Chiều 29/10, trong bài đăng trên trang Facebook chính thức, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thông báo ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để thảo luận về củng cố hợp tác song phuơng trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và hoan nghênh việc nối lại đi lại thiết yếu giữa hai nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdMw6Jl4bqzO8Spw6lrOC1F4bq1MW3hu7Z5KGXhu7Zl4bq1IG3hu7Zta+G6peG7tm3hurVvNeG7tjcy4bud4bu2am47ZeG7tuG6tcSD4bu2bMOpZeG6s+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s1Yv4bq1QFdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqeG6tDg7NuG7tFfDveG6tcOiw6Nu4bu2IzovQOG7uOG7qOG7tm1rw6ll4bqz4bu2NC7DouG7tjc8ZeG6s+G7tm1r4bqhZeG7tm1rO2XhurPhu7bhurY7NTg0w6nDqWPhu7Y14bq14bqlZeG6teG7tm3hurXDtDXhu6jhu7ZN4bq14buN4bu2bcO1aWXhurPhu7ZMw6Jl4bqzO8Spw6lrOOG7tkThu6Phu7bhurTDouG6r2Xhu7ZEw6ll4bqz4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Y0LMOp4bu24buBZeG6s+G7tjcp4bu2NeG6ueG7tjVu4buFNeG7tjfDosSDZeG7tjcuxJHhu7bhu5dpw6Lhu7ZN4bq14buN4bu2bcO1aWXhurPhu7ZF4bq1MW3hu7Z5KGXhu7ZMbuG6szvhu7bhu5zDqWzhurXDouG6tcOiNjjhu7Y34bqv4bu2beG6tSjDqeG7tmRuMWXhu7bhu5fDo+G7tjXhu41l4bqz4bu2NeG7h+G7tuG6tcOsxKnhu7ZtLDXhu7Zsw6ll4bqz4bu2xKnhurVuaGXhurPhu7Zta8OpZeG6s+G7tjThu4fDouG7tjUoZeG6teG7tjchw6Lhu7Y24bqtNeG6teG7tuG7l8Oi4bqhxJHhu7Y3w7XDrWXhurPhu7bhurXhu4Hhu7bhurUgxKnhu7Y1IMSp4bu2w73DieG7lsOC4buzLUA64bu24buXLuG7tuG6tcOpO2Xhu7Zl4bqz4bq14bqhZeG6teG7tuG7l8OixIM14bu2ZeG7h8Oi4bu2ZCHDouG7tjfDouG7tmQhw6Lhu7Zt4bq1w6LhuqNt4bu24bud4bqjbuG7tuG6s8Oi4buVO+G7tuG6tTvDouG7tmXDtWk14buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXVsOixJHhurPhu7Y1ZDtsbFThu7Q1xJFsLcSp4bq1w6ltw6nhu7Thu7Ztw6JtZDhU4bu0TMOiZeG6szvEqcOpazgtReG6tTFt4bu2eShl4bu2ZeG6tSBt4bu2bWvhuqXhu7Zt4bq1bzXhu7Y3MuG7neG7tmpuO2Xhu7bhurXEg+G7tmzDqWXhurPhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu7bhurXhuqdl4bq14bu2KGXhurXhu7ZA4bu04bu2bGs1VOG7tC8vNTZl4buqNDvDqW3hurU7ZeG6teG6tcOpO+G7quG7l2UvNjhsY23DqcSpL2U4xqFsLyPhu7gkPS9AJiY2JeG7uD/hu7glJOG7uG1AKibhu7hkQOG7qmLEqeG6s+G7tOG7tjtkbVThu7RMw6Jl4bqzO8Spw6lrOC1F4bq1MW3hu7Z5KGXhu7Zl4bq1IG3hu7Zta+G6peG7tm3hurVvNeG7tjcy4bud4bu2am47ZeG7tuG6tcSD4bu2bMOpZeG6s+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s+G7tOG7tjY7bTstxKnhurXDqW3DqS3DqWvDouG6s8OiZTtkLWxrNVThu7ThurVtbcSpbMWoLy81NmXDosSR4bqz4buq4buXw6I4bWU7xJHEqWRubOG7quG7l2UvbSoj4bu4L27EqWTDqTs2ODYvxKk14bq3w6kvI+G7uCPhu7hfQOG7uF8jOi8jOkDhu7hfbMOiZeG6szvEqcOpazhfZeG6tTtt4buqYsSp4bqz4bu04bu2L1dN4bq14buN4bu2bcO1aWXhurPhu7ZMw6Jl4bqzO8Spw6lrOOG7tkThu6Phu7bhurTDouG6r2Xhu7ZEw6ll4bqz4bu24busbWssw6Lhu67hu7bhu5cu4bu2TeG6teG7jeG7tm3DtWll4bqz4bu2ReG6tTFt4bu2eShl4bu2TG7hurM74bu24bucw6ls4bq1w6LhurXDojY44buq4bu24busReG6s27hu4Nlxajhu7ZLOG5tOGts4buuVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTeG6teG7jeG7tm3DtWll4bqz4bu2ROG7o+G7tuG6tMOi4bqvZeG7tkTDqWXhurPhu7Y14bq1w6nhu7Zre2XhurPhu7ZMw6Jl4bqzO8Spw6lrOOG7tuG7ly7hu7ZF4bq1MW3hu7Z5KGXhu7ZkLuG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2N+G7h8Oi4bu2bSw14bu2NeG6ueG7tjXhurVuZeG6s+G7tjXhurXhuqXhu7bhurXDtWll4bqz4buo4bu2NeG6ueG7tsSR4buHw6Lhu7Zqbjtl4bu24bq1xIPhu7Zt4bq1ImXhu7Zt4bq1w6LhuqNt4bu2ZCJu4bu2N8Otw6Lhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdN4bq1OMOp4bu2ZeG6tS7hu7ZkKWXhurXhu7Y3IcOp4bu2TMOiZeG6szvEqcOpazjhu6jhu7bhurU7w6Lhu7Zlw7VpNeG7tjXhurnhu7Zl4bq1w6LDo27hu7Y1aOG7tuG6teG7hcOi4bu2NcOzZeG6s+G7tmXhurU7buG7tmQuxJHhu7bhu5fDosSDNeG7qOG7tmXhurXDteG7tuG6tcOsxKnhu7ZtLDXhu7Y3O+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s+G7tuG7l8Oj4bu24buXPjXhu5vDomXhu6jhu7bhurXDrMSp4bu2bSw14bu24bubIuG7neG7tjbhu5Nl4bqz4bu2NWjhu7Zs4buL4bu24bq1IeG7tm0wZeG6s+G7tm0hw6Lhu7Zlw7VpNeG7tm3hurXDtOG7tj3hu7bhu5cu4bu2NeG6tW4yZeG7tjThuq3hu7Y14bq1w6nhu7Zlw6Nl4bu2Y8OiZeG6teG7tm3huqPhu7Zs4buH4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4buAZeG6s+G7tkThu6Phu7bhurTDouG6r2Xhu7ZEw6ll4bqz4bu2Y+G6tVtl4bqz4bu2N+G6rWXhurXhu7bhu41l4bqz4bu24bq14buF4bu2NeG6teG7jeG7tmXhurPhurXhuqs74bu2Nzvhu7bEqeG6tcO1aGXhurPhu7bhu5cu4bu2NeG6tcOp4bu2NMOi4bqjbeG7tjc7ZeG6s+G7tmVn4bu2ZOG7kzXhu7Zt4bq1bzXhu7Y3MuG7neG7tmPhu6Phu7Zj4bqjbeG7tuG6tMOixIPEqeG7tjfhuq1l4bq14bu24bu14buHw6Lhu7ZtLDXhu7ZDw6Jl4bq14bu2beG6o+G7tk3DqS5l4bu2NsOixINl4bu2Y+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu24busS8O94bu3xKjhu67hu7bhu5cuw6nhu7Y1buG7h8Oi4bu2ZTzEkeG7tmU74bud4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTeG6teG7jeG7tm3DtWll4bqz4bu2ROG7o+G7tuG6tMOi4bqvZeG7tkTDqWXhurPhu7Y0LuG7neG7tm3DquG7tsSRw6ll4bqz4bu2xJFu4buHZeG7tjfDtcOsNeG7tuG6tcOsxKnhu7ZtLDXhu7bhu5dpw6Lhu7ZN4bq14buN4bu2bcO1aWXhurPhu7ZMbuG6szvhu7Y34bqv4bu2bTxl4bqz4bu2NcO1w61l4bqz4bu2am47ZeG7tuG6tcSD4bu2bMOpZeG6s+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s+G7tuG7ly7hu7bhurXhu53hu7bhu5fhur1l4bqz4bu2bMOg4bu2bGnEkeG7tjfDtcOsNeG7tuG6s33EqeG7tm1r4buTNeG7tm3DouG6o8Sp4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjfDtGXhurPhu7Y3MG7hu7bDveG6teG6pWXhurXhu7bEqeG6teG7jeG7tkXhurUxbeG7tnkoZeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V01rw6ll4bqz4bu2beG6tcO14bu2NeG6tW814bu2xJHhu5Fl4bqz4bu24buBZeG6s+G7tkxu4bqzO+G7tmXhurUxxJHhu7Y14bq1w7Q14bu24bq14buBxJHhu7ZAKi864bu24buX4buRO+G7tmpuO+G7qOG7tk3hurXhu43hu7Ztw7VpZeG6s+G7tkThu6Phu7bhurTDouG6r2Xhu7ZEw6ll4bqz4bu2NeG7j2XhurPhu7Y0LuG7neG7tm3DquG7tkXhurUxbeG7tnkoZeG7tmRu4buBZeG7tmQu4bu2N+G7h8Oi4bu2bSw14bu2am47ZeG7tm1r4bq9ZeG6s+G7tjXhu4074bu24bq0w6LEg8Sp4bu24bq14buFw6Lhu7Y1LDXhu7ZqbuG7hzXhu7bhurPDojvhu7bhu7Xhu4Fl4bqz4bu2RTvEkeG7tnPhu7bhu6xyTOG7t3JF4buu4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXReG6tS7hu7ZkKWXhurXhu7Y3IcOp4bu2TMOiZeG6szvEqcOpazjhu7Y0LuG7neG7tm3DquG7tsSRw6ll4bqz4bu2NeG6tcOt4bu2Nm7hu53hu7Zta+G6p+G7tsSR4buHw6Lhu7Zqbjtl4bu24bq1xIPhu7Y34buHw6Lhu7ZtLDXhu7Zr4buFZeG6s+G7tsSR4buL4bu24buXLuG7tjTDo2Xhu7bhu5fhu5Vl4bqz4bu2bWvDqWXhurPhu7ZsbuG7h23hu7Zl4bq1w6LDo27hu7ZlPMSR4bu2am474bu2bWvhuqFl4bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZOG6q2XhurXhu7bhu5fhu5M14bu2ZeG6tcO14bu24bq1w6zEqeG7tm0sNeG7tmPDomXhurXhu7Zt4bqj4bu24buXLuG7tsO0ZeG6s+G7tsSp4bq14bq54bu2beG6tSjEkeG7tuG6teG6vTvhu7bhurXDtWll4bqz4bu2bWnDouG7tuG7myLhu53hu7Y24buTZeG6s+G7tmPhuqNt4bu2ZeG7h8Oi4bu24buXLuG7tmUiZeG6s+G7tjU7w6nhu7ZlPGXhurPhu7Zk4buTNeG7tmpuKGXhu7Zk4buj4buqL+G7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKlybm3hurXDqWvhu7RX4busTU3hu5rhu5ZFL+G7lsOiOG1lO8SRK+G7rlYvxKlX

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]