(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Msw6PhuqHhuqMlI2RIT0rEqOG6oeG6o8OgPCk9SuG6oiThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOT4busMCk9w5Phu6gxw5Phu6rhu5rhu6rDkz0l4bueJcOTYSThu5phw5Mpw5opPcOT4buqxqA8w5MkJeG7tsOjw5PDocOj4buew5PEqC/huqHhuqPDoDwpPUrEqOG6oeG6o8OgPCk9SuG7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5MpMSXDk+G7qiQqKSTDk+G6q+G7nMOTYSR7KT1Jw5Phu6okICk9w5PhuqMkxqAow5MpJOG6syk9xKgv4bqh4bqjw6A8KT1KxKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk/huqPhu65j4bqjLcagISU9KUfDkyzDo+G6oeG6oyUjZEhPSuG6oOG7mik9w5PDlS3hu5hJw5PhuqIk4bq1Nik9w5PhuqPDoOG6p+G7qsOT4bqiOikkw5Phurdkw5PhuqMyw5Phu6okw6Lhu6rDkyQxJcOTKT0kP8OTPSXGoDzDk+G7qMagKcOT4buqIik9w5PhuqPhu5rhu6rDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5MpMSXDk+G7qiQqKSTDk+G6q+G7nMOTYSR7KT3Dk+G7qiQgKT3Dk+G6oyTGoCjDkykk4bqzKT3Dk+G7ikFt4bqiw7nhu4jDk+G7ksOT4bqjJOG7mik9w5Phu6zhu6TDo8OTKVAoScOT4bqjw6Al4bu4KcOTLiTGoCXDkykkJeG7tijDk+G6q+G6scOT4bqjw6B9KT3Dk+G6o8OaKMOT4buSw5PhuqMk4buaKT3Dk+G7qsOjICXDkylQKMOT4buOw5Lhu4zhu5bDjcOTbzApPcOT4buqJCrDk28zw5PDuiUpJMOT4bqiw6PDmSlJw5NBJD7Dk2wqw5PhuqMk4bq1w5PhuqI6KSTDk+G6t2TDk+G7qiThurfDk+G6o8OgJsOTJDElw5MpPSQ/w43Dk27huqfDkyQxJcOTKT0kP8OT4buqPsOT4buq4bua4buqw5Phu6wwKT3Dk+G7qiQqR8OT4bqqXcOTbsOjZMOT4bqgxqApPUnDk+G6tmTDk+G6qyXDnSnDk2zGoCnDk+G6oiThurU2KT3Dk+G6q+G6sUnDk+G6osOg4bq1OCk9w5NsxqApw5PDuTElw5Phu6okKikkw5PhuqI6KSTDk+G6t2RIw5N1w53Dk+G6oiQ/w5PhuqIkJilJw5PhurZkw5Phuqslw50pw5NsxqApw5PhuqIk4bq1Nik9w5PhuqvhurHDk+G6ojopJMOT4bq3ZEnDk0EkPsOTbSThurfDk+G6oz/hu6okw5PDg2zDuW7Dk+G6ozopJEjDk+G7rOG7oiXDk+G7sCXhu7Ypw5Mh4bugKSTDk+G7rOG7ojzDk+G7quG7muG7qsOT4buqNMOTw6HDo8agKUnDk+G7rDQpw5Phuqs/w5MuJCAlw5MpMSXDk+G7qiQqKSTDk+G6ozopJMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbeG7rinhuqPhu67DoE9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk8lbeG7rinhuqPhu67DoMOT4buw4bqjJMOjKOG7qE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7ksOUw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5PDlOG7juG7kmFjSMOT4buwJeG6oWEhxqBkR8OT4buoITzhu6ouSMOTKMagw6A9JSktIeG7riPhuqNHw5PGoMOj4bqjPEjDkyjGoMOgPSUpLcOgJT0k4bqjR8OTxqDDo+G6ozxIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy8lw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykvKeG7rmLhuqEv4buM4buW4buO4buSL+G7jMOS4buQ4buww5Xhu4zhu5DDkuG7mMOSw5ThuqPhu5jDlOG7luG7mMOSIcOSw40sYT1Gw6Dhur7DlOG7lk/Dk8agIeG6o+G6vk/huqIk4bqn4buqw5MkJeG7tinDk+G7rDApPcOT4buoMcOT4buq4bua4buqw5M9JeG7niXDk2Ek4buaYcOTKcOaKT3Dk+G7qsagPMOTJCXhu7bDo8OTw6HDo+G7nsOT4buqIik9w5PhuqPhu5rhu6rDkykxJcOT4buqJCopJMOT4bqr4bucw5NhJHspPUnDk+G7qiQgKT3Dk+G6oyTGoCjDkykk4bqzKT1Pw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSm8wKT3Dk+G7qiQqw5NBJD7Dk2wqw5PhuqMk4bq1w5PhuqI6KSTDk+G6t2TDk28zw5PDuiUpJMOT4bqiw6PDmSnDk2Ek4bua4bqjw5Phu6gl4bu4w6PDk+G6o+G7oiXDkyQxJcOTKT0kP8ONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Msw6PhuqHhuqMlI2RIT0rhu5LDk+G6oyThu5opPcOT4bus4bukw6PDkylQKEnDk+G7sOG6tTUlw5PhuqHhuqfDk+G7qiQ6w5Phu6zhu6I8ScOTIeG7oCkkw5Phu6zhu6I8w5PhuqHhu5rhuqPDk+G6ocagPMOT4buq4bq3xqDDk+G6ojopJMOT4bq3ZEnDk+G7qsOZYcOT4bq3ZEnDk+G7qiQqKSTDk8Ohw6Nk4bu0KcOT4buq4bua4buqw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9ScOT4buq4bua4buqw5MpPeG7nCkkw5PhuqPDoDwpPcOTLiQgJcOTKTElw5Phu6okKikkw5Phu6zhu6DDk+G6oyrhu6okw5Phu6rhuqfhu6pJw5Phu6ok4bq3w5Phu6wxKT3Dk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5Phuqvhu5zDk+G6o8OgJeG7uCnDky4kxqAlw5MpJCXhu7TDo8OTYSThurU0KT3Dk+G7milJw5Mu4buyw5MkPOG7ouG7qiTDk+G7qOG7njzDk+G7rOG7nijDk8agKcOTKSUpJMOT4buqJCopJMOT4bqjw6A/ScOT4bqjw6Dhu6bhuqPDk+G6o+G6p8OTxqApw5PhuqM84bucKcOTY+G7oMOTJDElw43Dk8O5JCXhu7TDo8OT4bqh4bqnw5MuJeG7tinDk+G7qiQqKSTDk+G6o8OgP0nDky4lKSTDk+G6o+G7sknDk+G6q1Apw5MkPsagScOTY+G7oMOTJDElw5MhNSnDk+G7quG6t8agw5PhuqM6KSTDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7qOG7njzDk+G7rOG7nijDk8agKcOT4bqjPOG7nClIw5MpPVApw5Phu6okUylJw5Phuqsiw5MkJeG7tsOjw5MkPsagw5MuP2HDk+G6oyQ2JcOTw5oow5Mo4bq1w6NJw5PEkcOT4busMMOTY8OjZMOdKcOT4bqj4bui4buqScOTKT4lw5Njw5nDo8OT4buqJOG7ssOT4busMUnDkyk+JcOTY8OZw6PDkyHhu6ApJMOT4bus4buiPMOTb+G7nik9ScOTw7kk4bucw5Mp4bq1NeG7qsOT4buq4bq3xqDDk+G7quG7muG7qsOT4bqjJOG7ssOTIeG6p+G7qsOTYSThu54pw5Phu6wxKT3DjcONw43Dk20iKT3Dk+G6o+G7muG7qsOTQW3huqLDucOT4bqjJeG7smHDk+G6o+G6seG7qsOT4buqJMOjZOG7uCnDk+G7qCXhu7Ipw5PhuqMq4buqJMOT4buq4bqn4buqScOT4bus4bui4bqjw5Phu6zhurU34buqw5MpJCXhu7TDo8OTLuG7suG6o8OTw6HDo+G7nsOTw6HDo8agKcOT4bqjw6B9KT1Jw5MpJMOZ4bqjw5Mh4bucw5Phu6oiKT3Dk+G6o+G7muG7qsOTYSThu5rhuqPDkyQl4bu2KUnDk2Phuq3DkyHEkcOT4buq4bua4buqw5PhuqvhurHDk+G6qyXhu7bhu6pJw5PhuqvhurHDk+G7minDk+G6oyTGoCjDkykk4bqzKT3Dk+G6q+G7nMOT4buq4bua4buqw5Phu6gl4bu4w6PDkyQl4bu2KcOTKSThurMpPcOTKSQlQMOjScOTPcOaZMOTLiQ+w5MuJFApw5Phu6rhurfGoMOT4buq4buaKcOT4buoMUnDk+G7qiIpPcOT4buqJMOi4buqScOT4bqrJcOdKcOT4buqJMOi4buqw5PhuqPDoDwpPcOTPSXhu54lw5PDocOjZOG7suG6o8OT4buqIik9w5Phuqsl4bu24buqw5Phuqvhu5zDk+G6oyThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOTKSQl4bu2KMOT4bqr4bqxw43Dk+G6ouG6pcOT4bus4bukw6PDkylQKMOT4bus4buyKcOTKcagZEnDk8Ohw6PGoMOT4buq4bua4buqw5Phu6rDozHhu6rDk+G6oyTGoCkkw5PhuqPDoMagScOTKT3hu5wpJMOT4bqiJMagKSTDk+G6o8OgxqDDk+G7rOG7oMOTYSThu5rhuqPDkyQl4bu2KcOTKSQl4bu0w6PDk+G6ocagJcOTYSThu6Iow5Phuqvhu7TDky4lKSTDk+G6o+G7ssOT4bqrNSXDk+G6oSDDk+G6oyXhu7Qpw5MkNCnDk8OU4buOw5PhuqPhurnDk+G7rDApPUjDk+G7qjTDk8Ohw6PGoCnDk+G7qiIpPcOTxqApw5Phu6zhu6DDk+G6oyThurHDkyHEkcOT4busJeG7tMOjw5PhuqPDoMagw5Phu4zhu5jDk+G6q+G6sUnDk8OUw5XDk+G7qD/Dk+G7qsagKUjDk+G6o8OgPCk9w5Phu6w+w5MuJDglw5PhuqMgw5MoNSXDk+G7lMOT4bqr4bqxScOTw5Xhu47Dk+G7qD/Dk+G7qsagKcONw5N04buy4bqjw5PhuqMkxIPhu6rDk+G7rCXhu7TDo8OT4bqjw6DGoMOT4bus4bu0w5MpPSQ/w5PhuqPDoMOjZMOT4bqjIMOTw5TDk+G6q+G6sUnDk+G7lsOT4buoP8OT4buqxqApScOT4bqj4buiKMOT4busJikkw5Phu6okOsOT4buMw5PhuqvhurFJw5Phu6zGoCk9w5Phu6wl4bu0w6PDk+G6o8OgxqDDk+G7jOG7jsOT4bqr4bqxScOTw5XDlMOT4buoP8OT4buqxqApw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Ft4buuKeG6o+G7rsOgT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buSw5TDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk8OU4buMw5JhY0jDk+G7sCXhuqFhIcagZEfDk+G7qCE84buqLkjDkyjGoMOgPSUpLSHhu64j4bqjR8OTxqDDo+G6ozxIw5MoxqDDoD0lKS3DoCU9JOG6o0fDk8agw6PhuqM8SE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8vJcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspLynhu65i4bqhL+G7jOG7luG7juG7ki/hu4zDkuG7kOG7sMOV4buM4buQw5Lhu5jDkuG7lOG6o8OU4buU4buU4buU4buWIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5DDlOG7lk/Dk8agIeG6o+G6vk/huqIk4bqn4buqw5MkJeG7tinDk+G7rDApPcOT4buoMcOT4buq4bua4buqw5M9JeG7niXDk2Ek4buaYcOTKcOaKT3Dk+G7qsagPMOTJCXhu7bDo8OTw6HDo+G7nsOT4buqIik9w5PhuqPhu5rhu6rDkykxJcOT4buqJCopJMOT4bqr4bucw5NhJHspPUnDk+G7qiQgKT3Dk+G6oyTGoCjDkykk4bqzKT1Pw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSm8wKT3Dk+G7qiQqw5Phuqpdw5Nuw6Nkw5PhuqDGoCk9ScOT4bq2ZMOT4bqrJcOdKcOTbMagKcOT4bqiJOG6tTYpPcOT4bqr4bqxScOT4bqiw6DhurU4KT3Dk2zGoCnDk8O5MSXDk+G7qiQqKSTDk+G6ojopJMOT4bq3ZMOTYSThu5rhuqPDk+G7qCXhu7jDo8OT4bqj4buiJcOTJDElw5MpPSQ/w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk/huqPhu65j4bqjLcagISU9KUfDkyzDo+G6oeG6oyUjZEhPSuG7ksOT4bqjJOG7mik9w5Phu6rDoyAlw5MpUChJw5Phu6oiKT3Dk+G6o+G7muG7qsOTKTElw5Phu6okKikkw5Phuqvhu5zDk0Ft4bqiw7nDk+G6o+G7pmHDk+G6o8Ogw6MpPcOT4bqr4bucPMOT4buq4bua4buqw5MpJCXhu7Yow5PhuqvhurHDk+G6o8OgfSk9w5PhuqPDmihHw5PhuqJQKT3Dk+G7quG6tTYpPcOT4bqh4bqnw5Mh4bugKSTDk+G7rOG7ojzDk+G7quG6t8agw5Phu6rDmWHDk+G6t2RJw5Phu6okKikkw5PDocOjZOG7tCnDk+G7quG7muG7qsOT4buqw5lhw5Phu6wgJcOT4bqrNSXDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5PGoCnDkyklKSTDk+G7qiQqKSTDk+G6o8OgP0nDk+G6o8Og4bum4bqjw5PhuqPhuqfDk8agKcOT4bqjPOG7nCnDk2Phu6DDkyQxJUjDk+G7rMOZw6PDk+G6o8OgxqApJMOT4buqPsOTJCXhu7bDo8OTw6HDo+G7nsOT4bqrNSXDk+G7quG7muG7qsOTITzhu6Ilw5PhuqMxJcOTYSThu6IoScOTKSTDmeG6o8OTIeG7nMOT4bqjMSXDk2Ek4buiKMOT4buqPsOT4bqjMsOT4buqJMOi4buqScOT4bqjMSXDk2Ek4buiKMOT4bqh4bqtw5Phu7DhurEpPcOT4bqr4bqzw5MuJCrDkyk+KT1Jw5PhuqMxJcOTYSThu6Iow5MuJSkkw5PhuqPhu7JJw5Phu6oiKT3Dkyk9JOG7tsOT4buqxqA8SMOT4bqjUCk9w5Phu6rhurU2KT3Dk+G6oyTGoCkkw5PhuqPDoMagScOTLiXhu7gow5PhuqPDoMagScOT4bqj4bumYcOT4bqjw6DDoyk9w5Phuqvhu5w8w5Phu6rhu5rhu6rDkyE7KSTDk+G6q+G6p+G7qsOT4buwQMOTYSThu5rhuqPDk+G6oSUpJMOT4bqjJcOdw6PDk+G7quG6p+G7qknDk2Phuq3DkyHEkcOTKT0kJcOdKMOT4buq4bua4buqw5PhuqPDoOG6tTYpPcOTJDdhw5Phuqslw5NhJOG7oihIw5M9JeG7niXDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5Phuqvhu5zDk2Phuq3DkyHEkcOT4buww6LhuqPDk+G7rCXhu7gow5Phu6rhu5rhu6rDk+G6q+G6scOT4bqrJeG7tuG7qsOTLiQl4buyw6PDky4l4bu2KcOTYSTDouG7qsOT4bqj4buiYUnDk+G7rCIpPcOTKT3hurU2JUnDky5WPMOT4buw4bucJUjDk+G6o1ApPcOT4buq4bq1Nik9w5Phu6w/KSTDkyThurU1KT3Dk+G7sOG6tcOTIcOj4bumKUnDk+G7rMOZw6PDk+G6o8OgxqApJMOT4bqrNSXDkykk4bqpKT3Dk+G6oyQiKT3Dk+G6oyUpw5Njw5nDo8OT4busMeG7qknDk+G7nikkw5Mk4bq1OCk9w5Phu6zhu7Ipw5PhuqHhuqfDk2Ek4bua4bqjw5PhuqPDoCXhu7gpw5Phu6rhurfGoMOT4bqjOikkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Ft4buuKeG6o+G7rsOgT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buSw5TDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk8OU4buO4buUYWNIw5Phu7Al4bqhYSHGoGRHw5Phu6ghPOG7qi5Iw5MoxqDDoD0lKS0h4buuI+G6o0fDk8agw6PhuqM8SMOTKMagw6A9JSktw6AlPSThuqNHw5PGoMOj4bqjPEhPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vLyXDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS8p4buuYuG6oS/hu4zhu5bhu47hu5Iv4buMw5Lhu5Dhu7DDleG7jOG7kMOS4buY4buM4buM4bqjw5Thu5jhu5bDlOG7kiHDksONLGE9RsOg4bq+4buQ4buM4buOT8OTxqAh4bqj4bq+T+G6oiThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOT4busMCk9w5Phu6gxw5Phu6rhu5rhu6rDkz0l4bueJcOTYSThu5phw5Mpw5opPcOT4buqxqA8w5MkJeG7tsOjw5PDocOj4buew5Phu6oiKT3Dk+G6o+G7muG7qsOTKTElw5Phu6okKikkw5Phuqvhu5zDk2Ekeyk9ScOT4buqJCApPcOT4bqjJMagKMOTKSThurMpPU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KbzApPcOT4buqJCrDk3XDncOT4bqiJD/Dk+G6oiQmKUnDk+G6tmTDk+G6qyXDnSnDk2zGoCnDk+G6oiThurU2KT3Dk+G6q+G6scOT4bqiOikkw5PhurdkScOTQSQ+w5NtJOG6t8OT4bqjP+G7qiTDk8ODbMO5bsOT4bqjOikkw5NhJOG7muG6o8OT4buoJeG7uMOjw5PhuqPhu6Ilw5MkMSXDkyk9JD/DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OTLMOj4bqh4bqjJSNkSE9K4bqiJOG7njzDkyHDo+G7pinDk+G6o+G7oiXDkyQxJcOTKT0kP0nDk+G7quG7muG7qsOT4bus4buiJcOT4buoJeG7uMOjw5Phu6zhu6DDk+G6o+G7pmHDk+G6o8Ogw6MpPcOTIeG7nCjDk8OgXcOTKDHhuqPDk+G6oSDDk+G6q8OZKcOT4bus4bu0w5Phuqvhu7TDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5Phu6wl4bu0w6PDk+G6o8OgxqBJw5PhuqPDoMOjZMOT4bqjIEnDk2NW4bqjw5Nj4bqtw5Phu6wgJcOT4bqrNSXDkygx4bqjw5PhuqEgw5PhuqvhurHDk+G7minDk+G7qnspw5Phu6ok4bumKEjDk+G6o8agJcOTKeG7oinDkz0lxqA8w5PhuqMkIik9w5PhuqNQKT3Dk+G7quG7nsOTw5XDk+G6oyXDncOjw5Phu6okKsOT4bqr4bu0w5PhuqEgw5PhuqvhurFJw5PhuqEgw5MpPeG6tTYlw5Phu6ok4buy4bqjw5Phuqvhu5zDk+G6oSDDkyk94bq1NiXDk+G7qD/Dk+G6oyThurU0KT1Iw5PhuqMmKSTDkyQmKSTDk+G7rDQpw5PhuqMk4bq1w5MuJCXhu7LDo8OTKeG7oiXDk+G6oyDDk+G7quG7mjzDk+G7quG6t8agw5Phu6oiKT3Dk+G7sMOaKUjDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5NBbeG6osO5SMOT4buqIik9w5PhuqPhu5rhu6rDk8Ohw6Phu54pw5MhxJHDkykk4bucw5Mp4bq1NeG7qsOT4bqr4bu0w5MhOykkw5Phuqvhuqfhu6rDk+G6oyIpw5M9JeG7mjzigKbEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Ft4buuKeG6o+G7rsOgT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buSw5TDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk8OUw5Xhu45hY0jDk+G7sCXhuqFhIcagZEfDk+G7qCE84buqLkjDkyjGoMOgPSUpLSHhu64j4bqjR8OTxqDDo+G6ozxIw5MoxqDDoD0lKS3DoCU9JOG6o0fDk8agw6PhuqM8SE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8vJcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspLynhu65i4bqhL+G7jOG7luG7juG7ki/hu4zDkuG7kOG7sMOV4buM4buQw5Lhu5jhu4zhu5DhuqPhu5Dhu5Dhu4zDlcOVIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5Lhu5jhu5ZPw5PGoCHhuqPhur5P4bqiJOG6p+G7qsOTJCXhu7Ypw5Phu6wwKT3Dk+G7qDHDk+G7quG7muG7qsOTPSXhu54lw5NhJOG7mmHDkynDmik9w5Phu6rGoDzDkyQl4bu2w6PDk8Ohw6Phu57Dk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5MpMSXDk+G7qiQqKSTDk+G6q+G7nMOTYSR7KT1Jw5Phu6okICk9w5PhuqMkxqAow5MpJOG6syk9T8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0pv4buiJcOT4buwJeG7tinDkyHhu6ApJMOT4bus4buiPMOTbMagKcOT4bqiIinDkz0l4buaPMOT4bqjOikkw5NhJOG7muG6o8OT4buoJeG7uMOjw5PhuqPhu6Ilw5MkMSXDkyk9JD/DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OTLMOj4bqh4bqjJSNkSE9KQSThu5rhuqPDk+G7qCXhu7jDo8OTLuG7suG6o8OTIcOj4bumKcOTJDElw5MpPSQ/ScOT4busMCk9w5Phu6okKsOTQSQ+w5NsKsOT4bqjJOG6tcOT4bqiOikkw5Phurdkw5NvM8OTw7olKSTDk+G6osOjw5kpw5MpJMOZKcOTKOG7oikkR8OTw7kk4bqpKT3Dky7hu7LhuqPDk8Ohw6Phu57Dk+G7rOG7ouG6o8OT4bus4bq1N+G7qsOT4bqjw6A8KT3Dk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5MpMSXDk+G7qiQqKSTDk+G6q+G7nMOTQW3huqLDucOTKSThuqkpPcOT4bqjJOG7mik9w5Phu6zhu6TDo8OTKVAow5Phu6zhu6DDkz0+YcOTYSThu6Qpw5PDocOjxqApw5PhuqPDoH0pPcOT4busICXDk+G6qzUlw5PhuqHhuqfDk2Ek4bua4bqjw5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJSkkw5PhuqPhu7LDky3Dk2Phu6DDkyQxJcOT4buq4bq3xqDDk+G6ozopJMONw5PhuqLDo2TDkykkJcOdKUnDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5MpMSXDk+G7qiQqKSTDk+G6q+G7nMOTQW3huqLDucOT4bqrxq8pw5Phu6p7KcOTKSThuqkpPcOTJOG7oinDk+G7qiThu7LDk+G7quG7pCnDk2Ek4bueJcOTw6HDo8agKcOT4bqjw5oow5M9JeG7niXDk8Ohw6Nk4buy4bqjScOT4busPsOTIeG7nEfDk+G6qiXhu7bhu6rDk8Ohw6Phu54pw5MhxJHDkykk4bucw5Mp4bq1NeG7qsOT4bqjw6DDnSnDkygx4bqjw5PhuqEgw5MhOykkw5Phuqvhuqfhu6rDkykk4bq1w5Phu6zDmeG6o8OT4busxqAlScOT4bqj4bucJcOT4buqJCopJEnDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5Phu6o0w5Phu6jhu54pScOT4bqjJeG7smHDk+G7sMOaKeKApsOT4buqeynDk2Thu7LDo8OTLlYoScOTKSTDmeG6o8OTIeG7nMOTOMOT4buqw5lhw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bqr4bucw5Phu6rDmWHDk2Phu6DDjcOTw7ox4bqjw5PhuqEgw5MhPOG7oiXDk+G6ozElw5NhJOG7oijDk+G7qj7Dk+G7qiQl4bu0w6PDkyThurU1KT3Dkz0lxqDDk+G6o1ApPUnDk+G6oyopJMOT4buqJMOZ4bqjw5NhJMOi4buqw5PhuqPhu6JhScOTKT3Do2TDkyQl4bu4KMOTJDQpSMOT4bqrJeG7tuG7qsOT4busJikkw5Phu6oiKT1Jw5MuJCXhu7LDo8OTLiXhu7Ypw5Phu6wiKT3Dkyk94bq1NiXDk+G6q8avKcOT4buwJUApw5PDoMagSMOTKDHhuqPDk+G7qDHDk2Ek4bumKcOT4buq4buaKcOT4buoMUnDk+G7qiIpPcOT4buqJMOi4buqw5PhuqMkJeG7ssOjw5PhuqPDoOG7muG7qiTDkykkJeG7tijDk+G6o8OgPCk9w5PhuqMk4bqn4buqw5PhuqMkJcOTKSQl4bu2KMOT4bqr4bqxScOT4bqrJcOTYSThu6Iow5NhJOG7mmHDkyHDo+G7puG6o+KApsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OTLMOj4bqh4bqjJSNkSE9KbzApPcOT4buqJCrDk0EkPsOTbCrDk+G6oyThurXDk+G6ojopJMOT4bq3ZMOTbzPDk8O6JSkkw5PhuqLDo8OZKcOT4bus4bu0w5MpPSQ/R8OTbcOZYcOT4bq3ZEnDk+G7qiQqKSTDk8Ohw6Nk4bu0KcOT4bqr4bucw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qjTDk8Ohw6PGoClJw5Phu6w0KcOT4bqrP8OT4bqjw6A8KT3Dky4kICXDkykxJcOT4buqJCopJMOT4bqjJeG7smHDk+G6o+G6seG7qsOTIeG7oCkkw5Phu6zhu6I8ScOT4buqJDrDk+G7rOG7ojxJw5MpUSjDk+G7qiRR4buqw5PhuqMmKSTDkyQmKSTDk+G7qjTDk+G6oTjDk+G7rOG7uMOTY+G6rcOTIcSRw5Phu6o+w5MkJeG7tsOjw5PDocOj4buew5MpJOG6qSk9w5PhuqvDmSnDk+G7rOG7tMOTYSThu5rhuqPDk+G6oSUpJEnDkykyJcOT4buqMShIw5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJMagJcOT4buqPsOTJCXhu7bDo8OTw6HDo+G7nsOT4bqh4bqnw5Phu6okOsOT4bus4buiPMOT4buq4bq3xqDDk+G6ojopJMOT4bq3ZMOT4bqr4bucw5Phu6rhu5rhu6rDky7hu7LDkyQ84bui4buqJMOT4buq4bq3xqDDk+G6ozopJMOT4bqjw6A8KT3Dk+G6o+G6pSk9w5Phu6o0w5PDocOjxqApScOT4busNCnDk+G6qz9Jw5M4w5PhuqPhuqUpPcOTITspJMOT4bqr4bqn4buqw5NhJOG6scOT4bqjw6Dhu5rhu6okw43Dk2zGoCnDk+G7quG7minDk+G6oeG6p8OTb+G7nik9w5PDg2zDuW7Dk+G6ozopJMOT4bqjJeG7smHDk+G6o+G6seG7qsOT4buqJDrDk+G7rOG7ojzDk+G7quG7muG7qsOT4bqhOEnDkyk94bucKSRJw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9w5PhuqNQKT3Dk+G7quG6tTYpPcOT4buqJMOi4buqw5MpUCk9w5PDocOj4bueKcOTIcSRw5PhuqPDoMOdKcOT4bqjw5nhuqPDk+G7quG7nsOT4buq4bua4buqw5MhOykkw5Phuqvhuqfhu6pIw5M9JeG7niXDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5Phuqvhu5zDk+G7qiQ6w5Phu6zhu6I8w5M9JeG7niXDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5Phu7DDouG6o8OT4busJeG7uCjDk+G7quG7muG7qsOT4bqr4bqxw5MuJCXhu7LDo8OTLiXhu7Ypw5NhJMOi4buqw5PhuqPhu6JhScOT4busIik9w5MpPeG6tTYlScOTLlY8w5Phu7Dhu5wlSMOT4buq4bua4buqw5MkPOG7ouG6o8OT4busMSk9w5MhJcOdKcOTw6HDo8agKcOT4bus4buyKcOTITspJMOT4bqr4bqn4buqw5PhuqMiKcOTPSXhu5o8w5Phuqvhu5zDkyQ84bui4bqjw5Phu6wxKT3Dk+G6oyIpw5M9JeG7mjzDk+G6o8Og4buaJcOTYSThu5phw5Mhw6PDmuG6o0jDk+G7qiIpPcOT4bqj4bua4buqw5Phu6jhu548w5Phu6zhu54ow5PGoCnDk+G6ozzhu5wpw5M9JcagPMOT4bqjJCIpPcOT4bqr4bucw5NhJHspPcOT4buqJCApPcOT4buqJOG7mmTDkykyw43Dk23hu5rhu6rDk+G7qjTDk8Ohw6PGoCnDkykk4bq1w5NtIik9w5PGoCnDk+G6ozopJEnDk2wxw5NtJDrDkyTDo2TDk8OBw6PDminDk+G6oeG6p8OT4bqjOikkScOTbDHDk+G7rDElw5Phu6glw50pw5NhJHspPcOT4bqjOikkw5PhuqNQKT3Dk+G7quG6tTYpPcOTKVEow5Phu6hR4bqjw5PhuqMmKSTDkyQmKSTDk+G7qjTDk+G6oTjDk+G7rOG7uMOT4busw5nDo8OT4bqjw6DGoCkkScOTYSR7KT3Dkyk94bqlxqDDk+G6ozElw5NhJOG7oijDk+G6q+G7nMOTY+G6rcOTIcSRw5Phu6o+w5MkJeG7tsOjw5PDocOj4buew5Phu6rhu5rhu6rDk+G6q+G6scOT4bqrJcOTYSThu6IoSMOTKT1QKcOT4buqJFMpw5MuP2HDk+G6oyQ2JUnDk+G7qj7DkyQl4bu2w6PDk8Ohw6Phu57Dk8OaKMOTKOG6tcOjw5Phu6rhurfGoMOT4buq4bua4buqw5PhuqMk4buyw5Mh4bqn4buqw5NhJOG7ninDk+G7rDEpPcONw5Phuqol4bu2KcOTdCXhu7gow5PhuqHhu5rhuqPDkykkw5opw5Phu7DDminDk+G6q+G7nMOTKT3hu5wpJMOT4bqie8agw5Phu5opw5Phu6rhu6Qpw5PhuqMk4bqn4buqw5MkJeG7tinDk+G6oyDhuqPDk+G6qyXhu7bhu6rDk+G6o8Ogw6Nkw5PhuqMgScOTY1bhuqPDk2Phuq3Dk+G7quG7muG7qsOT4bqr4bqxw5Phu5opScOTLiQiKT3Dk+G7rOG7uMOT4buqJOG7pijDk+G7qiRAScOT4bqr4bq1NSk9w5MoUeG7qsOT4bqr4bucw5Phu6xT4buqw5Phu6gl4bu24bqjw5MuJCIpPcOT4bus4bu4w5Nj4bueZMOTw6DGoMOT4bqrJcOTYSThu6Iow5PhuqPDoDwpPcOTw6HDo+G7msOT4bqjw6AmKSTDk+G6oyDDk+G6o+G6sSk9w43Dk2zGoCnDk8O5MSXDk+G7qiQqKSTDk+G6ojopJMOT4bq3ZMOT4bqjJOG7rjzDk+G7sF0lScOT4busIinDk+G7rCDhu6pJw5Phu6jhu5o8w5Phu6rhu5o8w5Mu4buy4bqjw5PDocOj4buew5PhuqMk4bqn4buqw5MkJeG7tinDk+G7quG7muG7qsOTLuG7suG6o8OTIcOj4bumKcOT4buqJDzDk+G6oiThurU2KT3Dk+G6o8Og4bqn4buqw5PhuqI6KSTDk+G6t2RIw5Phu6wwKT3Dk+G6oyQ2JcOT4bqjUCk9w5Phu6rhurU2KT3Dk8Og4bucw5PhuqE84bua4bqjScOTKVEow5PhuqMkIik9w5PhuqMlKcOT4bqj4bqlw5Phu6rhu5rhu6rDkyk94bucKSTDk+G7rOG7uMOT4bqjJMagKMOTKOG6tcOjw5Phu6okPMOT4bqiJOG6tTYpPcOT4bqjw6Dhuqfhu6rDk+G6ojopJMOT4bq3ZMOT4buqJDzDk+G7rD8pJMOTJOG6tTUpPcOTPSXhu54lw5PDocOjZOG7suG6o0nDkykkw5nhuqPDkyHhu5zDk+G7rCAlw5Phuqs1JcOTKSThuqkpPcOT4bqrw5kpw5Phu6zhu7TDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7sOG6tcOTIcOj4bumKcOTw6HDo8agKcOT4bqjw5ooScOTPT5hw5NhJOG7pCnDkz0mKcOTPSXhuqnDk8agKcOTKSUpJMOT4buqJCopJMOT4bqjw6A/ScOT4bqjw6Dhu6bhuqPDk+G6o+G6p8OTxqApw5PhuqM84bucKcOTY+G7oMOTJDElw5PhuqPDoMOdKcOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5PhuqM6KSTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6vcOj4bqjJDzDoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OTw6AlPSThuqNIT0rhuqIgw5NBJOG6tTQpPcSoL2FK

Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]