Bộ Tài chính Philippines ngày 6/9 cho biết nước này đến nay đã đảm bảo được tổng cộng 8,83 tỷ USD các khoản vay và hỗ trợ tài chính dành cho các nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 của Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6Thu4LDocOg4bqzw6Dhu4Phu4PDoMOiImfhu7DDoWnhu4/hu7BdZcOiYeG7sMOh4bq7w6Lhu7Dhu7RS4bu04buwaOG7k+G7sElH4bup4buwXTfhu7Brw6Jh4buw4buDw6Hhuqfhu7Bbw6N9w6Hhu7DGsOG6pMOTw4Dhu6kt4buu4bu2w5kvw6Hhu67hu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDw4Ei4bu4W+G7quG7pMWpZeG7sEgjw6Dhu7B9w6HhuqHDosOh4buw4buCw6HDoOG6s8Og4buD4buDw6DDoiJn4buww6JhI+G7j+G7sMOdL+G7tuG7sH3DoeG6peG7sHvDoDRo4buww6Jq4bq9feG7sMOiI+G7j+G7sF00w6Lhu7DDouG7uOG7j+G7sF0l4buwXSThurXhu7B7JOG6peG7sF1q4bq/feG7sGjDqcOiYeG7sH1lw6Jh4buw4bu0UuG7tFfhu7Bo4buT4buwSUfhu6nhu7B9QH3hu7DhurfDoeG6pSTDouG7sMOz4bu44buP4buww7Mj4buww6Hhurnhu7BoZuG6v+G7sGgjw6Dhu7B9w6HhuqHDosOh4buwWyPDosOh4buwfcOh4bql4buwfUB94buww6Lhurnhu7DhurNtfeG7sGvDomHhu7Dhu4PDoeG6p+G7sMOz4bq9w6Dhu7BdPcOg4buwW8OjfcOh4buwxrDhuqTDk8OA4bupLeG7ruG7tuG7sH3hu4nhu7jhu7DGsMOh4bqhw6LDoeG7sOG7g8Oh4buJU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDmcOg4bq1YeG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4busV8OdL+G7ruG7suG7slvhu67hu6zhu7RZ4buu4busVmjhu67hu7JY4bqz4buuU+G6seG7g2Hhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rhu4LDocOg4bqzw6Dhu4Phu4PDoMOiImfhu7DDoWnhu4/hu7BdZcOiYeG7sMOh4bq7w6Lhu7Dhu7RS4bu04buwaOG7k+G7sElH4bup4buwXTfhu7Brw6Jh4buw4buDw6Hhuqfhu7Bbw6N9w6Hhu7DGsOG6pMOTw4Dhu6kt4buu4bu24buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RIw6Ei4bql4buwxall4buwSCPDoOG7sH3DoeG6ocOiw6Hhu7Dhu4LDocOg4bqzw6Dhu4Phu4PDoMOiImdS4buwWVLhu7bhu7Thu7Bo4buT4buwSUfhu6nhu7BoZuG6pcOiYeG7sGdk4buww6Ij4buP4buwXWrhur994buww6Fp4buP4buwXWXDomHhu7BobOG7sMOCYS7DouG7sMOhI8OiYeG7sOG7gsOhQGjhu7BoZsOgN8Oi4buwfcOhLmnhu7Dhu5fhu7BV4buV4bupxanDmlLhu7DDgmEuw6Lhu7DDoSPDomHhu7BIw6E04buwYcOg4bq9w6Dhu7BVw5LFqcOaUuG7sMOCYS7DouG7sMOhI8OiYeG7sOG7qyhp4buwaGrhu7DDgT3hu7BoKMOiYeG7sH3DoS5p4buw4buX4buwVeG7lcOAw4DFqcOaUuG7sMaw4bq74buw4buFaeG7uMOi4buw4buCw6FAaOG7sGhmw6A3w6Lhu7Dhu4LDoUDhu4Phu7DDsyPhu7DGsOG6u+G7sOG7hWnhu7jDouG7sMOB4bq/4buD4buwaEB94buw4buEaWR94buwaDThu7DDgsOhKWjhu7DFqSTDouG7sFXhurDDgMaw4buVw5pS4buww7Mj4buwVlJXWeG7sGjhu5Phu7BJR+G7qeG7sGhs4buwXeG6v2jhu7Dhu4PDoUBo4buww6Ejw6LDoeG7sGhmQMOg4buw4buDw6HDoDRp4buwaOG6pSPDouG7sH0oaeG7sOG6teG6vcOg4buww6LDoSFo4buwfeG7ieG7uOG7sH3DoeG6ocOiw6Hhu7Dhu4PDoeG7iVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukR2Thu7Bow6A1w6Lhu7BY4bu2w51SV8Od4buwaGbDoDZp4buwSUfhu6nhu7B94bqtw6Lhu7DhurM9w6Dhu7DhurMj4buwfUB94buw4bq3w6HhuqUkw6Lhu7DDoeG6ueG7sGhm4bq/4buww7Mj4buw4bq3w6HhuqUkw6Lhu7B9w6HhuqXhu7DDs+G7uOG7j+G7sGhs4buwfUB94buwXWTDoOG7sGhAfeG7sOG7g8OhQGjhu7BoZsOgN8Oi4buwfeG7ieG7uOG7sOG7gsOhw6DhurPDoOG7g+G7g8Ogw6IiZ+G7sFsjw6LDoeG7sH3DoeG6peG7sH1AfeG7sFtt4buwQMOi4buwfeG7i+G7sGjDoTfhu7B9w6Fkw6Jh4buwW8OjfcOh4buwxrDhuqTDk8OA4bupLeG7ruG7tlPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukSMOhIuG6peG7sMWpZeG7sGhmauG7gcOiYeG7sEgjw6Dhu7B9w6HhuqHDosOh4buw4buCw6HDoOG6s8Og4buD4buDw6DDoiJn4buwxrDhu7hm4bqz4bqlZ+G7sOG7qeG6peG6tcOgw6JhaSJ6UuG7sGjDqcOiYeG7sH1AfeG7sOG6t8Oh4bqlJMOi4buww7Phu7jhu4/hu7B9w6HhuqHDosOh4buw4buDw6Hhu4nhu7B9w6HhuqXhu7DDoirhurXhu7BW4busVuG7rOG7sMOzI+G7sFbhu6xW4buu4buwXWrhur994buwW23hu7B7QOG6peG7sF09aOG7sFdT4bus4bus4bus4buwaOG7k+G7sOG7gyJn4bql4buwVeG6t8Oh4bqlJMOiYeG7sMOd4buuUuG7suG7sGjhu5Phu7BJR+G7qcOa4buwXTfhu7DDoeG6ueG7sGhm4bq/4buwfUB94buwfcOhauG6u8OiYeG7sGhm4bqjw6LDoeG7sH3DocOg4buwaMOgM2nhu7BqaeG7sGjDoDPDouG7sMOiw6E/4bq14buwYcOgw63hu4Phu7DDojXDouG7sOG6t8Ogw6LDoeG7sGg04buww6LDoeG7uMOiw6Hhu7B9w6HhuqfDomHhu7Dhu4PDoeG7i33hu7DDocSRw6Dhu7BobOG7sOG6t8Oh4buJw6Jh4buww6HhuqUkw6Jh4buwxrDhuqTDk8OA4bupLeG7ruG7tuG7sMOzI+G7sH1AfeG7sOG6t8Oh4bqlJMOi4buwXShp4buwaGrhu7B9Y8OiYeG7sMOzI+G6peG7sMOhPeG7sGgow6Jh4buww7Mj4buwW8OjfcOh4buww7Phu4vhu7Dhu40l4buww6Flw6BTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG6tGt94buww6Ij4buP4buwfeG7ieG7uOG7sMOiKuG6teG7sFbhu6xWVuG7sFtt4buw4bq3w6A0w6Lhu7DhurMj4buwVlNX4bus4bus4buwaOG7k+G7sOG7gyJn4bql4buwVeG6t8Oh4bqlJMOiYeG7sFjhu7JSV+G7sGjhu5Phu7BJR+G7qcOaU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6RDw6Jh4buw4bup4bql4bq1w6DDomFpInrhu7B9w6HhuqXhu7B7w6A0aOG7sGjDoTPhurVS4buwaOG7k+G7sOG6szbhu7DDouG6v+G7sGhmM8Oi4buwSMOpw6Jh4buwZyTDouG7sOG7g8OhPOG6teG7sOG7hWlkfeG7sMOiZcOg4buwVUHhu6nhu4LDmuG7sH3hu4nhu7jhu7Dhu4LDocOg4bqzw6Dhu4Phu4PDoMOiImfhu7BdauG6v33hu7BbbeG7sHtA4bql4buw4buB4buw4bq1a33hu7BZWOG7nOG7sEHhu6nhu4Lhu7BoZuG6pcOiYeG7sMOiKuG6teG7sMOi4bu44buPUuG7sFnhu7Thu5zhu7BB4bup4buC4buww6Iq4bq14buwVuG7rFbhu67hu7DDsyPhu7DDneG7rOG7nOG7sEHhu6nhu4Lhu7DDoirhurXhu7BW4busVlZTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pEjDoSLhuqXhu7Bjw6Jh4buw4bup4bql4bq1w6DDomFpInpS4buwfUB94buwfeG6pcOi4buwZ2Thu7DDoiPhu4/hu7DDsz7DouG7sGjDoSHhu4Phu7DDoeG6u8Oi4buwZ+G6peG7sMOz4bq9w6Dhu7DhurVrfeG7sOG6t+G7k+G7sOG6s+G7i33hu7Dhu7Lhu65Sw53hu5zhu7BB4bup4buC4buww6Iq4bq14buwVuG7rOG7rFhT4buww4Iq4bq14buwVuG7rOG7ruG7tlLhu7Bo4buT4buw4bqzNuG7sMOi4bq/4buwfeG7ieG7uOG7sMOiauG6vX3hu7DDoiPhu4/hu7Bm4bq7w6Dhu7Dhu41pZMOiYeG7sOG6tWt94buwaMOhIeG7g+G7sGhm4bqlw6Jh4buw4bqzw6N9w6Hhu7BnbuG7sOG6syPhu7BX4bu2UsOd4buc4buwQeG7qeG7glPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4buk4bupw6N9w6Hhu7DGsOG6pMOTw4Dhu6kt4buu4bu24buwXTTDouG7sMOi4bu44buP4buwXSXhu7DhurfDocOgNMOi4buww6HhuqU9aOG7sF1lw6Jh4buw4bq3w6DDosOh4buwaDThu7B94buJ4bu44buw4buCw6HDoOG6s+G6s8Og4buDw6DDoiJn4buwZ2nhu4/hu7Bhw6Ak4bq14buwaGYo4bq14buwaGbhuqnDomFS4buwJMOiw6Hhu7DDoWrhu4HDomHhu7BdQMOiYeG7sOG6tzfhu7BdNMOi4buww6JhacSRw6Lhu7Bow6Fp4buww6JhLsOi4buwZ0B9w6Hhu7B94buJ4bu44buwfcOh4bqhw6LDoeG7sOG7g8Oh4buJ4buww6Jq4bq9feG7sMOiI+G7j1PDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukSMOhaeG7sMOiYS7DouG7sGdAfcOh4buwfeG7ieG7uOG7sMaww6HhuqHDosOh4buw4buDw6Hhu4nhu7Dhu4LDocOg4bqzw6Dhu4Phu4PDoMOiImfhu7BoZuG6pcOiYeG7sGHDoOG7uMOg4buwXeG6pT3DouG7sGhs4buwaMOhQMOiYeG7sOG7ri3hu7IvVuG7rFbhu6zhu7B9w6HEg+G7sF09aOG7sOG7rlPhu7Lhu6zhu6zhu7Bo4buT4buw4buDImfhuqXhu7BV4bq3w6HhuqUkw6Jh4buwV1nhu7Bo4buT4buwSUfhu6nDmlLhu7Bhw6Ak4bq14buw4buy4buc4buwZ+G6peG7sMOz4bq9w6Dhu7B9w6zDomHhu7DhurfDtOG7sMOiKuG6teG7sFbhu6zhu67hu7ZS4buwaGbhuqXDomHhu7Bd4bqn4buww6JhacSRw6Lhu7Bow6Fp4buwaMOhaTThu7B9w6HDoDThurXhu7Dhu7RZ4bucUy9Tw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g+G7lWlow6HhuqVm4buq4bukVUhI4buMw5PDgi/Dk8OgImjDouG7uOG6tSvDmsOZL+G7g+G7pA==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]