(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông"

Sáng 9-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, nổi bật là chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, sắp xếp lại các phòng, ban, đơn vị và tương đương, các tổ chức đảng thuộc các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; sáp nhập, hợp nhất, giải thể, tổ chức lại đầu mối bên trong gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện Kế hoạch 14 và Kết luận 1215 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 3.640 người, trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập 2.445 người; khối Đảng 69 người; khối hành chính 127 người; khối xã 999 người.

Công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, nhất là kết nạp đảng viên trong độ tuổi thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số, ở những địa bàn, lĩnh vực còn ít đảng viên. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã nạp được 3.186 đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên”.

Công tác quản lý, cấp phát thẻ đảng viên, xét tặng huy hiệu Đảng được thực hiện nền nếp theo đúng quy định, trong năm đã xét tặng, cấp phát huy hiệu đảng cho 13.177 đảng viên; đã hướng dẫn làm thẻ đảng cho 5.601 đảng viên.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Ngành tổ chức xây dựng Đảng đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cùng với các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hoằng Hóa tham luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nhất là công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác tổ chức cơ sở đảng, quản lý phát triển đảng viên. Chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp; triển khai thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư sau đại hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập đến hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các ý kiến cũng đã nêu lên những vấn đề vướng mắc phát sinh tại cơ sở đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy có hướng dẫn để giải quyết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích xuất sắc của các năm trước; công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh, hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, làm được rất nhiều việc, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã nghiêm khắc chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung khắc phục bằng được, để nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, cho một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh ta là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của các cấp, ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; trong đó có vai trò rất quan trọng của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo và chất lượng công tác tham mưu của Ngành tổ chức xây dựng Đảng cho cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước mắt, cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị công phu, bài bản, có chất lượng Chương trình trọng tâm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời khẩn trương tham mưu xây dựng quy chế làm việc, các chương trình, đề án của cấp ủy liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ, bảo đảm đúng đắn, sát thực tế có tỉnh khả thi cao, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong Nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”. Người đúc rút “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, vì vậy đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy các cấp phải phát huy vai trò nòng cốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ...

Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề án công tác tổ chức bộ máy; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Củng cố, kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách phù hợp; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, từng cơ quan. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông “với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]