Một đội chuyên gia quốc tế đã đến Sri Lanka ngày 6/9 để đánh giá thiệt hại do vụ cháy tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, trong bối cảnh quan ngại tăng về nguy cơ xảy ra thảm họa môi trường nếu rò rỉ dầu từ tàu này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bucMFVTPznhu7DDqcOpw5NSZOG6uDHhurk5LFLhu6JwMOG6u+G7iTzDoVMgMeG7sFPEkeG6u+G6tz9T4bq5PlM7PsOhU8OJZTFT4bu54buww6E44buwUzgww50/U2Qw4bq/P1MwJOG6u1PEkeG6u1dTw63hur9TPzDhu6zhu4lT4bq54buu4bq7Uz8wYlM6PeG6u+G7nC8wVeG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ryzhu7A6UuG7okHhurXhurlTO+G6tTFTPzDhurvhu4k8w6FTIDHhu7BTxJHhurvhurc/U+G6uT5TO1hTOz7DoVPDiWUxU+G7ueG7sMOhOOG7sFPDoSDhu67hu4lTxagv4buqUztbUzvhu6zDoTBTIDHhu6xT4bq5MDF94bq5UzBWMVM6w6BTw63hur9TPzDhu6zhu4lT4bq54buu4bq7Uz8wYlM6PeG6u1PDoSDDoOG7rjFTODDhuqcxUybhuqlTJjFbw6FTZDAy4buwU3LhurHDoSBTw6Hhu4Phuq0/U8Oh4buu4buJ4buYU+G6uWXDoMOhIFMm4bq3MVM/V8OhMFPEkeG6u+G7sMOhU8OhIFYxU+G6uVnDoSBTw617U8OhIOG6u+G7iVM/4bqnU+G7i1fhu4lTZeG7sFPhurkwV2FTMMOj4buwU2HhurExU+G6uWXhu4PhuqnDoSBTw6E+4bq7U2XhuqNTZTVTOj3hurtT4bq5ZlPhurnhu67hurtTw6Hhu67hu4nhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu5wxYSBTw6llP8OTUi8vPzrDoeG7lCbhu7DDoOG6uTDhu7DDoTAww6Dhu7Dhu5TDrcOhLzosw6k44bq5w6BkL8OhLMOsw6kvw5pUw5nFqC9Vxq/GrzpVVOG7qFXhu6jhu6bDmuG6ueG7qsOaw5rhu6g5VeG7lDdkIFJT4buwOeG6ucOTUnAw4bq74buJPMOhUyAx4buwU8SR4bq74bq3P1Phurk+Uzs+w6FTw4llMVPhu7nhu7DDoTjhu7BTODDDnT9TZDDhur8/UzAk4bq7U8SR4bq7V1PDreG6v1M/MOG7rOG7iVPhurnhu67hurtTPzBiUzo94bq7UlMv4bui4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4bui4bq44buu4bq7U0HhurhTw4Esw6xTcTHhu7Bhw6DDoTpTO1nDoSBTOMSpU0Thu7DDoeG7sGHhu7BTPzBiU8Oaxq9U4buUVFRUU+G6uSPDoVM6PeG6u1Phurkw4bqxU8Ot4buuUzoxLMOpLDnhu5hT4bq5ZTzDoVMw4buuw6EwU+G6uWUzw6EwU+G6uWZT4bu34bq7w6zhu7DhurkxUzs+w6FTP1fDoSBTROG7sGXhu7A6MWRTP+G7geG7sFPGocOhU3LhurVTO1hTZDDhu6zhurlT4bq5MsOhUzAxfeG6u1M/I2RTP+G7heG6u1PDoSDhu67hu4lTw5kv4buqU8OtZuG7sFPEkeG6u+G7sFPDqeG7sOG6u1M4MDFT4buLV+G7iVNl4buwU2HhurXhurlTw63hur9TPzDhu6zhu4lTw6HDolPhurllw6DDoSBTJuG6u+G6s8OhIFM74bq1w6EgUz/huqfhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Lhu69XMVPEkeG6u0DDoVPDiWUxU+G7ueG7sMOhOOG7sFPDreG7rlM5Zz9TOeG7g+G6q8OhIFMmV8OgU8OtfVMm4bqpUyYxW8OhU8ahw6FTcuG6tVPDoSDhu67hu4lT4bukL+G7qlM7WFM4MVthU8Opw6Dhu6zhurlTO+G7g+G6qz9TO+G7rGFTPzDhu6zhu4lTJsOqw6EgU2Qw4bus4bq5U+G6uWZTw63hur9Tw6HDouG7mFPDoSBZw6FTOWjhu7BTOeG7sMOhUzs+w6FTw6nhurdTOj3hurtT4bq5ZTzDoVPhurnhu67hurvhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6LhurgwLMOgU+G6uTDhurHDoSBTJuG7rMOgUz/hu4Hhu7BT4buvVzFTxJHhurtAw6FTw4llMVPhu7nhu7DDoTjhu7Dhu5hTO+G6tTFTPzDhurvhu4k8w6FTIDHhu7BTIOG6s2FTVVRTw6Eg4buD4bqpMVPhurlmU27DoTBTw63hu65T4buv4buuU+G7ueG7sMOhUztYUzs+w6FTw6lAw6FTJuG7sOG7iVPEkeG6u+G6tz9T4bq5PlNB4buw4bq54bq54buwOeG7sFNF4buwN+G7sGThu7A4w6nhu7BTP+G7geG7sFPDiWUxU+G7ueG7sMOhOOG7sFPDreG7rlPDqSlTO+G7g+G6qz9TO+G7g+G7sFM7PsOhU+G6ueG7ruG6u1M/MGJTOj3hurtTMDF9w6FTO+G7sMOhIFM74buD4bqrP1MgMWlTYlPDrTRT4bq5ZTJTP+G7rD8wUybhuqlTJjFbw6FT4bukVFMwVzFTOcSp4buU4bucL2Thu6Lhu5xkUz854buww6nDqcOTUmThu6HDoDrhu4lS4buickDhu4lTOeG7rlM/4busP1M/MOG6u+G7iTzDoVMgMeG7sFPDrXtTP+G7rD9TMMOgVuG6uVM74bq1w6EgUz/hu4XhurtTMOG6teG7mFM74busw6EwUyAx4busU+G6uTBXYVMww6Phu7BTw63hu65T4bq5MOG7sGFTw60jw6FTZDDhu6xkUznEqeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7onDhu6w/U8OhMOG7rlMww6BW4bq5UzvhurXDoSBTYeG6sTFT4bq5ZeG7g+G6qcOhIFM7WFM/V8OhMFMm4busw6BTw6E+4bq7U+G7i1fhu4lTZeG7sFNl4bqjU2U1Uzo94bq7Uz/huqFT4bq5MFtTOirDoVM7PsOhUzDhu4Hhu4lTOjF94bq5UzB9U8OpMcOhMFPhurkw4busMVMmMVvDoVPDreG7rlPhurkwV2FTMMOj4buwU2HhurExU+G6uWXhu4PhuqnDoSBTJuG6qVMmMVvDoVNkMDLhu7BTcuG6scOhIFPDiWUxU+G7ueG7sMOhOOG7sFPDreG7rlPhurkwJGFTPzAyUz/huqFT4bq5MFtTOeG7rlPhurkwV2FTMMOj4buwUyYxW8OhUznhuq3DoVPDoTAj4bq5U+G6uTA+UyAx4bqtMeG7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1Jk4buhw6A64buJUuG7osOBIOG7g+G6qTFTZDDhu6zhurlTw6Eg4bqxw6FTP+G7geG7sFPhu69XMVPEkeG6u0DDoVPDiWUxU+G7ueG7sMOhOOG7sOG7mFNyVjFT4bq54busU3bDoToxOOG7sFM6LFPDiTE5w63hu7BTPzDDoFMmMT7hurlTMDF9w6FT4bq5VjFTVeG7plPhurnhu67hurvhu5hT4bq5ZcOgw6EgUzvhuqFTP+G6oVM/4busP1Phurnhu67hurtT4buvVzFTxJHhurtAw6FTxqHDoVNy4bq1U8Ot4buuU8OJZTFT4bu54buww6E44buw4buYU+G6uTDhu7BhUyAx4buwUz/hu6w/U8Oh4bqlUzlnP1M/4buF4bq7UzDhurXhu5Thu5wvZOG7ouG7nGRTPznhu7DDqcOpw5NSZOG7ocOgOuG7iVLhu6Jw4bqhU1VT4bq5MOG7geG7iVPhurkw4buBU8OhIOG7g+G6qTFTRDAxOTFkZDHDoSzDqVPhurkwMX3hurlTYVbDoSBTw63hu65TYeG6teG6uVPDoSDhu4PhuqkxUzgw4busP1MmNFPhurkw4buD4bqnw6EgU+G6uWXDoMOhIFPDreG6v1M/MOG7rOG7iVPDocOiU+G6uWU8w6FT4bq54buu4bq7U8OBLMOsU3Ex4buwYcOgw6E64buYU8OaVVPhurkw4buB4buJU+G6uTDhu4FTP+G6o8OhUzlWMVM74buD4bqrP1Phu69XMVPEkeG6u0DDoVPDiWUxU+G7ueG7sMOhOOG7sFM/4buF4bq7U8OhIOG7ruG7iVPhu6Qv4buq4buUL+G7lOG7nC9k4bui4bucZFM/OeG7sMOpw6nDk1JkbuG6u+G6uTDDoGVS4buixqDhurjhurjhu4rDjcOBL8ONMSzhurnDoeG7sGEr4bua4bucL2Thu6I=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]