(Baothanhhoa.vn) - Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt theo tên tiếng Anh là UNCAT 1984) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10-12-1984, có hiệu lực từ ngày 26-6-1987.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcOdxanhu4bDveG7p+G7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqeG7gcahw4nhu4nhu4HhuqbFqcSp4bqm4buBeEPhu5NC4buBxanhu6vDvcWp4buB4bqq4bq+4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4HhuqbFqcSQ4buBxanhurThuqbhu4Hhu4LhurbGsOG7gcahw4DDveG7p+G7geG6uuG6tsah4buBxqHDieG7ieG7gVjGsHLDveG7gcWp4bq04bqm4buB4bqsQ+G6oMah4buB4buCdOG7gcahxanhuqDDveG7p+G7gULhuqjhu4nhu4FCw7TDvWUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8Op4buBxqDDgMO94bun4buB4bq64bq2xqHhu4HGocOJ4buJ4buBWMawcsO94buBxanhurThuqbhu4HhuqxD4bqgxqHhu4Hhu4J04buBxqHFqeG6oMO94bun4buBQuG6qOG7ieG7gULDtMO94buB4buCauG7gcahxKnGoeG7gcWp4burw73FqeG7gULFqeG6vMah4buBQuG6qMOKw73hu6fhu4HhuqbFqWtC4buBxanhu4lH4buB4bud4bqgxrDhu4FG4buA4buBQmrDveG7gcSpxqHhuqvhu4Hhu4LDgOG7gcO9xanDtcO94buB4buda+G7s+G7gcWp4buzw7LGoeG7gcWpa+G7gcO9xalFxqHhu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gWThu6fhu7nGsOG7gUJvQuG7gULFqeG7o+G7s+G7gUJyw73hu4FCxrBzw73hu6fhu4Hhu4jDvcWp4buBeGrhu4Fbw53GoOG7iH3hu4Hhu4Phu4vDrGfEkeG7geG7neG6uuG6tMah4buB4buca8aw4buBxanDg8aw4buB4bud4bqiw73hu6fhu4FYxrByw73hu4HFqeG6tOG6puG7geG6rEPhuqDGoeG7gULFqcOAw73hu6fhu4HhuqxD4buJ4buBw73hu6dqR+G7geG7g+G7hy3hu4Phu4Ut4buD4buLw6xn4bqr4buBxqHhu7Xhu4HFqcawdUPhu4F44bq+xqHhu4FCw4rhu4HDveG7p2pH4buB4buFaS1pLeG7g+G7i8Osw61iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buBxrBC4bujeeG6puG6qOG7s+G6puG6t+G6v8aweeG7ieG7p+G7o+G6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/4bq/L8Op4buBZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVvDncag4buIfeG7geG7g+G7i8OsZ+G7geG7neG6uuG6tMah4buBRuG7o3nhu4F4auG7gcah4bqw4buB4bqqw4Lhu4HhuqbFqcSp4bqm4buBeEjhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4HDvcWpw7RC4buBxanGsHXDveG7gcO94buJR+G7geG7gnThu4HGocWp4bqgw73hu6fhu4FC4bqo4buJ4buBQsO0w73huqvhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG6quG7gOG7geG7m0XDveG7p+G7gcO9xanhurrhu4F5w4NC4buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buBQsWp4buJeeG7gcahxanGsHND4buBxqHFqUPDveG7p+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXhD4buTQuG7gcO9xanDtcO94buB4bqsQ0d0w73hu4Hhu4Jq4buBeEPhu5NC4buBxanhu6vDvcWp4buB4bqq4bq+4buB4bqsQ+G6oMah4buBQnPhu4F3xanGsOG7geG7nXThu4HGoeG7k+G6puG7geG7nXPDveG7geG7gsO0w73hu4Hhu5104buBQuG6qOG7ieG7gULDtMO9YuG7gcOd4bun4buzasaw4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBw73hu6fFqeG7r+G7ieG7geG7gkXhu4HhuqxD4bqgxqHhu4FCc+G6q+G7gXnhuq7GsOG7geG6rEPhuqDGoeG7geG7p8aw4buJ4buB4bub4bq+4buJ4buBQuG6qHLDveG7gULGsMO9xanhu4FCxanhu5HDveG7gcO9xanDtcO94buB4buda+G7s+G7geG7gmrhu4Hhu5fDs8O94bun4buB4buXxrB1w73hu4HhuqbFqcSp4bqm4buB4bqoxrByw73hu6fhu4Hhu5fGsHVC4bqr4buBxqFF4buBQsWpw7rhu4HEqeG6puG7geG7m0XDveG7p+G7gUJrxrDhu4HhuqxD4bqgxqHhu4Hhu6fGsOG7ieG7gXnhu6vDvcWp4buBw73FqcOzeeG7gcO94bqu4buBeOG6vsah4buBxanhurDDveG7gcO94buG4buJ4buBxanhu7Nqw73hu4FCxanGsHXDveG7geG6psWpxKnhuqbhu4F4Q+G7k0Lhu4Hhu4J04buB4bqsQ0d0w73hu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhurrhurLGsOG6q+G7gXjhu7NrxrDhu4FC4bqow4rhu4F54bu5xrDhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7gULhuqjhu4nhu4FCw7TDveG7geG7gmrhu4HGocSpxqHhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7gULhuqjDisO94bun4buB4bqmxalrQuG7gcWp4buJR+G7geG7neG6oMaw4buBRuG7gOG7gUJqw73hu4HEqcah4bqr4buB4buCw4Dhu4HDvcWpw7XDveG7geG7nWvhu7Phu4HFqeG7s8OyxqHhu4HFqWvhu4FCxanDtOG6puG7gcO9xanDtcO94buB4bqmxanhu5l5YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53hu6dqR+G7geG7hcOsLeG7g+G7gy3hu4Xhu4fhu4Nn4bqr4buBPEPhuqDGoeG7gcWpw4PGsOG7gcO94bq64bq2xqHhu4FC4buJ4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG6rEPhu4nhu4HDneG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG7geG6quG6oOG7gcOsZi/hu4Xhu4fhu4NnLzzFqOG7g2bhuqvhu4HhuqbFqXLhu4HGocWpQ+G7mcO94buBW8OdxqDhu4h94buB4buD4buLw6xnYuG7gcOd4bunakfhu4Hhu4PDrS1mLeG7heG7h+G7g2jhuqvhu4F9xanDieG7gULhurrhurbDveG7p+G7gcagxanhu6nDvcWp4buB4bqmxanDieG7geG7l+G7icO94buBxalqw73FqeG7gTxDR3NC4buB4bud4buxw73FqeG7geG6quG6oOG7gWZpZy884bucLX194bun4buB4bqmxaly4buB4bubQ0d1QuG7gXdz4buBxanhu7NrxqHFqeG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xanhu4nGsOG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gVvDncag4buIfeG7geG7g+G7i8OsZ2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqSnFqcSp4bqm4buBeEPhu5NC4buBxanhu6vDvcWp4buB4bqq4bq+4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4Hhu51t4buB4oCcw73Dg8aw4buBeEPhu5NC4buBxanhu7Xhu4nigJ3huqvhu4HGoeG7teG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqeG7geG6psWpxJDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBW8OdxqDhu4h94buB4buD4buLw6xn4buBQsWp4buj4buz4buBQsaww73FqeG7gULFqeG7kcO94buBw53hu6fFqeG7seG7geG6rENHc0Lhu4HhuqrhuqDhu4HDrGYv4buF4buH4buDZy88xajhu4Nm4buBxqHDieG7ieG7gTxD4bqgxqHhu4HFqcODxrBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu5bDg+G7gXhD4buTQuG7gX3huqDhu4FCRcO94bun4buBxanhu6vDvcWp4buB4bqq4bq+4buBw71ueeG7geG7heG7h+G7g2jhu4HGoeG7teG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqeG7gXnhu4nDveG7p+G7gULhu6nDvcWp4buBw73hu6dDR3LDveG7gUJvxqHhu4HDvcWpw7N54buBxqFF4buBQsWpw7rhu4HFqeG7teG7ieG7gcahxKnGoeG7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqeG7gcahw4nhu4nhu4HFqMawc8O94buB4bqmxanEqeG6puG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Nm4buB4buCdOG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buB4bqsQ0d0w73hu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhurrhurLGsOG6q+G7gcO9xanhurrhuq3hu4HigJxZ4bu5xrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHhu7Xhu4HhuqxDR3TDveG7geG7l8O0QuG7gXfFqWzhu4FGw7V54buB4bqmxalreeG7geG7gnThu4FCxanDtcO94buBQsWpw7pi4buBV8Wpw4DDveG7p+G7geG7icaw4buB4buX4bux4buB4buXb0Lhu4HDvXND4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcah4bu14buB4bqsQ0dzQuG7geG7neG7scO9xanhu4HGocOJ4buJ4buBQuG7t+G7ieG7gcSpw73huqvhu4HhuqxDR3NC4buB4bud4buxw73FqeG7gcWp4buzw7LGoeG7geG6psWpcuG7gcahxalD4buZw73hu4HGocOJ4buJ4buB4buCxrB1w73hu4F3xrDDunnhu4HhuqrEqULhuqvhu4FC4bqow4rhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4HFqeG6tOG6puG7geG6psWpa3nhu4FCw4PGsOG7geG6rENs4buBQuG7icO94bunYuG7gTjGsHXGoeG7geG7p8aw4buG4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gcWp4bq04bqm4buBd8Wp4buZw73hu4HGocO04bqm4bqr4buB4buCxrB1xqHhu4Hhu5dvQuG6q+G7gUJreeG7geG7p8aw4buG4bqr4buBQmt54buB4bunxrDhu4l54buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG6psWpbMaw4buBQsWp4buj4buz4buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buBxqHDieG7ieG7geG7l8OD4buBeEPhu5NC4buBw71qR2Lhu4HDneG7p8WpxrByeeG7gcahw7R54buBQuG6qOG7ieG7gULDtMO94bqr4buB4buX4bq8xqHhu4HGoUPDveG7p+G6q+G7geG7m8SQw73hu6fhu4HDvcWpRcah4buBxanhu6vDvcWp4buBxanhu4lH4buB4buXw7RC4buBd0nhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7geG7neG6oMaw4buBRuG7gOG7gcO9auG7s+G7gXfFqcSpxqHhu4FGw7V54buB4bqmxalreeG7gULFqcO1w73hu4FCxanDuuG6q+G7gULhu6nDvcWp4buBeWvDveG7p+G6q+G7gcahw4nhu4nhu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhurrhurLGsOKAneG7gWThu5zGsHRD4buB4buD4buHxJHhuqnhu4HigJxZ4bu5xrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHhu7Xhu4HhuqxDR3TDveG7geG7neG6uuG6tMah4buB4bqmxanEqeG6puG7gXhD4buTQuG7geG7l2zhu7Phu4HFqcOD4buB4buCdOG7gULhu6nDvcWp4buBeWvDveG7p+G6q+G7geG6quG6vMah4buBd8WpQeG7o+G6q+G7geG7m+G7icO9xanhu4Hhu5vhur7huqvhu4HDvcWpw7XDveG7geG6psWp4buZeeG6q+G7gUJqxrDhu4Hhuqpsw71i4buBWeG7ucaw4buBxalqw73FqeG7geG7gsaw4buBRsO1eeG7geG6psWpa3nhu4FC4bqoxKnGsOG7geG6psWpxKnhuqbhu4F4Q+G7k0Lhu4FC4bupw73FqeG7gXlrw73hu6fhuqvhu4HhuqrhurzGoeG7gXfFqUHhu6Phuqvhu4Hhu5vhu4nDvcWp4buB4bub4bq+4bqr4buBw73FqcO1w73hu4HhuqbFqeG7mXnhuqvhu4FCasaw4buB4bqqbMO94buBxqHDieG7ieG7gcahxKnhu4HDvcWpw7XDveG7geG7l+G7seG7gUbhu4Dhu4F4SOG7gULFqeG7o+G7s+G7geG6psWpxKnhuqbhu4F4Q+G7k0LigJ3hu4Fk4bucxrB0Q+G7geG7g+G7g8SR4bqp4buB4oCcOMawdcah4buBxalBxrDhu4HGoUPDveG7p+G7geG7l+G7seG7gcah4buJw73hu4FCa8aw4buBxqHhurDhu4HhuqrDguG7geG7p8aw4buJeeG7geG7p8aw4buG4buBxanhu7PDssah4buBQmvGsOG7gULhuqhF4buB4bqqw4Lhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG7geG7ncawdEPhu4FC4bqo4buJ4bqr4buBxqHhurDhu4HhuqxD4buJw73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7p8aw4buJ4buz4buBw73FqcawdXnhu4Hhu4JF4buBQsawc8O94buBxalqw73FqeG7gXnDg0Lhu4HhuqrhuqDhu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7geG7ncawdEPhu4FC4bqo4buJ4buB4bqmxalsxrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7p8WpxrDhu4HDtXnhu4HFqeG7s8OyxqHhu4Hhu6fFqcaw4buBxanhu6vDvcWp4buBxqHhu7Xhu4HDtXnhu4FCxanhu4nDvcWpYuG7gTjGsHXGoeG7gcWpQcaw4buBxqFDw73hu6fhu4Hhu5fhu7Hhu4HGoeG7icO94buBQmvGsOG7gcahxKnGoeG7geG7neG7seG7ieG7geG7ncaww7p54buBd8WpxKnGoeG7geG7neG6uuG6tMah4buB4bunxanGsOG7gcO1eeG7gcWp4buzw7LGoeG7geG7p8WpxrDhu4HFqeG7q8O9xanhu4HGoeG7teG7gcO1eeG7gULFqeG7icO9xanhu4FCxanhu6Phu7Phu4FHckPhu4HGoeG7kUPhu4HGocOJ4buJ4buB4buX4bux4buBxqHhu4nDveG6q+G7gcahw4nhu4nhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG6q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HGoeG7teG7gULFqeG7mXnhu4HhuqxDR3TDveG7gULGsHPDveG7gcWpasO9xanhu4FC4bqg4buBQkXDveG7p+KAneG7gWRXxanhu7Nsw73hu4Fp4buB4bucxrB0Q+G7geG7g8OsZsSRYuG7gTxDR+G7geG7neG7scO9xanhu4HDvWpH4buBw73FqcOzeeG7geG7l2zhu7Phu4Hhu51seeG7gXnGsMO9xanhu4Hhu5drxqHFqeG7geG6rEPEqeG7gULhuqjhu6vDvcWp4buBxalBxrDhu4HGoUPDveG7p+G6q+G7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buB4buX4bux4buBxqHhu4nDveG6q+G7gcahxanhuqDDveG7p+G7gULhuqjhu4nhu4FCw7TDveG6q+G7geG7l+G6vMah4buBxqFDw73hu6fhuqvhu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73FqUXGoeG7gcWp4burw73FqeG6q+G7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buB4bqsQ0d0w73hu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhurrhurLGsOG6q+G7geG6rENHdMO94buBxqHDgMO94bun4buB4bubw7XDveG7gULFqeG7o+G7s+G7geG6rENH4buB4bud4buxw73FqeG7gcahw4nhu4nhu4HFqMawc8O94buB4bqmxanEqeG6puG6q+G7geG7neG6osO94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu5ds4buz4buB4buCdeG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HFqUHGsOG7gcahQ8O94bun4buBQuG6qMSpw73FqeG7geG7l+G7seG7geG7gkPhu4HGocSp4buzYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53hu6fhu7NqxrDhu4Hhuqjhu4nhuqvhu4FYQ+G7k0Lhu4F9a3nhu4Hhu6fGsOG7huG6q+G7gUJreeG7geG7p8aw4buJeeG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4No4buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buBw73hu6dDR3LDveG7gUJvxqHhu4HhuqxDbMO94buBeEjhuqvhu4FCxanGsOG7gcWpasO9xanhu4FCa3nhu4Hhu6fGsOG7huG6q+G7gUJreeG7geG7p8aw4buJeeG6reG7geKAnOG7lmzhu7Phu4Hhu51seeG7gcO9xanDtcO94buB4buda+G7s+G6qeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4FC4bqo4buJ4buBQsO0w73huqvhu4FC4bqoQ0fhu4Hhu5fhurzGoeG6q+G7geG7m8SQw73hu6fhu4HDvcWpRcah4buBxanhu6vDvcWp4buBxanhu4lH4buB4buXw7RC4buBd0nhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7geG7neG6oMaw4buBRuG7gOG7gcO9auG7s+G7gXfFqcSpxqHhu4FGw7V54buB4bqmxalreeG7geG6rENHdMO94buB4buCauG7gXjhurTGsOG7geG7qcahxanhu4HFqeG6tOG6puG7geG6psWpxKnhuqbhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7l+G7seG7gUJreeG7geG7p8aw4buG4bqr4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7l+G7seG7gUJreeG7geG7p8aw4buJeeKAneG7gWRXxanhu7Nsw73hu4Fm4buB4bucxrB0Q+G7gWfEkeG6qeG7gcO94bunxanGsHJ54buBxqHDtHnhu4HigJxC4bqo4buJ4buBQsO0w73huqvhu4FC4bqoQ0fhu4Hhu5fhurzGoeG6q+G7geG7m8SQw73hu6fhu4HDvcWpRcah4buBxanhu6vDvcWp4bqp4buBxqHEqcah4buBxanhu6vDvcWp4buBQsWp4bq8xqHhu4Hhu53huqDGsOG7gUbhu4Dhuqvhu4FC4bqow4rDveG7p+G7geG6psWpa0Lhu4FCasO94buB4buXa+G7s+G6q+G7geG7gsOA4buBw73FqcO1w73hu4Hhu51r4buz4bqr4buBxalr4buBw73FqUXGoeG7gcah4buzw73hu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxanhu7PDssah4buB4buXw7RC4buBd0nhu4HFqeG7q8O9xanhu4FCxanhurzGoeG7gcO9auG7s+G7gXfFqcSpxqHhu4FGw7V54buB4bqmxalreeG7geG6rENHdMO94buB4buCauG7gXjhurTGsOG7geG7qcahxanhu4HFqeG6tOG6puG7geG6psWpxKnhuqbhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7l+G7seG7gUJreeG7geG7p8aw4buG4bqr4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7l+G7seG7gUJreeG7geG7p8aw4buJeeKAneG7gWRXxanhu7Nsw73hu4Hhu4Phu4Hhu5zGsHRD4buBw6zEkWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7lnLDveG7gcaha8O9xanhu4Hhu53hu7Xhuqvhu4Hhu5bDg+G7gXhD4buTQuG7gcWo4burw73FqeG7geG6quG6vuG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4No4buBZOG6quG7gOG7ieG7geG7ncSCxrDhuqvhu4Hhu5fEguG7geG6qkPDveG7p+G7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4PDrcSR4buB4budbeG7geG7l8SC4buB4bqqQ8O94bun4buBxqHEqcah4buBQuG7q8O9xanhu4FCxrBzQuG7geG7neG7scO9xanhu4F3xalDw73hu6fhu4FCbsO94bun4buBw73DssO94bun4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buBxanhu6vDvcWp4buB4bqq4bq+4buBw73FqeG6uuG7geKAnELhuqjhu4nhu4FCw7TDveG6q+G7geG7neG6oMaw4buBRuG7gOG7gcWp4buzw7LGoeG7gULhuqjDisO94bun4buB4bqmxalrQuG7gUJqw73hu4Hhu5dr4buz4bqr4buB4buCw4Dhu4HDvcWpw7XDveG7geG7nWvhu7Phu4HFqeG7s8OyxqHhu4HFqWvhu4HDvcWpRcah4buB4bqmxanhu5l54buB4bunxrDEqeG7gcO9a8O94buBw73FqcO1w73igJ3hu4Hhu4Jq4buz4buBQsODxrDhu4Hhu5dvQuG6q+G7geG7p8aw4buG4buBxanhu7PDssah4buB4bunxrDhu4l54buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULhuqjEqcaw4buB4bqmxanEqeG6puG7gXhD4buTQuG7gWThu5zGsMO6eeG7geG7l+G7gVfFqeG7s2zDveG7gWbhu4Hhu5zGsHRD4buB4buDaMOtxJHhuqvhu4HigJzhu5vEkMO94bun4buBw73FqUXGoeG7gcWp4burw73FqeG7gcWp4buzw7LGoeG7geG7neG6oMaw4buBRuG7gOG7gUJqw73hu4Hhu5dr4buz4bqr4buBxalr4buBw73FqUXGoeG7gcO9xanDtcO94buB4bqmxanhu5l54buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7l+G7seG7gXjDtEfhu4F44bqyxrDhu4F3xanhu4nGsOG6q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5fhu7Hhu4HFqUHGsOG7gcahQ8O94bun4oCd4buB4buCauG7s+G7gULDg8aw4buB4buX4bq8xqHhu4HGoUPDveG7p+G7gWThu5zGsMO6eeG7geG7m+G7gVfFqeG7s2zDveG7geG7heG7geG7nMawdEPhu4Fmw61nxJHhuqnhu4Hhu5fEguG7geG6qkPDveG7p+G7gcWpasO9xanhu4Hhu4LGsOG7gXfFqcSpxqHFqeG7geG6rEPhu4nDveG7geKAnOG7m8SQw73hu6fhu4HDvcWpRcah4buBxanhu6vDvcWp4buBxanhu7PDssah4buB4bud4bqgxrDhu4FG4buA4buBQmrDveG7geG7l2vhu7Phuqvhu4HFqWvhu4HDvcWpRcah4buBw73FqcO1w73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXfFqcSpxqHhu4Hhu5vhurrhurbGsOG7geG7l8O0QuG7gXdJ4buBxanhu6vDvcWp4buBQsWp4bq8xqHhu4HDvWrhu7PigJ3hu4Hhu4Jq4buz4buBQsODxrDhu4Hhu5vEkMO94bun4buBw73FqUXGoeG7gcWp4burw73FqeG7gWRXxanhu7Nsw73hu4Hhu4Phu4Hhu5zGsHRD4buBZsOtZsSR4buBQsWp4buj4buz4buBR3JD4buBxqHhu5FD4buBxqHDieG7ieG7gVvDncag4buIfeG7geG7g+G7i8OsZ2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVhD4buTQuG7geG7p8aw4buJ4buBxahK4buBe+G7ruG7gX3FqE/DneG7pmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZMWow4PGsOG7gVhD4buTQuG7geG7p8aw4buJ4buBQuG7rcO9xanhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nEkWUv4bqmw6k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]