(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-10, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 25. Dự lễ có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, giảng viên cùng đông đảo sinh viên, tân sinh viên nhà trường.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThuqY9JFtUT3nhuqQkT30kLeG6ulThu5zGoMOaQeG6plIlPSThu5zhu5Zbw4HhuqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDhu50jLMOdw5rGoOG6puG6peG6vuG7nOG6puG7msWoTOG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4buc4buAw5rGoOG6plPhu5rhu6ThurrhuqZOw4rDmeG6piThur7DmeG6piThu5ou4bqm4bqqROG6ri89JCPDmcOaxqDhurDhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqw4bub4bq8w5rGoOG6puG6qOG6uC3huqjhuqzDgOG6puG7nSMsw53Dmsag4bqm4bql4bq+4buc4bqm4buaxahM4bqmw4PhuqXDqsSC4bqmw6rhu6zDmsag4bqm4bqlLkzhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6plThu5ThuqZT4bua4bq64buc4bqmxqDhu5zhu4DDmsag4bqmU+G7muG7pOG6uuG6pk7DisOZ4bqmJOG6vsOZ4bqmJOG7mi7huqbhuqpE4bqg4bqmw6Io4bqmVOG7lOG6pkzhu6ThuqZO4bq+4buc4bqmTeG7nOG7ksOa4bqmVOG7hsOa4bua4bqmTuG6vsOZ4bqmVeG7riThuqY94buw4bqmPeG7tMOA4bqmw5rGoMOKw5rhu5rhuqZMw4zhu7jhuqYkUMOa4buaw4HhuqZM4bq8w5rhuqZL4buuw4DhuqbGoOG7nOG7gMOaxqDhuqY+4bucw5XDmuG6pkwmw5rGoOG6pk7hu6rDmsag4bqmTuG7gMOZ4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rDgOG6piTDjcOa4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqbDmuG7msOK4bqmJCMsw53Dmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqkTSThu5olVUvhuqbhu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkThuqxD4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqqQ+G6qi/huqjEkMSQTULhuqjhuqjhuqzhuqpDw4kkQsSQ4bqqxJDhuqxU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3nhuqrDicSQ4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXhur7hu5zhuqbhu5rFqEzhuqbDquG7rMOaxqDhuqbhuqUuTOG6plPhu5rhurrhu5zhuqbGoOG7nOG7gMOaxqDhuqZT4bua4buk4bq64bqmTsOKw5nhuqYk4buaLuG6puG6qkThuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEThuqxD4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4buV4bq94bub4bqg4bqm4bud4bub4bqg4bqm4bqzJuG7nOG6puG7p+G7gsOa4bqmw6I7w5rGoMOA4bqmw6rhu5zhu5Il4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6puG7nSMsw53Dmsag4bqm4bqlw6rhuqbDquG7rMOaxqDhuqbhuqUuTOG6pkw7w5rGoOG6pk7hur7hu5zhuqZN4buc4buSw5rhuqZU4buGw5rhu5rhuqZO4bq+w5nhuqbDmuG7msOK4bqmJCMsw53Dmsag4bqmJCPhurrDmeG6puG6s0bDmsag4bqmU+G7mk/DmuG6pkw64bq64bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqm4buj4bqzw6zDouG6piRQw5rhu5rhuqZM4buaw5nhuqY94bucw5rhu5rhuqY+4bucw5XDmuG6pj7DiuG6psag4buc4buAw5rGoOG6pj7hu5zDlcOa4bqmTOG7pOG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmTuG6viThuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4bua4bqmJCPDmcOaxqDhuqZTIuG6piThu5rhu5zhuqbhu4tUW1Xhu7jhu5xM4bqm4budw5nhurzDmuG6puG7msWoTOG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmPsOK4bqm4buaxahM4bqmPeG7nMOa4bua4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6quG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDouG7nOG7lMOa4bqmPuG7gsOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4buc4buAw5rGoOG6pk3DmeG6psOq4buc4buSJeG6piQjLOG7tMOaxqDhuqbhu50jLMOdw5rGoOG6puG6pcOq4bqmw6rhu6zDmsag4bqm4bqlLkzhuqbhurMm4buc4bqm4bun4buCw5rhuqbDojvDmsag4bqmJCPhu57DmuG7muG6pkvDilvhuqbDmsOVJeG6piPhu6hB4bqmw6zhu4JV4bqm4buaxahM4bqm4bqq4bqs4bqq4bqoLeG6quG6rOG6quG6qsOA4bqmJOG7iOG7uOG6piThu5rhu5jhuqY9LOG6puG7uOG7muG6vlXhuqbhu50jLMOdw5rGoOG6puG6pcOq4bqmw6rhu6zDmsag4bqm4bqlLkzhuqZO4buG4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqYk4bua4buEw5rGoOG6plThu7Lhu5zhuqbigJxVP0zhuqYk4bucw5Ul4bqmU8OT4bu44oCd4bqmPiHhurrhuqbhu5rDmcOKw5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6pn0lw4wk4bqmPeG7hEzhuqZM4bq8TOG6psOa4bua4buc4buSVeG6pj4/4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmJCPhu6DhuqZMOuG6uuG6piQjLMOdw5rGoMOA4bqmPiHhurrhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6puG7uOG7muG7psOaxqDDgOG6pkzhu5rhu7DDmsag4bqmTeG7oEzhu5rhuqZL4buSw5rhu5rhuqbhurXhu4vhu6fhur/Doi3huqjhurjhuqY+w4rhuqZO4buG4bqmTuG6viThuqZOLOG7skzhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4bua4bqmJCPDlcOa4bqmTOG6vEzhuqZVRyThuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ8OJ4bqo4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqqQ+G6qi/huqjEkMSQTULhuqjhuqjhuqxC4bqsxJAkQkPhurhDQlThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjecSQw4lD4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXhur7hu5zhuqbhu5rFqEzhuqbDquG7rMOaxqDhuqbhuqUuTOG6plPhu5rhurrhu5zhuqbGoOG7nOG7gMOaxqDhuqZT4bua4buk4bq64bqmTsOKw5nhuqYk4buaLuG6puG6qkThuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEPDieG6qOG6pOG6pi/hurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurXhurrhu7gk4bucw5nDmuG6pOG6sOG6teG6vEzhuqZO4bq+4buc4bqmS+G7nOG7mCXhuqZNKOG6plThu5ThuqZT4bua4bq64buc4bqmxqDhu5zhu4DDmsag4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7nSPDmcOaxqDhuqZO4bukw4DhuqZTw5Qk4bqmQCXhu4DhuqYkJVvhu5jDmuG6pj3hu5zDmuG7muG6pkzhurxM4bqm4bua4buew5rhu5rhuqYk4buaLkzDgOG6piQj4buew5rhu5rhuqZO4buu4bqmTsOKw5nhuqYk4bq+w5nhuqZO4bq+JOG6puG6qOG6rOG6qsOAQ8OJ4buz4bqmU8OU4bqm4buaw5nhur5M4buaw4HhuqZM4buqw5rGoOG6piThurxM4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqbDmsagw4rDmuG7muG6pk4s4buyTOG6pkAl4bq6w5rhuqYkw41V4bqmw5rhu5pGVeG6pk7hurzhu7jhuqYuw5rGoOG6psOa4buaJeG6pkzhu4ol4bqmTDrhurrhuqZ94buG4bqm4bua4buu4buc4bqmw4NM4buk4bqmQuG6psOaxqDDisOa4bua4bqmTizhu7JM4bqmVeG7tOG6plVZ4bucQeG6puG7m+G7leG6puG7neG7nMOa4bqm4buaxahMw4Dhuqbhu5vhu5XhuqZo4buaw5nhurrhuqbhu5rFqEzhuqbhu50o4bqmw5rhu5rhu5zDlcOaw4DhuqbhuqXDquG6puG6teG7muG7gsOa4bqmw5ol4buq4bucLeG7neG7mirhuqZbxILDgeG6puG6qOG6rOG6rOG7s+G6pkzhu5osWMOaxqDhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmTsOKw5nhuqYk4bq+w5nhuqbDg+G6teG7neG6peG7ncSC4bqmTizhu7JM4bqmI8OK4bqmPcOZ4bq8JMOA4bqmTOG7iOG7uOG6psOa4bua4buIJMOA4bqmTuG7nOG7kCXhuqZM4buaUMOa4bua4bqmTuG7gFXhuqZL4buAw5nhuqYk4buiw5rhu5rhuqZU4bucw5XDmuG6piThu5rhu6rDmsagw4Dhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pk7hur7hu5zDgOG6pk7hurzhu7jhuqYuw5rGoOG6plU/TOG6piThu5zDlSXDgOG6pkzhu5olxKjDmuG6pk7hu4ol4bqmI+G6usOA4bqm4bu44buaJuG6puG7muG7suG7uOG6pj5Z4buc4bqmW8OVJeG6pkzhu4ol4bqmTDrhurrhuqZo4buaJcOaxqDhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmTuG7ruG6puG7lyXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqDhuqbhuqVHTOG6pkvhu5zhu5Ikw4DhuqZMJsOaxqDhuqY+WeG7nOG6piThu5zDmuG7muG6piThu5rhu4rDmuG6puKAnEzhu5olW+G7mMOa4bqmTlbhu5zhuqY94buw4bqmQCXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrigJ3huqY+w4rhuqZ9w41b4bqmTSjDmsag4bqm4oCcw6rhu5LhuqY94bucw5rhu5rhuqYk4bua4bq84buc4bqmU+G7muG7tOG7nOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jigJ3huqZMOuG6uuG6puG6teG7muG7osOa4bua4bqm4bu44buaOsOA4bqmw5rhu5rDiuG6piQjLMOdw5rGoOG6pk7hu4bhuqZLVuG6pj0lw5rGoOG6puG6quG6puG7msWoTOG6puG7uOG7muG7isOa4bqmVVnhu5zhuqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6puG6teG7neG6peG7neG6puG6vOG7uOG6pk0/w5rGoOG6piQh4bqmU+G7muG7pOG6uuG6piQlW+G7mMOa4bqmPeG7nMOa4bua4bqmw5rhu4JV4bqm4bqq4bqs4bqq4bqq4bqmw4No4bqqRMSC4bqmxqDhu6xVQeG6puG6teG7qsOaxqDhuqbDmsag4bua4buS4bqmPeG7sOG6pj7DiuG6pmjhu5rhu7Thu5zhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu44bqmTlbhu5zhuqZVWeG7nOG6pj3hurzDmsag4bqmJOG6vsOZ4bqg4bqm4bq1O8OaxqDhuqYkI8OZw5rGoOG6piQjw5nDmsag4bqmw5rhu4JV4bqm4buaxahMw4DhuqbDmuG7msOK4bqmJCMsw53Dmsag4bqmTizhu7JM4bqmTOG7qsOaxqDhuqbDmuG7muG7iMOa4bqmTuG6viThuqZT4buc4buYVeG6pk7hu6DDmuG7muG6pkzhu5rDjCThuqZULOG7ssOaxqDhuqbGoOG7nOG6vMOZ4bqmTT9M4bqmJCMsw53Dmsag4bqmw4NM4buaJeG6plMi4bqm4bqqxILhuqY+w4rhuqYkI+G7tOG6piThu5rDisOa4bua4bqmVeG7riThuqYkI8OZw5rGoOG6pj3hu7Dhuqbhu6Ik4bqmTOG6vEzhuqYkIyzDncOaxqDhuqZO4bq+4buc4bqm4buaxahM4bqmJCPDmcOaxqDhuqZM4buA4bqmw5osWUzhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6plPhu5zhu5hV4bqmTuG7oMOa4buaw4DhuqZO4bq8w5rhu5rhuqbGoOG7nOG6vOG6pkzhu5rDjCThuqZULOG7ssOaxqDhuqYkIyzDncOaxqDhuqZM4buaJeG6plMi4bqm4bqq4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pkxU4bq6PT154bqk4buc4bq1T8OaJE8j4bqk4bqmPSRbVE954bqke+G7nE0k4buaQeG6psOJ4bqs4bqs4bu4fcOB4bqm4buaT+G7nMag4buaJEHhuqZE4bqqxJDhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqpD4bqqL+G6qMSQxJBNQuG6qOG6qOG6rELhuqjhurgkw4nhuqrhuqjhurhFVOG6rOG6oFLhu7jGoOG7uSN5QuG6rEPhuqThuqbhurpUJHnhuqThu50jLMOdw5rGoOG6puG6peG6vuG7nOG6puG7msWoTOG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4buc4buAw5rGoOG6plPhu5rhu6ThurrhuqZOw4rDmeG6piThu5ou4bqm4bqqROG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkROG6qsSQ4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4buV4bq94bub4bqg4bqm4bud4bub4bqg4bqm4bqzJuG7nOG6puG7p+G7gsOa4bqmw6I7w5rGoMOA4bqmw6rhu5zhu5Il4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6puG7nSMsw53Dmsag4bqm4bqlw6rhuqbDquG7rMOaxqDhuqbhuqUuTOG6piQj4buew5rhu5rhuqZLw4pb4bqmTeG7nOG7lMOa4bqmPuG7gsOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4buc4buAw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurPDlcOa4bqmTOG6vsOa4bua4bqmTuG7pMOA4bqmTOG6vEzhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6psOa4buaLOG6psOaxqDhu5rhu5zDlcOa4bqmTC4l4bqmU+G7msOZ4bq64bqm4buaxahMw4Dhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqYk4bq8TOG6pkAl4buwTOG6piTDlMOB4bqmTOG7qsOaxqDhuqYk4bq8TOG6puG7msWoTOG6pj3hu5zDmuG7msOA4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqY+w4rhuqbhu7jhu5o/TOG6pj4/4bqmTOG7rsOaxqDhuqZO4busw5rGoMOA4bqmfcONW+G6pk0ow5rGoOG6pkzhurxM4bqmTuG7kOG6puG6vMOaw4DhuqZM4bua4bucw5TDmuG6plQs4buyTOG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmw5rhu5rDiuG6piQjLMOdw5rGoOKApuG6piThu5zDlOG7uOG6piQ/TOG6pk4s4buyTOG6pkAl4bq6w5rhuqYkw41V4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqY+w4rhuqZO4bq+JOG6psOa4bua4buc4buQJeG6plPDlCThuqZAJeG7gOG6piThu6JM4bua4bqmTChM4bqg4bqm4budI8OZw5rGoOG6psOa4buCVeG6puG7msWoTOG6pk7hu4bhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6piThu5ooTOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqm4bqo4bqo4bqq4bqmTuG7kOG6piTDiuG7nOG6pkzhurxM4bqmTMOM4bu4w4DhuqYkI8OZw5rGoOG6pk7hu6TDgOG6pkzhu6ThuqZE4bqq4bqmTuG7kOG6piTDiuG7nOG6pk4s4buyTOG6puG7uOG7msOV4bqmTSVb4buSJOG6plVZ4bucw4HhuqZD4bqs4bqmTuG7kOG6piTDiuG7nOG6pk4s4buyTOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5JV4bqmJOG7miXhuqbDg+G6qOG6pk7hu5DhuqYkw4rhu5zhuqZMw4zhu7jhuqbDrOG7msOK4bqmw5osWUzhuqY+w4rhuqYkLFjDmsag4bqmTixYw5rGoMOB4bqmReG6pk7hu5DhuqYkw4rhu5zhuqZMw4zhu7jhuqYkUMOa4buaw4DhuqZMw4zhu7jhuqZL4buu4bqmPsOK4bqmQuG6quG6pk7hu5DhuqYkw4rhu5zhuqZMw4zhu7jhuqZMWOG6pj3hu7TEgsOA4bqmTizhu7JM4bqmTOG6vEzhuqZMWOG6pkAl4bq6w5rDgOG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uMOA4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6puG7uOG7muG7sOG7nOG6puG7muG7suG7uOG6pkzhu5olW+G7mMOa4bqmxqDhu5zhurrDmcOA4bqmU13huqZTw5Qk4bqm4bua4buy4bu44bqmTuG7rMOaxqDhuqZOLOG6uuG6pj7DisOZ4bqmPeG7gMOa4bqmfSXDjCTigKbhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkRCQuG7uH3DgeG6pOG6pj0jTHnhuqQvL0xNw5rhuqBL4bq6w5kk4bua4bq6w5rhu5rhu5rDmeG6uuG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6quG6qkPhuqov4bqoxJDEkE1C4bqo4bqo4bqsQkLEkCRC4bq44bq4xJDhuqxU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3lCREThuqThuqbhurpUJHnhuqThu50jLMOdw5rGoOG6puG6peG6vuG7nOG6puG7msWoTOG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4buc4buAw5rGoOG6plPhu5rhu6ThurrhuqZOw4rDmeG6piThu5ou4bqm4bqqROG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkREJC4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bql4busw5rGoOG6pk7hu4DDmeG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmTSjhuqZU4buU4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psag4buc4buAw5rGoOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurBo4bua4buk4bq64bqmTsOKw5nhuqYk4bq+w5nhuqYk4buaLuG6puG6qkThuqYt4bqmw5rhu5zDlcOa4bqmU+G7muG7pOG6uuG6puG6quG6rOG6quG6qi3huqrhuqzhuqrEkMOA4bqm4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXDquG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmTOG7msOKw5nhuqZO4bukw5rhuqbhu5pYw5rhuqbhuqrhuqDhuqzhuqzhuqzhuqYkw43DmuG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqg4bqm4budI8OVw5rhuqZMWOG6pj3hu7ThuqZTw5Qk4bqmQCXhu4DhuqZO4bq+JOG6pk4s4buyTMOA4bqmJOG7iOG7uOG6piThu5rhu5jhuqZU4buGw5rhu5rhuqZO4bq+w5nDgOG6pkzhurzDmuG6pkvhu67DgOG6psag4buc4buAw5rGoOG6pj7hu5zDlcOaw4DhuqbDmuG7msONw5rhuqY+4bucw5XDmsOA4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqbDmuG7msOK4bqmJCMsw53Dmsag4bqmQCVbw5Qk4bqmJMONVeG6pk7DmcOKw5rhuqZTw5Qkw4DhuqY+LOG7siThuqZAJeG6uuG6plXFqOG7nOG6piThu5op4bqmJOG7muG6vEzhu5rDgOG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmw5rGoCHDmsag4bqmTlbhu5zhuqZVWeG7nOG6pj3hurzDmsag4bqmJOG6vsOZ4bqmTuG7mOG6pk7hur4k4bqm4bua4buc4buSJeG6pkAl4buA4bqmTOG7qsOaxqDhuqY+4buc4buSTOG6pkzhurrDmeG6psOa4buaw4wk4bqmJCPDmcOaxqDhuqbDmuG7glXhuqbhu5rFqEzhuqbhuqrhuqzhuqrhuqot4bqq4bqs4bqqQuG6pkw7w5rGoOG6psOa4buaLOG6puG7mixZw5rGoOG6piRZ4buc4bqmVT9M4bqmJOG7nMOVJeG6pkzhu5rhu5zDlMOa4bqmVCzhu7JM4bqmVMOKQeG6puG6pVbhu5zhuqZVWeG7nOG6piTDmcOKw5rhuqZN4buc4buSw5rDgOG6piThu5ooTOG6pkzhu5rDjCThuqZM4buqw5rGoOG6piThurxM4bqmQCXhu4DDmuG6piQj4bugw4DhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqbDmuG7msOK4bqmJCMsw53Dmsag4bqmJOG7mk/DmeG6pmkl4buIJOG6puG6veG7nOG6vMOZ4bqmTT9M4bqm4bqlw6rhuqDhuqbGsMONW+G6pk0ow5rGoOG6pk7hu67hu5zhuqbDmsagO+G6pkzhurzDmuG6pkvhu67DgOG6psag4buc4buAw5rGoOG6pj7hu5zDlcOaw4DhuqbDmuG7msONw5rhuqY+4bucw5XDmuG6pkzhu6Thuqbhu7jhu5rEqFXhuqZM4buaw4wkw4DhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmTuG7rsOA4bqmw5rhu4LDmsag4bqmVChM4bqmTuG6vOG7uOG6pi7Dmsag4bqmW8OVJeG6pkzhu4olw4DhuqbDmuG7muG7nOG7klXhuqY+P+G6pk4s4buyTOG6psag4buc4bq6w5nhuqDhuqbDrMONw5rGoOG6pkzhurrDmeG6puG7muG7nOG7kiXhuqZAJeG7gMOA4bqmTOG7msOMJOG6plQs4buyw5rGoOG6pk7DisOZ4bqmJOG6vsOZ4bqmw5rGoCXhu6zDmuG6psOa4buaw43DmuG6plQoTMOA4bqmTuG6vOG7uOG6pi7Dmsag4bqmw5rhu5ol4bqmTOG7iiXhuqYk4bua4bug4bqmJCMsw53Dmsag4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqDhuqbhuqXEqFvhuqZV4bq+w5rhu5rhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6psOaxqDhu5rhu5zDlcOa4bqmTC4l4bqmU+G7msOZ4bq64bqm4buaxahM4bqmPsOK4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmTOG7qsOaxqDhuqbDmsag4bua4buSw4DhuqZOVuG7nOG6plVZ4buc4bqmPeG6vMOaxqDhuqYk4bq+w5nhuqDhuqbDrMONw5rGoOG6pkzhurrDmeG6puG7muG7nOG7kiXhuqZAJeG7gOG6puG7muG7suG7uOG6piThurxM4bqmQCXhu7BM4bqmJMOUw4HhuqYk4buCw5rGoOG6pkwsw53Dmsag4bqmTFjhuqY94bu04bqmPuG7iCThuqZM4buaw4wkw4DhuqYkI+G6usOaxqDhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmS+G7oOG6piThu5pPw5nhuqbhu5osWcOaxqDhuqZO4busw5rGoOG6pkvhu67DgOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTuG6vuG7nOG6oOG6psaww41b4bqmTSjDmsag4bqm4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXDquG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmJCHDmsag4bqmSyxZTOG6piQj4bu04bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqZO4bq+4buc4bqm4buaxahM4bqmJCjhuqZM4buaOsOA4bqmTOG7pOG6puG7muG7kuG6piThu5rhu7DDmsag4bqmQCXhu4DDmuG6piQj4bug4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZO4bq+4bucw4DhuqYk4bua4buqw5rGoOG6plXhu5zDmuG7muG6pj7DiuG6pkzhu5olW8OVw5rhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu4w4DhuqZV4buuJOG6piQjJcOaxqDhuqYkw41V4bqmVFnDmuG6pj7hu5DhuqZOw4rDmeG6piThur7DmeG6psOaxqAl4busw5rhuqbDmuG7msONw5rhuqZUKEzhuqZM4buaw4wk4bqmVCzhu7LDmsag4bqmTOG6usOZw4DhuqbDmsag4bua4bucw5XDmuG6pkwuJeG6plPhu5rDmeG6uuG6puG7msWoTMOA4bqmTOG7miVb4buYw5rhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmTOG7qsOaxqDhuqbDmsag4bua4buS4bqmPsOK4bqmTlbhu5zhuqZVWeG7nOG6pj3hurzDmsag4bqmJOG6vsOZ4bqmTDrhurrhuqYkUMOa4buaw4DhuqZT4buaJeG6pj4oTOG6pj7DiuG6pkzhu4DhuqbDmixZTOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmREJC4bu4fcOB4bqk4bqmPSNMeeG6pC8vTE3DmuG6oEvhurrDmSThu5rhurrDmuG7muG7msOZ4bq64bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqq4bqqQ+G6qi/huqjDieG6qE1C4bqo4bqo4bqqQ0NEJMSQQ+G6qEXEkFThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeUPhuqrDieG6pOG6puG6ulQkeeG6pOG7nSMsw53Dmsag4bqm4bql4bq+4buc4bqm4buaxahM4bqmw6rhu6zDmsag4bqm4bqlLkzhuqZT4bua4bq64buc4bqmxqDhu5zhu4DDmsag4bqmU+G7muG7pOG6uuG6pk7DisOZ4bqmJOG7mi7huqbhuqpE4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqREQkLhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDDquG7nOG7kiXhuqYkIyzhu7TDmsag4bqm4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXDquG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmTCbDmsag4bqmTuG6vuG7nOG6pk3hu5zhu5LDmuG6plThu4bDmuG7muG6pk7hur7DmeG6psOa4buaw4rhuqYkIyzDncOaxqDhuqYkI+G6usOZ4bqm4bqzRsOaxqDhuqZT4buaT8Oa4bqmTDrhurrhuqbhurXhu5o64bqmJOG7oEzhu5rhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmJFDDmuG7muG6pkzhu5rDmeG6psag4buc4buAw5rGoOG6pj7hu5zDlcOa4bqmTuG6viThuqYk4buaw4rDmuG7muG6piThu6JM4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7nOG6tU/DmiRPI+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ8OJxJDhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqpD4bqqL+G6qMSQxJBNQuG6qOG6qOG6rEPhuqzhuqok4bq4QkVFQlThuqzhuqBS4bu4xqDhu7kjeeG6qkVC4bqk4bqm4bq6VCR54bqk4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXhur7hu5zhuqbhu5rFqEzhuqbDquG7rMOaxqDhuqbhuqUuTOG6plPhu5rhurrhu5zhuqbGoOG7nOG7gMOaxqDhuqZT4bua4buk4bq64bqmTsOKw5nhuqYk4buaLuG6puG6qkThuqThuqZ74bucTSThu5p54bqkw4nhuqzhuqzhuqThuqbhu5pP4bucxqDhu5okeeG6pEPDicSQ4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4budI+G6usOZ4bqmJOG7mizhu7TDmsag4bqmTOG7msOZ4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqYk4buaOuG6plPhu5rDmeG6uuG6pkzhurxM4bqmw5rGoMOKw5rhu5rhuqbhu5rFqEzhuqYkI8OZw5rGoOG6plMi4bqmJCVb4buYw5rhuqY94bucw5rhu5rhuqbhuqXDquG6puG7muG7kuG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6pkAlW+G6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6quG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqThuqY9JFtUT3nhuqR74bucTSThu5pB4bqmw4nhuqzhuqzhu7h9w4Hhuqbhu5pP4bucxqDhu5okQeG6pkPEkEPhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqpD4bqqL+G6qMSQxJBNQuG6qOG6qOG6rEPhuqhEJEND4bqsxJDhuqhU4bqs4bqgUuG7uMag4bu5I3nhurhEQ+G6pOG6puG6ulQkeeG6pOG7nSMsw53Dmsag4bqm4bql4bq+4buc4bqm4buaxahM4bqmw6rhu6zDmsag4bqm4bqlLkzhuqZT4bua4bq64buc4bqmxqDhu5zhu4DDmsag4bqmU+G7muG7pOG6uuG6pk7DisOZ4bqmJOG7mi7huqbhuqpE4bqk4bqme+G7nE0k4buaeeG6pMOJ4bqs4bqs4bqk4bqm4buaT+G7nMag4buaJHnhuqRDxJBD4bqk4bqmL+G6sOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6teG6uuG7uCThu5zDmcOa4bqk4bqw4budI+G6usOZ4bqmJOG7mizhu7TDmsag4bqmTOG7msOZ4bqmPeG7nMOa4bua4bqmPuG7nMOVw5rhuqZO4bq+JOG6piThu5rDisOa4bua4bqmJOG7okzhu5rhuqZ9JcOMJOG6pj3hu4RM4bqmw5rhu4JV4bqm4buaxahM4bqm4bqq4bqs4bqq4bqoLeG6quG6rOG6quG6quG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDrOG7msONw5rhuqZN4bug4bu44bqmw5rDilvDgOG6pk7hur7hu5zhuqZN4buc4buSw5rhuqZU4buGw5rhu5rhuqZO4bq+w5nhuqbhu50jLMOdw5rGoOG6puG6pcOq4bqmw6rhu6zDmsag4bqm4bqlLkzhuqZO4buG4bqmJCPhurrDmeG6piRHw5rGoOG6puG6s0bDmsag4bqmU+G7mk/DmuG6pkw64bq64bqm4bq14buaOuG6piThu6BM4bua4bqm4buj4bqzw6zDouG6piRQw5rhu5rhuqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6psag4buc4buAw5rGoOG6pj7hu5zDlcOaw4DhuqY94bucw5rhu5rhuqY+4bucw5XDmuG6pk7hur4k4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqYk4buiTOG7muG6piQjw5nDmsag4bqmxqDhu5zhu4DDmsag4bqmTeG6vlvDgOG6psOaxqDhu5rhu5zDlcOa4bqmTC4l4bqmU+G7msOZ4bq64bqm4buaxahMw4HhuqYkI8OZw5rGoOG6plMi4bqmJOG7muG7nOG6puG7i1RbVeG7uOG7nEzhuqbhu53hu5zDmuG6puG7msWoTOG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6quG6qMOB4bqmUyLhuqYk4bua4buc4bqm4buLVFtV4bu44bucTOG6puG7ncOZ4bq8w5rhuqbhu5rFqEzhuqY94bucw5rhu5rhuqY+4bucw5XDmuG6pj7DiuG6puG7msWoTOG6pj3hu5zDmuG7muG6puG7p+G7nOG7kiThuqbDrOG6ulXhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqrhuqrDgeG6piQj4bq6w5nhuqYkR8OaxqDhuqbhur3hu5zDjFvhuqZT4buaT8Oa4bqmTDrhurrhuqbDquG7nOG7kiXhuqYkIyzhu7TDmsag4bqm4budIyzDncOaxqDhuqbhuqXDquG6psOq4busw5rGoOG6puG6pS5M4bqmTOG7msOZ4bqm4bqqQuG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu5zDlcOa4bqmJOG7mjrhuqZT4buaw5nhurrhuqZM4bq8TOG6psOaxqDDisOa4bua4bqm4buaxahM4bqmJCPDmcOaxqDhuqZTIuG6piQlW+G7mMOa4bqmPeG7nMOa4bua4bqm4bqlw6rhuqbhu5rhu5LhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqZAJVvhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqrhuqrhuqY+w4rhuqbhuqjhuqzhuqzhuqY94bucw5rhu5rhuqY+4bucw5XDmuG6pk7hur4k4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqYk4buiTOG7muG6pn0lw4wk4bqmPeG7hEzhuqYkI8OZw5rGoOG6puG7msWoTOG6piThu4jhu7jhuqY+w4rhuqYjw6jDmuG6plQlW+G7ksOa4bqmw5rhu4JV4bqm4buaxahM4bqm4bqq4bqs4bqq4bqoLeG6quG6rOG6quG6quG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uDIlJOG7msOZI+G6pOG6sOG7leG7msOZw5rGoOG6puG7m+G7hEzhuq4v4bu44bqw

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]