(Baothanhhoa.vn) - Trong năm 2019, việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ được tập trung vào nội dung “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên ; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền… 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Bài 3 - Quyết tâm đột phá, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp khả thi

Trong năm 2019, việc thực hiện Chỉ thị 05 sẽ được tập trung vào nội dung “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy định về quản lý cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Bài 3 - Quyết tâm đột phá, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp khả thi

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề tại hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. .

Xác định khâu đột phá, tìm giải pháp khả thi

Xác định năm 2019 là năm có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và chuẩn bị điều kiện cho nhiều sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong năm 2020; để triển khai Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách sâu rộng, đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xác định và yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cần xác định rõ khâu đột phá, đồng thời xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện đảm bảo, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; phải thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong tất cả các cấp, các ngành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị, các cấp, các nghành, các địa phương, đơn vị cần chú trọng lựa chọn những khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết dứt điểm, đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát, xác định nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém từ năm 2018 trở về trước và những hạn chế, yếu kém phát sinh trong năm 2019, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hiệu quả, tích cực hơn, phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng cấp, đề ra mốc thời gian hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở ngành, địa phương, đơn vị, như: Vệ sinh an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường; thừa thiếu giáo viên; lạm thu trong trường học; quá tải tại các bệnh viện; nợ đọng BHXH của công nhân lao động; chuyển nhượng đất đai trái pháp luật…

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, cấp trên làm gương cho cấp dưới, người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị-xã hội cần công khai kế hoạch của bản thân trước tổ chức, cơ quan, đơn vị. Bí thư các cấp ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp cần công khai những nội dung trong kế hoạch của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương để cán bộ, nhân dân biết và giám sát.

Những người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phải lấy tư tưởng của Bác để soi rọi bản thân, suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, gần dân, sát dân, thật sự dân chủ, nói đi đôi với làm, tạo động lực mới và sự chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”

Để thực hiện tốt hơn nữa, thiết thực và hiệu quả hơn nữa và quyết tâm thực hiện bằng được di huấn của Người đối với tỉnh Thanh: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... thì phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu”. Với “Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong tỉnh bằng trách nhiệm và tình cảm của mình, đoàn kết, xiết chặt tay nhau, đồng lòng tiến lên phía trước.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng”. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm nhiều để tập trung giải quyết đạt kết quả cao nhất.

Đồng thời, tiến hành rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Các ban, sở, ngành cấp tỉnh ban hành những quy định chung về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và hướng dẫn thực hiện của ngành cấp trên. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ban hành quy định về việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xây dựng.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền tổ chức rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan Nhà nước; khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện Chỉ thị; cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị vào kế hoạch hành động của đơn vị

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm, tình cảm cá nhân của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong học tập và làm theo Bác. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục, quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên trang điện tử và mạng xã hội. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa – Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh tập trung đầu tư các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm tòi những thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục để tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Công khai kế hoạch hành động thực hiện chủ đề theo từng năm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử để cán bộ, đảng viên và Nhân dân giám sát và đánh giá kết quả thực hiện hằng năm.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, xây dựng hình mẫu người lãnh đạo điển hình trong học tập và làm theo Bác; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Bùi Quốc Đạt


Bùi Quốc Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]