Hàng chục người mắc kẹt tại khu vực cháy rừng gần một hồ chứa nổi tiếng ở bang Califoria của Mỹ đã được đưa về nơi an toàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhuqThu5dS4buu4bupI+G6p8Og4buu4burI8Oi4bqjw6Hhuq1o4bqn4bqjI+G7ruG6p+G6veG7rsOib13hu65dbcOs4buu4bqhJOG6p8Og4buuw61oP+G6peG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG6pTpd4buu4bq1MsOt4buuIuG6reG7rl3huqE9w7Thu65obuG6p8Og4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajhuqAk4bqnw6Dhu65d4bqhxKld4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buu4bqlOl3hu67hurUyw63hu67DrSXhuqPhu67hurXhuqHDrOG7ruG7jW9d4buuXeG6oT3DtOG7rmhu4bqnw6Dhu67DoDzhuqfhu67huqXhurnDreG7ruG6ocOp4buuXeG6oW0j4buu4bqn4bq74bqj4buuw63huqM24bqnw6Dhu67hu4Phu65bI+G6p8Og4buu4burI8Oi4bqjw6Hhuq1o4bqjI+G7rl1qI+G7ruG6pOG7l+G7riAm4buuIGzhu4dd4buuIGwj4buu4buNN+G7ruG6p8Oq4bqj4buuI+G6p+G7rsOt4bqtJOG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YVlnhu7QvV+G7tuG7tiJXVuG7uOG7slhX4bu4w61AWMOdw53DoldV4bqzZsOg4bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zhuqThu5dS4buu4bupI+G6p8Og4buu4burI8Oi4bqjw6Hhuq1o4bqn4bqjI+G7ruG6p+G6veG7rsOib13hu65dbcOs4buu4bqhJOG6p8Og4buuw61oP+G6peG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG6pTpd4buu4bq1MsOt4buuIuG6reG7rl3huqE9w7Thu65obuG6p8Og4bus4buuL8Wo4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjeG6oTDhuq3hu65J4buD4buuXW3DrOG7ruG6oWMj4buuw4FoMGnhuqfhuq1U4buuIDbhuqfhu67huqcjw7RU4buu4bqlPcO04buuWyPDtOG7rsOtaG9d4buuw63huqE/4bqnw6Dhu65nw6wo4bqn4buuaW/hu64gJuG7rl1tw6zhu64gbOG7h13hu67hu7RZ4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buu4bqlOl3hu67hurUyw63hu65oI+G7ruG6teG6oWPhuqPhu67hurXhuqHDrOG7ruG7jW9d4buuXeG6oT3DtOG7rmhu4bqnw6Dhu65U4buuw6A84bqn4buu4bqhw6nhu65d4bqhbSPhu67huqQj4bql4bql4bqtw63huqHhu65bNeG6p+G7rsOtaOG6reG6p8Og4buuaG7huqfDoOG7rmfDrGVd4buuw6DhuqMj4buuSeG6ozBoaCNU4buuXT1d4bqh4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuZuG6oWXhu67DgWgwaeG6p+G6reG7rl1qI+G7rlsj4bqnw6Dhu67hu6sjw6LhuqPDoeG6rWjhuqfhuqMj4buu4bq14bqh4bqtKuG6p8Og4buu4bu2VuG6teG6peG7ruG7jTfhu65m4bqhw6Mj4buu4butxJHhuqfDoOG7ruG7qTpdVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqgI+G6o+G7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rlvhuq/hu67DreG6oWzDquG6p8Og4buu4bqnLOG6p8Og4buu4buNJOG7rldW4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuW+G6r+G7rsOt4bqhbMOq4bqnw6Dhu67huqfhuqEy4buuIGzhu4dd4buuIGwj4buuaCPhu67hurXhuqFj4bqj4buu4bq14bqhw6zhu67hu41vXeG7ruG6p8Ogw6zDtOG7ruG6oeG6oznhuqVV4buu4bqg4bqjOOG6p+G7rl09XeG7ruG6pT3DtOG7rlsjw7Thu67DrWhvXeG7rsOt4bqhP+G6p8Og4buuICPhuqfDoOG7rsOtaOG7g+G7rsOiJeG6o+G7ruG6oeG6ozjhuqfhu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu64gOeG7rsOt4bqjNmbhu67DrcSpXeG7riBsI+G7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67huqU6XeG7ruG6tTLDreG7rmgj4buu4bq14bqhY+G6o+G7ruG6teG6ocOs4buu4buNb13hu65d4bqp4buuXeG6oT3DtFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7jD/huqfhu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7rsOtaGzhu4PhuqfDoOG7ruG6oSXDreG7ruG6pCMiMGgj4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w63hu65d4bqp4buu4bq14bqh4bqtKuG6p8Og4buuV+G7slbhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67huqU6XeG7ruG6tTLDreG7rsOtJeG6o+G7ruG6teG6ocOs4buu4buNb13hu67huqHDqeG7rl3huqFtI+G7rsOtaDXhuqdU4buuIMOp4bqnw6Dhu67DreG6oeG7geG6o+G7rl0q4bqn4bqh4buuWz3huq3hu67huqfDoGzhu4HhuqPhu64iKOG6p+G7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu67huqc14bqn4buuw63hur/huqPhu67hurXhuqHDrOG7ruG7jW9d4buu4bqnJMO0VeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow41o4bqt4bqnw6Dhu67hurXhuqHhuqPhu64g4bqpVOG7rsOt4bqhMOG6reG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7riBt4bqnw6Dhu64gPMOs4buu4burxKld4buu4buMOOG7rlvhuqPhuqfhuqHhu65Hw6xlXeG7rsOg4bqjI1Thu67EkeG6p8Og4buu4buxI+G6p+G6ozDDouG7ruG6oOG6reG6tSPhuqdp4bqt4bqnVOG7ruG6ocSD4bqn4bqh4buuKuG6p+G6oeG7rl3huqHEqWbhu67DrW7hu65bw6zDqeG6p8Og4buuw6I94bqj4buuXWoj4buuw61ob13hu67DreG6oT/huqfDoOG7rl3huqHhuq3hu67DreG6oSnDtOG7rsOiw7Mj4buuWyPhuq3hu67DrWjhu4nhuqXhu67DreG6rSThuqfhu67hurXhuqHDrOG7ruG7jW9dVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4burw6rhu65nw6wj4bqn4buuw4Io4bql4buu4bqnw6DhuqHhuqM4ZuG7ruG7jSThu65dbcOs4buu4bqhYyPhu67hu6sjw6LhuqPDoeG6rWjhuqfhuqMj4buuw5nhu6sjw6Lhu67DgeG6o2gw4buk4buuXeG6oeG6reG7rlvhuqM2w63hu64gPeG6peG7rl3huqE9w7Thu67hu6toMDDhurXhu65b4buJ4bqnw6Dhu65m4bqhPcOt4buuw61u4buu4bqnw6Akw7Thu67DnS9A4buuIDbhuqfhu67huqcjw7Thu64gJuG7rsOt4bqh4bqjNcOs4buuaMSp4bqj4buu4bq14bqh4bqtKuG6p8Og4buuQFVWVlbhu67huqExXcOtI+G7rmhu4bqnw6Dhu67hu40k4buu4bqhPMOs4buu4bqn4bqhbOG7rl3huqFsI+G7rsOt4bqhOeG7ruG6teG6oznhuqXhu65p4bqtPcOt4buuIGzhu4ddVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4burI8Oi4bqjw6Hhuq1o4bqn4bqjI+G7riAj4bqnw6Dhu67DrWgq4bqj4buuZ8OsI+G7rl3huqHDrOG6veG6o+G7ruG6p8OgJMO04buu4bqn4bqp4bqnw6Dhu67hu43hur/huqPhu67huqfhuqHhuqM4w63hu64g4bq54buuIm/hu67hurXhuqM24bqn4buuZuG6oT3hu67hurXhu5Xhu67DosSpXeG7ruG7jSThuq3hu67huqbDoCTDtOG7rsOiYeG7rsOCI+G6reG7riDhurnhuqfDoOG7rsOZw63huqFt4buu4bqgI+G6o+G7riA8w6zhu67DreG6ozXhuqfhu65daiPhu67DreG6oT3huqfDoOG7ruG7q+G6ocOj4bqn4buu4bqhO+G6p8Og4buu4bqnP+G6peG7pOG7ruG7jSThu65d4bqp4buuw63huqE54buu4bq14bqh4bqjNuG6p+G7rl3huqE9w7Thu65obuG6p8Og4buuW+G7ieG6p8Og4buuZuG6oT3DreG7ruG6pSXhuqfhuqHhu67huqHDquG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMOA4bqj4bq/4bqj4buuXeG6oW1d4buuWyPhuqfDoOG7ruG7qyPDouG6o8Oh4bqtaOG6p+G6oyPhu65dKuG6p+G6oeG7rls94bqt4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuIj5m4buuw6LDsyPhu67DoCxm4buu4bqn4bqh4bqjN8Os4buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p+G7riLhuq3hu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOt4bqjNsOt4buu4bq14bqhxJHhu67hu40k4buu4bqn4bqp4bqnw6BU4buuXeG7ieG6p8Og4buuXT1d4buuIOG7h8Ot4buuaTHDreG7ruG6teG6oeG6ozbhuqfhu65dPV3hu64gPeG6peG7rl3huqE9w7Thu67huqUl4bqn4bqh4buuw6I14bqnVS9V4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xmxqHDrMOt4bqh4bqtaOG7rMWow5nDjcONw5Xhu4zhuqYv4buM4bqjMMOt4bqnI+G6pSvhu6Thu6YvZsWo

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]