSR4bqz4bu0NOG6s+G6p23hu7Rsajs04bqz4bu0xJHhurPhurXDo2Thu7Q04bqzw6LEkeG6s+G7tOG7leG6o+G7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Thu5XhurXhu7Thu4nhurMuZMav4bu0YuG6s23hu5vhuqFs4bu0NuG6tcSDZOG7tDTDsjrhu7R4OsSR4bu0TOG6s+G7j2nEkeG6t+G7tOG7lcOz4bu04buzIcSR4bq34bu0w7Lhu5vhu7R54bq/xJHhurfhu7Q6xJHhu7Rs4bqtxJHhurPFqOG7tOG7sy7hurXhu7RsO+G7tExqIMSR4bu0TOG6s+G6p+G7tMSQ4bq34bq7NOG7tEzhurNtMMSRxq/hu7Thu4jhurPDqeG7tHjDouG7tGzhurPhu4/hu7Thu7MhxJHhurfhu7TDsuG7m+G7tOG7lSzhu7Q0OzThu7Q24buHxJHhurfhu7Q04bqzw6Lhu7RjLOG7tMOS4bub4bu04buV4bq1w6DEkeG7tHg6xJHhu7RM4bqz4buPacSR4bq34bu04buVw7Phu7Thu7MhxJHhurfhu7TDsuG7m8av4bu04buI4bqzw6nhu7ThurbhurU7ZOG7tDbhu4E0xq/hu7Thurfhu4dk4bum4bu04buzLuG6teG7tGw74bu0xJDhurfhur/hu7RE4bq1xJHhurPhu7Thu7PDtTTGr+G7tOG7sy7hurXhu7RsO+G7tEPhu53hu7TEqG06xJHhurfhu7TDveG7jcSR4bq3xq/hu7Thu7Mu4bq14bu0bDvhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tOG7lCnEkeG7tELhurVkxq/hu7Thu7Mu4bq14bu0bDvhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tMagbV3EkeG7tELhurVk4bu0NG/EkeG6t+G7tDThurPhuqdt4bu0bGo7NOG6s+G7tMSR4bqz4bq1w6Nk4bu04buV4bqj4bu0xJHhurPhu5nEkeG6t+G7tOG7leG6teG7tOG7ieG6sy5kxq/hu7Ri4bqzbeG7m+G6oWzhu7Q24bq1xINk4bu0NMOyOuG7tHg6xJHhu7RM4bqz4buPacSR4bq34bu04buVw7Phu7Thu7MhxJHhurfhu7TDsuG7m+G7tHnhur/EkeG6t+G7tDrEkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7lSzhu7Rsajs04bqz4bu0xJHhurPhurXDo2Thu7Q0O+G7tMSR4bqzXcSR4bu0bGplxJHhurfhu7Rs4bqz4buRNOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Q04bqzw7U04bu0bGo7NOG6s8av4bu0xJHhurPhurXDo2Thu7Thu5XDs+G7tDbhu4/DrTThu7Thu4nhurNdxJHhu7Q04bq/xJHhurfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slYt4bu0xKhtOuG7tGLhurXEg2Thu7Rsajrhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tHg6xJHhu7RM4bqz4buPacSR4bq34bu04buVw7Phu7Thu7MhxJHhurfhu7TDsuG7m+G7tHnhur/EkeG6t+G7tDrEkeG7tGzhuq3EkeG6s8av4bu0TXhCTOG7tExqbcSR4bq34bu04buPZ8SR4bq34bu0xJHhurMwxJHhu7Rs4bqzIuG7m8av4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu04bqy4buH4bu04buUKcSR4bu0xJApZMav4bu0w5Lhu5vhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0eDrEkeG7tEzhurPhu49pxJHhurfhu7Thu5XDs8av4bu0TGrhu4/DrMSR4bq34bu0eDrEkeG7tMSQ4buD4bq14bu0NOG6s8OixJHhurPhu7RM4bqtxJHhurPhu7TDsuG7m+G7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0xJA64bq14bu0Nijhu7Thu5XhurXhu7Thu4nhurMuZOG7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7RsPDThu7RsMOG7ieG7tGxqbcSR4bq34bu0NV3EkeG7tDThurPDssav4bu0xKlt4bub4bu0NOG6s+G6oeG7tGMsZOG7tOG7leG6tcOjNOG7tOG7lSzhu7Q0OzThu7TEqW3hu5vhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0w7I64bu04buzIcSR4bq3xq/hu7Thu4nhurM74buJ4bu0Y20wbOG7tDTDsjrhu7TEkOG6syzhu7TEkeG7j2g04bu0bGplxJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7RjKMSR4bqz4bu0Ni5lxq/hu7Q04bqz4bqt4bu0Ni5l4bu04bqzZS5s4bu0NuG7g8SR4bq34bu0NMOyOuG7tDQ7NOG7tDRn4bu0xKltOsSR4bu0MyFl4bu04buVw6Phu7Thu4nhurM74buJ4bu0Y20wbOG7qOG7tExqZcSR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7ThurfhurXhu5nhu7Q04buPZ8SR4bq34bu04buV4bqn4bu0eMOi4bu0bOG6s+G7j+G7tDM6xJHhu7Q0O8SR4bu0a+G7keG7tDYhxJHhurfGr+G7tOG7lOG6tcOjxJHhu7RsauG7j8OsxJHhurfhu7Thu5ThurXDo8SR4bu0YuG6tcSDZOG7tGs7bOG7tMSR4bqzXcSR4bu0NV3EkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0xJA64bq1xq/hu7Q24buHxJHhurfhu7Q04bqzw6Lhu7ThurLhu4fhu7Thu5QpxJHhu7TEkClk4bu0NOG6s+G6p23hu7Rsajs04bqz4bu0xJHhurPhurXDo2Thu7Q04bqzw6LEkeG6s+G7tOG7leG6o+G7tMSR4bqz4buZxJHhurfhu7Thu5XhurXhu7Thu4nhurMuZMav4bu0YuG6s23hu5vhuqFs4bu0NuG6tcSDZOG7tDTDsjrhu7Thu5ThurXDo8SR4bu0YuG6tcSDZOG7tGs7bOG7tMSR4bqzXcSR4bu0NV3EkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tGxqZcSR4bq34bu04buV4bq1w6M04bu04bq34bq1IeG6teG7tMSpbeG7m+G6oWzhu7Rk4buDbOG7tGvhu4Hhu7Thu5XDs+G7tDvEkeG7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0a+G7keG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7lOG6teG7tOG7ieG6sy5k4bu0NMOyOuG7tHg6xJHhu7RM4bqz4buPacSR4bq34bu04buVw7Phu7Thu7MhxJHhurfhu7TDsuG7m+G7tHnhur/EkeG6t+G7tDrEkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7s+G7h8SR4bq34bu0xJA64bq14bu04buVLOG7tDQ7NOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tMSRw6Bt4bu0bGrDoMSR4bu0Nijhu7Thurdd4bub4bu04bqzMG3hu7TEqW0h4bu0aiJs4bu0xJHhurfhurPhurXDoGThu7RsauG6u8SR4bq3xq/hu7QhxJHhurPhu7ThurPhu4/DrMSR4bq34bu0xqEibeG7tDbhuqHEkeG7tG3hu5vhu7Rsw6LEkeG7tDTDsjrhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDYhxJHhurfhu7Thu5Us4bu0NDs04bu0NGfhu7TEqW06xJHhu7QzIWXhu7Thu5XDo+G7tOG7ieG6szvhu4nhu7RjbTBsxq/hu7Thurdd4bub4bu0M8O1NOG7tMahbjThu7RsamXEkeG6t+G7tMahKOG7tOG6s+G7g+G6tcav4bu0NuG6ocSR4bu0ZMO1NOG7tOG7ieG6syHhurXhu7TGoTdk4bu0xqE4bMav4bu0bOG6s+G6teG7tOG6syzEkeG6s+G7tGLhu6Hhu7RjbTBs4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWQOG7qOG7tMagN2Thu7TGoThsxq/hu7Rs4bqz4bq14bu04bqzLMSR4bqz4bu0YuG7oeG7tGNtMGzhu7R4OsSR4bu0NDvEkeG7tGvhu5Hhu7Q2IcSR4bq34bu0eOG7g+G7tOG6tuG6tTpl4bu0bOG6s+G6v8SR4bq34bu04buVMMSR4bu0bCHhurXhu7Thu7DhurZM4buUTOG7rOG7tOG7lSzhu7Rk4buDbOG7tGvhu4Hhu7Q0O+G7tMSR4bqzXcSR4bu04buV4bqj4bu0NDs04bu04buV4bq14bu04buJ4bqzLmTGr+G7tGLhurNt4bub4bqhbOG7tDbhurXEg2Thu7Q2KOG7tDbhu4/DrTThu7Ri4bqhbOG7tGNtMMSR4bu0bC7hurXhu7Ri4buj4bu04bqz4bq74buJ4bu0IyThu7Q0w7I64bu0TXhCTOG7tExqbcSR4bq34bu04buPZ8SR4bq34buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWxqA4bOG7tMSR4buD4bq14bu0NW3EkeG6t8av4bu0bMOixJHhurPhu7Q04bqzImzGr+G7tGTDtTThu7Q24buDxq/hu7ThurMwbeG7tMSpbSHhu7Thu5XhurXhu7Thu4nhurMuZMWo4bu0NCnEkeG7tDTDteG7tMSpbeG7m+G7tDbhuqfEkeG6s+G7tDTDsjrhu7Thu7MhxJHhurfhu7Thu5XhuqPhu7TGoeG7k+G7tGPhu53hu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDYhxJHhurfhu7Thu5XhurXDoMSRxq/hu7RNeEJM4bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7TEqW3hu5vhuqFs4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0bOG6s+G6teG7tOG6syzEkeG6s+G7tGLhu6Hhu7RjbTBs4bu0Mz7EkeG6t+G7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0bOG6s8O1NOG7tDQhxJHhurPhu7Q0O2Xhu7Q0OzThu7Q24buHxJHhurfhu7Q04bqzw6Lhu6bhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tOG7lCnEkeG7tHnhur/EkeG6t8av4bu0w5Lhu5vhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0eDrEkeG7tDQ7xJHhu7Rr4buR4bu0NiHEkeG6t8av4bu0TOG6s8O14bu0bGrhu4/DrMSR4bq34bu0eOG7g+G7tOG6tkzhu5RMxq/hu7Thu4jhurMuZOG7tOG7lOG6teG6oWzhu7REbeG6v8SRxq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu04buI4bqzw6nhu7R54bqzw7Lhu7TEkeG6s+G6tcOjZOG7tOG7lCnEkeG7tOG7ieG6s+G6ucSR4bq34bu0eeG6s8OixJHhurPhu7Thu4nhurPDssav4bu0TGogxJHhu7TEkOG6t+G6uzThu7RM4bqzLMSR4bqzxq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu0w5Lhu5vhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0eDrEkeG7tHnhurMi4buJ4bu04bqzLMSR4bqz4bu04buzIcSR4bq34bu0M+G7g+G7tELhurPhu4HhurXhu7TDvWU6xJHhurPhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7R4w6Lhu7Rs4bqz4buP4bu04buzIcSR4bq34bu0w7Lhu5vGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7R54bqzw7Lhu7Rs4bqnNOG6s+G7tOG6suG7g+G6teG7tDbhu4fEkeG6t+G7tGzhurMsxJHhurPhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0TOG7hcSR4bq34bu0eeG6v8SR4bq34bu0bOG7m+G7tOG7s+G7j2nEkeG6t+G7tGs8bOG7tOG7lOG6tcOjbOG7tMSQOmTFqOG7tGzhurPhurXhu7ThurMsxJHhurPhu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDM+xJHhurfhu7ThurPhuqXEkeG6s+G7tGzhurPDtTThu7Ri4bqz4bq1xIPEkeG7tGxqOzThurPhu7ThurM64bq14bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu0w5Lhu5vhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0eDrEkeG7tDQ7xJHhu7Rr4buR4bu0NiHEkeG6t8av4bu0TOG6s8O14bu0bGrhu4/DrMSR4bq34bu0eOG7g+G7tOG6tkzhu5RM4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7TEkOG6t+G6uzThu7Thu7Phur/EkeG6t8av4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7TEkOG6szBs4bu04buVLOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tMSQ4bq3beG7m+G6r8SR4bu0xJDhurfhurs04bu04bqybcOjxq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu0eMOi4bu0bOG6s+G7j+G7tOG7syHEkeG6t+G7tMOy4bubxq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu0eeG6s8Oy4bu0bOG6pzThurPhu7ThurLhu4PhurXhu7Q24buHxJHhurfhu7Rs4bqzLMSR4bqz4bu04buV4bq1w6DEkeG7tEzhu4XEkeG6t+G7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7ThurIsxJHhurfhu7ThurMh4bq14bu04buU4bq1w6Ns4bu0xJA6ZOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVk14Qkzhu7RMam3EkeG6t+G7tOG7j2fEkeG6t+G7tDbhuqPhu7TEkeG6t+G6s+G6p+G7tHg6xJHhu7R4w6Lhu7Rs4bqz4buP4bu0xqE3ZOG7tMahOGzGr+G7tGzhurPhurXhu7ThurMsxJHhurPhu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tHg6xJHhu7Q0O8SR4bu0a+G7keG7tDYhxJHhurfhu7R44buD4bu04bq2TOG7lEzhu7TEkeG6s+G6tcOjZOG7tGLhu6Phu7RA4bu24bu44bu44bu04oCT4bu0QOG7tuG7uCXhu7Thu5Us4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7ThurLhu4fEkeG6t+G7tExq4buPacSR4bq3xq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu0w5Lhu5vhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0eDrEkeG7tDQ7xJHhu7Rr4buR4bu0NiHEkeG6t8av4bu0xJHhurdt4bubw6DEkeG7tEzhurPDteG7tGxq4buPw6zEkeG6t+G7tHjhu4Phu7ThurZM4buUTOG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyViPhu6jhu7TGoDdk4bu0xqE4bMav4bu0bOG6s+G6teG7tOG6syzEkeG6s+G7tGLhu6Hhu7RjbTBs4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu04buU4buN4bu04buUKcSR4bu0xJDhurXEkeG6s8av4bu0xJHhurdt4bubw6DEkeG7tMOS4bub4bu04buV4bq1w6DEkeG7tExqbcSR4bq34bu04buPZ8SR4bq34bu04buzIcSR4bq3xq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu04buI4bqzw6nhu7RM4bqzw7Lhu7Rs4buPaMSR4bq34bu0eeG6s8OixJHhurPhu7Thu4nhurPDsuG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkxqZcSR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7ThurfhurU6xJHhu7ThurfhurXhu5nhu7Q04buPZ8SR4bq34bu04buV4bqn4bu04buI4bqzw6nhu7RM4bqzw7Lhu7Rs4buPaMSR4bq34bu0eeG6s8OixJHhurPhu7Thu4nhurPDssav4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu04buU4buN4bu04buUKcSR4bu0xJDhurXEkeG6s+G7tDTDqeG7tOG7leG6teG7tOG7ieG6sy5kxq/hu7Ri4bqzbeG7m+G6oWzhu7Q24bq1xINk4bu0bGplxJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7TEqW3hu5vhuqFs4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0NOG6s8Oy4bu0bGrhu49nxJHhurfhu7Rs4bqz4buRNOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Q04buF4bu04buJ4bqzIMSR4bu04bqzw6k6xq/hu7Rs4bqzZTvhurXhu7Thu5Xhu4HEkeG7tMSR4bqzLOG7tMSR4buPaDThu7RsLuG6teG7tDQ7NOG7tDQhxJHhurfhu7TEqG3hu5vhu7TEkOG6s2fEkcav4bu0xKhtIcSR4bq34bu0xJDhurXEkeG6s+G7tGxqO+G6teG7tOG7lWjhurXhu7Ri4bqhbOG7tGNtMMSR4bu0NMOyOuG7tHjhu4Phu7R54bqzw6LEkeG6s+G7tGxq4bqn4buo4bu0TGplxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tOG6t+G6teG7meG7tDThu49nxJHhurfhu7Thu5Xhuqfhu7R4w6Lhu7Rs4bqz4buP4bu0eDrEkeG7tDQ7xJHhu7Rr4buR4bu0NiHEkeG6t8av4bu0eOG7g+G7tGxq4buPw6zEkeG6t+G7tHjhu4Phu7RMLOG6teG7tDThurPDosSR4bqz4bu0YuG6tcOgZOG7tMSR4bqz4bq1w6Nk4bu0eeG6s8Oy4bu0bOG6pzThurPhu7ThurLhu4PhurXhu7Q24buHxJHhurfhu7TEqW0hxJHhu7Rj4bud4bu0eCFl4bu04bqz4bq1xINk4bu0xqEo4bu04bqz4buD4bq14bu04buU4bq1w6Ns4bu0xJA6ZMav4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu04buU4buN4bu04buUKcSR4bu0xJDhurXEkeG6s+G7tDYo4bu0bOG6s+G6teG6oW3hu7Rsajs04bqz4bu0xJHhurPhurXDo2Thu7RsamXEkeG6t+G7tGMoxJHhurPhu7Q2LmXGr+G7tDThurPhuq3hu7Q2LmXGr+G7tGLhurXEg2Thu7RsajrGr+G7tOG6t+G6tTtk4bu0aztsxq/hu7Q2xIPhu7TGoSHhu5vhu7RqOuG7tOG7lcOz4bu04buV4bq1w6M04bu04bq3XeG7m+G7tGzhurPhurXDo2zhu7ThurMu4bq14bu0Y2jEkeG7tGzhurXhuqPEkeG7tDTDsjrhu7TEkOG6syzhu7TEkeG7j2g0xq/hu7TEkeG6s+G6teG6o23hu7Q0O8SR4bu0M+G7g8av4bu0NiHEkeG6t+G7tOG7leG6tcOgxJHhu7Rj4bq1w6DEkeG7tMSpbTrEkeG7tDPhuqfhu7TGoeG7k+G7tGPhu53hu7ThurPhuqXEkeG6s+G7tGvhu5Hhu7RsamXEkeG6t+G7tOG7lcOz4bu0O8SR4bu0YuG6tcSR4bqz4bu0bOG6oeG7tHghZeG7tOG6s+G6tcSDZOG7tMahKOG7tOG6s+G7g+G6teG7tOG7lOG6tcOjbOG7tMSQOmThu7Q04bqzZeG7tHnhur/EkeG6t+G7tGzhu5vhu7R54bqzZeG7tGzhurNtw6Dhu7RsLOG6teG7tDThurPDosSR4bqz4bu04bq04bq04bu04buwcUN54bu04bq04bq04bus4bu04buVOuG7m+G7tGzhurXhuqPEkeG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7lOG6teG7tOG7ieG6sy5k4bu0NMOyOuG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tOG7lOG7jeG7tOG7lCnEkeG7tMSQ4bq1xJHhurPhu7RjLOG7tMSR4bq34bqz4bq1w6Bk4bu0bGrhurvEkeG6t8av4bu0IcSR4bqz4bu04bqz4buPw6zEkeG6t+G7tDbhuqHEkeG7tG3hu5vhu7Rsw6LEkeG7tDTDsjrhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDYhxJHhurfhu7Thu5Us4bu0NDvhu7TEkeG6s13EkeG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7qOG7tHkpxJHhu7Q0w7Xhu7TEqW3hu5vhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0w7I64bu04buzIcSR4bq34bu04buV4bqj4bu0xqHhu5Phu7Rj4bud4bu0YuG7oeG7tGNtMGzhu7Q2IcSR4bq34bu04buV4bq1w6DEkeG7tOG7leG6teG7tOG7ieG6sy5kxq/hu7RNeEJM4bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7Q24bqj4bu0xJHhurfhurPhuqfhu7R44buD4bu0eeG6s8OixJHhurPhu7RsauG6p+G7tMahN2Thu7TGoThsxq/hu7Rs4bqz4bq14bu04bqzLMSR4bqz4bu0YuG7oeG7tGNtMGzhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tOG7lOG7jeG7tOG7lCnEkeG7tMSQ4bq1xJHhurPhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slY94buo4bu0xqA3ZOG7tMahOGzGr+G7tGzhurPhurXhu7ThurMsxJHhurPhu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tOG7s2bhu7RM4bqz4bqh4bu0xJDhurPhu5nGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7TDkuG7m+G7tOG7leG6tcOgxJHhu7R4OsSR4bu0TOG6s+G7j2nEkeG6t+G7tOG7lcOz4bu0TOG6rcSR4bqz4bu0w7Lhu5vGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7Thu4jhurPDqeG7tHjDouG7tGzhurPhu4/hu7R4OsSR4bu0NDvEkeG7tGvhu5Hhu7Q2IcSR4bq3xq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu04buI4bqzw6nhu7R54bqzw7Lhu7Rs4bqnNOG6s+G7tE14xJDDveG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7lSzhu7Q24buHxJHhurfhu7Q04bqzw6Lhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tOG7s8O1NOG7tENt4bubw6PEkcav4bu0xJHhurdt4bubw6DEkeG7tEzhuq3EkeG6s+G7tMOy4bub4bu04buV4bq1w6DEkcav4bu0xJHhurdt4bubw6DEkeG7tMOS4bub4bu04buV4bq1w6DEkeG7tHg6xJHhu7Q0O8SR4bu0a+G7keG7tDYhxJHhurfGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7Thu4jhurPDqeG7tHnhurPDsuG7tGzhuqc04bqz4bu0TXjEkMO94bu0bOG6rcSR4bqzxq/hu7TEkeG6t23hu5vDoMSR4bu04bq24bq1O2Thu7Q24buBNOG7tEvDrOG7tMSQ4bq/xJHhurfhu7TEkeG6t+G6s+G6tcOj4buJ4bu04buVLOG7tOG7iOG6szts4bu0bGrhurXEg8SR4bu0xJHhur/EkeG6t+G7tGzhurPhur/EkeG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7szxi4bu0xJDhur/EkeG6t+G7tOG7leG6o+G7tGxqOzThurPhu7TEkeG6s+G6tcOjZOG7tGPhurXDoMSR4bu0xKltOsSR4bu0NuG6ocSR4bu0NDs04bu04buV4bq14bu04buJ4bqzLmTGr+G7tGLhurNt4bub4bqhbOG7tDbhurXEg2Thu7Q0w7I64bu0eDrEkeG7tDQ7xJHhu7Rr4buR4bu0NiHEkeG6t+G7tE14xJDDveG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7szxi4bu0xJDhur/EkeG6t+G7tGxqZcSR4bq34bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu04bq34bq1OmXhu7Q2ImzGr+G7tOG6t+G6tTpl4bu0asO0xJHhurfGr+G7tDThurNl4bu0bOG6s23DoOG7tDYibMav4bu0NOG6s2Xhu7Rs4bqzbcOg4bu0asO0xJHhurfGr+G7tMSpbSHEkeG7tGPhu53Gr+G7tDMhZeG7tOG7lcOj4bu0asO0xJHhurfhu7Q2KOG7tDbhu4/DrTThu7Ri4bqhbOG7tGNtMMSR4bu0bC7hurXhu7Ri4buj4bu04bqz4bq74buJ4bu0I0Dhu7Q0w7I64bu0TXhCTOG7tExqbcSR4bq34bu04buPZ8SR4bq34buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWxqA4bOG7tMSR4buD4bq14bu0NW3EkeG6t8av4bu0bMOixJHhurPhu7Q04bqzImzGr+G7tGTDtTThu7Q24buDxq/hu7ThurMwbeG7tMSpbSHhu7Thu5XhurXhu7Thu4nhurMuZMWo4bu0NCnEkeG7tDTDteG7tMSpbeG7m+G7tDbhuqfEkeG6s+G7tDTDsjrhu7Thu7MhxJHhurfhu7Thu5XhuqPhu7TGoeG7k+G7tGPhu53hu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDYhxJHhurfhu7Thu5XhurXDoMSRxq/hu7RNeEJM4bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7TEqW3hu5vhuqFs4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0bOG6s+G6teG7tOG6syzEkeG6s+G7tGLhu6Hhu7RjbTBs4bu0Mz7EkeG6t+G7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0bOG6s8O1NOG7tDQhxJHhurPhu7Q0O2Xhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tOG7s2bhu7RM4bqz4bqh4bu0xJDhurPhu5nhu7Thu5Us4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7Thu7PDtTThu7RDbeG7m8OjxJHhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slYk4buo4bu0xqA3ZOG7tMahOGzGr+G7tGzhurPhurXhu7ThurMsxJHhurPhu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDbhu4fEkeG6t+G7tDThurPDouG7tMSQ4bq3beG7m+G6r8SR4bu0RC7EkeG6s+G7tHnhu49pxJHhurfGr+G7tMSR4bq3beG7m8OgxJHhu7Thu4jhurPDqeG7tOG6tuG6tTtk4bu0NuG7gTThu7RLw6zhu7Thu5rhu7Rs4bqh4bu0bOG6rcSR4bqz4bu04buzPGLhu7TEkOG6v8SR4bq34buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWTGplxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tOG6t+G6teG7meG7tDThu49nxJHhurfhu7Thu5Xhuqfhu7R4w6Lhu7Rs4bqz4buP4bu04buzIcSR4bq34bu0w7Lhu5vGr+G7tOG6tuG6tTtk4bu0NuG7gTThu7R4w6PEkeG6s+G7tOG7leG6tcOjxJHhu7Thu7M64bu0YuG6s2U64bu0bOG6rcSR4bqz4bu04buzPGLhu7TEkOG6v8SR4bq3xq/hu7Q24buHxJHhurfhu7Q04bqzw6Lhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tEQuxJHhurPhu7R54buPacSR4bq34bu0Nijhu7Rs4bqz4bq14bqhbeG7tGxqOzThurPhu7TEkeG6s+G6tcOjZMav4bu0M23hur/EkeG6t+G7tGPhur3EkeG6t+G7tGMoxJHhurPhu7Q2LmXGr+G7tDThurPhuq3hu7Q2LmXGr+G7tGzhurPhurXhuqFt4bu0YuG6tcSDZOG7tGxqOsav4bu04bq34bq1O2Thu7RrO2zGr+G7tDbEg+G7tMahIeG7m+G7tGo64bu0ZOG7g2zhu7Rr4buB4bu04buV4bq14bu04buJ4bqzLmTGr+G7tGLhurNt4bub4bqhbOG7tDbhurXEg2Thu7RsamXEkeG6t+G7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0bOG6s+G7kTThu7ThurPhurXDo8SR4bu0w73hu5Hhu7Q7xJHhu7Q2IG3hu7Rs4buP4bu0xqFd4bub4bu0NeG7kcSR4bq34bu0eMOjxJHhurPhu7Thu5XhurXDo8SR4bu04buzOuG7tGLhurNlOuG7tGzhuq3EkeG6s+G7tOG7lSzhu7RsamXEkeG6t+G7tDYgbeG7tGzhu4/hu7RkbTrhu7RrPGTGr+G7tMSpbSHEkeG7tGPhu53Gr+G7tGvhu5Phu7Q1w7PEkeG6t+G7tGxqOsSR4bq34bu0bOG6s+G6teG6oWzhu7Qz4bqn4bu04bub4bu0bOG6ocav4bu04bq3XeG7m+G7tGzhurPhurXDo2zhu7ThurMu4bq14bu0xJHhurddxJHhu7RrOzThurPhu7TEkeG6syzhu7TEkeG7j2g0xq/hu7QhxJHhurPhu7ThurPhu4/DrMSR4bq34bu0xqEibeG7tDbhuqHEkeG7tG3hu5vhu7Rsw6LEkeG7tDTDsjrhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDYhxJHhurfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbGoDhs4bu0xJHhu4PhurXhu7Q1bcSR4bq3xq/hu7Rsw6LEkeG6s+G7tDThurMibMav4bu0ZMO1NOG7tDbhu4PGr+G7tOG6szBt4bu0xKltIeG7tOG7leG6teG7tOG7ieG6sy5kxajhu7Q0KcSR4bu0NMO14bu0xKlt4bub4bu0NuG6p8SR4bqz4bu0NMOyOuG7tOG7syHEkeG6t+G7tOG7leG6o+G7tMah4buT4bu0Y+G7neG7tGLhu6Hhu7RjbTBs4bu0NiHEkeG6t+G7tOG7leG6tcOgxJHGr+G7tE14Qkzhu7RMam3EkeG6t+G7tOG7j2fEkeG6t+G7tMSpbeG7m+G6oWzhu7Q24bqnxJHhurPhu7Rs4bqz4bq14bu04bqzLMSR4bqz4bu0YuG7oeG7tGNtMGzhu7Q0IcSR4bqz4bu0NDtl4bu0NuG7h8SR4bq34bu0NOG6s8Oi4bu0xJDhurdt4bub4bqvxJHhu7RELsSR4bqz4bu0eeG7j2nEkeG6t+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyViXhu6jhu7R54buNxJHhurfhu7RsLuG6teG7tGLhu6Phu7ThurPhurvhu4nhu7TEkSzhu5vGr+G7tE14Qkzhu7RMam3EkeG6t+G7tOG7j2fEkeG6t+G7tDYo4bu0xqE3ZOG7tMahOGzhu7Ri4bqhbOG7tMSpbSHhu7ThurfhurU7ZOG7tGs7bOG7tDbhu4HhurXhu7Thu5Vo4bq14bu0ZOG7g2zhu7Rr4buB4bu0NCLhu4nhu7TDsuG7m8av4bu0bOG7heG7tDThurPDtTThu7Q2IcSR4bq34bu04buVLOG7tOG6t+G6tSHhurXhu7TEqW3hu5vhuqFs4bu0YuG6s+G6teG6oW3hu7TEkS7hurXhu7Ri4buh4bu0Y20wbOG7tDYhxJHhurfhu7Q24buB4bq14bu04buVaOG6teG7tEDhu7RsauG7j2nEkeG6t+G7tOG6s8Ot4buJ4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4lxbWzhurNlauG7slZM4bqzN2Xhu7Thu5Thurbhu4jhu7TEkDfhu5dr4buuL+G7iVY=

Theo VGP News

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]