(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Bác đặc biệt quan tâm, nhắc nhở toàn Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sửa mình để vun đắp niềm tin

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Bác đặc biệt quan tâm, nhắc nhở toàn Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sửa mình để vun đắp niềm tin

Một tiết mục múa hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại của thị xã Bỉm Sơn, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020).

Thực tế, từ cuối năm 1947, sau 2 năm giành chính quyền, Bác Hồ thấy trong nội bộ Đảng xuất hiện tệ lạm dụng quyền lực trong một số cán bộ có chức, có quyền, nên đã viết tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” (10-1947). Trong tác phẩm này, lần đầu tiên Bác đã sử dụng từ “chỉnh đốn Đảng”. Trong những bài nói, bài viết của Người sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ rõ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục. Cho đến lúc trước khi đi xa, trong bản “Di chúc” thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, không phải ngẫu nhiên Bác viết: “Trước hết nói về Đảng...”. Người căn dặn những vấn đề trọng yếu nhất về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng” và “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện những chỉ dẫn của Người, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên quan tâm chăm lo. Trong những nhiệm kỳ gần đây, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được đặt ra mang tính cấp bách và thực hiện quyết liệt hơn bao giờ hết. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nêu rõ việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề bức thiết trong xây dựng Đảng bởi những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng là nguyên nhân làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã tạo nên sinh khí và sức mạnh mới trong hệ thống chính trị. Mặc dù còn những khó khăn, thách thức, nhưng nhìn tổng thể, những chuyển biến từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, đưa thế và lực của đất nước ngày một lên cao trên trường quốc tế.

Thấm nhuần những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những lần Người về thăm Thanh Hóa và quan điểm, tư tưởng của Người về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ (2015 – 2020) đến nay, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các Chỉ thị 03 (khóa XI), Chỉ thị 05 (khóa XII) của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý cán bộ, đảng viên có vi phạm; nhân rộng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.

Cùng với chỉ đạo các cấp ủy ban hành các quy định, hướng dẫn, để cụ thể hóa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 28-12-2016, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 28-11-2016 về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) trong toàn Đảng bộ tỉnh hết sức nghiêm túc, gắn với kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm. Qua kiểm điểm đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định rõ trách nhiệm để xảy ra tồn tại, khuyết điểm, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch khắc phục, cũng như cam kết khắc phục. Cùng với xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với lựa chọn khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết. Đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên; hạn chế tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong hoạt động công vụ. Công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định trên các lĩnh vực: Quản lý kinh tế, tài nguyên, đất đai, ngân sách, đầu tư, tài sản công, tổ chức cán bộ... Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sai phạm. Tính từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến tháng 8 - 2019, toàn tỉnh có 34 tổ chức đảng, 2.548 đảng viên vi phạm ở một số lĩnh vực đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng. Trong số đảng viên phải thi hành kỷ luật Đảng có 533 cấp ủy viên (trong đó có 2 tỉnh ủy viên, 4 nguyên tỉnh ủy viên, 1 bí thư huyện ủy, 3 chủ tịch và 1 nguyên chủ tịch UBND cấp huyện, 4 ủy viên ban thường vụ cấp huyện, 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 23 huyện ủy viên...). Hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên ngày càng được chú trọng hơn theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư. Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy các cấp được tăng cường, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy. Các cấp ủy đảng đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của nhân dân; triển khai thực hiện quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Công tác xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư cấp ủy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm hơn.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; bước đầu ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, năng động, tích cực, sâu sát cơ sở hơn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng lên. Cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt từ khâu điều tra đến truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Sửa mình cho xứng với niềm tin của nhân dân. Sự quyết liệt từ Trung ương đến địa phương trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang từng bước củng cố, vun đắp niềm tin trong xã hội, trong nhân dân. Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân...

Để chăm lo thế nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2020), chúng ta tự hào về những kỳ tích mà Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, càng phấn khởi, tin tưởng Đảng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực hơn, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn để tạo nên bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bài và ảnh: Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]