(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2 - 11, Chùa Sùng Nghiêm - Đền nghè Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa kết hợp với Tổng Công ty CPĐTPT đô thị - Công ty CP, Công ty CPĐTPT Viceza Thanh Hóa, Nhà hàng Trường Trúc QL1A (Hoằng Hóa) và các nhà hảo tâm đã trao 700 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đồng bào Miền Trung đang bị thiên tai.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhu5nDgeG7lWPhu4zhu6fhu4bhu5/DuuG7oeG7oeG7n+G7jsOU4buzw5Xhu5/DksOUxrDhu4/hu5/hu4BCw5Thu59T4bq0w5Thu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/hu5Thu4Dhuqrhu59C4buK4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4bufNUPDguG7gOG7n2Phu4zDlOG7gOG6quG7mS/DgeG7leG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lTbhuqrGsFPhu59x4bufLeG7n3Bw4buP4bufPULhu5Lhu6fhu59i4buS4buA4bqq4bufNuG6qkJD4bqy4bq+4bufLeG7nyXDguG7gOG7n+G7gOG6qkLDqOG7n2jhurLhu4Dhu5/hu4Xhu6LDgOG7j+G7n8OTQsagTOG7gOG6quG7n2PGsOG7huG7n2fDlFPhurLhu4Dhu4/hu59j4bqt4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n+G6vOG6tMOV4bufQk3Dk+G7n1BLQ+G7n2Phu4jhu4Dhuqrhu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7nz3huq0lY+G6rWPhu5/huqJJ4bufw5VCReG7ny3hu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7nz3huq3hu4/hu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7nz3huq0lY+G6rWPhu5/hu4VDw4DDg3rhu6fhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buP4bufNkLGsOG7n0LGsOG7gOG6quG7n2Phu4zGoEzhu4Dhuqrhu59j4buM4buQw4Dhu5/huqk0cOG7puG7n+G7kX3hu4Z24buA4bqq4buffeG7guG7p+G7k+G7n1DGsOG7n8OAxanDgOG7n+G7gELGsOG7n0Lhu6vhu4bhu5/DlcO94bq+4buf4bqi4bux4bufw5Xhu4zhu6fhu4bhu5/DuuG7oeG7oeG7n+G7jsOU4buzw5Xhu5/DksOUxrDhu4/hu5/hur7EqEPhu5/hu47DlOG7s8OV4bufw5Xhu4xF4buf4bqqQ8Wp4bufcOG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/DgELhu4bhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu581Q8OC4buA4bufY+G7jMOU4buA4bqq4buf4bqi4bun4buA4bqq4bufw4FF4bufw5VCQ+G6suG7gOG7n8OV4bunQ8O14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7n+G6oMOVQsOU4bq+w4Hhu6Phu5/hu47DlVPDisODa+G7o1FD4bqgw5VCw7Lhu5/DueG7oeG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3TDuXPDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vceG7oXNzL3B14bul4bqgcHBzcsO6dHLDlXHhu6Fw4bulw7rDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGtycuG7peG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujY+G7jOG7p+G7huG7n8O64buh4buh4buf4buOw5Thu7PDleG7n8OSw5TGsOG7j+G7n+G7gELDlOG7n1PhurTDlOG7n8OTQuG7ueG6vuG7n+G7lOG7gOG6quG7n0Lhu4rhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu581Q8OC4buA4bufY+G7jMOU4buA4bqq4buj4bufUUPhuqDDlUJr4bujw7nhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o3TDuXPhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTPeG7p8OTw5VD4buG4buA4buj4buVI8aw4buf4buF4buW4bufY0JF4bufNkLDlOG7gOG6quG7ny3hu5/huq1C4buC4bufY+G7iOG7gOG6quG7n+G6qkPFqeG6vuG7n+G6osONw4Dhu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7nz3huq0lY+G6rWPhu5/huqJJ4bufw5VCReG7ny3hu589Yz3huq3hu4/hu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7nz3huq0lY+G6rWPhu5/hu4VDw4DDg3rhu6fhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4bufUMaw4bufSeG7gOG6quG7nzbhuqrDlFPhuqzhu4Dhu5824bqqRsOA4bufY0LGsOG7gELhu58t4bufY0Lhu5Thu5/DleG7nOG7n8OAQuG7kuG7p+G7n2Lhu5Lhu4Dhuqrhu5824bqqQkPhurLhur7hu58t4bufJcOC4buA4buf4buA4bqqQsOo4bufaOG6suG7gOG7n+G7heG7osOA4buf4bq8Q+G6puG6vuG7n8OV4buM4bun4buf4bqq4bup4buG4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n+G6vEJD4buf4bqiQ+G7n8OV4buM4bun4buGw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWPhu6lD4bufw5XDieG7gELhu5/huqnDlOG7q+G7gOG6quG7nyPEkOG7gELhu4/hu5/huqLhu4bGsOG7gOG7n+G6ouG7seG7n8OV4buM4bun4buG4bufceG7oeG7oeG7n+G7jsOU4buzw5Xhu5/DksOUxrDhu5/DgELhu4bhu59x4bufUuG7seG7n2NC4bupw4BC4buffeG7guG7p+G7n1DGsOG7nyXhu5rDgOG7n33hu4Lhu6fhu4/hu59Cw5RT4bqk4buA4bufY8OUU+G6suG7gOG7n33hu4Lhu6fDteG7n2Phu6lD4bufw5XDieG7gELhu5/huqnDlOG7q+G7gOG6quG7n2Phu4xF4buP4buf4bqi4buGxrDhu4Dhu5/DleG7jOG7p+G7huG7n3Hhu6Hhu6Hhu5/hu47DlOG7s8OV4bufw5LDlMaw4bufw4BC4buG4bufw5VCSeG7gOG7n+G6rULGoEvDgOG7nzThuqzhu4/hu59S4bux4bufY+G7jEPhuqTDlOG7n+G6rULGoEvDgOG7j+G7n0LDlFPhuqThu4Dhu59j4buMQ+G6pMOU4buf4bqtQuG7huG7gOG6quG7n1DGsOG7n3Lhu6Hhu6Hhu5/hu47DlOG7s8OV4bufw5LDlMaw4bufw4BC4buG4bufcuG7n8OAQuG7kuG7p+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu59Cw5RT4bqk4buA4bufY+G7jEPhuqTDlOG7n+G6rULhu4bhu4Dhuqrhu5/hu4BCTOG7n+G7gELGsOG7n8OAQuG7kuG7p+G7n8OTQsWpw5Xhu5/DgELhu4bhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqqw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu590cnLDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vceG7oXNzL3B14bul4bqgcHBzc3FxcMOVcuG7pcO5c3HDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGt1cMO64buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buM4bun4buG4bufw7rhu6Hhu6Hhu5/hu47DlOG7s8OV4bufw5LDlMaw4buP4buf4buAQsOU4bufU+G6tMOU4bufw5NC4bu54bq+4buf4buU4buA4bqq4bufQuG7iuG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7nzVDw4Lhu4Dhu59j4buMw5Thu4Dhuqrhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujdHJy4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lSPGsOG7n+G7heG7luG7n2NCReG7nzZCw5Thu4Dhuqrhu59QxrDhu59J4buA4bqq4bufNuG6qsOUU+G6rOG7gOG7nzbhuqpGw4Dhu59jQsaw4buAQuG7n8OA4buS4buA4bqq4bufw4DFqeG7gOG7n8OB4buK4bufPUnhu4Dhuqrhu5/DlVPhu5894bqtJWPhuq1j4buf4buFQ8OAw4N64bun4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n8OV4buM4bun4buG4bufw5LDlMaw4bufw4BC4buG4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu6lD4bufUuG7seG7nyXhu5rDgOG7n33hu4Lhu6fhu4/hu59Cw5RT4bqk4buA4bufY8OUU+G6suG7gOG7n33hu4Lhu6fhu5/hu5HhuqnDlOG7q+G7gOG6quG7nyPEkOG7gELhu5Phu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7nhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu59zcHHDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vceG7oXNzL3B14bul4bqgcHBzc+G7pXTDucOV4buldXHDunDDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGt0dcO64buj4buf4bunw4rDlWvhu6Nj4buM4bun4buG4bufw7rhu6Hhu6Hhu5/hu47DlOG7s8OV4bufw5LDlMaw4buP4buf4buAQsOU4bufU+G6tMOU4bufw5NC4bu54bq+4buf4buU4buA4bqq4bufQuG7iuG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7nzVDw4Lhu4Dhu59j4buMw5Thu4Dhuqrhu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDueG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujc3Bx4buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7lWPhu4zhu6fhu4bhu5/DksOUxrDhu5/DgELhu4bhu5/Dgcaw4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOG7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/DiuG7luG7n1Lhu7Hhu59jQuG7qcOAQuG7n33hu4Lhu6fhu4/hu59Cw5RT4bqk4buA4bufY8OUU+G6suG7gOG7n33hu4Lhu6fhu5/hu5HhuqnDlOG7q+G7gOG6quG7nyPEkOG7gELhu5Phu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG6oeG7gOG6quG7nzbhuqrDlFPhuqzhu4Dhu5824bqqRsOA4bufY0LGsOG7gELhu58t4bufY0Lhu5Thu5/DleG7nOG7nz1C4buS4bun4bufYuG7kuG7gOG6quG7nzbhuqpCQ+G6suG6vuG7ny3hu58lw4Lhu4Dhu5/hu4DhuqpCw6jhu59o4bqy4buA4buf4buF4buiw4Dhu5/DgELhu4bhu5/DgUPhurTDlcOy4bufNuG6quG7p1Phu5/hu47hu6fDlOG7n+G6vEJD4bufw5VCQ+G6suG7gOG7n8OV4bunQ+G7n+G6qsO9U+G7n0Lhu7fDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/hu4B34buA4bqq4buf4buAw4Lhu59O4bufw4DFqcOA4bufw5XDieG7gELhu581Q8OC4buA4bufY+G7jMOU4buA4bqq4buP4bufSeG7gOG6quG7n+G6ouG7seG7n+G6vOG6ssOU4buf4bqqRkPhu5/DgMWpw4Dhu5/hu4BCxrDhu59C4bur4buG4bufw5XDveG6vuG7n+G7lOG7gOG6quG7n0Lhu4rhu5/DgELDlOG7gOG6quG7n8OV4bunU+G7n8OA4buS4buA4bqq4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4bufUMagTcOV4bufw5LDlOG7p+G7n+G6vELhu4Lhu5/hurxC4but4buAw7Xhu5/huqHhu4Dhuqrhu5/huqLhu7Hhu5/DikPhurLhu4Dhu59C4bqk4bufUEtD4bufw4BCROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7j+G7nzVjY2Phu5/DgMWpw4Dhu59S4bux4buP4bufw5VCSeG7gOG7n+G7gEpD4bufw5Xhu4zhu6fhu4bhu5/DksOUxrDhu5/huqLhuqbhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu5/huqLGoE3DgOG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/Dk0Lhu7Xhu4Dhu5/DksOUxrDhu5/huqLhurThu4Dhu5/DleG7t+G7gOG7n8OV4bunU+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gMO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n3Dhu6Hhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/DunLhu6XDk1Lhu43hu6Phu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OA4bqg4buAw7XDgeG7p+G7hsOVQuG7p+G7gEJC4buG4bunw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vceG7oXNzL3B14bul4bqgcHB04buh4buhcnHDlcO54bulc8O5w7nDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvDunPhu6Hhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7o2Phu4zhu6fhu4bhu5/DuuG7oeG7oeG7n+G7jsOU4buzw5Xhu5/DksOUxrDhu4/hu5/hu4BCw5Thu59T4bq0w5Thu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/hu5Thu4Dhuqrhu59C4buK4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu5/Dgcaw4buG4bufNUPDguG7gOG7n2Phu4zDlOG7gOG6quG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3Dhu6Hhu6Hhu6Hhu6Phu59Cw4ND4bqqQsOVa+G7o8O6cuG7peG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5M94bunw5PDlUPhu4bhu4Dhu6Phu5UjxrDhu5/hu4Xhu5bhu59jQkXhu582QsOU4buA4bqq4bufLeG7n+G6rULhu4Lhu59j4buI4buA4bqq4buf4bqqQ8Wp4bq+4buf4bqiw43DgOG7nz1J4buA4bqq4bufw5VT4bufPeG6rSVj4bqtY+G7n+G6oknhu5/DlUJF4bufLeG7nz1J4buA4bqq4bufw5VT4bufPeG6rSVj4bqtY+G7n+G7hUPDgMODeuG7p+G7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6fhu59QxrDhu59J4buA4bqq4bufNuG6qsOUU+G6rOG7gOG7nzbhuqpGw4Dhu59jQsaw4buAQuG7ny3hu59jQuG7lOG7n8OV4buc4bufw4BC4buS4bun4bufYuG7kuG7gOG6quG7nzbhuqpCQ+G6suG6vuG7ny3hu58lw4Lhu4Dhu5/hu4DhuqpCw6jhu59o4bqy4buA4buf4buF4buiw4Dhu59QxrDhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7nz3huq0lY+G6rWPhu5/hu4VDw4DDg3rhu6fhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bun4buf4bq8Q+G6puG6vuG7n8OV4buM4bun4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OVQuG7osOA4bufw5NC4bu54bq+4bufw5VCQ+G6tMOV4bufU+G6tMOU4buf4buU4buA4bqq4bufQuG7iuG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw4HGsOG7huG7nzVDw4Lhu4Dhu59j4buMw5Thu4Dhuqrhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lSPGsOG7n+G7heG7luG7n2NCReG7nzZCw5Thu4Dhuqrhu58t4buf4bqtQuG7guG7n2Phu4jhu4Dhuqrhu5/huqpDxanhur7hu5/huqLDjcOA4bufPUnhu4Dhuqrhu5/DlVPhu5894bqtJWPhuq1j4buf4bqiSeG7n8OVQkXhu58t4bufPUnhu4Dhuqrhu5/DlVPhu5894bqt4buP4bufPUnhu4Dhuqrhu5/DlVPhu5894bqtJWPhuq1j4buf4buFQ8OAw4N64bun4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n8OAQkPhu6fhu5/hu47hurDDsuG7nz1J4buA4bqq4bufw5VT4buf4bqi4bux4buf4bq84bqyw5Thu5/huqpGQ+G7n8OAxanhu4Dhu5/DgeG7iuG7j+G7n8OASeG7gOG6quG7n+G7gELDveG7gOG7n1BD4bqy4buA4buP4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n8OK4bun4buG4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufw5VD4buAQuG7n8OVQuG7teG7gOG7n+KAnMOVxqBK4buA4bqq4bufw5VCw73hu4Dhu5/DlcagSuG7gOG6quG7n8WpQ+KAneG7j+G7n+KAnOG7gELGoEzhu4Dhuqrhu5/DgErhur7hu4/hu5/hu47hurDhu5/FqeG7huKAneG7n8OAQsOU4buA4bqq4bufw5Xhu6dT4bufw4BCQ+G7p+G7n+G7juG6sOG7j+G7n+G7lOG7gOG6quG7n0Lhu4rhu582QsO94buA4buf4bqgw73hu4Dhu5/DgMWpw4Dhu5/DlcOJ4buAQuG7n8OBReG7n8OVQkPhuqTDleG7n0Lhu6lD4buf4buAd+G7gOG6quG7n+G7gMOC4buf4bqg4buG4bufw4Hhu7Hhu4bhu4/hu5/DiuG7luG7n+G6qsO9U+G7n+G7jOG7p8O14bufY+G7s8OV4bufw4Dhu6vhu5/DgMWp4buA4bufw4Hhu4rhu4/hu5/hu4BCw73hu4Dhu59QQ+G6suG7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5VT4buf4bqiw4LDlOG7n+G7gEJD4bqkw5Xhu5/DlcSQ4buAQuG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59QxrDhu5/huqLhu7Hhu5/hu5Thu4Dhuqrhu59C4buK4bufUEtD4buf4buOw43hu5/DlUPDguG7gOG7n3DDuuG7oeG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4DhuqrDteG7nzbhuqrhu4bGsEPhu5/hu4zhu6fhu4/hu589SeG7gOG6quG7n8OVU+G7n+G6ouG7seG7n8OV4buMRMOAQuG7n3Hhu6Hhu6Hhu5/DleG7jEPhuqTDlOG7n+G6osOM4buA4bqq4bufw5Xhu5zhu5/hu4DhuqrDlMOM4buA4bufw5LDlOG7pOG7n8OTQuG7kMOA4bufw4pNQ+G7n+G6ouG6puG7n8OV4buM4bun4buG4bufw5Xhu4zhu6LDgOG7n8OVQ+G6tMOT4buf4bqi4bq04buA4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufUOG7kuG7gOG6quG7n8OK4buW4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DgELDlFPhurThu4Dhu5/huqJD4buf4buAxrBTw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujw5XDg1LDlS3hu6fDikPhuqrhu4DDsuG7n+G7jEPhuqpCw5Xhu43hu6Phu5Xhu5nDgeG7lWND4bq04buA4bufJUnhu4Dhuqrhu5kvw4Hhu5Xhu5kvw5Phu5U=

Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Vũ thị thanh - 17:46 02/11/20

 Trả lời

Đây là những doanh nghiệp , cá nhân luôn đi đầu trong phong trào tương thân tương ái , lá làm đùm lá rách .

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]