Tân Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Nishimura Yatoshi đã đề nghị công ty Mitsubishi của nước này thảo luận theo hướng tích cực về việc duy trì phần vốn đóng góp vào công ty mới được phía Nga thành lập để vận hành dự án dầu khí Sakhalin 2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhu5rDsuG7gXfhuqHhu4Ri4bub4bqhZsOy4bu14bqhd+G7r+G7ueG7peG7m8Oz4bqhZ3jhurDhuqF34buvw7XhuqHhu5fGsOG7jeG6oeG7j2bDsuG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWfDgOG6oeG6reG7m+G6oWfhur944bqh4buVw7Lhu4/huqFW4bqn4buVw7Lhuqfhu5fhu43hu5vhuqHEgzYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN1fhur3hu5vhuqHhu4R14bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4buU4buN4bubw7LhuqF3ajHhuqFXw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocah4bqr4buN4bqhw4PhuqnhuqFGcuG7m8Oz4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7HhuqHhu5rDsuG7gXfhuqHhu4Ri4bub4bqhNMagSVfhu4w14bqh4bua4buNdsOy4buNxqF44buv4bqn4bqhOuG6p3fhu512w7Lhu43huqFoY+G6oWhr4bqh4bubw7PDssO04bqhZnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqHGoOG7jXd2eOG7heG7jXbDsuG7jeG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqh4bub4bqp4bqw4bqhd8OyYuG7neG6oeG7l3jhu4Hhu5vhuqF3w7Jp4bud4bqhw7Lhu7nhu6fhu5vDs+G6oXfhu49mw7LhuqFmw4Bm4bqhw4Nr4bqhw4Phu41sZuG6oWd44bqw4bqhd+G7r8O14bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHDg3Phu5vhuqFo4buj4bubw7PhuqHDs+G7o+G7seG6ocOD4bqp4bud4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqHGoeG7p+G7jeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu7HDsuG7j+G6p+G6oeG7msOz4bqn4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqFobeG6ocOD4buB4bub4bqhw7Lhuqnhu5vDsuG6oWfDgOG6oeG6reG7m+G6oWfhur944bqh4buVw7Lhu4/huqFW4bqn4buVw7Lhuqfhu5fhu43hu5vhuqHEgzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoGbGoXYt4buxw7Lhu5134budw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6Bn4buNduG7seG7l+G6p+G6sCDhuqHhu4Xhu5fhu51m4buVMOG6ocah4bqn4buvw7Phu43hu5st4buXaW93IOG6oeG6p3h34budMOG6ocah4bqn4buvw7Phu43hu5st4buv4buNw7PDsncg4bqh4bqneHfhu50ww6DhuqF34buNd+G7l2k+w6Dhu5rDsuG7gXfhuqHhu4Ri4bub4bqhZsOy4bu14bqhd+G7r+G7ueG7peG7m8Oz4bqhZ3jhurDhuqF34buvw7XhuqHhu5fGsOG7jeG6oeG7j2bDsuG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWfDgOG6oeG6reG7m+G6oWfhur944bqh4buVw7Lhu4/huqFW4bqn4buVw7Lhuqfhu5fhu43hu5vhuqHEg+G6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWLhu5vDsuG6ocOjw6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg+G6r+G6ry/Eg+G6seG6t2fhurHDo+G6t+G6r8SD4bqvw6N34bqx4bqlxIPDouG7l8OjMuG7meG7sWnDs8Og4bqh4bqn4buXdz7DoOG7msOy4buBd+G6oeG7hGLhu5vhuqFmw7Lhu7XhuqF34buv4bu54bul4bubw7PhuqFneOG6sOG6oXfhu6/DteG6oeG7l8aw4buN4bqh4buPZsOy4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZ8OA4bqh4bqt4bub4bqhZ+G6v3jhuqHhu5XDsuG7j+G6oVbhuqfhu5XDsuG6p+G7l+G7jeG7m+G6ocSDw6DhuqFn4bqnd+G6py3hu7HDsuG7nXfhu50t4bud4buv4buNw7Phu43hu5vhuqfhu5ctduG7r2Y+w6DDsnd34buxdiAvL2Zn4bub4buNxqHDszLDg+G7jWl34bub4bqnxqHhu7Hhu5d4djLDg+G7my934bqzxIPhuqMveOG7seG7l+G7neG6p2dpZy/DsuG7nXfhu5vhu5t6L8SD4bqjxIPEg1/huqPDol/Do8OiL3d34bquw4Phu5t24bqn4buVw7Lhuqfhu5fhu43hu5sy4buZ4buxacOzw6DhuqEvN0fDgOG6oeG6reG7m+G6oVbhuqfhu5XDsuG6p+G7l+G7jeG7m+G6ocSD4bqh4bup4bqhw4PDveG7m8Oz4bqhKuG7jW7hu5vhuqFIcuG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oeG7msOz4bqnMuG6oTThu5rDs3h04bubIOG6oVbDsmnhu5fhu5cvV1c/KuG7mjU2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7hXjDuuG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqhw4Phu41sZuG6ocOD4bun4buN4bqhw5Phu43huq3GoeG6oWhzZuG6oWZy4bubw7PhuqF34bqw4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqHGoeG6q+G7jeG6ocag4buNd3Z44buF4buNdsOy4buN4bqh4bua4bqn4buV4bqndsOy4buN4bub4buN4bqh4buU4bqnd3Z44bqw4bqn4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHDo+G6tS/DojHhuqHhu4R14bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4bua4buNdsOy4buNxqF44buv4bqn4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNanfhuqHhu6nhuqF3w7LFqeG7jeG6oWjhu41txqHhuqHDsuG7jWzhu5vhuqHhu5vhuqfhurDhuqFmw7Lhu7nhuqfhuqFm4buj4bqhd8OycuG7m8Oz4bqhd+G7jeG7m+G6oeG7m+G6qeG7neG6ocODa+G6oWbhuq1m4bqhaOG7jWt44bqh4buV4buNbOG7m+G6ocah4bun4buN4bqhw7Phur3hurDhuqF34buv4bup4bqh4bubw7Phuqvhu43huqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6oWjhu6Phu5vDs+G6ocOz4buj4bux4bqhw4Nz4bub4bqhw4Phuqnhu53huqFnw4DhuqHhuq3hu5vhuqFW4bqn4buVw7Lhuqfhu5fhu43hu5vhuqHEgzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7sMOy4buP4bqn4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqF3w7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocah4bqr4buN4bqhxqDhu413dnjhu4Xhu412w7Lhu43huqFoY+G6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHhurDEqXjhuqFm4bq/eOG6oWbhu7XhuqfhuqHhu4R14bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqh4bua4buNdsOy4buNxqF44buv4bqn4bqhw4Nr4bqhw4Phu41sZuG6oXfhu6/EqeG7mzLhuqFGcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6oXbhu4nhuqFo4bu54bqn4bqh4buv4bqn4bqh4buteOG6sGp34bqhaMO04bubw7LhuqFmeHPhu43huqFmw73hu5vDs+G6oXfhu6/EqeG7m+G6oWbhu6XhuqF24bup4bqhd8OyYuG7neG6oeG7l3jhu4Hhu5sx4bqhaOG6reG7m8Oy4bqhw7Phu43huq3huqF3w7rhu5vDs+G6ocOyxrDhu7HhuqFm4bqtZuG6oeG6sGp44bqhd3PhuqHhu5fhu43EqeG7m+G6oeG7rXjhuqfhu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buv4bu54bunZuG6oWjhu6Mx4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHhurcvw6Ix4bqhZsOAeOG6oeG7hHXhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqHhu5Thu53hu41mw7Lhu43huqHDkuG6p8Oz4buNeGfhuqcx4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocODw4HhuqfhuqFo4bu5xrBm4bqhaOG7jWt44bqhZsOyeOG6sG3hu5vhuqF24bqn4bubw7PhuqHhu5fhuqnGoeG6oUbDsuG7teG6oXfDtGbDsuG6ocOSdeG7jeG6oWh04bubw7PhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnhu5vhuqFmQXjhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXbhuq1mw7LhuqFm4bu14bqn4bqhaGLhu5vDs+G6oUfhur3hu5vhuqFmw7Lhu7XhuqFXw4DhuqFn4bud4bqhNOG7lkfhu7A1MeG6oWbhu7fhu5vDs+G6oWhj4bqh4buX4bqpxqHhuqHDg+G7jWxm4bqhw4Phu6fhu43huqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6ocag4buNd3Z44buN4bqhw4PhuqnhuqFo4bu54bqn4bqh4buv4bqn4bqhaGvhuqHhu5vDs8Oyw7ThuqF34bu54bul4bubw7PhuqF3w4AyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDkuG7jWzhu5vhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6ocag4buNd3Z44buN4bqhaOG7o+G7m8Oz4bqhw7Phu6Phu7HhuqHDo8SDMeG6t33huqHDg+G6qeG6ocag4buNd3Z44buF4buNdsOy4buN4bqhaOG7o+G7m8Oz4bqhw7Phu6Phu7HhuqHDo+G6o33huqHDg3Phu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFnw4DhuqHhuq3hu5vhuqFW4bqn4buVw7Lhuqfhu5fhu43hu5vhuqHEg+G6oTLhuqFXw7Lhuq3hu5vDs+G6oeG6t+G6ocODw4HhuqfhuqHhu6144bqnMeG6oUbDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buxw7Lhu7XhuqHhu5rDs+G6p+G6oXfDsnLhu5vDs+G6oeG7heG6reG7neG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buX4buB4bux4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqHGoeG7p+G7jeG6oXfhu41q4bux4bqh4buteGLhu5vhuqHDg+G7geG7m+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqFnw4DhuqHhuq3hu5vhuqHhu5vhuqnhurAy4bqhRuG6rWbhuqFmw7rhuqFocuG7m8Oz4bqhw7Lhu41s4bub4bqhd+G6q+G7jeG6oWbhu6PhuqF3w7LFqeG7jeG6ocOz4buN4bqn4bub4bqhw6PhuqF3w7Lhuq3hu5vDs+G6oWht4bqhd+G7r2LhuqHhu5fFqeG7jeG6oWbhu6PhuqFmw7LDquG7seG6oXfDsnjhu4Hhu5vhuqF2c+G6oWbDuuG6oeG7scOy4bq/4bub4bqhd+G7ueG7peG7m8Oz4bqhQeG7m8Oz4bqhdnPhuqHDg3Phu5vhuqFo4buj4bubw7PhuqHDs+G7o+G7seG6oXfhu6/hu7nhu6dm4bqhaOG7o+G6oXfhuqvhu43huqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6ocah4bun4buN4bqh4bub4bqp4bqw4bqhw7LhuqfhurDhuqHhu5XDsnLhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bDsuG7j+G7m8Oy4bqh4buxw7Lhu7XhuqHhu5rDsuG7gXfhuqHhu4Ri4bub4bqhZsOy4bu14bqhd+G7r+G7ueG7peG7m8Oz4bqhZ3jhurDhuqF34buvw7XhuqHhu5fGsOG7jeG6oeG7j2bDsuG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oWZy4bubw7PhuqF34bqw4bqh4buaw7Lhu4F34bqh4buEYuG7m+G6oXfhuqvhu43huqFnw4DhuqHhuq3hu5vhuqHhu5vhuqnhurDhuqHDg+G6qeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oXfDsnlm4bqhaOG7h+G6sOG6oWbhuq1m4bqh4buF4bu54bunZuG6oWjhu41reOG6oeG7scOyc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhxqDhu413dnjhu43huqHDg+G6qeG6ocag4buNd3Z44buF4buNdsOy4buNMuG6oUfDgOG6oeG7leG7jWrhu5vhuqHEg+G6oWZy4bubw7PhuqF34bqw4bqh4bub4bqp4bqw4bqhduG7ieG6oWjhu7nhuqfhuqHhu6/huqfhuqFmw7Lhu7XhuqF34buv4bu54bul4bubw7PhuqHhu5vDs+G6p+G6sOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqhw6IyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buv4bud4bubw7PhuqHhu5XDsuG7jeG6oWjhu6Mx4bqhxqF1d+G6oeG7m8OzeHThu5vhuqF3w7Lhuqvhu53huqF34buN4bub4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNanfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDssaw4bux4bqhaHThu5vDs+G6ocah4bun4buN4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bqtZuG6oWfhu53huqfhu5vDsuG6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqh4buaw7Lhu4F34bqh4buEYuG7mzHhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6ocah4bun4buN4bqhaOG7ucawZuG6oeG7scOy4buP4bqn4bqh4buaw7PhuqfhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7l+G7geG7seG6oWht4bqhw4Phu4Hhu5vhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhZ8OA4bqh4bqt4bub4bqhVuG6p+G7lcOy4bqn4buX4buN4bub4bqhxIPhuqFoY+G6oWjhu7nhuqfhuqHhu6/huqfhuqHGoUFm4bqhw7Phu43huq0x4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oWZ44bubw7PhuqFmw6rhu7HhuqFmw73hu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhaOG7jWt44bqh4buVw7Lhu51i4bub4bqh4buVw7Lhuq1m4bqhd+G7ueG7peG7m8Oz4bqhd8OA4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqFo4bq94bqwMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OyaeG7neG6oeG7rXjhurDhuqFow7Thu5vDsuG6oXfDgeG6oeG7scOy4buP4bqn4bqh4buaw7Phuqcx4bqhZuG6rWbhuqHhu5vDsuG6qeG6oWjhur944bqhd+G7ueG6oeG7m+G7ueG7p2bhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7scOyYuG7jeG6oeG7m3Xhu7HhuqFo4bul4bub4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oeG6sS/huqXhuqFobeG6oWd44bqw4bqhd+G7r8O14bqhZsO64bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFnw4DhuqHhuq3hu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5pkxqHhuqHEg+G6o8SDw6Mx4bqh4buVw7Jz4buN4bqh4buX4bu5xrDhu5vDs+G6oeG7m8Oy4buB4bux4bqh4buVw7Lhu4d44bqh4buVw7Lhu4/huqFoc3fhuqF3w7Lhu43EqeG7m+G6oeG7m8Oy4buNxKnhu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oeG7l3Dhu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu5rDsuG7gXfhuqHhu4Ri4bub4bqhd8OB4bqh4buaw7PhuqfhuqFmw7Lhu41qxqHhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vDs+G6oeG6pX0x4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaOG7o+G6oWbDsuG7teG6oeG6sGp44bqh4buX4bqp4bqhd8OB4bqhZ8OA4bqh4bqt4bub4bqhVuG6p+G7lcOy4bqn4buX4buN4bub4bqhxIMyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jp4bud4bqhxqBJV+G7jDHhuqFoauG7m+G6oXfDssWp4buN4bqhaOG7jW3GoeG6ocOy4buNbOG7m+G6oXfhuqvhu40x4bqhZuG6rWbhuqHDssaw4bux4bqhaHThu5vDs+G6oeG7leG6tuG6oeG7lWp34bqhw7Phu43huqLhuqfhuqFmcuG7m8Oz4bqhd+G6sOG6oeG7msOy4buBd+G6oeG7hGLhu5vhuqHhu6144bqn4bqhZ8OA4bqh4bqt4bub4bqhVuG6p+G7lcOy4bqn4buX4buN4bub4bqhxIPhuqHDg+G7g+G7m+G6oWjhu7nGsGbhuqFneOG6sOG6oXfhu6/DteG6ocOD4bqp4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buj4bqhZ8OqeOG6ocOy4buNbHjhuqHhu4XDtOG6oWbEkXfhuqHDssaw4bux4bqhaHThu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4bqmeHfDsuG7neG7r8OgN1fDsmnhu53huqHhu5ThurDhu51n4budNi/hu7E3

Theo Kyodo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]