Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 1/3 cho biết đã soạn dự thảo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tạm thời hạn chế doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRWMO5w6zDquG7pcSpeMOq4buV4bulccOq4buV4buL4buVw6rhu5d5w6x44bulw6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDqnjDieG6ruG7lcOqeMO5eeG7ieG7p8Oq4bqmQuG6qMOq4buv4bul4bu34bunw6p4w4nhuq7hu5XDqnjhu4nhu4RkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7lXfhuqwtw4Lhu6V54bqoeeG6vcOq4bqo4bun4bqoduG7m+G6r+G6vVjDucOsw6rhu6XEqXjDquG7leG7pXHDquG7leG7i+G7lcOq4buXecOseOG7pcOqeMO54bul4bunc8OCw6p4w4nhuq7hu5XDqnjDuXnhu4nhu6fDquG6pkLhuqjDquG7r+G7peG7t+G7p8OqeMOJ4bqu4buVw6p44buJ4buEw6rhu6XGsHjhu6XDqmp44bulw6rhu4Hhur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4buXeOG6qeG7mcOseeG6qOG7pcOseOG7peG7pXnDrOG6qeG7gHgv4buX4bub4bqs4buv4bqoecOCL3jhu5vhu4bhuqwv4buH4buH4bq/w60v4buBaGjhu5fhu4Phur9p4buFw63hur/hu4Hhuqjhu4Nn4buDw6124buB4bqp4butw4LDueG6vcOqw6x24bqo4bqv4bq9WMO5w6zDquG7pcSpeMOq4buV4bulccOq4buV4buL4buVw6rhu5d5w6x44bulw6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDqnjDieG6ruG7lcOqeMO5eeG7ieG7p8Oq4bqmQuG6qMOq4buv4bul4bu34bunw6p4w4nhuq7hu5XDqnjhu4nhu4Thur3DquG7l8Os4bqow6wtw4Lhu6V54bqoeS154bqm4bunw7nhu6d4w6x2LeG6rOG6puG7leG6r+G6veG7peG6qOG6qMOC4bqs4bqlLy/hu5Xhu5d44bund8O54bqp4buA4bun4bub4bqoeMOsd8OCduG6quG6rOG6qeG7gHgv4bqoZ+G7h+G6vy/huqrDgnZ5w6zhu5fhu5vhu5cv4buCw4Lhu5Xhu4bhu4B54buA4bqoL+G7h+G6v+G7h+G7h1/hur/hu4Nf4bq/4buBL+G6qOG6qOG7guG7gHhfeMO5w6xf4buD4bqp4butw4LDueG6vcOqL8SR4buYanjDucOq4bqo4bulQXjDucOq4buZ4buLecOq4bqoScOqw7nhu6fhu4vDqsahw4B4w7nDquG6puG6quG7mXbhu5vDqljDucOsw6rhu4Dhu4nDqsahw4B4w7nDqns84buW4bqtw6rhuqjEqeG7p8OqV3nhuqzhu6/hu4DDrOG6rcOqeMO54buJ4buEw6rhu4fhu4cv4buHL+G7h+G6v+G7h+G7h+G6qcOqYkp44bul4bqlw6rDjMOaIS8+Pjg2WGNkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3EkT7hu6XEkMOq4bqow4nhuq54w7nDqljDucOsw6pX4bun4buv4bulw6zhu6d2w6pX4bun4bqs4bul4bqq4bqs4bqo4buneMOqeMO54buJ4buEw6rhu4Ev4buDw6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqow6rGoWvDquG6rHnEqXjDquG7l+G6vMOq4bqo4bulannDquG6rG3hu5XDqnZzeOG7pcOq4buVxJDDrMOqPuG6onjDucOq4bqo4bulw4F4w7nDqljDucOsw6o2dsOs4buX4bund+G7p+G6psOqIeG6quG6qOG7p3jDquG7gHLDquG7gOG7p3Phu5XDquG6qMSpd8Oq4bqo4bul4bqw4bunw6rhu6XEqXjDquG7leG7pXHDquG7l3nDrHjhu6XDqnjDueG7peG7p3PDgsOqeMOJ4bqu4buVw6p4w7l54buJ4bunw6rhuqZC4bqow6rhu6/hu6Xhu7fhu6fDqnjDieG6ruG7lcOqeOG7ieG7hOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJEh4bul4buL4bqow6rhu5nhu6d04bqqw6rhuqjEqeG7p8Oqd+G6oOG6qMOq4buV4bqq4bqg4buVw6rhu6Xhu7XDguG6rcOqPuG7pcSQw6rhuqjDieG6rnjDucOqV+G7p+G6rOG7peG6quG6rOG6qOG7p3jDqnhw4bqqw6rhuqbhu7nDqsahdMOq4bulw4PDquG6qOG6puG6tsOq4buV4buL4buVw6rhu5d5w6x44bulw6p4w7nhu6Xhu6dzw4LDqnjDieG6ruG7lcOqeMO5eeG7ieG7p8OqxqHDicOsw6rhuqbDrMOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rhuqjGsHjhu6XDquG7pcaweOG7pcOq4bul4bunc3jDqnjDrOG7hOG6rcOqd+G6oOG6qMOq4buX4bq8w6rhuqjhu6VqecOq4bqsbeG7lcOqdnN44bulw6rhu5XEkMOsw6o+4bqieMO5w6rhuqjhu6XDgXjDucOqxqFrw6rGocOJ4bq24buVw6rhuqx5xKl4w6rhuqjhu6VqecOq4buAcsOq4buV4buL4buVw6rhu6XEqXjDquG7leG7pXHDquG6qMSpd8Oq4bqo4bul4bqw4bunw6rGocOB4bunw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7gOG7p3Phu5XDquG6pkLhuqjDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4buJ4bunw6rhuqxqeMOq4buv4bul4bu34bunw6pYw7nDrOG6qcOqQHjDucOqV+G7p+G6rOG7peG6quG6rOG6qOG7p3jDquG7lUV4w7nDquG7leG7pXnDquG7meG7p3HhuqjDqnjhu6Xhu4nDquG7leG7peG6uOG7lcOq4bqo4bqm4buL4buV4bulw6pYw7nDrMOq4bqsw7J4w6rhuqzhu4l4w7nDqsahw4Hhu6fDquG6qOG7pXnEqeG7p8Oq4buA4bqu4bunw6rhu5Xhu4vhu5XDqnjhu6Xhu4nDqsahw7XhuqrDquG6qMOJw6p3w6x4w7nDquG6qMWpeOG7pcOq4buC4buN4buEw6rhu5fhurx4w7nhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG6psOJ4bqu4buVw6rGocO94bqtw6o+4bqieMO5w6rhuqjhu6XDgXjDucOqWMO5w6zDqjZ2w6zhu5fhu6d34bun4bqmw6oh4bqq4bqo4buneMOqxqFrw6rhu5Xhu493w6p4w7nDieG6sOG7p8OqWMO5w6zDquG6qOG6usOqeMO54buJ4buEw6rhu4Ev4buDw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4R0eMOqeMO5ecSp4bunw6rhuqhzw6rhu4Dhu4l5w6rhuqjhu4nhu6fDquG7r+G7pXlqeMOq4bqyw6p4w4nhuq7hu5XDqnjDuXnhu4nhu6fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG6pnl4w7nDqnfhuqDhuqjDquG7l+G7p3V4w6rhu5nhu6dxeMOqduG7p3B4w6rhuqThuqrDrHjDquG7lUN4w7nDqnjDueG7ieG7hOG6rcOqeMO5w4nhurDhu6fDqsOC4bul4buL4bqow6p4w7lBeMOq4buVxJDDrMOqPuG7pcSQw6rhuqjDieG6rnjDucOqw4x44bulw6rhu5h54bqm4bun4bqsw6rhu6x54buleOG6rHl4w6rhuqjhu6VBeMO5w6rhu5nhu4t5w6p2c3jhu6XDquG7leG7j3fDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4buJ4bqqw6rhu5XDvcOqduG7p3B4w6rhuqThuqrDrHjDqsahcXjDqljDucOsw6rhu5XDtMOCw6rhu5VqeMO5w6rDjHjhu6XDquG6rOG7ocOq4buVw73DquG7peG7p3PhuqrDqnbhurzhu5XDquG6qOG6usOqeMO54buJ4buEw6rhu4Ev4buD4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7hu6XhuqrhuqDhu5XDquG7l+G7p3N4w6rhu5nhu6nDquG7leG7j3fDqnbhu4nDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4buJ4bqqw6rhuqjhuqbhu5t5w6rhu5XhurDDqljDucOsw6rhuq3DquG7l3nDqnjDucOJ4bqw4bunw6pYw7nDrMOq4bqs4bqyw6rhu6Xhur7huqrhuq3DqsahbHjDucOq4buvRuG6rcOq4bqk4bqqanjDqnZG4bqtw6rhuqjhu6Xhuqpww6rhu6V5b+G7lcOq4buAw7R4w6rhu6Xhu4l44bulw6rhuqjEqeG7p8OqWMO5w6zhuq3DquG7r3TDquG7lWrDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bul4bqq4buEcnjDquG7meG6qsOAd8Oq4bqo4bul4bqq4bqg4buVw6rhuqzhurLDquG7peG6vuG6qsOq4bqow4nDqnjhu6Xhu4144bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqZ5eMO5w6rhu6/hu6Xhu6fDqsahw73huq3DquG6qOG7pXB3w6p44bul4buncuG6qsOq4bqow7TDgsOqxqF54buJeMOqduG6rnjDquG6qOG6pnB4w6rhuqjhu6Vxw6rDueG7p+G6ruG7p8Oq4bqo4bqq4buEcHjDquG7mcOBw6p4w7nhurp4w7nDqsO54bunw6x5w6rhu6Xhu4l4w7nDquG6qOG6ruG7p8OqWMO5w6zhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buURMOq4bqo4buldOG6rcOq4bqow7TDgsOqxqF54buJeMOq4buA4bundXjDquG6qOG7pUF4w7nDqsahw6zDquG6pOG6qsOB4buVw6rDueG7p8Osw6pYeeG7r+G7p8Osw6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqow6rhuqzhu6HDqsahxrB44bulw6rhu5Xhu6Xhu6vDquG7leG7i+G7lcOqxqHEgnjDquG7peG7iXjDucOqw7nhu6fDrHnDquG6qOG6ruG7p8OqWMO5w6zDqsahdMOq4bqo4bqq4buNeMOq4bqo4bulxJDDquG7leG7i+G7lcOq4buZ4bunc3jDqsOC4bul4buLw4LDquG6qOG6puG6unjDucOqw4Lhu6XEqeG6qMOqxqHDieG6tuG7lcOq4buLw4LDqsahb+G6qMOq4bqsw6zhuqrDquG7r+G7peG7p8OqWMO5w6zDqsOC4bul4buL4bqow6rGoeG6oHjDucOq4buV4bul4buncXjDquG7l+G7qeG7leG7pcOq4bqk4bqq4buNeMOq4bqs4bq8w6rGoW/hu5XDquG7meG7p3PhuqjDquG6qMSp4bunw6p74buv4bqmw6zhu6d44bub4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkVh54buv4bunw6zDquG7leG7pXnDquG7pcOs4buEw6rGoeG7jeG7hMOqduG7icOqd+G6oOG6qMOq4oCc4bqoxrB44bulw6rhu6XhuqrDgXjDucOqw4Lhu6Xhurjhu5XDquG6qMSpw4LDquG7gOG7icOq4buX4bundXjDquG7meG7p3F4w6p44bulw6x44bul4oCdw6rhu4Dhu4nDquG7lUF4w7nDquG6qOG7hMOq4bqs4buhw6rhuqjhu6dxw4LDquG6qEThu5XDqsah4buLeOG7pcOqw7nhu6fhu4vDquG6qMaweOG7pcOq4bulxrB44bul4bqpw6pYeeG7r+G7p8Osw6rhu6Xhu6dzeMOq4buV4bqqeMO5w6rhu5Xhu4/DgsOq4bqo4bul4bunceG6qMOq4buZ4bupw6rhu4Dhu6d1eMOq4bqo4bulQXjDucOq4buV4bulecOq4buV4buL4buVw6p44bul4buJw6rhu6/hu6XDrOG7p8Oq4bqo4bul4buL4buVw6rhu6Xhu4l4w7nDqsahw7XhuqrDquG7lcSQw6zDqljDucOsw6rDucOAd8OqVz484bqtw6o24bund8OC4bubduG7lXl34bqtw6pX4bubw7nDrMO6eXjDquG7gOG7icOqPuG7m3bhu5vhu4fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buUQ3jDucOqeMO54buJ4buE4bqtw6rhu5VBeMO5w6rhuqjhu4TDquG6rGp4w6rhu4Lhuqrhu4/huqjDquG7guG7m8Oqd+G7i+G7hMOq4bukw6zhuqZ24bub4buELeG7lsOs4buA4bun4buX4bqseXjDquG7lcSQw6zDqlfDjcOq4buVRXjDucOq4bqo4bulQXjDucOq4buZ4buLecOqeMO54bq6eMO5w6rhu6V5xKnhuqjDqsah4bqgeMO5w6rhu6/hu6d44bulw6rhu5d5w6x44bulw6rhu4Dhu4nDquG6qOG7j+G6qMOq4buVasOq4buV4buL4buVw6rGocSCeMOqw7nhu6fDrHnDquG7peG7iXjDucOqxqFxeMOqWMO5w6zDquG6qOG6pnl4w7nDquG7mcOB4bunw6rhu5VqeOG7pcOq4buv4bulxJB4w7nDquG7pXlqeMO5w6p24bubecOq4bqo4bulw6x4w7nDquG6ssOqe+G7r+G6psOs4buneOG7m+G6qS/huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOCw4zhuqrhuqjhu6V54bqm4bq9xJFiPj44NlgvNuG7p+G7m+G6qHjDrHcrY2Qvw4LEkQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]