(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay đối thoại với Nhân dân ở Như Xuân đã được thực hiện từ cấp huyện cho đến cơ sở, những người đứng đầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại với Nhân dân. Thường những buổi đối thoại, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các xã thì những người đứng đầu sẽ lắng nghe tiếp thu và xử lý. Những vấn đề nào cần sự tham gia vào cuộc của người dân thì làm công tác tuyên truyền, vận động giải thích cho Nhân dân hiểu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquKAnOG7uOG7q+G7sXFm4buh4buZ4bu5ZuG7ucOB4butZi1m4bu5w4Hhu61m4buh4buZ4bu5ZuG7ueG7q+G7sXHigJ1m4bqoZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4bu44bux4buAZuG6o8OJ4buZ4bu54bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDquG7sOG7reG7p+G7uWbhu7lsw4xmcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSOG6pOG7rWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZuG6qGbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7lmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59mReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lmReG7gmbhu5/hu5VCZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4buf4buxQWZww7nhu7lm4bufw4JmxJDhuqjEkWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbhu59t4bufZsONw7LEkWZF4buxd2ZFROG7leG7uWZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcMOyZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7s8O5ZuG7sUFv4buf4buxZkXhu63DuUJmw43hurjhu59mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSOG6pOG7rWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZWYg4bux4buA4bqm4bu54burZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bujw4nhurLhu61mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu63EkWZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu5bkFmReG7scOJ4bq24bufZkXhu7Hhu5vhu7dmQ8OJw4zhu6Xhu7lm4bufw4psZuG7n23hu59mw43DsmZF4buxdmbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbEkHVm4bu14buP4bu54burZuG7ueG7q+G7sXFmReG7rcO5QmZF4buxw4lmSG5mw41GZuG7teG7imVm4bu44buxR+G7ueG7q2ZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu5bkFm4buf4buX4bu5ZsSQ4buEZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxmSG5BZuG7n8OJ4bq24bufZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZkXhu7F2ZuG7tW7hu7dm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7nEkWZIxqHhu7lmcOG6tuG7ueG7q2bhu6vhu63Ds+G7rWZF4bux4buv4buf4buxZuG7n+G7sUFm4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7uWbhu7Hhu63FqcOJZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7oUXhu7HDieG7t+G7o2bhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2bhu4lnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOta2tCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lnw63DrC9oxKnEqeG7oWhpZ2jhu4lnw61FaMOsaeG7i2vhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlaWpr4buFZmzhu7VF4bql4buF4oCc4bu44bur4buxcWbhu6Hhu5nhu7lm4bu5w4Hhu61mLWbhu7nDgeG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4bu54bur4buxceKAnWbhuqhm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4Xhu4lnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7hcOta2vhu4VmL8Oq4buebeG7uWbhu6PhurZm4bufbeG7n2ZC4buxw4Dhu7nhu6vEkWbhu6Ns4bu5ZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4bu44bux4buAZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7ueG7j+G7t2ZFduG7ueG7sWbhu7F24bu54buxxJFm4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVm4bu54buxR+G7ueG7q2ZI4buV4bu5ZnDhu6VmQuG7sW1FZsSQ4but4bu54buxZuG6qGbhu5/DgmbEkOG6qGVmw5Phu7nhu7FjZlBBbuG7uWbhu7Thu4DDiWbhurnhu7DDicOM4bun4bu5ZsOKw4xm4bu44bux4buAZuG6o8OJ4buZ4bu54bq74bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoOG6pOG7rWZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4buf4bux4buZ4bu3Zkjhu6Vm4oCc4bu54bur4buxcWbhu6Hhu5nhu7lm4bu5w4Hhu61mLWbhu7nDgeG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4bu54bur4buxceKAncSRZkVEQeG7ueG7q2bhu6vhu5fhu7lmaWbhu7nhu43hu7dmQ8OJbMSRZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZlvDicOMZnB34bu54buxZsSQ4bquZmhoZuG7n8OKbGbhu6LhurZm4bue4bux4buv4bu54buxZkVEd2ZI4bulZkVEbeG7n+G7sWbhu7nhu7Hhu63hu6fhu7dm4bufw4psZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbhu5/hu5VCZsOKw4xmRURB4bu54burZkjhu63hu6fhu59mReG7rcO5Qmbhu6Hhu5nhu7nEkWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZFROG7hOG7n2ZF4butw7lCZkjhuqThu61m4buh4buZ4bu5ZkhuZsONRmbhu7Xhu4pm4bu54buxR+G7ueG7q2ZC4buxw7Phu7lmbeG7ueG7scSRZuG7s+G7rcO54bu5ZuG7ueG7q+G7sXdm4bufw4psZuG7oeG7meG7ucSRZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bu54bur4buA4bqm4butZnDhu4bhu7nhu6tmcOG7l8OJZuG7n+G7lUJmw4rDjMSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWZF4buCZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcMO54bu5ZuG7n8OCZsSQ4bqoZuG6qGbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7lmcMOyZnDDueG7uWZF4buC4bu54burZkXhu7HEguG7ucSRZuG7teG7j+G7ueG7q2bhu7nhu6vhu7FxZkXhu4Lhu7nhu6tmSOG6vGZI4but4bun4bufxJFm4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVmReG7guG7ueG7q2ZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4buf4bq8ZkXhu7HFqWbhu7duZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmQuG7scOz4bu5Zm3hu7nhu7FlZiDhu4JmcMOBxJFmcMOyZuG7q+G7rUdmSEfhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2ZFduG7ueG7sWbhu7F24bu54buxZmzhu7lm4bu54but4bu54buxZkVExqFFZkXhu4TEkWbhu6vDgUJmQuG7seG7l+G7uWZIbkFmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7lm4buz4but4bu54buxZkXDuWYtZsONw7Jm4bux4bq24butxJFm4bur4butw7Phu7dm4bu54bur4buxw6hBZuG7o+G7peG7uWZIR+G7ueG7q2ZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqw6BuQWZFRMOJ4bu54burZkXDieG7l+G7uWZF4buxbeG7ueG7q2ZoZy1pZ2hrxJFm4buf4bux4bq44bu54burZkXEguG7rWbhu5/DgWbhu6F3QmZw4buA4bqs4bufZuG7oeG7hGbhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWbhu6vhu61HbGbhu6Lhu69mReG7seG7gGbhu7DDicOM4bun4bu5ZsOKw4xm4bug4buAw4Lhu7nhu6tmw6Dhu43hu7lm4bu2b+G7ueG7sWbhurnhu7Hhu63hu6fhu7lm4bu1bmZ94buxw4FmRUThu4Dhuqjhu7nhu6tm4buibOG7uWYg4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2YgeOG7ueG7sWbDisOM4bq7ZkhuZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6Bm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu7jhu6vDicOMxrDhu7lm4buibWbhu7Dhurrhu7nhu6tm4bq54bux4but4bun4bu5ZuG7tW5m4bui4buvZkXhu7Hhu4Bm4buww4nDjOG7p+G7uWbDisOMZuG7uOG7seG7gGbhuqPDieG7meG7ueG6u2ZI4bqk4butZuG7q+G7l+G7uWZpZ2dm4bufbeG7uWbhu6PhurbEkWbhu7Hhurbhu61mSOG7rcO64bu5ZkLhu7Hhurxm4bu5R2Zwb+G7rWbhu6Hhu63hu6fhu7lm4buf4buxQWbhu7HDguG7uWZoZ2VnZ2dm4bux4bq24butZkjhu63DuuG7uWZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZuG7scOJw4zhu6fhu7nEkWZI4bqk4butZuG7n+G7scOKZnDhu6Vm4oCc4buexILhu7nhu6tmRW3hu59m4bufbeG7uWbhu6PhurZm4bu5R2ZIbmbhu5/Dgmbhu5/hu7HDucSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWbEkG3hu5/hu7Fm4buf4buxQWZC4bux4bq8ZuG7uUdmQuG7sW1FZkVE4butxanhu7lm4buz4but4bu54buxZkXDuWYtZsONw7Jm4bux4bq24but4oCdZWYgb+G7rWbhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rcSRZkVEw7rhu7lmReG7reG7ueG7sWZF4bux4buX4bu5ZkXhu7Hhu5Hhu7nhu6tmReG7seG7j+G7ucSRZuG7oeG7meG7uWbhu5/hu7HDimbhu59t4bufZuG7n+G7sXdmceG7t2ZC4bux4bq8ZuG7uUdmRURB4bu54burZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcOG7gGxmRGxma2bhu7nhu7HDgeG7t2ZI4buV4bu5ZnDhu6XEkWbhu6vhurDhu7djZsOg4bulZkjhu6dmxJDhu63hu7nhu7FmbOG7uWZFQW7hu7lmReG7seG7hOG7n2ZC4bux4bub4bu3ZGbhu6PDs0FmSOG7p2bhu7fEguG7rWZFROG7gOG6puG7ueG7q2Rm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59m4bufbeG7uWbhu6PhurZm4bu5R2ZIbmbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmxJBt4buf4buxZuG7n23hu7lm4buj4bq2ZuG7uUfEkWbhu59t4bu5ZuG7o+G6tmbhu7Hhurbhu61kZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZkjhu63hu6fhu59m4bu1buG7t2ZIbmZF4buxbOG7t2bhu6vhu61sZkLhu7FtRWZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7reG7ueG7sWZFw7lkZnDhu5VFZnBs4butxJFmcOG7peG7uWbhu6PhurpmSG5m4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVmRURs4bu54buxZuG7n+G7seG7lUJmcOG7lUVmcGzhu61kZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2ZIbMOMZkjhuq7hu7lm4bu54bur4buZ4bu5ZuG7sW7hu7nhu6tkZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWbEkG3hu5/hu7HEkWZC4buxbUJm4bu1w4nGoUVmSOG7pWbhu6PDs0FmSOG7p2ZDw4nDjOG7peG7uWbhu5/hu7FBZkLhu7Hhurxm4bu5R2ZIbmZFRHRmceG7t2Rm4buz4but4bu54buxZkLhu7Hhu69m4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tm4bufw4psZuG7seG6tuG7rWVlZWbhu7Dhu5fDiWbhu7HDuUVm4bufbeG7n2bhu5/hu5nDiWbhu7HhuqLhu61mcMO0RWZEbMSRZuG7n23hu59m4buKZuG7s+G7rcO54bu5ZnDhu6Vmw43DieG7lUVm4bufw4psZuG7seG6tuG7rWZI4butw7rhu7lmQuG7seG6vGbhu7lHZnDDsmZw4buA4bqs4bufZuG7n23hu59mcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu1w7Lhu7nhu7FmcG9BZuG7sMOJw4zhu6fhu7lmw4rDjMSRZjDhu6Lhu7jhu6Bm4buxw4nDjOG7p+G7ucSRZuG7tcOy4bu54buxZnBvQWbhu59t4bufZkLhu7HDgOG7ueG7q8SRZuG7o2zhu7nEkWbhu7nhu6tu4bu54buxZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7nhu43hu7nhu6tm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu5/DgWbhu7Xhu63DuuG7uWZDw4ls4bu5ZkVEw7Nm4bu14bqm4butxJFm4bur4butw7Phu61mcG1CxJFm4bufw4Jm4bujw7Phu7lmcG1CZuG7huG7ueG7q2Zw4buA4bqs4bufZuG7ueG7q8OJw4zhu6fhu7lmSOG6oOG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bufbeG7uWbhu6PhurbEkWbhu7Hhurbhu61mSOG7rcO64bu5xJFmQuG7seG6vGbhu7lHZWYg4buxxILhu7nhu6tmQ8OJbGbhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZww7JmRW9BZuG7ueG7reG7peG7t2ZF4but4bu5ZuG7q+G7rUdsZuG7n23hu7lm4buj4bq2xJFm4bux4bq24butZkjhu63DuuG7ucSRZkLhu7Hhurxm4bu5R2Zw4bqu4butZkjhuqThu61m4buf4buVQmbDisOMZnDDs+G7ueG7q8SRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWZIbmZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7Hhurbhu61mcOG7gOG6rOG7n2bhu5/DiuG7ueG7q2bhu5/huq5mSG5m4bu54buZ4bu54burZuG7n2xBZGZFb0FmcOG7gOG6rOG7n2bEkOG7hGZw4bqw4bu54burZkXhu7HDicah4bu5xJFm4burw4FCZkLhu7Hhu5fhu7lmReG7r+G7n+G7sWbhu5/hu4Thu59mcMOz4bu3ZuG7o8OzQWZs4bu5ZuG7ueG7reG7ueG7sWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmRUR3xJFmRUTGoUVmReG7hGZs4bu5ZkVBbuG7uWbDjcOyZuG7seG6tuG7rWZIbmZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5ZuG7n8OKbGZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buiw7rhu7lm4bufb+G7ueG7sWZI4but4bun4bufZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZuG7n23hu59m4bujw4nhurLhu61mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mcMWpZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmSOG7leG7uWZw4bulZkXhu7FxQWbhu5/hu7HDicOMw7rhu7lmcOG7pcSRZuG7n+G7lUJmw4rDjMSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWbhu7HDicOM4bun4bu5ZuG7uOG7seG7gGbhuqPDieG7meG7uWZww7JmRUThu4Thu59mReG7rcO5QmbDjcOJ4bqu4bu54burZuG7n8OCZsSQ4bqoZnDFqWbhu7nhu4/hu7dmRXbhu7nhu7Fm4buxduG7ueG7sWZIbmbhu6vhu63Ds+G7rWZwbUJm4bu54buxR+G7ueG7q2ZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWbhu7Phu63DueG7uWbhu7nhu6vhu7F3ZuG7s3JBZuG7oW7hu61m4bu54bux4buAY2YgREHhu7nhu6tmReG7sW3hu7nhu6tmai1pZ2hrxJFmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69mUMO04bu54burZiDhu7HEguG7ueG7q2Yg4buAxJFmfeG7scOBZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6Bm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhurnhu7Hhu63hu6fhu7lm4bu1bmYgROG7gOG6qOG7ueG7q2bhu6Js4bu5ZiDhurJm4buf4bux4buG4bufZuG7sMOJw4zhu6fhu7lmw4rDjOG6u2Zww7JmSOG7pWbDjcOyZiDhu7Fs4bu54buxZiLDguG7uWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZI4bqk4butZuG7n8SC4bu54burZuG7oeG7meG7uWbhu7BBbuG7ueG7q2Zbw4nhuq7hu59m4buw4but4bul4bu5xJFmReG7scSC4bu5ZlDhurDhu7nhu6tm4bue4buxb+G7ueG7q8SRZnDFqWbhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWbhu7nhu7FH4bu54burZkXhu7Hhu4/hu59m4bu34buP4bufZnDDguG7ucSRZkXhu7Hhu4BmReG6rmbhu59tQWbhu5/DimxmxILhu7nhu6tm4buw4but4bul4bu5ZuG7q0bhu61mMOG7ouG7uOG7oGZFeOG7ueG7sWYg4buxbOG7ueG7sWbhu7DDgWxmSOG7pWZI4but4bun4bufZkXhu7HDiWZF4but4bul4bu5ZuG7n8OKbGbhu59t4bufZuG7seG6tmbhu6Hhu5nhu7lmcMWpZuG7n+G7lUJm4bur4but4buVw4xm4buf4bux4buG4bu54burZuG7ueG7scah4bu5ZkPDicOM4bul4bu5ZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6tmcOG7lUVm4buz4buxxILhu7nhu6tmcOG6uOG7ueG7q2ZDw4nDjGZwd+G7ueG7sWbhu5/DimxmMOG7ouG7uOG7oGbDjcOyZiDhu7Fs4bu54buxZiLDguG7uWZIbmZI4but4bun4bufZjDhu6Lhu7jhu6Bm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7lm4buf4buxQWZC4buxckJm4bufbeG7n2bhu59tZuG7ueG7seG7meG7ucSRZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZuG7s+G7scSC4bu54burZkLhu7HDs+G7rWbhu7VuZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZsSQRmbhu6Hhurzhu7nhu6vEkWbhu7Phu7Fs4butZkXhu7Ft4bufxJFm4buf4buxw4nDjMWp4bu5ZnDhurLhu61m4bu34bq84bufZnDhu6/hu5/hu7Fm4buh4but4bun4bu5ZkXhu6/hu5/hu7FmROG7guG7ueG7q2bhu7Phu7HEguG7ueG7q2Zw4bq44bu54burZkPDicOMZnB34bu54buxZWYgb+G7rWbhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rcSRZsSQbMOJZuG7s+G7seG7rWbhu7Xhu4/hu7nhu6tm4bu54bur4buxcWbEguG7ueG7q2bhu7Dhu63hu6Xhu7lmRUR24bu54buxZuG7o27DjGbhu7nhurbhu61m4buhw4nhu7nhu6tm4buz4bux4butw7nDiWbhu7lv4butZkhuZuG7n+G7lUJmw4rDjMSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7ucSRZuG7n+G6uuG7ueG7q2bhu59t4bufZuG7o2zhu7nEkWbhu7nhu6tu4bu54buxZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7nhu43hu7nhu6tm4bur4butw7Phu61mReG7seG7r+G7n+G7sWbhu7Vu4bu3ZkTDg2ZF4buC4bu54burZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2bEguG7ueG7q2bhu7Dhu63hu6Xhu7lm4buz4bux4butw7nDiWbhu7lv4butZuG7ueG7seG7gGNmw6Dhu63hu6fhu59mReG7scOJZkXhu63hu6Xhu7lm4buf4buVQmbhu6vhu63hu5XDjGbhu5/hu7Hhu4bhu7nhu6tm4bu54buxxqHhu7lmQ8OJw4zhu6Xhu7lmxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2Zw4buVRWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2Zw4bq44bu54burZkPDicOMZnB34bu54buxxJFm4bufbeG7n2bhu7HhurZm4bufw4FmSHdmRUThu6/EkWbhu6Hhu63hu6fhu7lmReG7r+G7n+G7scSRZuG7tUFv4butZnDhu5VFZuG7ueG7seG7gGbhu7nhu7Fsw4lm4bu54bux4buA4bu54burZsSQ4bquZkXhu63hu6Xhu7lmQuG7scOz4butZuG7ueG6tkJm4bufw4psZuG7n23hu59m4bux4bq2ZuG7s+G7sW3hu59m4bu54buxbMOJZWZbw4lsZsONbeG7n2bhu7fhu63hu7nhu7FmRW/hu61mReG7scSC4bu5ZlDhurDhu7nhu6tm4bue4buxb+G7ueG7q8SRZuG7n23hu59m4bufw4JmQ8OJbOG7uWZww7Jm4bu5w7rDiWbhu7XDuuG7uWbhu7Xhu4pm4buhQWZF4buC4bu54burZuG7seG6tmZC4buxw7Phu61m4bu54bq2QmZIxqHhu7lm4buh4bq84bu54burZkVEw7rhu7lm4bufbeG7n2bhu5/Dgmbhu5/hu7HDucSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWbEkG3hu5/hu7Fm4bufw4psZuG7uOG7sW5m4bu54buA4bqk4bufZkVEQeG7ueG7q2ZI4but4bun4bufZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZWZbw4lsZuG7o8OJ4bqy4butZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butxJFmxILhu7nhu6tm4buwQW7hu7nhu6tmW8OJ4bqu4bufZuG7sOG7reG7peG7uWZww7JmReG7seG6ruG7ueG7q2bhu7nhu7Hhu5VFZkjhu63hu6fhu59mReG7scOJZkXhu63hu6Xhu7lm4buf4buxw4nDjMWp4bu5ZnDhurLhu61m4bu34bq84bufZnDhu6/hu5/hu7FmxJBGZuG7oeG6vOG7ueG7q2Zw4buVRWZw4bqu4butZkjhuqThu61m4bur4butbGZwduG7ueG7sWbEguG7ueG7q2bhu7VuZnDhurjhu7nhu6tmQ8OJw4xmcHfhu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6pQxalm4bufw4Fm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu5/DieG6tuG7n2Zw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZI4bqk4butZuG7uOG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7nEkWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7fhurThu61m4bujw4nhurLhu61mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu63EkWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu5/hu7HDimZFRHZm4buf4buxeGZwb0FmSOG6pOG7rWbhu5/hu5VCZsOKw4zEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmQ8OJw4zhu6Xhu7lmcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZIbmbhu59t4bufZkLhu7HDgOG7ueG7q8SRZuG7o2zhu7lm4bu14butw7rhu7lmQ8OJbOG7uWbhu5/DgWbhu6PDieG6suG7rWZF4butw7lCZsON4bq44bufZkjhuqThu61m4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZwxalm4bu54buP4bu3ZuG7o+G7j0VmReG7scSC4bu54burZkXhu63hu7lm4buf4bq8ZkXhu7HFqWbhu5/DimxmcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu7duZuG7t3bhu7nhu7FmcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSG5m4buhbuG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWZF4bux4bqm4butZuG7q+G7rWzhu7lmcMWpZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu5ZuG7n+G7hsOJZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmSOG7leG7uWZw4bulZuG7t25m4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7uWZDw4ls4bu5ZkXhu5nhu7dmcMWpZuG7n8OBZuG7n+G7mcOJZkVEw7Nm4bu14bqm4butZkXhu7HhuqJsZnBt4bu54burZuG7n+G7sUFm4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7uWVmIOG7sXFBZnDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7tMO6ZlB24bu54buxZuG7nuG7seG7gMOC4bu54burxJFmIEThu4Dhuqjhu7nhu6tm4buibOG7uWbhu6Dhu5nhu7lmSMah4bu5xJFm4bue4buxw4pmRXfhu5/hu7FmNMOMZuG7o2zhu7lm4bu2ICBbZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4bu44bux4buAZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7n+G7sUFm4buj4butw7lFY2bhu7DDteG7ueG7q2bhu7nhu43hu7fEkWbhu6Js4bu5ZuG7oOG7meG7uWZIxqHhu7lm4buww4nDjOG7p+G7uWbDisOMZnDhu6XDiWZF4buxbOG7t2bhu7fhu4DDiWbhu5/hu7FBZuG7omzhu7lmIOG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZI4bq8ZuG7sMOJw4zhu6fhu7lmw4rDjGbDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7sWZF4butw7lCZsON4bq44bufZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZuG7n8OKbGZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu6Lhu69mReG7seG7gGbhu7DDicOM4bun4bu5ZsOKw4xmSG5mMOG7ouG7uOG7oGbhu7HDicOM4bun4bu5ZuG7n+G6vuG7ueG7q2bDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2bhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7sWZF4butw7lCZsON4bq44bufZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZuG7n8OKbGZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu57hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZuG7scOJw4zhu6fhu7llZlDhuq7hu61mSOG6pOG7rWZo4buJZsONw7LEkWZF4buxd2ZFROG7leG7uWZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZuG7scOJw4zhu6fhu7nEkWbhu5/hu5VCZsOKw4xmcMOz4bu54burxJFm4buf4bux4buv4bu54buxZkPDicOM4bul4bu5ZuG7n23hu59mw43DssSRZkXhu7F3ZkVE4buV4bu5ZnDhu6XDiWbhu5/DgWbhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7sWZF4butw7lCZsON4bq44bufZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZuG7n8OKbGZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu6Phu69mReG7seG7gGbhu5/hu5VCZsOKw4xmSG5m4buf4buxw4pmRXfhu5/hu7FmMOG7ouG7uOG7oGbDjcOyxJFm4bufbeG7n2Zw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu6Phu69mReG7seG7gMSRZuG7n+G7scOKZkV34buf4buxZi1m4bu54bur4buA4bqm4butZnDhu4bhu7nhu6tmcOG7l8OJZuG7n23hu59m4buf4buVQmZw4bulw4lmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mReG7rcO5QmbDjeG6uOG7n2Zw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rcSRZuG7n+G7sUFm4bu5w7rhu7lm4bufbeG7n2ZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu14butw7rhu7lmQ8OJbOG7uWZww7nhu7lmQ8OJw4zhu6Xhu7lm4bu14bqs4butZuG7n8OKbGbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZnDhu6XDiWZw4buA4bqs4bufZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZuG7s3dCZkXhu7Hhuqbhu61lZuG7uOG7sUfhu7nhu6tm4bu54bq24butZuG7ocOJ4bu54burZuG7teG7rcO64bu5ZkPDiWzhu7lmcMO54bu5ZuG7n8SC4bu54burZkjhu63hu6fhu59m4buf4buxeGZwb0Fm4bufw4psZuG7n+G7lUJmw4rDjGZw4bulw4lmReG7scOJxqHhu7lm4bu14bqs4butZuG7scOC4bu5ZkhuZkjhu63hu6fhu59mReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lm4bu54bux4but4bun4bu3Zkjhurxm4buf4bux4buv4bu54buxZkVEd2ZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcOG7gOG6rOG7n2ZF4bquRWbhu7HDguG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7sOG7reG7p+G7uWbhu7lsw4xmcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSOG6pOG7rWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZuG6qGbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7lmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59mReG7seG7hOG7n2bhu7Hhu63hu6fhu7lmReG7gmbhu5/hu5VCZuG7scOJw4zhu6fhu7lm4buf4buxQWZww7nhu7lm4bufw4JmxJDhuqjEkWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbhu59t4bufZsONw7LEkWZF4buxd2ZFROG7leG7uWZFRMO64bu5ZnB3bGbhu6Nu4bu5ZuG7scOJw4zhu6fhu7lmcMOyZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7s8O5ZuG7sUFv4buf4buxZkXhu63DuUJmw43hurjhu59mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSOG6pOG7rWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZWYg4bux4buA4bqm4bu54burZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4bujw4nhurLhu61mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu63EkWZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu5bkFmReG7scOJ4bq24bufZkXhu7Hhu5vhu7dmQ8OJw4zhu6Xhu7lm4bufw4psZuG7n23hu59mw43DsmZF4buxdmbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbEkHVm4bu14buP4bu54burZuG7ueG7q+G7sXFmReG7rcO5QmZF4buxw4lmSG5mw41GZuG7teG7imVm4bu44buxR+G7ueG7q2ZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu5bkFm4buf4buX4bu5ZsSQ4buEZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxmSG5BZuG7n8OJ4bq24bufZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZkXhu7F2ZuG7tW7hu7dm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7nEkWZIxqHhu7lmcOG6tuG7ueG7q2bhu6vhu63Ds+G7rWZF4bux4buv4buf4buxZuG7n+G7sUFm4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7uWbhu7Hhu63FqcOJZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bue4bux4bq44bu54burZkXEguG7rWZI4bulZsONw7JmIOG7seG7gOG6rOG7ueG7q2bhu7jhu63hu7nhu7FmcOG6uOG7ueG7q2ZIbkFm4buhd0JmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7uOG7seG7meG7ucSRZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6Bmw43DsmYg4bux4buA4bqs4bu54burZuG7uOG7reG7ueG7sWbhu5/DgWbhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZI4bqk4butZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmReG7scSC4bu5ZiDhu63DueG7uWYg4buxbuG7ueG7sWVm4bu44bq24butZuG7ocOJ4bu54burZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZsONQWzDjGZDw4ls4bu54buxZkjhu63hu6fhu59jZnDhu4Dhuqbhu7nhu6tm4bur4butbEFmReG7scSC4bu54burZsONw4nhuq7hu7nhu6tm4buf4buVQmbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWbhu7nhu43hu7dm4bu5bMOMZuG7n+G7seG7gGxmcOG7gOG6rOG7n2Zw4buXw4lmReG7gGbhu7nhu5nhu7nhu6tm4buf4buVQmbhu6vhu5nDjGbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lm4buf4buxQWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZuG7q+G7rWxBZkXhu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5xJFm4bufQeG7uWZx4bu3ZuG7s+G7scOBZuG7s+G7seG7jeG7uWZFREHhu7nhu6tm4bux4bqg4bufZuG7sW7hu7nhu7HEkWZFROG6puG7rWbhu7fhu4BsZkVBZkXhu7F2ZuG7teG7l8OMZuG7teG6tuG7rWbhu59t4bufZnHhu7dm4buz4buxxILhu7nhu6tmReG7scWpZnDDueG7uWZFROG7gOG6puG7ueG7q2Rm4bu34bq2RWbEkOG6rmbhu5/EguG7ueG7q2ZFRHbhu7nhu7FmcMahQmZFRG7hu7lm4bujd2bhu7Hhu4Bm4bux4bqi4bu54burxJFm4buz4buxxILhu7nhu6tmcMOz4bu3ZuG7o8OzQWZs4bu5ZkVBbuG7uWZFREHhu7nhu6tm4bu34buAbGbhu7Xhur5mSG5m4bu34bq2RWbEkOG6rmbhu7nhurbhu61m4buhw4nhu7nhu6tm4bu14butw7rhu7lmQ8OJbOG7uWZww7nhu7lm4bufw4Jm4buf4buxw7nEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmxJBt4buf4buxxJFm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6tmUMOz4bu54burxJFmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZuG7ucO6w4lm4bu1w7rhu7lm4bu3QeG7ueG7q2Zw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu5/hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZsONw7Jm4bur4butw7Phu61mcG1CZWbDoOG6pOG7rWZF4but4bu54buxZkXhu7Hhu5fhu7lm4buf4buXw4lmReG7sXfEkWbhu7nhu7HDteG7t2ZF4buxbUFm4bur4bqqZuG7t+G6tkVmQuG7seG7l+G7uWbhu7Phu7HDgWbhu7Phu7Hhu43hu7lm4buf4buxQWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5xJFmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7uOG7seG7meG7uWZww7Jm4buf4bux4buN4bu3ZuG7n+G7seG6uGbhu7Xhu4/hu7nhu6tm4bu54bur4buxcWZF4buC4bu54burZuG7imbhu7Phu63DueG7uWbhu5/Dimxm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZIbmbhu6vhu7Hhu61m4buf4buxckJm4buf4bub4bu5ZkXhu7HGoeG7uWZF4buC4bu54burZkjhu5Xhu7lmcOG7pcSRZkXhu4Lhu7nhu6tm4buKZuG7s+G7rcO54bu5ZkhuZuG7q+G7rcOz4butZnBtQmbhu7fhurZFZsSQ4bquZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2ZFROG7hOG7n2ZF4butw7lCZuG7ueG7q2zDjGZFb+G7rWbhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWRm4bu54buxR+G7ueG7q2ZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4buf4bux4buAbGZEw4PEkWZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu7Hhu4ZsZsSQdWbhu7nhu6vhu7Hhu63DuuG7uWbhu5/hu4bDiWbhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWbEkOG6pOG7t2bhu5/hu7FBZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7llZiBv4butZuG7o8OJ4bqy4butZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butxJFmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7uOG7seG7meG7uWbhu5/hur7hu7nhu6tmcOG7pWbhu7nhu6vhu7F3ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4bu5w7rhu7lm4buj4bqiZkXhu4BmReG7gOG6qOG7ueG7q2ZFRMSC4bu54burZuG7n+G7seG6psSRZkpm4bu1b+G7rWZw4bqw4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4buf4buX4bu5ZkLhu7HDs+G7rWZC4buxbUVm4buxw4nDjGZF4but4bu54buxZkXhu7Hhu5fhu7lmcEFu4bu5ZuG7s8O5RcSRZkXhu4Rm4bu14buE4bufZkjhu4DDguG7uWbhu7XDuuG7uWbhu5/hurrhu7nhu6tmSOG6pOG7rWbhu5/hu5VCZsOKw4zEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmQ8OJw4zhu6Xhu7lmcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2bhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWbhu7nhu7FH4bu54burZkjhu5Xhu7lmcOG7pWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7fhu49FZWbDoOG7r2bhu7nhu7Hhu4Bm4buz4bux4butZuG7n+G7seG7gGxm4bufw4Fm4buz4but4bu54buxZkLhu7Hhu69m4bu1buG7t2Zw4buA4bqm4bu54burZuG7o8O6ZkXEguG7ueG7q8SRZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4buf4buX4bu5ZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxmRcOJZsSQRmxm4bu54buxR+G7ueG7q2ZwQW/hu7lmcOG7gOG6puG7ueG7q2Zww7Jmw43DieG6ruG7ueG7q2bhu5/hu5VCZuG7o8O14bu54burZuG7n23hu5/hu7Fm4buz4buxbOG7rWZF4buxbeG7n2Zw4buVRWZw4bqw4butZsSQ4buT4bu5ZuG7n8OBZuG6qGZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZnDhurJmSG5BZuG7teG7lUJm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7Hhuq7EkWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7ucOC4butZuG7o3dm4bu14bq44bu5ZnDFqWbhu7Xhu5XDjGbhu7Vv4butZuG7t8O0RWbhu6PDteG7ueG7q8SRZkVvQWZF4buxw4nGoeG7uWZF4but4bun4bu5ZuG7n+G7sUFmSOG7reG7p+G7n2bhu6vhu61sQWZF4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4buxbuG7ueG7q2bhu7HDgWxlZiDhu7HEguG7ueG7q2ZDw4lsZuG7n8OJ4bq24bufZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZuG7n8OKbGbhu5/hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZsONw7LEkWbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWZI4buV4bu5ZnDhu6Vm4bu3bmbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZkXhu7HEguG7uWYg4butw7nhu7lmIOG7sW7hu7nhu7HEkWbDjcOyZiDhu7Hhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bu44but4bu54buxZuG7s+G7rcO54bu5ZuG7ueG7q+G7sXdmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59m4bur4butw7Phu61mcG1CZkhuZkVvQWZw4buA4bqs4bufZsSQ4buEZnDhurDhu7nhu6tmReG7scOJxqHhu7lm4bufbEFmRURB4bu54burZuG7uOG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6om4bu54burZuG7sG5m4bu24but4bu54buxZuG7nuG7seG7r+G7ueG7sWbhuqhmReG7scSC4bu5ZiDhu63DueG7uWYg4buxbuG7ueG7scSRZsONw7JmIOG7seG7gOG6rOG7ueG7q2bhu7jhu63hu7nhu7FmReG7sWzhu7dm4bur4butbGbhu5/DieG6tuG7n2Zw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWbhu5/hu7FBZuG7o+G7rcO5RWNm4bu44burbMOMZsSQbMOJZuG7s+G7seG7rWbhu5/DgWbhu5/DieG6tuG7n2Zw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZI4bqk4butZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lmw43DsmYg4bux4buA4bqs4bu54burZuG7uOG7reG7ueG7scSRZnDFqWbhu6vhu63hurhCZuG7uOG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7lmRcOJZsSQRmxmcOG7gOG6puG7ueG7q8SRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWbDjcOyZiDhu7Hhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bu44but4bu54buxZnDDsmbhu7HDicOMZnDhurbhu7nhu6tmReG7seG7rcO5RWbhu6N3ZuG7t23DjGbhu7fDgeG7n2bhu5/hurrhu7nhu6tmSOG6pOG7rWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZkVEQeG7ueG7q2bDjcOyZuG7tW7hu7dmcOG7gOG6puG7ueG7q2VmImzDiWbhu7fhurZFZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWZF4bux4butZuG7n8SC4bu54burxJFmRcOJw4zDueG7uWZw4buA4bqm4bu54burZkXhu4JmReG7scSC4bu5ZlDhurDhu7nhu6tmIOG7meG7t2Zw4butZkXhu7HEguG7uWYg4butw7nhu7lmIOG7sW7hu7nhu7HEkWbDjcOyZiDhu7Hhu4Dhuqzhu7nhu6tm4bu44but4bu54buxxJFm4buhbuG7rWbhu7HDguG7uWbDrWbhu7Phu7dmcMOyZnDhu4Dhuqzhu59mRcOJZsSQRmxmw41B4bu54burxJFmReG7scOJxqHhu7lm4bu14bqs4butZuG7n+G7sUFm4bur4butbEFmReG7seG7gMOC4bu54burZuG7sW7hu7nhu6tm4buxw4FsZWbhu7jhu7Hhu4Dhu7nhu6tmQuG7scOz4butZkPDiWxm4bufw4nhurbhu59mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61m4bu14buX4bu5ZuG7uW7DjMSRZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Hhu5nhu7lm4bu34bqk4butZuG7n8OBZuG7imZF4bux4buG4bufZkVEQeG7ueG7q2ZI4but4bun4bufZkXhu7Fs4bu3ZuG7q+G7rWxm4buf4bq64bu54burZkjhuqThu61m4buf4buVQmbDisOMxJFm4buf4bux4buv4bu54buxZkPDicOM4bul4bu5ZsON4buZw4xm4buh4buE4bu54burZuG7n8OCZsSQ4bqoZuG7sW9mReG7l+G7ueG7q8SRZuG7q8OBQmZC4bux4buX4bu5ZkhuQWZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5Zi1mw43Dsmbhu7Hhurbhu63EkWbhu7nhu5nhu7nhu6tm4bufbEFmcOG6puG7rWbEkOG6ruG7ueG7q2VmW8OJbGbhu59t4bufZuG7n8OJ4bq24bufZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZuG7n8OKbGbhu5/hu5VCZsOKw4zEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmQ8OJw4zhu6Xhu7lmw43DssSRZuG7uOG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7lmROG7lUVm4buxbuG7rWbhu7XDgOG7ueG7q2Vm4buebeG7n2bhu4pm4buz4butw7nhu7nEkWbhu7Phu63DueG7uWbhu7nhu6vhu7F3ZuG7seG6rEJm4bu14buKZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZnDhu4Dhuqzhu59m4buf4buVQmbDisOMxJFm4buf4bux4buv4bu54buxZkPDicOM4bul4bu5ZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZuG7ueG7sWzhu7nhu7Fm4buf4buxw4Hhu7nhu6vEkWbhu7N3QmZF4bux4bqm4butZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buew4FmReG7scWpZkXhu7Hhu5XDjMSRZkPDiWxmcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSOG6pOG7rWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5xJFm4bu54bur4buA4bqm4butZnDhu4bhu7nhu6tmcOG7l8OJZuG7n+G7lUJmw4rDjMSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu5/hu7F4ZuG7ueG7q+G7sXFm4buh4buZ4bu5ZuG7ucOB4butZuG7t25m4bufw4Dhu7lmQuG7scOz4butZuG7ucOB4butZuG7n+G7sUFm4buh4buZ4bu5ZuG7ueG7q+G7sXFmSG5m4bu5w4Hhu61m4buf4buxQWbhu6Hhu5nhu7lm4bux4butxanDiWVmUOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7uOG7seG7meG7ucSRZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6Bmw43DsmYg4bux4buA4bqs4bu54burZuG7uOG7reG7ueG7sWbhu5/hu7FBZuG7o+G7rcO5RWNmIETDuuG7uWbhu5/DgmbEkOG6qGbhu59t4bufZuG7seG6tuG7rWbhu7nhu6vhu7F3ZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butxJFm4bufbeG7n2Zw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu6Phu69mReG7seG7gGZww7Phu7nhu6tmw4rDjGbDjcOyxJFm4buf4buxw4pmRXfhu5/hu7FmMOG7ouG7uOG7oGbDjcOyZsSQdWbhu7Xhu4/hu7nhu6tm4bu54bur4buxcWZIbmbhu6vhu63Ds+G7rWZF4bux4buv4buf4buxZnDFqWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZuG7seG7rcWpw4lmSG5m4buf4bux4buVQmbhu7Fu4bu54buxZnDhurjhu7nhu6tm4bufbeG7n2ZDw4nDjGZwd+G7ueG7sWbhu5/Dimxm4bu44buxbmbhu7nhu4DhuqThu59lZlDhuq7hu61mSOG6pOG7rWbhu7nhu7FH4bu54burZkjhu5Xhu7lmcOG7pWbhu5/DgWbhu7Xhu63DuuG7uWZDw4ls4bu5ZnDDueG7uWZC4buxbUJm4bu1w4nGoUXEkWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZsSQdWZw4buA4bqs4bufZkXhu4BmSOG7leG7uWZwxalm4bux4butxanDiWZw4buA4bqs4bufZuG7ueG7q+G7sXlsZkjhurxmSG5mRURt4buf4buxZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2bhu5/Dimxm4bu3duG7ueG7sWZw4bqu4butZkjhuqThu61mSOG7reG7p+G7n2bDjeG7mcOMZuG7oeG7hOG7ueG7q2ZDw4nDumbhu7Hhu4DDguG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqlvDiWxm4bur4buX4bu5Zmlm4bu54buN4bu3ZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZlvDicOMZnB34bu54buxZsSQ4bquZmhoZuG7n8OKbGbhu6LhurZm4bue4bux4buv4bu54buxZkVEd2ZI4bulZkVEbeG7n+G7sWbhu7nhu7Hhu63hu6fhu7dm4bufw4psZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbhu5/hu5VCZsOKw4xmRURB4bu54burZkjhu63hu6fhu59mReG7rcO5Qmbhu6Hhu5nhu7nEkWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWZFROG7hOG7n2ZF4butw7lCZkjhuqThu61m4buh4buZ4bu5ZkhuZsONRmbhu7Xhu4pm4bu54buxR+G7ueG7q2ZC4buxw7Phu7lmbeG7ueG7scSRZuG7s+G7rcO54bu5ZuG7ueG7q+G7sXdm4bufw4psZuG7oeG7meG7ucSRZkXhu4Jm4bu54buN4bu3ZmlnaGtmcMO54bu5ZuG7uWzDjMSRZkVBbuG7uWbhu7HDicOM4bun4bu5ZnDDsmZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu6vhu5fhu7lmaWhm4bux4bq24butZuG7ueG7q+G7sXdmcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mRUThu4Thu59mReG7rcO5Qmbhu6vhu61HbGbhu6Phu69mReG7seG7gGZww7Phu7nhu6tmw4rDjMSRZuG7n+G7scOKZkV34buf4buxZkhuZkLhu7HDgWbhu5/hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZuG7n23hu59m4buf4buVQmZI4bqk4butZuG7n23hu7lm4buj4bq2xJFmcMOz4bu54burZkjhu63DuuG7uWZIbmbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZWYg4buxxILhu7nhu6tmQ8OJbGZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rcSRZuG7uOG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7lm4bujbsOMZkXhuqJm4buKZuG7s+G7rcO54bu5ZkXhu7Hhu5Hhu7nhu6tmReG7seG7j+G7uWZI4bulZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buxb+G7uWbhu5/hu7HDucSRZkXhurDhu7lmRW/hu61m4bqoZnB3bGZC4bux4buAw4Lhu7nhu6vEkWZw4bqw4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4bu5w4Hhu61m4bu1w7rhu7lmReG7meG7t2ZF4buAxJFm4bu54burw4nDjOG7p+G7uWZI4bqg4bu54burZWYgSmbhu7Xhu6dm4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVm4bufbeG7n2bhu7Phu63DueG7uWbhu7nhu6vhu7F3xJFmcOG7pWbDjcOJ4buVRcSRZkLhu7HDs+G7uWZt4bu54buxZuG7n8OKbGbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZnBvRWZr4buL4bqtxJFm4bufw4Dhu7lm4buL4bqtZnDhu6Vm4bu54bur4buxd2bhu5/hu5VCZkVEw7rhu7lm4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVlZuG7quG7reG6pmZw4buZw4xmcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mSOG6pOG7rWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZnDDsmbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu5/DgOG7uWbhu7VuZkjhu63hu6fhu59m4bufw4psZuG7n+G7lUJmw4rDjMSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZuG7t25m4bu54burbMOMZuG7n8OzZuG7t+G6tkVmxJDhuq5m4bufw4JmQ8OJbOG7ucSRZnDDguG7uWZId2bhu7nhu7Hhu4BjZn3hu7HDgOG7ueG7q2bhu7nEguG7ueG7q2bhu7nhu6vhu7Hhu63hu6dCxJFmQuG7scOA4bu54burZuG7tWxBZnDhurbhu7nhu6tmLWZF4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4buj4but4bu54buxZkhuZsONw7Jm4bux4bq24butxJFmw4rDjGbhu6Ns4bu5ZuG7tiAgW2ZIbmbhu59t4bufZnBBbuG7uWZF4buxxalm4buf4bq+4bu54burZnDDsmbhu5/DgWbhu7PDuWbhu7FBb+G7n+G7sWZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2Zw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWVmamZF4buxbeG7ueG7q2bhu7nhu43hu7dmaWdpZ2Zww7Jm4bufw4Fm4buJZuG7n8OCZkPDiWzhu7nEkWZww4Lhu7lmSHdmReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mcOG7gOG6rOG7n2ZoaGbhu5/DieG6tuG7n2Zw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rWbhu6vhu63Ds+G7rWZDw4nDjMO5RWZw4buA4bqs4bufZmjhu4lm4buKZuG7s+G7rcO54bu5ZWYg4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZDw4nDjGbhu5/hu7HDuWZF4butw7lCZuG7oeG7meG7ucSRZnDhuq7hu61mReG7sUFv4butZkVE4buE4bufZkXhu63DuUJmSOG6pOG7rWbhu6Hhu5nhu7nEkWbDjUZm4bu14buKZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmQuG7scOz4bu5Zm3hu7nhu7HEkWbhu7Phu63DueG7uWbhu7nhu6vhu7F3ZuG7n8OKbGbhu6Hhu5nhu7nEkWZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu6Lhu69mReG7seG7gGbhu7DDicOM4bun4bu5ZsOKw4xmSG5mcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bue4buxw4pmRXfhu5/hu7FmMOG7ouG7uOG7oGbhu7HDicOM4bun4bu5ZnB34bu54buxZuG7s+G7iGbhu7fhurThu61mReG7sW3hu7nhu6tmaGbhu7nhu6tuw4xmSG5BZuG7ueG7q27DjGZpZ2bhu7Fu4bu54burZkXhu7Ft4bu54burZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZkXhu63DuUJm4bufxILhu7nhu6tm4buh4buZ4bu5ZkVv4butZkLhu7HDgOG7ueG7q2ZF4butw7lCZuG7n8SC4bu54burZuG7oeG7meG7uWbhu7HDicOM4bun4bu5ZWbhu57hurrhu7nhu6tmSOG6pOG7rWZww4HEkWZwxalm4bur4butw7Phu61mQ8OJw4zDuUVm4buzd0JmReG7seG6puG7rWbhu7nhu7FH4bu54burZuG7s+G7scOBZuG7s+G7seG7jeG7ucSRZkjhu4DhuqThu7nhu6tm4bu34buP4bufZkXhu4Jm4bufw4JmxJDhuqhmSG5m4bu14buP4bu54burZuG7ueG7q+G7sXFm4buKZuG7s+G7rcO54bu5ZuG7n8OKbGbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5xJFm4buibOG7uWYg4bux4buA4bqm4bu54burZkjhurxm4buww4nDjOG7p+G7uWbDisOMZnDDsmbhu6Ns4bu5ZuG7sW7hu7nhu7FmW8OJw4zDuUVmcHfhu7nhu7FmxJDhuq5maMSpxKlnLVtQL+G7sDBm4bu54burbsOMZmjhu4staS1pZ2hrZkjhu6VmSOG7reG7p+G7n2ZF4buxbuG7ueG7sWbhu7XGoUJmReG6smbhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2bhu6Hhu4RmReG7sWzhu7dm4bur4butbGbEkOG7reG7ueG7sWbhu7FBb0Vm4buf4bux4butZuG7o+G6tsSRZkXhurJm4buh4buZ4bu5ZkLhu7Hhuq5kZkLhu7Hhu5nhu7lm4bufxILhu7nhu6tm4bufbeG7n2Zw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2Y0w4xmSOG7rcO64bu5ZuG7omzhu7lmIOG7seG7gOG6puG7ueG7q2ZI4bq8ZuG7sMOJw4zhu6fhu7lmw4rDjGbhu7Vu4bu3ZkXhurJmRUThu4Dhuqjhu7nhu6tmaOG7iWZF4bqyZkjhuqThu61maGnEqWZF4buxbuG7ueG7sWZI4butw7rhu7lmRURB4bu54burZkXhurJm4bufxILhu7nhu6tmRW3hu59mRUThu4Thu59mReG7rcO5Qmbhu6Hhu4RmReG7sWzhu7dm4bur4butbGbEkOG7reG7ueG7sWbhu7FBb0Vm4buf4bux4butZuG7o+G6tmbhu7nhu7HDteG7t2bhu7nhu4/hu7dm4buj4buPRWZFduG7ueG7sWbhu7F24bu54buxxJFm4bur4butbeG7t2bEkG1FZkhuZuG7q+G7reG6uEJmcOG6qmbhu5/hu7Hhu61m4buj4bq2ZkXhu7Hhu4Thu59m4bux4but4bun4bu5ZkXhuq5FZuG7n23hu59m4bu54bq24butZuG7ocOJ4bu54burZsSQ4but4bu54buxZuG7sUFvRWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqlDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbhu6JtZuG7sOG6uuG7ueG7q8SRZuG7ouG7r2ZF4bux4buAZuG7sMOJw4zhu6fhu7lmw4rDjGbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7lm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUVjZlvDiWxm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu6PDieG6suG7rWZw4bqu4butZkXhu7FBb+G7rcSRZkXhu5nhu7dmReG7gMSRZuG7ueG7q8OJw4zhu6fhu7lmSOG6oOG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZw4buA4bqs4bufZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZw4buG4bu54burZnDhu5fDiWbhu5/hu5VCZsOKw4zEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmQ8OJw4zhu6Xhu7lm4bu14buP4bu54burZuG7ueG7q+G7sXHEkWbhu6vhu63Ds+G7rWZwbUJmReG7seG7lcOJZnBtQcSRZuG7ueG7reG7peG7t2ZF4but4bu5ZuG7n8OKbGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZnDDtEVmSG5BZuG7n+G7lUJmw4rDjMSRZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWZDw4nDjOG7peG7uWZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZuG7ueG7q27DjGbhu59u4bu54burZuG7n2xBZWYg4buCZuG7n23hu59m4bufw4nhurbhu59mcOG6ruG7rWZF4buxQW/hu61mcMOyZkXhu7Hhu49FZuG7n+G7scO0RWbhu7HDguG7uWbhu7fhuq7hu61mQ8OJbOG7uWbhu7Hhu6dm4bur4butR2xmUMOz4bu54burxJFm4bu44buxbmbhu7nhu4DhuqThu59mSG5m4bu44bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7ucSRZuG7tW5m4bufw4JmxJDhuqhmcMWpZkLhu7FtRWbhu7HDicOMZsSQ4buG4bufZuG7t2/hu7nhu7Fm4buz4bux4bqu4butZnBv4butZnBBbuG7uWbhu7PDuUVmRUFu4bu5ZuG7oeG7meG7uWZF4bux4buE4bufZuG7seG7reG7p+G7uWZF4bux4buP4bu54burZuG7teG6rOG7rWbhu7nhu7Hhu63hu6fhu7dmSOG6vGZC4buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu5/DimxmcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q8SRZkLhu7Hhu5Xhu7lmcOG7lcOJZnDDueG7uWbhu7nhu43hu7dmaWdp4buLZkVE4bqoZkXhu7Fu4bu54buxZuG7t+G6tkVmRURB4bu54burZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buxw4nDjOG7p+G7uWbhu6Hhu53hu7lmcOG7l8OJZuG7s+G7scOJZkjhu4Thu59m4bu34but4bul4bu5ZuG7ueG6uOG7rWbhu5/DimxmRXjhu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUVxw41FLWzhu7Xhu63hu6vhu7ljZkThu63hu6vhu7FFZOG7hcOq4bq9xJBFREHhu7nhu6vDquG7tuG7reG7ueG7sWbhu7Dhu63DucOJZkhuZlBBbuG7uWbhu7Thu4DDieG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUVxw41FLWzhu7Xhu63hu6vhu7ljZkThu63hu6vhu7FFZOG7hcOq4bq9xJBFREHhu7nhu6vDquG6ueG7sMOJw4zhu6fhu7lmw4rDjGbhu7jhu7Hhu4Bm4bqjw4nhu5nhu7nhurvhur0vxJBFREHhu7nhu6vDquG6vS9Cw6o=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]