(Baothanhhoa.vn) - Ông Bùi Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, cho biết: Người Dao Hạ Sơn không trồng lúa, làm nương như những nơi khác. Người dân nơi đây đã biết chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, nuôi dê, làm nghề thuốc nam gia truyền để nâng cao thu nhập cho gia đình. Đây cũng là bản duy nhất của xã có 100% nhà, công trình phụ kiên cố”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894buEZOG7o29lOsSCW2Y64buHIuG7gzrhu4Xhu4vhu4VkOuG7k8SR4buL4buFOuG7g25lIy/EkSw9I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD89I2Xhu4NkOsOj4buHW+G7keG7keG7sD9lw4PhurHhu4Xhu5PhurHDtD864buR4buTw7rhu4fhurHhu7A/dGXEg+G7k8SRWTo8LDvhu491w506xJHhurFlZMSR4buTWTooOz7hu491w50/OuG7kcO0w6Phu7A/Ly/Do8SD4buF4bu04bqjW2bhu5PEkVvhu4XEkcSRZlvhu7Rz4buFL8SD4bqx4buR4buB4buTZuG7jy/hu4XhurF04buRLy47OzsvLD48xIM7LD4hISE+4buTfTw+fX3hu4c74bu04bq/4buPZFjDtOG7sCkhLj86W+G7h+G7k+G7sD/hu4Rk4bujb2U6xIJbZjrhu4ci4buDOuG7heG7i+G7hWQ64buTxJHhu4vhu4U64buDbmU/Oi89Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buPw4Nb4buP4buTZWbhu4U/PeG7gmrhu5M6ZGfDozrhuqMw4buFOsSQIDrhu5Bt4buF4buyOnUxOuG7juG7lzrhu4TEkWXhu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu4Lhu6Nv4buFZDrhu4Zd4buTOsSR4buL4buDOuG7hVvDuuG7tDrhu6/hu4XEkVk6xJDhu7Thu5IjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894buK4buFZDrhuqLhu5dlOlMy4buFOuG7hMSROOG7heG7sjrDg8SR4bubOuG7k+G6u8OjxJE64buY4bqi4buExII6dTE64buO4buXOuG7hMSRZeG7sjrDo8SRZjrhuqNl4bqn4buTWTrhu4Rk4bujb2U6xIJbZjrEkCA64buQbeG7hTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTw7TEqeG7hWQ64buH4buVW+G7sjrhu4ci4buDOuG7heG7o23hu4VkOuG7hcSR4bujOuG7hcSRcuG7hWQ64buFbWU64buBxJFdw6Phu7Q64buEZOG7o29lOsSDOOG7hTrhu4VtZTrhuq84w7o64bqvMTrhuqNl4bqn4buTOsOjxJHhu5nDuuG6q+G7hTrhuq9rZTrhu5Fb4buFZDrhu5PDtMSp4buFZDrDozjDujoy4buFOsO14buZMOG7sjrDozjDujrhu4c44buDOuG7hWTEkWXhuqnhu4/hu7I64buF4buZ4buLZTrEg+G6peG7sjrhu4ci4buDOuG7hWTEkeG6rTrhu5PEkeG7meG7icOjOuG7hVvhu4M6ZGVbOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64bqv4bqrOuG7hTjhu4VkOsOjW2Y64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzrDo8SRZjpkZVs64bqv4bq54buFxJHhu7Q64bquOMO6OsOj4bud4buFZDrhu4ciOuG6ozDhu4U6xIPhu5nDujrhu4XEkTnhu5M6w6Phu5tbOnUxOsOjZzosOzvhu6464buFxJEi4buyOsOj4buL4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG7j8SRxqE64buBZeG6peG7hTrDo+G7ieKAneG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3EguG7lzrigJzhu5Fl4buFxJE64buRW+G7meG7sjrhuq/hurU64buD4buZauG7heKAnTrhu4XEkeG7o+G7hWQ64bqjNOG7hWQ64buRcDrhu4VsOuG7h3DDozrDo+G7m1s6w6M54buPOuG7m8O64buyOsOjxJHDqeG7hcSROsO14buZw7rhuq3hu4U6w6Phu5fhu4VkOnNuZTrhuqMiOsOjZuG7hTrhu4XEkTjhu4U6xIM44buF4buyOuG6ozDhu4U64buFZMSRw6hmOsSQIDrhu5Bt4buF4buyOnUxOuG7juG7lzrhu4TEkWXhu7I6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhuqNl4bql4buFOmRlbmU64buC4bujb+G7hWQ64buGXeG7kzrhuq8xOsOjXeG7hTrhuq/DqcOjxJE64buF4buL4buFZDrhu5PEkeG7i+G7hTrhu4NuZTrhu7jhu4Thu5Lhu4JA4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PSPhu5Hhu5PDtGbhu4VkPeG7kuG7oTrEkSLhu4XEkTrhu5PDtOG6ueG7hcSR4bu04bu04bu0OuKAnHXhu5nhu4nhu4VkOuG7heG7lWXigJ0jL+G7keG7k8O0ZuG7hWQ9Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PcODxJHhu5Xhu4VkOuG7k+G7i2U64buTw7TDsjpz4bqtOsSQIDrhu5Bt4buFOuG7gcSRZTrhuq/EqeG7hWQ64bqjImY64buFbWU64bqvOMO6OnPhuqHhu4U6w6No4buFOsSROOG7hTrEkWZb4buFOuG7k8O0ZuG7hWQ64buFZeG6reG7gzpz4buZZTrhuq9n4buFOuG6ozDhu4U64buE4buS4buC4bu0OuG6ouG6peG7hTrhu4XEkXLhu4VkOuG7hWThu4tlOuG7hcSRIjrhu4HEkVvhu4VkOuG7k8O0W+G7hWThu7I6w6NvOuG6r8OtOuG7kVtmOnMi4buFZOG7sjrhu4XEkXLhu4VkOnPhu6Nv4buFOsOjOMO6OjLhu4U6w7Xhu5kwOnVb4buFxJE64buD4bujbuG7k+G7tOG7tOG7tDrDqeG7kzpbZTrhuqNl4bqn4buTOsO0NOG7hWQ64bqjIjrDo2bhu4U64buFZMSRw6hmOnPhu5fhu4VkOsOjW2Y64buFbWU64bqvOMO6OuG6rzE64buT4buh4buFZDpzOeG7kzpzMDrhu4XEkeG7ozrhu5PEkeG6pzrhu4UiZjrhu5PDtGbhu4VkOuG7hcSRcuG7hWQ64buFZCLDujrhuq9h4buZOuG7h8Oh4buPOuG7hWTEkWXhuqnhu4/hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buGIjrhu4Nq4buTOuG7k8O0ZuG7hWQ64buFxJFy4buFZDrEkWo6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROuG6r2Hhu5k64buTZeG6peG7hTrigJx14buZ4buJ4buFZDrhu4Xhu5Vl4oCd4buyOuG7i+G7hWQ64buOxJFb4buFOlMy4buFOsODOeG7meG7sjrhu5PDtOG7o8Oy4buFZDrhuqMw4buFOsSQIDrhu5Bt4buFOuG7geG6qzrhu4cgZTrDozjhu5k6w6PEkeG7mcO64bqp4buFOsSDZTrEgzjhu4U6w6Ndw6PEkTrhuq84w7o6xJFt4buFOi47OuG7hTLhu4M6w6PEkWY6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZTrhu4VkxJHhurHhu7Q64buSw7Thu6Nuw6M64bqvOMO64buyOuG7k8O04bql4buFOuG6r+G6veG7hcSROuG7heG7lWU64buO4buXOsOV4buZMuG7hTrDo1tmOuG7hWQ54buT4buyOuG7hyI64buFbWU64buRZeG7hcSROuG7keG7ieG7hWQ6w6Phu5tbOj4uOsSRajpkZVs64bqv4bq54buFxJE6c25lOiE+ezrhu4XEkTjhu4U64buBxJHDoOG7mTrDo+G7m1s64bqvxKnhu4VkOuG6oyJmOsSDOOG7hTrhu5Nqw6M6xIJbZuG7tDrEguG7lzrDo13Do8SROuG7k8O04buZ4buFZDrhu5M44buDOnUxOuG7gcSR4buL4buFZDp1Wzrhu4cz4buD4buyOuG7hcSR4buj4buFZDrhuq/huqs64bqv4bqn4buFOuG6r+G7o8Ozw6M64buO4buXOsOV4buZMuG7hTrDo+G7neG7hWQ64buPxJEwZTrhuq9lOuG6o2o6ZGHhu4U64buDauG7kzrhu4VkIsO6OuG7k8O0b2U6c+G7o8Oz4buTOsO14buZWzrhu4XEkWXhuq3hu5k64buF4buVZTrDo1tm4buyOnNww6M64buROOG7meG7tDrhu4DEkcOpOsSRw6Hhu5k64buBxJEzw6M64buFZMSRZeG6qeG7k+G7sjrhuq/hurtbOsSR4bq54buFxJE6xJFl4bqr4buDOuG7k8O0w7Lhu7I64buTxJFl4bqn4buZOuG6rznhu5M6w6Nb4buFxJE64buTXcOjOuG7uMOjxJHhur06ZGHhu4U6LDs6xJFbOsSDZeG6qeG7hTrhu5PDqcOjxJE6w6Nb4buFxJE64buTXcOjQDrDo+G7l+G7hWQ6c25lOuG7hcSRcuG7hWQ6xJHhu5s64buTxqHDozrhu4cgw6M6xJHDoeG7meG7sjrhu4HEkWXhuqfhu4U6w6PEkWY6w6Phu5lqw6M64buR4buJ4buFZDrDo+G7m1s64bqjIjrDo2bhu4U64buFbWU64bqvOMO6OuG7h+G7meG7i+G7hTrDteG7mcOg4buFOsO14buZW+G7hcSROnNuZTrDo11lOuG6r2dl4buyOsOjXWU64buFZMSRw6hm4bu0OuG7ksO04bujbsOjOuG7hcSRcuG7hWQ64buBxJFnOuG7gcSRMuG7hTrhuq9n4buyOsOjOeG7jzrhu5vDuuG7sjrDo8SRw6nhu4XEkTrDteG7mcO64bqt4buFOuG6r+G6u1s64buPxJHhu6Nt4buFZDrhuq8xOuG7k+G7mcO64bql4buFOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4Xhu7I6c8Oh4buFOuG6r2rhu4VkOuG6oyI6w6Nm4buFOsOyOuG7juG7lzrDleG7mTLhu4U6w6PEkeG7mcO64bqr4buFOnXhu5nhu4nhu4VkOuG7kWXhu4XEkTrhu5Hhu4nhu4VkOsOyOuG7gcSR4buZOnNww6M6xJFbZTrhuqPhuqXhu4U64buT4bq94buFxJE64buHajrhu7jhu4Vbw7o64buHIjrDleG7meG7icOjOuG7h2o6LCnDg0Dhu7I64buFNOG7gzpkZXJbOuG7k8O04buZ4buFZDrhu5M44buDOnUxOuG7juG7lzrhu4TEkWU6cyI64buTxJHhurs64buTw7Q54buFOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buC4bujb+G7hWQ64buGXeG7k+G7sjrhu4c5w7o64buT4bql4buFOuG6ozDhu4U64buHIjrEkCA64buQbeG7heG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu4rhu4VkOsODOeG7mTrhuqMwZlk64oCc4bqiIjrDo2bhu4U6c+G7ieG7hTrhuq8xOsO14buZ4bqx4buFOuG7keG7ieG7hWQ64buTw7ThuqXhu4U6w6Ndw6M6c+G7l+G7hWQ64buF4buVZTrDo1tm4buyOuG7hcSRcuG7hWQ64buTw6Hhu4864buTxqHDo+G7sjrhu5PEkWdlOsO14buZ4bqx4buFOuG6rzE6MuG7hTrhu5E44buZOnMiZjrhu5Nl4bqt4buDOuG7k8SR4bufw6M64buF4bql4buFOuKAnHXhu5nhu4nhu4VkOuG7heG7lWXigJ064buBxJHhu4vhu4VkOuG7j8SRMGU64buHIjrDo8SR4buZw7rhuqnhu4U64buDauG7kzrhu5Fu4buDOuG7g2rhu5M6w6PEkWXhuq3hu5nhu7Q64buQW+G7mTrhu4Nq4buTOuG7k8SRb2U6ZGVb4buFOuG6rznhu5k64buTw7Rb4buFxJHhu7I64bqv4bqn4buFOuG6r2Hhu5k64buFMuG7gzosfX0+4buyOmRlWzrhuq/hurnhu4XEkTrhu5Phu4tlOsOj4buX4buFZDooOsSRajrhu4HEkV3Dozrhu7jhu5Nr4buFZDrDo2c6LiE64buFxJE44buFOuG7gcSRw6Dhu5lAOsO14buZw7rhuqfhu5M64buTOOG7gzrDtG9lOuG6ozDhu4U64bqv4bqn4buFOnPhu5fhu4VkOuG6rznhu5M64buDbmXhu7Q64buExJFvOuG7kXA6w7Xhu5lb4buFOuG7kzjhu4M6w6Phu5tbOsOjXcOjOsOjOeG7j+G7sjrDo13Dozrhu4VkIuG7hcSROuG6oyI6w6Nm4buFOsOjxJHhu5Xhu4VkOuG7k+G7i2U64bqvMTrhu4XEkVvhu4XEkTrDo8SRZ+G7hWQ6a+G7hTrhuq/hurvhu4XEkTrDo+G7mWrDozrhu5Hhu4nhu4Vk4bu0OsOSOuG6rzjDuuG7sjrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOsOjZzrhuq/hu6Nv4buFZDrhuq/huqs64bqvZeG7sjrDo2c64bqvZeG6qeG7hTrhu5Fd4buFZDrhuq/huqs6xIPhu5fhu4Vk4buyOsOjZzrhu5PDtCDhu4M6w7o64buT4bqnOnMiOuG6rzXDozrhuqNl4bqp4buTOuG7k8O04bq1OsOjZuG7hTrhu4cgZTrhuq/hu6PDs8OjOuG6r+G6p+G7hTrhu5PDtOG7o2/hu4Vk4buyOuG6r8Sp4buFZDrhu5PEkW9lOsOjZzrhuq9l4bqt4buZOuG7gWXhuqnhu4U6ZGVbZjrhu4fhu6Phu5k64buD4buZWzrhuqNd4buFOuG7kTDhu4U64buPxJHDoOG7gzrhu4Phurnhu4XEkTrhu4ci4buDOsO0W+G7tOG7tOG7tDpT4bq5OnPDocO64buyOuG6oyI6w6Nm4buFOsSDYeG7hTrEg2Hhu4U64buT4bq54buFxJE64buFZOG7mcO64bqp4buFOuKAnHXhu5nhu4nhu4VkOuG7heG7lWXigJ3hu7Q64buEMuG7gzouOzsu4buyOuG6ozDhu4U6xJAgOuG7kG3hu4U6w6PEkcOp4buFxJE64buTxJHhu5/Dozrhu5PEkSLhu4XEkTrhu4fDoeG7jzpzbmU6LD46xJFq4buyOns8OuG7hcSROOG7hTrhu4HEkcOg4buZ4bu0OuG6ruG6p+G7hTrhu4Vbw7rhu7I64buTZiLhu4U64bqjMOG7hTrDo2c6KS46xJFqOnNuZTouLns64buFxJE44buFOuG7gcSRw6Dhu5nhu7I64buTa+G7hWQ6xINl4bqp4buFOuG7k8Opw6PEkTosezvhu7J7OsSRWzpzIjrhuq8xOsOjXeG7hTrhuq/DqcOjxJE64buE4buS4buCOsOj4buZ4buJZTrhu4Uy4buDOi47LH3igJ3hu7I64buL4buFZDrDgznhu5k6xJHEqTrEkcOyZTrhu4HEkWbhurHhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj89I+G7keG7k8O0ZuG7hWQ94bqu4bqn4buFOsOjXeG7hTrhuq/DqcOjxJHhu7Thu7Thu7Q64buF4buL4buFZDrhu5PEkeG7i+G7hTrhu4NuZSMv4buR4buTw7Rm4buFZD0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buSw7RoOsOjxJHhu5nDuuG6qeG7hTpzbmU6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZeG7sjpb4buFxJE64buSw7Rl4bqp4buZOlPhu6Nt4buFZDpVZeG6p+G7k+G7sjrhuqMw4buFOsSQIDrhu5Bt4buFOsOjxJFlWzrhu5HhurVZOuKAnOG7gMSRZTrDsjrhu47hu5c6w5Xhu5ky4buFOsOj4buZasOjOuG7keG7ieG7hWQ6w6Phu5tbOuG6oyI6w6Nm4buFOsOjxJHhu5Xhu4VkOuG7k+G7i2U64bqjcls64bqvZ2Xhu7I64bqjcls64buFZjrhuqPDsmU64buDaWU64buTxJHhu5864bqv4bqt4buZOuG7gcSR4buL4buFZDrDo2fhu7Q64buExJHhu6Phu4VkOuG7gcSRZTrhuq/hu6PDs8OjOnPhuq064bqjMOG7hTrEkCA64buQbeG7heG7sjrhu4XEkW864bqv4bujw7PDozrhu5FwOsO14buZW+G7hTrhu5M44buDOsOjxJHhur064bqvIGY6w6Phu5tbOsOjOeG7jzrhu5vDuuG7sjrDo8SRw6nhu4XEkTrDteG7mcO64bqt4buFOsOj4buZasOjOuG7keG7ieG7hWQ6w6PEkeG7leG7hWQ64buT4buLZTrEg2Hhu4U6xINh4buFOuG7gcSRw7JlOuG7kTPDo+G7sjrhu4XEkTnhu5M64buHIjrhu5Phu6E64buFZCLDujp1OMO6OsSDcOG7hWQ64buE4buS4buC4bu0OuG7hOG6p+G7mTrhu4XEkeG7ozrhu5PDtOG7o27Dozrhu4FlW+G7sjrDo8SR4buV4buFZDrhu5Phu4tlOsOjxJHhur064bqjZeG6p+G7kzrhu5PDtMSp4buFZDrhu4Vk4buL4buyOuG7k8O0xKnhu4VkOuG7kTPhu4U64buTxJHhurk6ZGVvOuG6rzjDujrhu4XEkXLhu4VkOuG7gzDhu4XEkTrhuq854buTOjnDujrhuq8xOuG6r+G7o8Ozw6M64buTxJFbw7o64buTxJHhuqc64bqjNOG7hWQ64buFxJFy4buFZDrhu4dmIGU6w6M4w7o6MuG7hTrDteG7mTDhu7I6w6M4w7o64buHOOG7gzrhu4VkxJFl4bqp4buPOuG7g1vhu4VkOuG7hyBlOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTA64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrDo1tm4bu0OuG7hMSR4bujOmRlWzrhuq/hurnhu4XEkTrhu5Phu4tl4buyOuG7k2Yi4buFOuG6o2o6xINl4bqp4buFOuG7k8Opw6PEkTrhu5PDtMSp4buFZDrhu4fhu5Vb4buyOuG7k8O0xKnhu4VkOnVmW+G7hTrhu5PDtOG7o27Dozrhu4FlWzrhuq8xOsOjxJHhu5nDuuG6q+G7hTrhu5Fb4buFZDrhu5PDtMSp4buFZDrDo1vhu4Phu7I6czBlOuG7k8SRZeG6reG7meG7sjp1ZiJl4buyOuG7g8Op4buTOuG7ksSRXWXhu7Q64buAxJHhu4vhu4VkOsOjxJHhur06ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROuG7k+G7i2U64buDIjrEkWHhu5k64buFxJHhu6M64bqjIjrDo2bhu4U64buTw7Rm4buFZDrhuqMw4buFOuG6r+G6reG7mTrDo2c6w6Phu5tbOjLhu4Xhu7I6w6Phu5tbOuG6r+G6qzrDozA6w7TEqWXhu7bigJ3hu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDujrhu4/Dg+G6seG7heG7k+G6scO0Pz0jZeG7g2Q6w6Phu4db4buR4buR4buwP8SD4buTxJHhu5nhu4PhuqM6ZcOD4bqx4buF4buT4bqxw7Q/OuG7keG7k8O64buH4bqx4buwP3RlxIPhu5PEkVk6PCw74buPdcOdOsSR4bqxZWTEkeG7k1k6KCwp4buPdcOdPzrhu5HDtMOj4buwPy8vw6PEg+G7heG7tOG6o1tm4buTxJFb4buFxJHEkWZb4bu0c+G7hS/Eg+G6seG7keG7geG7k2bhu48v4buF4bqxdOG7kS8uOzs7Lyw+PMSDOyw+ISgsKOG7kyk8Oyw74buHO+G7tOG6v+G7j2RYw7Thu7AoPCw/Olvhu4fhu5Phu7A/4buEZOG7o29lOsSCW2Y64buHIuG7gzrhu4Xhu4vhu4VkOuG7k8SR4buL4buFOuG7g25lPzovPSMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j8ODW+G7j+G7k2Vm4buFPz3hu4TEkXLhu4VkOuG7gzDhu4XEkTrhuq854buTOsOjNOG7hTrhu4HEkWU6deG7o1s64bqvMTrhuq/hu6PDs8OjOuG7hWThu6NvZTrEgzjhu4U6xJAgOuG7kG3hu4U64buTxJFbw7o64buTxJHhuqc64bqjNOG7hWQ64buFxJFy4buFZDrhu4dmIGU6w6M4w7o6MuG7hTrDteG7mTDhu7I6w6M4w7o64buHOOG7gzrhu4VkxJFl4bqp4buPOuG7g1vhu4VkOuG7hyBlOsSRZeG6qeG7mTrDteG7mTA64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrDo1tm4bu0Iy/hu489I+G7jzrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4bqiZsSDw7o/PeG7hMSRM8OjOuG6r+G6p+G7hTrDozjhu5k6w6PEkeG7mcO64bqp4buFOuG7hyLhu4M64buE4buS4buC4buyOuG7i+G7hWQ64buOxJFb4buFOlMy4buFOsODOeG7mTrhu4VnZVk64bqu4bqrOsOjZzrhuq/hu6PDs8OjOuG7k8SRIuG7hcSROsO14buZMDrhu4XEkeG7ozrhu4VkIsO6OsSR4buL4buDOuG7hVvDujrhu5M54buTOsOjMDrhu4/EkTBlOuG7hcSRM8OjOuG6r+G6p+G7hTouOsOjxJFyOuKAnOG6r8Sp4buFZDrhu4do4buFZOKAneG7sjrhu4Xhuqfhu5k64buBxJHhu4vhu4VkOsOjxJHhu5Xhu4VkOuG7k+G7i2U6c+G6oeG7hTrhu4MxZTrhu4VkxJHDqGY64buFxJHhu6M64buTxJHhuqfhu7Q6xJBl4bqp4buF4buyOuG6ozDhu4U6w6NnOsSR4bqpOuG7k8SR4buJ4buFZDrDo2064buRw7I6xJEgOuG7k2Hhu4VkOuG6r8Sp4buFZDrhuqNq4buyOuG6r13hu4864buf4buFZDrhu4XEkeG7mTrDo2Hhu5k64buRMOG7hTp14buZOeG7kzpzIjrhu5Fl4buFxJE6xJFmIOG7kzrDo2rhu4VkOuG6r8Sp4buFZDrDo+G7m1s64buFZOG7o29lOsSDOOG7heG7tDrhu5Lhu6E64buDauG7kzrhuqMw4buFOuG7hWTEkcOoZuG7sjrDteG7mVvhu4XEkTrhu4Uy4buDOsOjxJHhur06w7Xhu5lb4buFxJE6w7Xhu5nDoOG7hTpzbmU6w6M4w7o64buFZOG7i+G7sjrDozjDujrhu5Ez4buF4buyOuG6r+G6p+G7hTrhu4Vbw7o64buHcMOjOuG7h+G7o8Oz4buFZDrhu5PDtGbhu4VkOuG6r2o64buT4buZa2U64buHW2Y64bqvauG7hWQ6w6NtOuG6ozDhu4U64bqv4bujw7PDozrhuq8iZjrhu5MgZjrhu4VkxJHhuq064bu44buTw7Rm4buFZDrhu5Nr4buFZDrhu5Hhu4k6LCgpOuG7h1tmOuG6r2rhu4Vk4buyOi4uOuG7hWThu6NvZTrDo2c64bqjNOG7hWQ64bqvIGU6xJFpw6Phu7I6ezrhu4Vk4bujb2U6w6NnOuG6ozThu4VkOsOjW2Y64bqvNuG7hWThu7I6LC464buFZOG7o29lOsOjZzrhuqM04buFZDrhu5PDtOG7meG7hWQ6w6M54buP4buyOix9OuG7hWThu6NvZTrDo2c6w6PEkeG7n+G7hWQ6w6PEkeG6vTrhu4VkxJHhuq3hu7Thu7Thu7RAw5064buFMuG7gzouOyx94buyOuG7k8SR4buZOuG7hcSRw6Hhu4864bqj4bq54buFxJE6w7Xhu5k44buFOuG6r2Hhu5k64buFZOG7o29lOuG6ryDhu5M6ISg64buTw7Rl4bqp4buZOuG6r8Sp4buFZOG7sjrhu5My4buFZDooOuG7k8O0ZeG6qeG7mTrhuq/EqeG7hWQ64buRZjpzbmU64buFMuG7gzouOyx7w5064buTxak64buH4bqpOsSRajrhu4VkxJHDqGY6w6PEkeG6vTrDo2jhu4U6KeG7sj4+4buuw5064buFxJFy4buFZDrDo2bhu4U64bqv4bujb+G7hWQ64buHYcO6OuG7h2pl4buyOuG7k8O0beG7hTrhu5PDtOG7o8Oz4buTOmRlbzrhuq84w7o64buBxJHhu4vhu4VkOsOjaOG7heG7sjrhu5PEkVvDujpzImY64bqvZzrhu4ciOuG7hcSRcuG7hWQ6w6Nm4buFOuG6r+G7o2/hu4VkOuG6o+G6pTrhu5Phu4vhu4VkOuG6ozThu4VkOuG7j8SRNuG7hWThu7I64buRIMOjxJE64buRw6LDnTrhu4HEkeG7i+G7hWQ6w6No4buFOuG7k+G6ueG7hcSROuG7k8O0IOG7hWQ64buTw7ThurU6w6Nm4buFOuG6o8OtOsSRacOjOmRlcls6w6PEkeG7oeG7hWThu7Thu7Thu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buK4buFZDrhuqLhu5dlOlMy4buFOuG7hMSROOG7heG7sjrDg8SR4bubOuG7k+G6u8OjxJE64buY4bqi4buExII6dTE64buO4buXOuG7hMSRZeG7sjrDo8SRZjrhuqNl4bqn4buTWTrhu4Rk4bujb2U6xIJbZjrEkCA64buQbeG7hTrhu4HEkeG7i+G7hWQ64buTw7TEqeG7hWQ64buH4buVW+G7sjrhu4ci4buDOuG7heG7o23hu4VkOuG7hcSR4bujOuG7hcSRcuG7hWQ64buFbWU64buBxJFdw6Phu7Q64buEZOG7o29lOsSDOOG7hTrhu4VtZTrhuq84w7o64bqvMTrhuqNl4bqn4buTOsOjxJHhu5nDuuG6q+G7hTrhuq9rZTrhu5Fb4buFZDrhu5PDtMSp4buFZDrDozjDujoy4buFOsO14buZMOG7sjrDozjDujrhu4c44buDOuG7hWTEkWXhuqnhu4/hu7I64buF4buZ4buLZTrEg+G6peG7sjrhu4ci4buDOuG7hWTEkeG6rTrhu5PEkeG7meG7icOjOuG7hVvhu4M6ZGVbOuG7k8O04buZw7rhuq3hu4U64bqv4bqrOuG7hTjhu4VkOsOjW2Y64buTxJHhu5k64buFxJHDoeG7jzrDo8SRZjpkZVs64bqv4bq54buFxJHhu7Q64bquOMO6OsOj4bud4buFZDrhu4ciOuG6ozDhu4U6xIPhu5nDujrhu4XEkTnhu5M6w6Phu5tbOnUxOsOjZzosOzvhu6464buFxJEi4buyOsOj4buL4buFZDrhu5PDtOG6ueG7hcSROuG7j8SRxqE64buBZeG6peG7hTrDo+G7ieKAneG7tCMv4buPPSPhu486w6Phu4db4buR4buR4buwP+G7j+G6ombEg8O6Pz3hu5LEkeG6sWY64buL4buFZDrhu4TEkTjhu4Xhu7I64buDNcOjOsSD4buXOuG6rzE64bqvIOG7kzrDo8SR4buZw6Dhu4U64buE4buS4buC4buyOuG7hcSR4buj4buFZDrhuq/huqs6ZGVyOuG6r+G7o8Ozw6M64buTxJEi4buFxJE6w7Xhu5kwOuG7gcSR4buL4buFZDrhu4/EkTBlOsSDYuG7tDrhuqLDsmU6xJEi4buFZDrhu4Uy4buD4buyOnUxOuG7juG7lzrhu4TEkWU64buFZ2U6w6PEkeG7meG7hWQ6cyI6xJAgOuG7kG3hu4U64buFZ2U6w7Rl4bql4buFZDrhu5PEkeG7o2/hu4VkOnXhu5nDuuG6peG7hTrhu4/EkTBlOsSR4buf4buFZDrDo8SR4bq74buZOuG7k8SRZeG6peG7hTrhu5NbZeG7tDrhuqIxZjrhu4fGoeG7k+G7sjrhu5Eg4buTOuG7h8OyOuG6rznhu5M64buHIuG7gzrhu5PEkTnhu5M64buTxJFmXeG7k+G7sjrEkeG7ozrEkcOt4buFZDrhu5MiZTrhu5Ew4buFOsOj4bubWzrhu4XEkTjhu4U6xIM44buFw506w6Ndw6M6w6Phu4vhu4VkOuG7k8O04bq54buFxJE64buTxJHhu5vDujrhu4fDs2U64bqj4bq7OsSR4bujOsSRw63hu4VkOuG7hTXhu4Vk4buyOuG7gcSRZzrhu4HEkeG7i2U64buPxJHGocOjOuG6rzE6MOG7hcSROsSR4bujw7Lhu4VkOuG7gcSR4buL4buFZDrhu4XEkcOtOuG7k8O0ZuG7hWQ6c2XhuqnDozrhu5Ew4buFOnXhu5k54buTOuG7heG7i+G7hWQ64buFZMSRZeG6qeG7j+G7tDrhuqLhuqXhu4U6w6Mg4buFxJE64bqvZ+G7sjrhuq/hurtbOsSR4bq54buFxJE64bqvxKllOuG7heG7lWU6xIPhu4nDo+G7sjrEg2Xhuqnhu4U64buTw6nDo8SROsOjW+G7hcSROuG7k13Dozrhu5PEkWXhuqfhu5k64buF4bujbsOj4buyOsOjxJHhu5s6w7rhuqfhu5k64buHIjrhuq854buTOuG7k8O0xKnhu4VkOsOjOMO6OuG7hzjhu4M64buFZMSRZeG6qeG7j+G7sjrhu5PEkW9lOmRlW+G7hTrhu5PEkeG7mTrEkWYgw6PEkTrhu4c44buZOuG7hTLhu4Phu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894oCc4bqu4bqrOuG7j8SRXeG7kzrEkeG7mcO6OuG6r+G7o8Ozw6M64buFxJFy4buFZDrhu4Hhuqfhu5M6w7Xhu5kwOuG6rzE64bqvIOG7kzrhuq/hu6PDs8Oj4buyOsOjxJHhu5Xhu4VkOuG7k+G7i2U6w7Q54buTOuG7g2bhu4VkOuG7hMSRIjrhu4Xhu6Nuw6M64buTZeG6p+G7jzrhu5PGocOjOuG6r2Hhu5k64buT4bujOuG7j8SRXeG7kzrhu5PDtGXhuqvhu4U64buBZeG7hcSROuG7k+G6pzrhu5PDtGbhu4VkOuG7h8Oq4buFxJE6c3DDozrhu4Xhu4vhu4VkOuG7hWTEkWXhuqnhu4864buTxJHhurFmOsSR4bujbuG7hWQ64bqj4bqt4buFOnNy4buFZOG7sjpd4buPOsSDxqHhu4VkOuG7gcSRZls6xJFpw6M6LTrhu4HGsDrhu5PEkeG7mcOh4buTOnMiZjrhu4XEkWXhuq3hu5k64buBxJE44buZOuG7k8O0ZuG7hWQ6w7Xhu5ldOuG7k8O04bq54buFxJE64buRMOG7hTp14buZOeG7k+G7sjrhu4XEkTjhu4U6w7Rq4buFZDrhu4Phu4s6xJHhurnhu4XEkTpz4bujb+G7hTrDozjDujoy4buFOsO14buZMOG7sjpz4bujb+G7hTrDtFvhu5k64buRIMOjxJHhu7I64buHZeG6peG7hTrhu4Hhuqfhu5M6c25lOsOjbTrhu5HDsjrhu4Fl4buFxJE6xINmW+G7hcSROuG6r+G6qzrhu5Nl4bql4buZOuG7k8SRxqE64buRMOG7hTrhu4/EkcOg4buD4buyOuG7g1vhu4VkOuG7k8SR4bujbeG7hWQ6xJFl4bqp4buZOsO0ZeG6peG7hWQ6w6Phu5tbOnPhu5fhu4Vk4bu0OuG7gMSRZTrhuq9vZTrhu5Hhu4nhu4VkOuG7hcSROOG7hTrEgzjhu4U64bqv4bujw7PDozrhu4U44buFZDrhu4fhuqXhu4Xhu7I6c2XhuqnDozrhu4ci4buDOuG7hOG7kuG7gjrDo+G7neG7hWQ64buTw7TDsjrhu4XhuqXhu4U6xINiOsSDIuG7hWTigJ3hu7I64buL4buFZDrhu4TEkTjhu4U64buFZ2Xhu7QjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/huqJmxIPDuj894buCauG7kzrhu4Phu5dbOnXhu5k44buFOuG7g25lOuG7hyBlOnPhuq3hu7I64buD4buXWzp14buZOOG7hTrDo+G7m1s64buRcDo54buDOuG7hWbhu7I6xJEg4buFxJE64buPxJHhu5XDo+G7sjrhu4Vk4bujb2U6xIM44buFOsSQIDrhu5Bt4buFOuG6r1vhu4VkOsOjxJHhu5nDoOG7hTrhuqPhurs64bqvZ+G7hTrhu4Nq4buTOuG7hTLhu4M64buDbmU6c25lOuG6o1tmOuG7hWXhuq3hu4M6c+G7mWU64buDbmXhu7YjL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/hu6nhu5nhu5PEkWbDtD89xJBmImU64buSxJHhu5kjL+G7jz0=

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]