(Baothanhhoa.vn) - Hội LHPN TP Thanh Hóa vừa tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 và phối hợp với Quỹ TYM chi nhánh TP Thanh Hóa ra mắt công trình đường hoa tại phường Quảng Cát và chậu hoa tại phường Lam Sơn.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdW8O54bulw7rhu4/hu43DrF3DmuG6ozPDsuG6teG7pTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM+G6u+G7rXDhu43DrDPhu4vhu4/huqMpM8Op4buLY+G7pzPhu4vhu4/huqMz4buL4butcuG7jcOsM+G7r+G7jcOsM+G7jcOsxIPhu7czw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJKTPDqeG7i8SD4buPM8OyduG7jcOsM+G6u+G6r+G7iTPhu4vhu5vhu4kz4bq74bqv4buJM2Xhu4lo4bunM3Thu4vhu6kz4buNeTNbL8O54bulw7rhu4/hu43DrF1bL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXeG7iuG7m+G7iTPDk+G7ilThu4wz4bukVDPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMzw7124bqjM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM+G7i+G7j+G6r+G7pTPhurvhu5vhu43DrDPhu4vhu61y4buNw6wz4buv4buNw6wz4buMw6zEg+G7tzPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu6Xhu4vhu4Uzw6zhu4nhu6Hhu4kzOS1hKTPhu4zDrMSD4bu3M1Xhu6fhu5fDqTPhu6Xhu4Uz4bq74bqjM+G6ueG6r+G7jcOsM8O54buJ4buN4buLM+G7i+G7kcOpM+G7jeG6s8OyMzY0NjUzw73EgzN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM1Xhu6fhuqAz4buk4bu2w5Izw6nhu4vhu4kz4buN4buLw6Phu43hu4sz4bukVDPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMzw7rhuqMzw7LhurXhu6Uzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDumrhu43hu4sz4bq74butcOG7jcOsM+G7i+G7j+G6ozPhu6Xhuq/hu4kzdOG7i+G7rXDhu43DrDNV4bun4bqx4buNw6wzw4nDo+G7pTPDvcSDM8Op4buLY+G7pzPhu4vhu4/huqMz4bul4bqv4buJM3Thu4vhu61w4buNw6wzw5PhuqPDsjPDmeG7n+G7jTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4bq54bul4buL4bunw7JlM+G7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITNhNDR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NTY2LzU44bqh4bq5YTY0NDc1OeG7pTY1w6HDoTnDszQ8bnTDrC7DuiY4OTgyM+G6o8Oz4bulJjLDmuG6ozPDsuG6teG7pTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM+G6u+G7rXDhu43DrDPhu4vhu4/huqMpM8Op4buLY+G7pzPhu4vhu4/huqMz4buL4butcuG7jcOsM+G7r+G7jcOsM+G7jcOsxIPhu7czw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJKTPDqeG7i8SD4buPM8OyduG7jcOsM+G6u+G6r+G7iTPhu4vhu5vhu4kz4bq74bqv4buJM2Xhu4lo4bunM3Thu4vhu6kz4buNeTIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyYTQ0MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdw5Phurfhu43hu4sz4bq74bqv4buPM+G7iuG7m+G7iTPDk+G7ilThu4wz4bukVDPhu6Thu4vhuqPhu43hu4sz4buKw7XhuqMzw73EgzNV4bun4bqgM+G7pOG7tsOSM8Op4buL4buJM+G7jeG7i8Oj4buN4buLM+G7pFQz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G7pcO64bqj4buPM2Xhu4lo4buNM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8Op4buLY+G7pzPhu4vhu4/huqMzw6nhu4vhu48z4buK4bub4buJM8OT4buKVOG7jDN04buL4butcOG7jcOsM8OT4bqjw7Izw5nhu5/hu41bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4rhu5vhu4kzw5Phu4pU4buMM+G7pFQz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G6u+G6tzN04buLw6Phu6Uz4bq74bub4buNw6wz4bul4buPxIPhu40z4bul4buLaDPDqcOj4buNM2Xhu5spM+G7i+G7m+G7iTPDveG7ieG7g+G7jTPDvcSDM+G7jOG7i+G6qeG7jTPhu4vhu61y4buNw6wz4buv4buNw6wz4bulxKnDqeG7izPDqXfDqTPhu6Thu4vDo+G7jcOsM+G7i8SD4buN4buLM+G6u+G7m+G7jcOsM8O9ajPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu4vhu61y4buNw6wz4buv4buNw6wz4buMw6zEg+G7tzPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu6Xhu4vhu4Uzw6zhu4nhu6Hhu4kzOS1hKTPhu4zDrMSD4bu3M1Xhu6fhu5fDqTPhu6Xhu4Uz4bq74bqjM+G6ueG6r+G7jcOsM8O54buJ4buN4buLM+G7i+G7kcOpM+G7jeG6s8OyMzY0NjUzZcOi4buNw6wz4buN4buLeeG7jcOsM8O94buJZ8OpM8OzxIPDsjPDqeG7qTPhu6Xhu4toKTPhu6Xhu4vhu4nhu4Xhu6Uz4bul4buLd8OpM+G6u2gz4bul4buLd8OpM+G7i+G7iWfhu40z4bul4buX4bulM8Op4buV4buNw6wz4bulw6PDqTNl4bqx4buPM8O9ZzPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrCkz4buv4buNw6wzdOG7i8O1M8O94buh4buJM2Xhu4nhu4Xhu40z4bq74bud4buJM2/hu4vEqTPhu4tj4bunPDPDkuG7o+G7iTPDqcOj4buNM2Xhu5spM+G7i+G7m+G7iTPDveG7ieG7g+G7jTPDs8SDM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu6Xhu6fhu7fhu4Phu40z4bulw7rhu6fhu7dm4buNM8O94buJ4buD4buNM+G7pcSpw6nhu4szw6l3w6kpM+G7pXczw6zhu4nDo8OpM+G6u+G7iTPhurti4bunM+G7pcO64buP4buNw6wzZeG6seG7jzPDvWczw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wpM+G7r+G7jcOsM+G7tXgz4bul4buX4bulM8O94buh4buJM+G7peG7i+G7ieG7g+G7jTPhu43hu4vhu4nhu4Phu40pM8OzxIPDsjPhurvhur90M+G7pXbhu43DrDPhu43DrOG7mTPhu7XDtcOyKTNv4buL4bunM+G6ueG6qeG7jTPDqeG7rTPDveG7oeG7iTPhu6Xhu4nhu4Phu6czw6nhu4vEqSEz4bu14bqj4buN4buLMy0zw7nhuq/DqeG7izMtM+G6u+G6v3Qz4bul4bqv4buPM8O5dzPDs+G6o+G7jTPhu6Xhu5PhuqMz4bulw7rhu4/hu43DrDPDqeG7m+G7jcOsM+G6u8ah4buNw6w8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM5YTR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NTY2LzU44bqh4bq5YTY0NDc54bqh4bulOGE2NsOhw7M0PG50w6wuw7omw6A24bqhMjPhuqPDs+G7pSYyw5rhuqMzw7LhurXhu6Uzw7Lhu5Uz4buLauG7jeG7izPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPhurvhu61w4buNw6wz4buL4buP4bqjKTPDqeG7i2Phu6cz4buL4buP4bqjM+G7i+G7rXLhu43DrDPhu6/hu43DrDPhu43DrMSD4bu3M8Oy4buV4buJM+G7pcO64butcOG7jcOsM+G7peG7i+G7hTPDrOG7ieG7oeG7iSkzw6nhu4vEg+G7jzPDsnbhu43DrDPhurvhuq/hu4kz4buL4bub4buJM+G6u+G6r+G7iTNl4buJaOG7pzN04buL4bupM+G7jXkyM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A0NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMjlhNDIzL11bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXcOa4bqr4bulM+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4buN4bqjw7Izw6zhu4nhu6Hhu4kzw6nGsOG7jcOsM+G7i+G7ozPhu6XDunEz4buL4bub4buJM8O94buJ4buD4buNKXThu4vhu6kz4buNeTPhu6XDusah4buNw6wz4bq74butcOG7jcOsM+G7i+G7j+G6oykz4bul4bqv4buPM2/hu4vhu5Xhu43DrDNv4buLxKkz4buL4butcuG7jcOsM+G7r+G7jcOsM+G7pcSpw6nhu4szw6l3w6lbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4rhu5vhu4kzw5Phu4pU4buMM+G7pFQzw73EgzNV4bun4bqgM+G7pOG7tsOSM8Op4buL4buJM+G7jeG7i8Oj4buN4buLM+G7pFQz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjM+G6u+G6tzPhu6XDuuG6o+G7jzPhu6XhuqXhu43DrDPDqeG7i2Phu6cz4buL4buP4bqjKTPDrOG7ieG7l+G7jcOsM+G7i+G7j+G6ozPDqeG7i+G7jzPhu4rhu5vhu4kzw5Phu4pU4buMM3Thu4vhu61w4buNw6wzVeG7p+G6seG7jcOsM8OJw6Phu6Uzw73EgzN04buL4butcOG7jcOsM8OT4bqjw7Izw5nhu5/hu40z4bq7aDPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPDqeG7i+G7jzPhu4vhu5vhu4kzw73hu4nhu4Phu40pdOG7i+G7qTPhu415M8O9xIMz4buN4buL4bqp4buNM+G6ueG6qeG7jTPhu6XDusah4buNw6wpM8Op4buL4bqzw7Izw7nDtcOpM+G7i+G7j+G6ozxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1b4buJw7LDrDPDqcOz4bqjw7nDuSYy4buJw4nhur3hu43hu6Xhur3DujIzw7nhu6Xhu7fDs+G6vSYy4buz4buJ4bq54bul4buLITPDoDQ0dOG7tSgz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UhM2E0NHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY1NjYvNTjhuqHhurlhNjQ0ODY14bulOMOgNDjDocOzNDxudMOsLsO6JsOhNGEyM+G6o8Oz4bulJjLDmuG6ozPDsuG6teG7pTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM+G6u+G7rXDhu43DrDPhu4vhu4/huqMpM8Op4buLY+G7pzPhu4vhu4/huqMz4buL4butcuG7jcOsM+G7r+G7jcOsM+G7jcOsxIPhu7czw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJKTPDqeG7i8SD4buPM8OyduG7jcOsM+G6u+G6r+G7iTPhu4vhu5vhu4kz4bq74bqv4buJM2Xhu4lo4bunM3Thu4vhu6kz4buNeTIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyYTQ0MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJd4buK4bub4buJM8O94buJ4buD4buNKTN04buL4bupM+G7jXkzw73EgzPhu4zhu4vhuqnhu40z4bq54bqp4buNM+G7peG7neG7jcOsM+G6ueG7keG7jTPDvWczw7nhu4nhu43hu4szw73EgzPhu6XDusah4buNw6wz4bq74butcOG7jcOsM+G7i+G7j+G6ozPhu6Xhuq/hu4kzdOG7i+G7rXDhu43DrDNV4bun4bqx4buNw6wzw4nDo+G7pVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7jMOs4bqj4bu3M8O54bqj4bunM3Thu4vDo+G7pTPhurvhu5vhu43DrCkz4buK4bub4buJM8OT4buKVOG7jDN04buL4butcOG7jcOsM1Xhu6fhurHhu43DrDPDicOj4bulM+G6u+G6tzN04buL4buX4buJM+G7i3F0M8O94buh4buJM8Opw6PDqTPhurvhu4/Eg+G7jTPhu6Xhu4toM+G7peG7neG7jcOsM+G6ueG7keG7jTPDvWczw7nhu4nhu43hu4szw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wzw6nDo8OpM+G7peG7p+G7t+G7heG7jTPhurvhu61w4buNw6wpM2/hu4vhu6cz4bq54bqp4buNM8Op4butM8O9xIMz4bulw7rGoeG7jcOsM+G6u+G7rXHDqTM1M2/DsjPhurvhu61w4buNw6wz4buL4buP4bqjPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXVvhu4nDssOsM8Opw7PhuqPDucO5JjLhu4nDieG6veG7jeG7peG6vcO6MjPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLhu7Phu4nhurnhu6Xhu4shM8OhNjR04bu1KDPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSEzOcOgOHThu7UoMjPDucO6w6kmMi8vw6nhurnhu408ZeG6o+G7j+G7peG7i+G6o+G7jeG7i+G7i+G7j+G6ozzDveG7jS/hurnhur3DuW/hu6Xhu490L+G7jeG6veG7s8O5LzY1NjYvNTjhuqHhurlhNjQ0OTjDoeG7pTY0NTbDocOzNDxudMOsLsO6JsOgODIz4bqjw7Phu6UmMsOa4bqjM8Oy4bq14bulM8Oy4buVM+G7i2rhu43hu4szw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDumrhu43hu4sz4bq74butcOG7jcOsM+G7i+G7j+G6oykzw6nhu4tj4bunM+G7i+G7j+G6ozPhu4vhu61y4buNw6wz4buv4buNw6wz4buNw6zEg+G7tzPDsuG7leG7iTPhu6XDuuG7rXDhu43DrDPhu6Xhu4vhu4Uzw6zhu4nhu6Hhu4kpM8Op4buLxIPhu48zw7J24buNw6wz4bq74bqv4buJM+G7i+G7m+G7iTPhurvhuq/hu4kzZeG7iWjhu6czdOG7i+G7qTPhu415MjPhu7Phu4nhurnhu6Xhu4smMsOhNjQyM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulJjI5w6A4MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJd4buK4bub4buJM8O94buJ4buD4buNKTN04buL4bupM+G7jXkzdOG7i+G7rXDhu43DrDPDk+G6o8OyM8OZ4buf4buNM+G7jeG7i+G6peG7pTPDusOjw6kpM+G6ueG7keG7jTPDvWczw7nhu4nhu43hu4szw6nDo8OpM+G7peG7p+G7t+G7heG7jTN04buL4buXWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITNhNDR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82NTY2LzU44bqh4bq5YTY0NDg4NuG7pTk5w6FhYcOzNDxudMOsLsO6JjVhw6EyM+G6o8Oz4bulJjLDmuG6ozPDsuG6teG7pTPDsuG7lTPhu4tq4buN4buLM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM+G6u+G7rXDhu43DrDPhu4vhu4/huqMpM8Op4buLY+G7pzPhu4vhu4/huqMz4buL4butcuG7jcOsM+G7r+G7jcOsM+G7jcOsxIPhu7czw7Lhu5Xhu4kz4bulw7rhu61w4buNw6wz4bul4buL4buFM8Os4buJ4buh4buJKTPDqeG7i8SD4buPM8OyduG7jcOsM+G6u+G6r+G7iTPhu4vhu5vhu4kz4bq74bqv4buJM2Xhu4lo4bunM3Thu4vhu6kz4buNeTIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyYTQ0MjMvXVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdw4nhu5Xhu43DrDPhu6XDumrhu43hu4sz4bq74butcOG7jcOsM+G7i+G7j+G6ozPhu6Xhuq/hu4kzw7Lhu5vhu6Uz4bul4bun4bu34buF4buNM3Thu4vhu5cpM3Thu4vhu61w4buNw6wzw5PhuqPDsjPDmeG7n+G7jVsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7iuG7m+G7iTPDk+G7ilThu4wzdOG7i+G7rXDhu43DrDPDk+G6o8OyM8OZ4buf4buNM+G7pcO6xqHhu43DrDM1NDPDqeG7i2Phu6cz4buL4buP4bqjM8Os4buJ4bqr4bu3KTPhu7Xhu63hu5/hu43DrDPDusah4buNw6wzw73EgzPhu43hu4vhuqXhu6Uzw7rDo8OpM8Opw6PDqTPhu6Xhu6fhu7fhu4Xhu40zdOG7i+G7lzw8PDPhurrhuqnhu7czw7PEgzPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPDqcO1M+G7uTPhu43DrOG7i23huqMz4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7peG7i3fDqTPhu4vhu63hu6Hhu43DrDPhurvhu4Xhu40zw6nhu4vEg+G7jzPDsnbhu43DrDPhurrhuq/hu4kz4buL4bub4buJM+G6u+G6r+G7iTNl4buJaOG7pzPhu4rhu5vhu4kzw5Phu4pU4buMM+G7pFQz4buk4buL4bqj4buN4buLM+G7isO14bqjKTPhu43hu4vhu4lnw7Izb0EzNjQ2NS02NDZhPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG6ouG7p+G7peG7i+G7j8O6Ml3Dk+G7gzPhu4rEg1svdF0=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]