Ngày 24/7, Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima, Tây Nam nước này đã phun trào, buộc các nhà chức trách nâng cảnh báo núi lửa lên mức cao nhất. Lệnh sơ tán đã được ban bố đối với người dân sống quanh khu vực núi lửa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buw4bqx4bu0w50y4bqrJsSpxKlRWcOsSuG6t2rhuqs1WeG7rEPhurEiasOddixjw53DrOG6sT9qw50yLGPhurHDnTE/ZMOdYuG7jTLDnTImZMOdY+G6sVtqw50zZMOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsOdw6zhurFrY8OdauG7iTpk4buwL+G6seG7tOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOs4bqwNSYzWeG7rEPhuq864buXw53hu7ZALyThu6bDnXfhu4XDneG7i2smY8Od4bqp4bqx4bqzw51qw7JoY+G6r8OdQ+G6sSJqw512LGPDnWrhurHhur1j4bqvw50xP2TDnWNs4bq3w53huqvDtCbDncSoJuG6qWvhu4km4bqt4bq3YibDnWo74bq3w51q4bqlY+G6scOd4bqoJuG6r2TEqeG6seG6t2Im4bumw51KfeG7l8OdQyZiw51jw7JmMsOdYzrhu5fDnTQuw53DrOG6sWtjw51q4buJOmThu6bDnTFr4buBMsOdMj8yw51j4bqxOsOdMuG6seG7jTLDnWrhu4k/MuG6scOdY31j4bqvw50yLGPhurHDnTE/ZMOdY2zhurfDneG6q8O0JsOd4bqrYWPDnWLhu40yw50yJmTDnWPhurFbasWow53huqrhuqFj4bqxw53EqeG7hcOdaj9jw500LsOdNMOyaDLDnTEmY8OdMcOqw500w6rhurfDneG7k2bhurfDnWPhuq/DsmfhurfDnTN9Y8OdxKnDqmPhuq/DneG7i2smY+G6scOd4bqp4bqxa8Od4buTw7Uyw51jbOG6t8Od4bqrw7Qmxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zhu7Dhurdi4bqvw50y4bqrJsSpxKlRWcOdM2rhurFrYjHDneG6t3c1Y2o14buJWcOdxKlq4buX4bqrNVFZ4buZ4bq3M2rhurHDmcOdPeG7tuG7ssOs4buV4bukw53hurE14bq34bqv4bqxasOZw51A4bu04bu4w6zhu5Xhu6RZw53EqeG7iTJRWS8vMjNjxagxJmRq4bqxJmPhurHhurFkJsWo4buTYy8zNcSp4bqpamTDrC9jNeG7mcSpL+G7tuG7tuG7uOG7si/hu7QkJDPhu7Thu7Il4bu44bu24bu24bu2aio9PT3huqvhu7TFqOG6rcOs4bqvWcOdJuG6q2pRWUPhurEiasOddixjw53DrOG6sT9qw50yLGPhurHDnTE/ZMOdYuG7jTLDnTImZMOdY+G6sVtqw50zZMOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsOdw6zhurFrY8OdauG7iTpkWcOdL+G7rOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rHfhu4XDneG7i2smY8OdauG7iWFjw50y4bqxZMOdMeG6t8OhasOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsOdMShqw500XWvDncOs4bqxa2PDnWrhu4k6ZMOd4buTOmTDneG6q2wyw53hu7bhu7LhurHhu7Ij4bumw53huq/hurdnw500w6Imw53DrOG6scOy4buFY+G6r+G7psOdMShjw51j4bqx4bq3w6Brw50xw6lqw500P8Od4buTIWPhuq/DneG7lSbDnWpm4bq3w53hu7bhu6Yj4bqpYsWo4buwL8Os4bus4buww6zDnTLhuqsmxKnEqVFZw6x2ZDPhu5dZ4busd+G6sWTDnTTDoWPDnWMm4buX4bumw53hu5MwY8OdMuG6scOyJsOd4bqv4bqx4bq3w51j4bqxImPDneG7k8Ogw51q4buJw7JnY+G6r8Od4bqxaMOsw51q4bqxw7Lhu4Vj4bqvw53hu5NkY+G6r8Od4bqxJuG7l8OdauG6seG6t+G6oWrDneG6sTvhurfDnTNkw53hurHhurfhuqFjw51qw7JoY+G6r8OdYzrhu5fFqOG7sC/DrOG7rOG7sMOsw50y4bqrJsSpxKlRWcOsdmQz4buXWeG7rMSoJmvDneG6qeG6seG6t8OdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsOdw6zhurFrY8OdauG7iTpk4bumw5134buFw53hu4trJmPDneG6qeG6seG6s8OdasOyaGPhuq/DnUPhurEiasOddixjw500LsOdY31j4bqvw50yLGPhurHDnTE/ZMOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdauG7j8OdYuG7jTLDneG7uMOd4bqrYWPDnWLhu40yw50jw51q4buJYWPDnWrhurEmY+G6r8OdMixj4bqxw50xP2TDneG6r+G6v2LDnSPDnTJbw6zDnTThu4Hhu6bDnTThur9j4bqvw51q4bqxZ+G6t8Od4buXYWvDnTJda8OdY+G6r8OyZ+G6t8OdM31jw53EqcOqY+G6r8Od4bqvXWPDneG6qeG6sWvDneG7k8O1MsOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdY+G6sSZj4bqxw50y4bqxxJFj4bqvw53EqeG7hcOdaj9jxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6x5feG7l8OdMsOzY+G6r8Od4bqrOsOd4bqrXWPDnTRda8OdauG6t2Fjw50y4buFw53hu4trJmPDnWM64buXw500w7Imw53hu4kmw50yLGPhurHDnTE/ZMOdYuG7jTLDnSPDnTTDquG6t8Od4buTZuG6t8OdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsWow5134bqx4bqzY+G6scOd4buLa+G7l8OgY8OdauG6pWPhurHDneG6qCbhuq9kxKnhurHhurdiJsOdMuG6sWTDneG6sSbhu5fDnTLEkcOdJCTDnTLDssOdM31jw53EqeG6t2PhurHDncSpw6pj4bqvw51qO+G6t8Od4bu2w51q4bqxw6LDnWrhu4lbY8Od4buh4buJ4bq3Ymvhu4kmw53hu5M6w53Egmvhu4lrxKkmamTDnWrhu4lkY+G6r8Od4buTZWPhuq/DnTE/Y8Od4bqp4bqzY+G6scOd4bu44bqpYsOdauG6s2PhurHDnWrhu4/DnWLhurfhuqFj4bqvw51jbOG6t8Od4bqrw7Qmxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zhu5IhY8Odw6zhurFlY+G6r8OdSuG6sW/DnWrDsmZj4bqvw51D4bqxImrDnXYsY8OdMuG6sWTDnTHhurfDoWrDnTQmY+G6r8OdauG6sTVkw50z4bq74bq3w53EqT9qw51q4bq1Y+G6scOd4bqx4bq1Y+G6scOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsOdw6zhurFrY8OdauG7iTpkxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6xK4buPw51j4bqvOuG7l8Od4bu0JS8k4bumw5134buFw53hu4trJmPDneG6qeG6seG6s8OdasOyaGPhuq/DnUPhurEiasOddixjw500LsOdauG6sTVkw50z4bq74bq3w51j4bqx4buRY+G6r8Od4bqxZDtqw5004buBY+G6r8OdNMOiJsOdMuG6sVtqw51j4bqx4bq5w50y4bqxZMOdauG6sVvhu5fDneG6qeG6sSzDnWMhY+G6r8OdY2zhurfDneG6q8O0JsOdxKgm4bqpa+G7iSbhuq3hurdiJsOdw6zhurFrY8OdauG7iTpkxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6x34buFw53hu4trJmPDnWM64buXw50yw7Nj4bqvw53huqnhurFr4buXw6Fjw50yP2TDnWPhuq/DsmfhurfDnTN9Y8OdMiBjw51q4bqxImPDneG7k2bhurfDnTRbasOdND/DneG7kzrDnTNlY+G6r8OdY+G6sSZiw51q4bqxOzLhurHDncOs4bqxa2PDneG7iSbDnWrhu4/DnTI/MsOdYuG6t+G6oWPhuq/DnULhurdjJmLhurczJuG6qTXDneG7kzrDncSo4bqxZOG7mSbDnTJvJsOdY2zhurfDneG6q8O0JsOdauG7iWRj4bqvw53hu5NlY+G6r8OdMT9jw53huqnhurNj4bqxw53hu7bhuqlixajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrHZkM+G7l1nhu6zEqCbhuqlr4buJJuG6reG6t2Imw53huqs6w51i4buBasOdauG7iWRj4bqvw51j4bqx4buRY+G6r8OdY2zhurfDneG6q8O0JsOd4bqxZDtqw5004buBY+G6r8OdYjtj4bqxw51j4bqxW2rDnWo74bq3w51D4bqxImrDnXYsY8Wow53huqpdY8Od4bqvXWPDnWPhurFbasOdQ+G6sSJqw512LGPDnTEmY8OdMcOqw50yLGPhurHDnTE/ZMOdxKnhu4XDnWo/Y8OdMlvDrMOdNOG7gcOdMiZkw51j4bqxW2rDnTNkw51jbOG6t8Od4bqrw7Qmw53huqs6w51jIWLDneG7tuG7suG7tCPhu6bDneG6qeG6seG6t8OdY2zhurfDneG6q8O0JsOd4bqoazLhurHhurdjZDXhu4kmMWvDnTLDs2Phuq/DnWrhurFr4buBMsOdauG6pWPhurHDneG6qCbhuq9kxKnhurHhurdiJsOdw6zhurFrY8OdauG7iTpkxagvxajhu7Avw6zhu6zhu7DDrMOdMuG6qybEqcSpUVnDrOG7oWtq4bqxZOG7iVnhu6zhu6hKSuG7lOG7kkMv4buS4bq3NWpjJmIr4buq4buwL8Os4bus

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]