(Baothanhhoa.vn) - Miền núi Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 798.803 ha (bằng 76,77% diện tích cả tỉnh), gồm 11 huyện, với 163 xã và 1.336 thôn, bản (sau sáp nhập), dân số hơn 1 triệu người. Trong tổng số 163 xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM), có tới 76 xã thuộc 6 huyện nghèo đang thực hiện chính sách theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các huyện miền núi đã nỗ lực, cố gắng, vượt khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua trong XDNTM và đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Đến hết tháng 12-2020, ở khu vực miền núi có 47 xã và 532 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã; có 141/645 thôn, bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, đã có 25 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Khu vực miền núi vượt khó trong xây dựng nông thôn mới

Miền núi Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 798.803 ha (bằng 76,77% diện tích cả tỉnh), gồm 11 huyện, với 163 xã và 1.336 thôn, bản (sau sáp nhập), dân số hơn 1 triệu người. Trong tổng số 163 xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM), có tới 76 xã thuộc 6 huyện nghèo đang thực hiện chính sách theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các huyện miền núi đã nỗ lực, cố gắng, vượt khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua trong XDNTM và đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Đến hết tháng 12-2020, ở khu vực miền núi có 47 xã và 532 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã; có 141/645 thôn, bản đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, đã có 25 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Khu vực miền núi vượt khó trong xây dựng nông thôn mớiCông tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong xây dựng nông thôn mới luôn được huyện Quan Sơn quan tâm.

Xác định XDNTM là phục vụ Nhân dân, người dân được hưởng thụ, khó mấy cũng phải làm, vì vậy, từ năm 2013, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện miền núi lựa chọn một số thôn, bản có điều kiện làm điểm để triển khai XDNTM, với phương châm “có nhiều thôn, bản NTM thì sẽ có xã NTM”. Cùng với XDNTM ở cấp xã, thôn, các địa phương miền núi đã chủ động triển khai xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu làm tiền đề trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM và NTM kiểu mẫu, hướng đến mục tiêu cốt lõi là không ngừng nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để có cơ sở triển khai thực hiện, tạo động lực phấn đấu cho các địa phương; thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để thực hiện Chương trình XDNTM gắn với giảm nghèo bền vững, như: Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020; Nghị quyết về tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2025; Bộ tiêu chí xã, thôn, bản NTM; Bộ tiêu chí thôn, bản NTM kiểu mẫu; Kế hoạch xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ (thưởng) cho các xã, thôn, bản đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu; các chính sách trên đều dành sự ưu tiên cho các xã, thôn, bản miền núi với mức hỗ trợ cao hơn so với khu vực đồng bằng.

Cùng với chính sách của tỉnh, các địa phương miền núi đã chủ động thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn, đồng thời có cơ chế, chính sách riêng để hỗ trợ, khuyến khích các xã, thôn, bản XDNTM, NTM kiểu mẫu. Cụ thể như: hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu...; một số địa phương còn có chính sách thưởng từ 20 - 100 triệu đồng cho mỗi thôn, bản đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu, điển hình như các huyện: Thường Xuân, Thạch Thành, Lang Chánh, Quan Sơn, Như Thanh. Song song với ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của XDNTM cũng được các cấp ủy, chính quyền triển khai sâu rộng; tổ chức nhiều chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về XDNTM, NTM kiểu mẫu ở các địa phương tiêu biểu trên cả nước, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cho cán bộ và Nhân dân trong XDNTM.

Kết quả nổi bật trong chương trình XDNTM khu vực miền núi giai đoạn 2011-2019, đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,7%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tích cực; một số địa phương đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế vùng, miền để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các cây, con có giá trị kinh tế cao, hình thành một số sản phẩm chủ lực, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp quy mô tập trung. Đặc biệt, một số địa phương đã khai thác tốt các sản phẩm đặc sản, truyền thống để phát triển theo Chương trình OCOP, điển hình như các huyện: Như Thanh, Thạch Thành, Như Xuân. Một số mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được xây dựng và nhân rộng. 10 năm qua, đã triển khai xây dựng được gần 2.000 mô hình phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó đã giúp cho hơn 10.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hưởng lợi từ các dự án, mô hình; bình quân có khoảng 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo hàng năm.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường có chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh lương thực được đảm bảo. Số lao động qua đào tạo đạt 47%, bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 99,92%; công tác bảo vệ môi trường có sự chuyển biến rõ nét, hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 91,4%, đa số các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số không còn nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà và có khu chăn nuôi riêng. Đến nay, khu vực miền núi hộ nghèo giảm còn 7,3%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 33 triệu đồng; có 1 huyện (Như Xuân) thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; có 10 xã và 53 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 vùng dân tộc thiểu số thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí quy định. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được quan tâm, đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99,7%; trường lớp học được xây dựng kiên cố đạt 78,1%...

Sau 10 năm triển khai XDNTM, cùng với cả tỉnh, khu vực miền núi đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào được cải thiện rõ rệt, người nghèo đã tiếp cận thuận lợi và đầy đủ hơn các chính sách trợ giúp của Nhà nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường và củng cố. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc được giữ gìn, phát huy; tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi cả nội địa và biên giới ổn định. Thông qua việc triển khai thực hiện XDNTM đã giúp cho người dân thực sự phát huy vai trò chủ thể và chủ động hơn trong công việc của mình, giảm phụ thuộc, trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, từ đó đẩy mạnh phong trào XDNTM ở cấp xã, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với khu vực đồng bằng trong quá trình XDNTM.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình XDNTM gắn với giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM, Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 là 2 chương trình trọng tâm của tỉnh; vì vậy, trong giai đoạn tới cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo chương trình XDNTM các địa phương miền núi tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp và XDNTM, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và XDNTM trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các vùng khác, các nguồn tài trợ quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]