(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”; dự thảo Đề án nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của tổ chức, cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày 17-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”; dự thảo Đề án nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của tổ chức, cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kết luận nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Sau khi nghe đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày dự thảo Kết luận nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đồng tình với nhận định đánh giá trong dự thảo Kết luận được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuẩn bị, đó là: Thời gian qua các tổ chức, cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh đã quan tâm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nhận thức của tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đạt kết quả tích cực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả từng bước được nâng lên. Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở đã chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Những kết quả đạt được đã đóng góp quan trọng vào kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức, cơ sở Đảng trong Đảng bộ tỉnh còn hạn chế, yếu kém, đó là: Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả hạn chế; việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được coi trọng; việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra còn thiếu trọng tâm, trọng điểm, giám sát thường xuyên còn hình thức, giám sát chuyên đề còn hạn chế, chưa tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; chưa quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù.

Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại ở một số nơi thiếu quyết liệt, để kéo dài, còn đùn đẩy lên cấp trên; cá biệt có một số đảng ủy, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các đảng bộ cấp huyện không tiến hành kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, một số cấp ủy cơ sở còn khoán trắng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho UBKT hoặc đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm. Việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát còn bị xem nhẹ; một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở; công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở dự thảo Đề án và dự thảo Kết luận được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuẩn bị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến cụ thể vào mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và mức kinh phí chi cho hoạt động công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo Đề án chất lượng, công phu, khoa học.

Qua ý kiến của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tiêu đề “Về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức, cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Kết luận trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ban hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu sửa đổi Quyết định số 2758-QĐ/TU, ngày 17-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định một số chế độ chi hoạt động của cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh cho phù hợp tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào việc Ban Cán sự Đảng xin ý kiến về nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo chức năng và theo loại đất đến từng địa phương, đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo chức năng và theo loại đất đến từng địa phương, đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến là vấn đề lớn, hệ trọng, liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh ở và bền vững của tỉnh, không chỉ từ nay đến năm 2030, mà còn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo, lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành chức năng, nhất là Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện hoàn thành nội dung để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở với ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích làm rõ, cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung và đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu hoàn thiện, chỉ đạo UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo.

Đối với Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến trực tiếp bằng văn bản vào dự thảo báo cáo và dự thảo kết luận chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong ngày 19-8-2022. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có nhiệm vụ hoàn thiện, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]