Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-youl cho biết ông sẽ không tìm cách tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên .

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDteG7pOG7ouG7jMODWeG7jlXhu6Lhu4zDg2JC4buiw4PDssOdVUjDg+G7muG7nkPDlcODWVckw4PGoOG7jkTDg+G7okXhu6Lhu4zDg1nhuqrDlcODWVfDlU/hu6LDg8ag4buO4bqow5XDgz9Aw4PGoOG7jsOUw4Phu45DWcOD4bui4buO4bq+4bui4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg0jhu5rhuqhYWMaw4bqiSOG7nFgt4buu4buO4bueWeG7nuG6osODWcOVWeG7msOMxrDhuqLDteG7pOG7ouG7jMODWeG7jlXhu6Lhu4zDg2JC4buiw4PDssOdVUjDg+G7muG7nkPDlcODWVckw4PGoOG7jkTDg+G7okXhu6Lhu4zDg1nhuqrDlcODWVfDlU/hu6LDg8ag4buO4bqow5XDgz9Aw4PGoOG7jsOUw4Phu45DWcOD4bui4buO4bq+4buiw4Phu47hu5Dhu6Lhu47Dg0Thu6Lhu47Dg+G6ruG6osODWFdIxrDhuqIvL0hJ4buieUfhuqjhu55Z4buO4bqo4bui4buO4buO4bue4bqoeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6sOG6sOG6sOG6ri/huq7huqThuqRJ4bqwxILhuqbhurDDgsSC4bqkWeG6sOG6suG6sOG6pOG7muG6rnnhu5bhu67hu4zhuqLDg+G6qOG7mlnGsOG6osO14buk4bui4buMw4NZ4buOVeG7ouG7jMODYkLhu6LDg8Oyw51VSMOD4bua4bueQ8OVw4NZVyTDg8ag4buORMOD4buiReG7ouG7jMODWeG6qsOVw4NZV8OVT+G7osODxqDhu47huqjDlcODP0DDg8ag4buOw5TDg+G7jkNZw4Phu6Lhu47hur7hu6LhuqLDg0nhuqhZ4bqoLeG7ruG7juG7nlnhu54t4bueV8OV4buMw5Xhu6Lhuqjhu5otWFdIxrDhuqLhu45ZWeG7rlh2Ly9ISeG7osOV4buc4buMeT/DlcOMWeG7ouG6qOG7nOG7ruG7msOdWHk/4buiL1nDguG6sMSCL8Od4buu4bua4bue4bqoScOMSS9H4buexqBZWeG7li/hurDEguG6sOG6sF/EguG6tF/hurDhurYvWVk7P+G7ol9Z4bue4bui4buMX1nhu47hu57hu6Lhu4xf4buO4bqo4buiX1bDneG7nkh54buW4buu4buM4bqiw4Mv4bu5w7Xhu6Thu6Lhu4zDg1nhu45V4bui4buMw4NiQuG7osODw7LDnVVIw4Nz4bue4bue4buiw4Phu4/DncagLSzDjOG7nuG7msOD4buu4buO4bqqWcODR8OVT8Odw4NZQ8OVw4NIw53DmUjDg+G7jlHhu67Dg0fhuqrhu57Dg+G7sMOD4buPw4zhu57DneG7msOD4bui4buMQizDg+G6sOG6ri/hurQv4bqwxILhurDhurB5w4Phu7Nd4bui4buOdsODc+G7nuG7ouG7juG6qOG7ri/DtcO1cnDhu4Hhu7Xhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rmLDjOG6qEnhuqLhu7nDtVdEw4Phu5rhu6jDlcOD4buu4buOUuG7ouG7jMODP+G7gOG7osODxqBL4bui4buOw4NZV8OdLE3hu6LDg+G7juG7kOG7ouG7jsODw6Dhu4Hhu4HDg+G7ouG7jEIsw4PhurDhurYv4bq0eMODw7Xhu6Thu6Lhu4zDg1nhu45V4bui4buMw4NiQuG7osODw7LDnVVIw4Nz4bue4bue4buiw4Phu4/DncagLSzhu57DneG7msODSOG7juG7nsODR8OVTFnDg1Thu6Lhu4zDg1hKw4PGoOG7jlThu6Lhu4zDg1nhu5Dhu5zDg0jhuqpI4buOw4NZ4bqqw5XDg1lXw5VP4buiw4PGoOG7juG6qMOVw4NI4bqqSMODP0DDg8ag4buOw5TDg+G7jkNZw4Phu6Lhu47hur7hu6LDg0jhu47DlUzhu6LDg1nhu47DneG7glnDg0jhu7jhuqjDg+G6vzzDg1lXS+G7osODw6Hhuqrhu6LDg8ONROG7nsODw7VXw5VNw53Dg8O1w5VL4buiw4N54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54buB4buOQsOD4buaxJDhu6Lhu47Dg8ONQ+G7nsODYkLhu6LDg8Oyw51VSMOD4buaI8Odw4Muw4NX4bq44bui4buMw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWVcj4buo4bui4buMw4Phu47hu6rhu67Dg0jhu6DDg+G7jkLhu6Lhu47Dg8ONw5nhu6Lhu4zDg+G7jOG6vizDg+G7juG7gOG7osODP8avw5XDg+G7j8OM4buew53hu5p4w4Phur88w4NYw4rhu6LDg1hC4bui4buMw4Phu47hu6bDg1lX4buqeMODWVfhu57hu6Lhu4zDg8ON4bugw4NI4bugw4Phu67hu45Q4bui4buMw4NZ4buO4bu4w4NZS+G7osOD4buaKuG6qHjDgz9Cw4NIw53hu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67Dg+G7muG6qsODSOG7jsOJ4buiw4NHROG7nsODP07Dg1lXI8avSMOD4bucw5lZw4Phu5xVw5XDg8ONw4zDg0lR4bqow4NZJMODP0DDg8ag4buOw5TDg+G7jkNZw4Phu6Lhu47hur7hu6LDg0jhu7jhuqjDg8ONVcOVw4Phu67hu44jxajhu6Lhu4x54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bqjw5rhu6Lhu4zDg1nhu47hu6jDlXjDg1Thu6Lhu4zDg3Phu57hu57hu6LDg0hA4bui4buMw4Phu5rhu55Dw5XDg1lXJMODxqDhu45Ew4Phu6JF4bui4buMw4PigJxZ4bqqw5XDg1lXw5VP4buiw4PGoOG7juG6qMOVw4M/QMODxqDhu47DlMOD4buOQ1nDg+G7ouG7juG6vuG7osODSOG7jsOVTOG7osODWeG7jsOd4buCWcODWVdL4buiw4PDoeG6quG7osODw41E4buew4PDtVfDlU3DncODw7XDlUvhu6J54oCd4bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5YlThu5zDg+G6sOG6ri/hurZ4w4NY4bqow53Dg0jDncOZSMOD4buM4bq64buuw4NZ4buOI+G7quG7ouG7jMODw43hu5jhu6Lhu454w4PDteG7pOG7ouG7jMODWeG7jlXhu6Lhu4zDg+G6vzzDg+G6u+G7nsOMw4PDocOVScOM4buiw4M/QsODw7Xhu6Thu6Lhu4zDg1nhu45V4bui4buMw4Nz4bue4bue4buiw4Phu4/DncagLSzhu57DneG7msODw43EkMODV+G6qMODWcOdLEvhu6LDg0dVw4NI4buOw53hu6Lhu4x4w4NZV+G7nuG7ouG7jMODw43hu6DDg+G7ouG7juG7gOG7osOD4bucQ+G7ouG7jsODP8OVTkjDg3HhuqhY4buOw5Xhu6Lhu4xZ4bue4buiw4NYw4rhu6LDg1hC4bui4buMw4NIw53hu6Lhu4zDg0jhu4Dhu67Dg0jhu47hu57Dg8ONw5rhu6Lhu4zDg+G7nMOV4bui4buOw4PigJxI4bqqSMODP0DDg8ag4buOw5TDg1dF4buiw4PDjcOMw4NZReG7ouG7jMODSCPhu6jhu6Lhu4x44oCdw4Phuqrhu5zDg0jhu47hu5jDg0jhuqpIw4M/QMODxqDhu47DlMODSOG7uOG6qMOD4bq/PMODw41Pw4NHROG7nsODP07Dg0jhuqpIw4PDjVXDlcODWeG6qkjDg1lXI8avSMOD4bucw5lZw4Phu5xVw5XDg8ONw4zDg0lR4bqow4NZJMODP0DDg8ag4buOw5TDg+G7jkNZw4Phu6Lhu47hur7hu6J5L3nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rj7DnVnhu47hu55X4bqi4bu54buzcMOVw4xZ4bui4bqo4bucK+G7teG7ty/hu67hu7k=

(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]