(Baothanhhoa.vn) - Xứ Thanh từng được học giả người Pháp H. Le Breton ngợi ca là “nơi có thiên nhiên đẹp nhất, cũng như giàu kỷ niệm hay truyền thuyết nhất Đông Dương”. Đây không phải là sự ưu ái mà học giả phương Tây này dành cho xứ Thanh, mà trước đó không ít học giả đã dành nhiều ca từ đẹp khi nói về vùng đất quý hương. Trong bộ sách “Đại Nam nhất thống chí” nhận định Thanh Hóa “là nơi nhà khảo cổ đã phát kiến những cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn; thắng cảnh danh lam đã làm nguồn thi cảm cho biết bao tao nhân mặc khách;... đã từng chứng kiến những chiến công hiển hách của biết bao minh quân danh tướng”.
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkOG7pzLDilfEqOG7lOG7pMOKWMOZez1Yw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDisagUVjDisagJFjDmcOKVjPhu5TDiuG7lOG7pFnDiiHhu6Thu4o+w4o+KeG7plRYRC/hu6Thu4DEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHhu4nhu5rDjOG7luG6vMSQ4bu3McOK4bun4bukw4xY4bukw4o+MljDmcOKxqAwO+G7lMOK4buk4bu04buUw4rDmeG7pkrDiljDmTA64bumw4p14buk4buKIcOK4buJ4bqow4rDsuG7msOKw6kp4buaPllYw4pYw5k74bumw4rhu5TDjMOKVuG7iMOK4oCcWCbhu6bDiuG7lMOdw4o+4buk4bumUFjDiljhu6Thu6ZQWMOKxqDhu6Ihw4pY4buk4buOPuG6rMOK4buUIFjDmcOKWOG7pDDDisOZ4bum4buIe8OK4buu4bqhw4pY4bumU1fDiuG7pMOMOcOKPil7OVJYw4o+4bukezlRPsOKWOG7pOG7jj7DiuG6vUBYw5nDiuG6uzAmWMOZ4oCd4bqow4rhur3hu4w5w4rhu67hu6RAWMOZw4oh4bukSuG7psOKVuG7iMOKPDPDijB7w4rhu4rhu6bDilfhu4jDiuG7pOG7tOG7lMOKw5nhu6ZKw4oh4bukMCZYw5nDiuG7p+G7jDnDiljhu4g5w4rhu5bhu4hY4bukw4rhu5Thu6RZw4o4McOK4bun4bukw4xY4buk4bqsw4pX4buIw4o+KTA/4buUw4rGoMOdw4rhu67hu6RAWMOZw4rFqD7DiuG7pOG7tOG7lMOKw5nhu6ZKw4rGoEvDiuG7luG7iFjhu6TDiljhu6Thu6ZSe8OK4buUw4zDij4yw4rGoOG7oiHDiuG7ruG7pOG7psOKWMOd4bumw4o2UsOKNltYw5nDisag4buOPsOKKHthw4rhu6QwJljDmeG6qMOK4bunKVlYw5nDiuG7mCTDijzhu4rhu5Thu6TDiuKAnOG6vcSo4bumw4rhu4/DjFfDiljhu6Thu44+w4o+4bukI1jDmcOK4buU4bukxajigJ3Diljhu6TDlFjDisag4buoWOG7pMOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rigJxW4buIw4pYJuG7psOKWOG7pOG7iMOK4buu4bukSlnDiuG7lCXDisagS8OKIeG7pOG7ij7DiuG7ruG7plFYw4pY4bukNVjDmcOK4buUJcOKNsOUPsOKPuG7pHsk4buUw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDiuG6vUBYw5nDiuG7pSZY4bqmw4o+4bukTVjDmcOK4buUSljhu6TDiuG7lsOMWOG7pMOKVsOMV8OKxqBLw4pW4buIV8OKWMOZez1Yw4o+4buk4bumw4rhu5RKV8OK4buU4bukWcOK4buY4bumUT7DiuG7mMOMWcOKPsOMWcOKWOG7pOG7jFjDildP4buUw4rhu67hu6Thu4rhu5Thu6ThuqbhuqjhuqjhuqjDisagS8OKPjJYw5nDiuG7lOG7pDFYw5nDiuG7ruG7plFYw4pY4bukNVjDmcOK4buU4buk4bumUVjDiuG7lEBYw5nDiuG7pOG7plRYw4rhu6Thu4rhu5Thu6TDiuG7lCLDjMOK4buY4bumUT7DiuG7mMOMWcOKV+G7pljhu6TDiih74buMWMOK4buWw4xY4bukw4o+MD9Yw5nigJ3huqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8PuG7mjg+LcOMVuG7psOZWOG6pMOK4buU4buaWD7hu5op4bqm4bq8xJBE4bumV8OZw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vOG7puG6ueG7mlg+4buaKeG6vMOKPD45VuG7muG6ruG6vDfhu6bhu5Y+4buk4bqkw4pJ4bq+4bq+ITjhuqbDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6pMOKRuG7guG7hCE44bqm4bq8w4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4buWWOG6qOG7mMOMWT7hu6TDjFjhu6Thu6RZw4zhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4bhu4Lhur7hu4Iv4buG4buERuG7luG7guG7gEZGR+G7guG7gj7hu4Thu4BJ4buESVbhur7huqjhu6whw5nDginhuq7DjeG7huG7huG6vMOKw4xWPuG6ruG6vOG7pzLDilfEqOG7lOG7pMOKWMOZez1Yw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDisagUVjDisagJFjDmcOKVjPhu5TDiuG7lOG7pFnDiiHhu6Thu4o+w4o+KeG7plRY4bq8w4o34bum4buWPuG7pOG6ruG6vEnhur7hur7hurzDiuG7pOG7muG7psOZ4bukPuG6ruG6vEbhu4Lhu4ThurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IeG6ucOMIT7hu6ZZWOG6vMSQw7JVw4rhu6Qk4bumw4rDssOMV8OKw7Phu6ZY4bukw4rhu4bhur7hu4bhu4bhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu7fhu5w+w4o+KVlYw5nDijw0w4o84buK4buU4bukw4rDmeG7pOG7psOK4buU4buk4bucIeG6rMOKODHDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buUw53Dijbhu6jDij7hu6RRw4o+KeG7tFjDmcOKOVF7w4rhu67hu6Thu6bDilbhu4jDilgm4bumw4rDmeG7psOMWcOKPuG7pFnDjMOK4buUSsOKNlLDisag4buow4zDilZh4bqsw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDij4p4buo4bqsw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDii3DijhLw4rhu6Qk4bum4bqow4rhu41KWOG7pMOKxqDhu44+w4pY4buIOcOK4buU4buyWMOKVuG7iMOKPDPDiuG7pOG7ssOMw4ooezlTWMOK4buUIsOMw4rhu5RKWOG7pMOKPE3hu5TDilhZWMOKWDA/4buUw4rhu6Q1e8OKPsavWOG7pOG6rMOK4buuw6HDijbhu7DhuqjDiuG7jUpY4bukw4rGoOG7jj7Diljhu4g5w4pW4buIw4rhu5Thu4rhu6bDilhA4bumw4rhu6R7WMOKxqB94buUw4pYUFjDiljhu6Q1WMOZw4rDjFjhu6TDiuG7pFtYw5nDiuG7pOG7iFnDiuG7ruG7plM+w4o2w4xYw5nDiuG7lsOMWOG7pMOKVuG7qOG7lOG7pMOKPDThuqzDisOZTVjDijY/4bumw4pY4bukNVjDmcOK4buU4buK4bumw4o+UFjhuqzDijwzw4rhu67hu6ZTWMOKVuG7qOG7lOG7pMOKPDTDilbhu5I5w4pWMljDmeG6rMOKWOG7pDDDiuG6vTHhu5TDiuG7p+G7pOG7iuG7psOKPiXDiuG6ucOMWcOK4bukWeG7iFjDmcOKxqBRw4rDslDDisOyO+G7psOKNj/hu6bDiuG7ruG7pCzhu6bDiljDmeG7pOG7sMOMw4rDssOMV8OK4bulJljhuqbDilg1w4o+KXtYw5nDiuG7pOG7iFnDiuG7ruG7plM+w4rhu6cp4bumU3vDiuG7p+G7pOG7qMOK4bunKeG7pljhu6TDijY/4bumw4rhu5R7JOG7lMOK4buu4bukLOG7psOKWMOZ4buk4buww4zDisOp4buIw4rhu6cp4bumU3vDiuG7ruG7pOG7plFYw4rigJzhu4vhu6bDjFnDiuG6ueG7pOG7jHvDiuG7lOG7pOG7jljDisagJFjDmeKAneG6qOG6qOG6qMOK4bunKUrhu6bDiih7w4zDiuG7mMOMWcOKPuG7pExYw5nDij4pw5VXw4pW4buo4buU4bukw4o8NOG6rMOKV0pY4bukw4rGoOG7jj7Dijgxw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDisagS8OK4buuUT7Dij5dw4o24buIw4rhu5Thu6RNPsOKVuG7tOG7lMOKWFBYw4pXJD7Dilfhu6ZSWMOK4buW4bumw4o8SljDiiHhu6RZWMOZw4oh4bukfeG6rMOKxqAk4buUw4rGoOG7ilnDijYyw4zDiinhu6ZQWMOZw4rhu5TDneG6rMOKNjLDjMOK4buUw53Dij7FqFjhu6TDisagxKjhu6bDiuG7luG7plNYw4rhu5Thu6RZw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDiuG7luG7jFjDij4k4buU4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQ4buzTFjDiuG7pMOdw4zDijgxw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDisagw4zDiuG7lsSoWMOZ4bqsw4rGoE/hu5TDijxN4buUw4o2P+G7psOK4bukU8OKPuG7pCNYw5nDiuG7luG7psOKPsWo4buU4buk4bqsw4rhu5bhu6bDijxKWMOKIeG7pFlYw5nDiiHhu6R9w4rGoCThu5TDisag4buKWcOKWOG7pDDhuqTDiuG6u+G7psOKPEpYw4rhu7NMWMOK4bukw53DjMOKPuG7pFHDisOZ4bumP+G7psOK4bun4buk4buIWOG7pMOK4buP4buk4buIw4rhu4k94bqmw4rhurvhu6bDij7FqOG7lOG7pMOKKHsj4buUw4rDmeG7psOMw4rGoE/hu5TDiuG7mOG7plM+w4rDssOMV8OKw7Phu6ZY4buk4bqsw4rhurvhu6bDij7FqOG7lOG7pMOKKHsj4buUw4rDmeG7psOMw4rGoE/hu5TDiuG7mOG7plM+w4rhur1SWMOKw6nhu4jDiuG7pynhu6ZTe+G6rMOK4bukw4xYw5nDiuG6uVlYw4rhu41ZWVjDmeG6qOG6qOG6qOG6psOK4bukU8OKPuG7pCNYw5nDiuG7mEpZw4o2w5Q+w4ooeyPhu5TDisOZ4bumw4zhuqbDiuG7lOG7iuG7lMOKPinhu7LDiuG7lOG7pCbhu6bhuqzDij4p4buyw4rhu5bhu6ZVWMOKxqBP4buUw4o8TeG7lMOKWOG7pDDDiuG7pynhu7LDiuG7t3vhu4xYw4p14bukSuG6rMOK4buPw5kgw4o+KeG7ssOK4buz4bumUFjDisOz4bukUOG6qOG6qOG6qOG6psOKWOG7pDVYw5nDisagT+G7lMOKPEpYw4pYJeG7psOKPuG7plFYw5nDilfhu4jDiuG7ruG7nsOKw5nDlVjhuqzDiljDmTA64bumw4o4w4zDisagUnvDiiHhu6RK4bumw4o+KcOVV8OKPik9w4rhu67hu6Thu5pYw4pYw5k74bumw4pY4bukMMOKKHtRw4rhu6fhu6QwOljDmcOK4bu3e+G7jFjhuqzDiuG7lOG7pMOow4pWw4xXw4p14bukIsOKw7p7SljDmeG6rMOKV8Wow4zDisOz4bumV8OK4bun4buMWOG6rMOK4buY4buKWOG7pMOKw5nDjOG7psOK4bunMcOK4bunKV3huqjhuqjhuqjDiuG6vcOdw4rhu5QgWMOZw4rhu5Thu6TFqFjhu6TDilbhu4jDiuG7lCbDijwsw4o+xKhZw4pYUFjDiuG7pD1Yw4rhu5QjPuG6rMOKxqBP4buUw4o+xahY4bukw4rhu5Qiw4zDiljDmTA64bumw4rhu5bhu4xYw4o4McOK4bun4bukw4xY4buk4bqmw4rhu5QgWMOZw4rGoD1Yw5nDij7hu6Q64bumw4pW4buIw4pY4buk4buMWMOKPiPDij7EqFnDij7hu6Thu4hY4bukw4o+JVjDmcOKPuG7pFTDijgxw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuKAnMag4buow4zDilbhu6ZY4bukw4rigJPDiljhu6Thu4xYw4rhu67hu6ZTPuKAneG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG7j8OZ4buIOcOKWMOMOeG6rMOKNkxYw4rhu6TDncOMw4o4McOK4bun4bukw4xY4bukw4rGoEvDijbhu4jDisagw4xYw5nDisOZw50hw4oh4bukw5VYw4rigJzhu5ZTPuKAncOKWFBYw4rhu5gx4buUw4o+KcOMWOG7pMOKNkxYw4rhu6TDncOMw4rhu5bhu4xYw4o+JOG7lMOKPuG7plBYw4o+4bumUVjhuqzDisagw5RXw4rGoOG7iMOK4buYSljDijxN4buU4bqow4rhurnDncOKxqAwO+G7lMOKxqDhu6ZSe8OKxqDDncOKVuG7iMOKWOG7pDrDiuG7mCzhu6bDiuG6vUpYw5nDiuG7mCThuqzDiuG7lOG7pMWoWOG7pMOKKHs5UljDijbhu4jDiuG7j+G7pOG7jFjDiuG7luG7jFjDij7hu6pY4bukw4rhu6fhu6TDjFjhu6TDiuG7icOdw4zDilZ7QFjDisagUsOK4buUw4xZw4o24bumU+G7lMOKw5nGr1jDisOZ4bumNcOKNuG7iMOKIeG7pOG7ij7DiuG7pHs5w4rhu5Thu4rhu5TDisOZ4bum4buKw4o+KeG7qMOKNkxYw4rhu6TDncOMw4o+KXs5UljDij7hu6QjWMOZw4o+KVlYw5nDisagOuG7psOKPCNYw5nDij4yw4o+4bukUcOK4bukU8OKWOG7iDnDiih7w4zDij7hu6RRw4rhu6RTw4rhu67hu6Thu4rhu5ThuqjDiuG7pVlYw5nDijxZWMOZw4o2P+G7psOKxqDDncOKVuG7iMOKKHvDjFjDij7hu4xXw4rGoOG7kDnDilfEqFjhu6TDiuG7lOG7iuG7lMOKIeG7pFlYw5nDij4p4buIWeG6rMOK4buU4buK4buUw4rhu5R7JOG7lMOKNsOUWMOKxqAkWMOZw4pX4buIw4rGoOG7plRYw4rhu6TGr1jhu6TDiuG7pCZYw4rhu5RKw4pW4buIw4oh4bukWVjDmcOKPinhu4hZw4o+WeG7iFjDiuG7luG7jFjDisagWeG7iFjDiuG7rlE+w4o44buMOcOK4buWM1jDmcOKxqA64bumw4o8I1jDmcOKNkxYw4rhu6TDncOMw4pC4bun4bq74bq9w7Phu7fhurvhur3hu6Xhu7Phu4lD4bqow4rhurnhu4rhu5TDilgk4bumw4rhu5Z7WMOZw4rhu5Qiw4zDiiHhu6RZWMOZw4o+KeG7iFnDiuG7lCbDiuG7mEpYw4rGoEvDiuG7mMOMWcOKKHvhu4o+4bqsw4o+4buK4buUw4rGoCRYw5nDij7FqOG7lOG7pMOK4buUM+G7lMOKxqBRWMOKV+G7tOG7psOKVuG7sFjhu6TDijYz4buUw4rhu5Qiw4zDisagOuG7psOKPCNYw5nDiuG7j+G7pOG7jFjDiuG7luG7jFjhuqbDij7EqFnDilhQWMOKVyQ+w4rigJxW4buIWMOKw5nhu6bDncOKVz/hu6bigJ3Dij4pWVjDmcOKxqA64bumw4o8I1jDmcOKNkxYw4rhu6TDncOMw4rigJPDijhLw4rhu6Qk4bum4bqsw4rDmcOdIcOKIeG7pMOVWMOKIeG7pOG7ij7DiuG7pHs5w4o24buew4rGoOG7oiHDij4pezlSWMOKPuG7pCNYw5nDiuG7lCLDjMOKxqDhu44+w4o24buIw4pYw5kwOuG7psOKODHDiuG7p+G7pMOMWOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzDijw+OVbhu5rhuq7hurw+4buaOD4tw4xW4bumw5lY4bqkw4rhu5Thu5pYPuG7minhuqbhurzEkEThu6ZXw5nDiuG7lFbDjDw84bqu4bq84bum4bq54buaWD7hu5op4bq8w4o8PjlW4bua4bqu4bq8N+G7puG7lj7hu6ThuqTDiknhur7hur4hOOG6psOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqkw4pH4bq+4bq+ITjhuqbhurzDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thu5ZY4bqo4buYw4xZPuG7pMOMWOG7pOG7pFnDjOG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7huG7guG6vuG7gi/hu4bhu4RG4buW4buC4buARkZHRuG7hD5G4buE4buE4buCSVbhur7huqjhu6whw5nDginhuq5I4buE4buE4bq8w4rDjFY+4bqu4bq84bunMsOKV8So4buU4bukw4pYw5l7PVjDijZMWMOK4bukw53DjMOKxqBRWMOKxqAkWMOZw4pWM+G7lMOK4buU4bukWcOKIeG7pOG7ij7Dij4p4bumVFjhurzDijfhu6bhu5Y+4buk4bqu4bq8SeG6vuG6vuG6vMOK4buk4bua4bumw5nhu6Q+4bqu4bq8R+G6vuG6vuG6vMOKL8SQRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bq5w4whPuG7pllY4bq8xJDhu40kPsOK4buu4bukQFjDmcOKw5nhu6bDjFjDijZMWMOK4bukw53DjMOKVuG7iFjDmcOKKHtQw4o+xKjhu6bDijhLw4rhu4lZTljDmcOKw7Iwe8OKQuG7iVlOWMOZw4rhu4nDncOMQ+G6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkOG6veG7plJ7w4pY4buIOcOKxqAwO+G7lMOKV+G7pljhu6TDiuG7lOG7pDFYw5nDiih7w4zDij7huqHDilZTw4rDmeG7psOMw4rGoMavWOG7pMOKNkxYw4rhu6TDncOM4bqsw4o+4bukQFjhuqzDiuG7mEpY4bqsw4o+JcOK4buW4buMWMOKIeG7pCPDijZMWMOK4bukw53DjMOKWExXw4o8w4x7w4rhu5TDjFnDiuG7pCZYw4pYTFfDij4pMD/hu5ThuqbDiuG7lOG7iuG7lMOKw5nhu6bhu4rDij4p4buow4o2TFjDiuG7pMOdw4zDilhSWMOKPkpYw5nhuqzDiuG7lCM+w4pW4bu44bumw4rhu5Qiw4zDisOZ4bumw4zDisagxq9Y4bukw4pY4bukMMOKOVB7w4o+4bukMCZYw5nhuqzDiuG7pOG7plF7w4o+4bukSlnhuqzDij5AWMOKPinhu7RYw5nhuqzDiuG7mMavWOG7pMOKxqDDk1jDmcOKxqAwO+G7lMOKxqBSw4rhu5TDjFnhuqbDiuG7lOG7iuG7lMOKIeG7pFlYw5nDij4p4buIWcOKPuG7pOG7psOKxqB7w4zDijlQe8OKWDA/4buUw4oh4buk4buKPsOKPinhu6ZUWMOKPEDhu6bDilgl4bum4bqsw4o+MsOKxqDDncOKOHvhu44+w4rhu6Thu6ZTWMOKWOG7pOG7plJ7w4rDmTAmWMOZw4rGoOG7plRYw4rhu6TGr1jhu6TDij7hu6ZQWMOKPuG7plFY4bqsw4o+w5Qhw4o+4bukVMOK4buu4bumVHvDilfhu5J7w4o+KVBYw4o+4buOPsOK4buUSsOK4buU4buK4buUw4pW4buwWOG7pMOKNjPhu5ThuqjDiuG7p+G7pOG7mlnDijwjw4pW4bumU3vDij7hu6QjWMOZw4rhu65Qw4rhu5Qiw4zDisOpw4xYw4rhurnhu6Thu6rDisagxKhZw4oh4bukWVjDmcOKPinhu4hZw4rhu6fhurvhur3Ds+G7t+G6u+G6veG7peG7s+G7icOKPuG7qljhu6TDiuG7p+G7pMOMWOG7pMOK4buJw53DjOG6rMOKWExXw4rhu4bhur7hu4bhu4bhuqzDiuG7lMOdw4pI4buCSOG6qEbhu4ZGL8ONRkjhuqhJ4buGRsOK4bukJMOKw5nhu6bDjMOKxqDGr1jhu6TDisagMDvhu5TDiuG7lEBYw5nDiljhu6TDlFjDiuG7lsOMWOG7pMOK4buk4bumU3vDisOZ4bumw4zDisagxq9Y4bukw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDikLGoMSoPsOKPuG6ocOKVlPDikhI4bq24bqsw4o+TFjDmcOK4buC4bq2w4o8WcOKNj/hu6bDilhMV8OK4buG4bq+4buG4buAQ+G6psOK4buC4bqo4buC4buA4buAL+G7hOG6qOG7gkZIw4o+4bukQFjhuqzDiuG7mEpY4bqsw4o+JcOK4buW4buMWMOKIeG7pCPDisagMDvhu5TDiuG7lEBYw5nDiljhu6TDlFjDiuG7ruG7pHvDiuG7luG7jFjDiuG7lDDDijZMWMOK4bukw53DjMOKQsagxKg+w4pIR+G6tuG6rMOKPkxYw5nDiuG7hOG6tsOKPFnDijY/4bumw4pYTFfDiuG7huG6vuG7huG7gEPhuqbDiuG7gkhGL+G7hEfDjcOKOEvDisagxKg+w4rhu5Thu6R74buQWMOKNkxYw4rhu6TDncOMw4pYQFjDmcOKPuG7pEBYw4pXP+G7psOKQsagxKg+w4pIw43huqzDjeG6tuG6rMOKPkxYw5nDiuG7hOG6rOG7guG6tsOKPFnDijY/4bumw4pYTFfDiuG7huG6vuG7huG7gEPhuqjhuqjhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJDhu7NMWMOK4bukw53DjMOKxqAwO+G7lMOKKHvDjFjDij7hu4xXw4rhu5g94bumw4rGoE0hw4o24buIw4oh4buk4buKPsOKPinhu6ZUWMOKxqBLw4o+KSzDij7hu6Thu4hY4bukw4pYUljDij5KWMOZw4o+xKhZw4pYUFjDiljhu6Q1WMOZw4rGoCXhu6bDij7hu6TDjDnDij7FqOG7lOG7pMOK4buUM+G7lMOKPilZWMOZw4rGoDrhu6bDijwjWMOZw4o4S8OK4bukJOG7puG6qMOK4bq9PVjDmcOKPuG7pDrhu6bhuqzDiljhu6Q1WMOZw4rDmeG7puG7isOKPinhu6jDiuG7lCM+w4pW4bu44bumw4rhu5Qiw4zDij4pezlSWMOKPuG7pCNYw5nDilbhu6jhu5Thu6TDijw04bqsw4o2TFjDiuG7pMOdw4zDisagMDvhu5TDijZ7WMOKxqBNIeG6rMOKPinDjFnDij4pezlSWOG6rMOKWHtA4bumw4rhu5YwLljDmcOKNuG7iMOKIeG7pOG7ij7DiuG7pHs5w4rhu5Thu6RZw4rGoFFYw4o+w5RYw4pYw5nhu4g5w4pYw4w54bqsw4rGoEvDijbhu4jDijzhu6DDisOZw50hw4oh4bukw5VYw4ooe8OMWMOKPinhu7RYw5nDijjhu4w5w4rhu5YzWMOZw4o+4buqWOG7pMOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4oh4buk4buKPsOKPinhu6ZUWMOKPlnhu4hYw4rhu5bhu6ZTWMOKNuG7iMOKNjVYw5nDiuG7lOG7pE3hu5ThuqTDiuG7jSQ+w4o+4buqWOG7pMOK4bun4bukw4xY4bukw4rhu4nDncOMw4rDmeG7puG7iHvDisag4buiIeG6rMOKNkxYw4pX4bumWOG7pMOK4bukw4w5w4pXJD7Dij7hu6pY4bukw4rhu67hu6ZUe8OKV+G7knvDiuG7lCLDjMOK4buUSsOKWDA/4buU4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6N7PuG7pFkp4bq8xJDDqeG7iOG7psOKNuG7iMOKSljhu6ThuqTDiuG7p+G7pFs5w4rDsuG7pljhu6RELyHEkA==

Bài và ảnh: Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]