Bộ Tài chính Philippines ngày 6/9 cho biết nước này đến nay đã đảm bảo được tổng cộng 8,83 tỷ USD các khoản vay và hỗ trợ tài chính dành cho các nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 của Chính phủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bqme30zfeG6p+G6p301JeG6q+G7ontjZ+G7oiTDozU+4buie+G6sTXhu6LDmuG7jMOa4buiYsOs4buiQ+G6quG7m+G7oiQo4bui4bq9NT7hu6Lhuqd7N+G7oj0iI3vhu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buY4buXw6Phu6JCxah94buiI3tbNXvhu6LhuqZ7fTN94bqn4bqnfTUl4bqr4buiNT7FqGfhu6JUL8OZ4buiI3s24buiQH0sYuG7ojXhurvhurcj4buiNcWoZ+G7oiQsNeG7ojXhu6Rn4buiJOG7quG7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6Ik4bq74bq1I+G7omLEgzU+4buiI8OjNT7hu6LDmuG7jMOaUeG7omLDrOG7okPhuqrhu5vhu6Ij4bumI+G7ojJ7NuG7qDXhu6Lhu4Phu6Rn4bui4buDxajhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7omLFqH3hu6Ije1s1e+G7oj3FqDV74buiI3s24buiI+G7piPhu6I14bqv4buiM+G6vyPhu6Lhur01PuG7ouG6p3s34bui4buD4bq3feG7oiTGr33hu6I9IiN74buixqHhu7Phu4LGsOG7my3hu6DDmeG7oiPDqeG7pOG7osahe1s1e+G7ouG6p3vDqeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1Dhu55RVC/hu6BVVT3hu6Dhu57DmlPhu6Dhu55QYuG7oFVSM+G7oOG7jjHhuqc+4buc4bui4bukM2JK4buc4bqme30zfeG6p+G6p301JeG6q+G7ontjZ+G7oiTDozU+4buie+G6sTXhu6LDmuG7jMOa4buiYsOs4buiQ+G6quG7m+G7oiQo4bui4bq9NT7hu6Lhuqd7N+G7oj0iI3vhu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCeyU24bui4buXw6Phu6JCxah94buiI3tbNXvhu6LhuqZ7fTN94bqn4bqnfTUl4bqr4buM4buiU+G7jMOZw5rhu6Jiw6zhu6JD4bqq4bub4buiYuG6qTY1PuG7ouG6q+G6oeG7ojXFqGfhu6Ik4bq74bq1I+G7ontjZ+G7oiTDozU+4buiYsOq4buiw70+WTXhu6J7xag1PuG7ouG6pnvhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7oiN7WWPhu6LEqeG7osOU4buJ4bub4buX4buQ4buM4buiw70+WTXhu6J7xag1PuG7okJ7LOG7oj594bq3feG7osOU4buE4buX4buQ4buM4buiw70+WTXhu6J7xag1PuG7ouG7neG7smPhu6Ji4bq74buixanGr+G7omLhu7I1PuG7oiN7WWPhu6LEqeG7osOU4buJxrDGsOG7l+G7kOG7jOG7osah4bqx4bui4bqtY+G7pDXhu6LhuqZ74bumYuG7omLhuql9KDXhu6LhuqZ74bum4bqn4bui4buDxajhu6LGoeG6seG7ouG6rWPhu6Q14buixanhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7ouG6rGPhuqEj4buiYizhu6LDvXvhu7Ri4bui4buX4buoNeG7osOUdsawxqHhu4nhu5Dhu4zhu6Lhu4PFqOG7olDhu4xRU+G7omLDrOG7okPhuqrhu5vhu6Jiw6rhu6Ik4bq1YuG7ouG6p3vhu6Zi4buie8WoNXvhu6Ji4bqp4bumfeG7ouG6p3t9LGPhu6JiNsWoNeG7oiPhu7Jj4buiNOG6t33hu6I1e8OdYuG7oiPDqeG7pOG7oiN7WzV74bui4bqne8Op4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6quG6oeG7omJ9LjXhu6JSw5lU4buMUVThu6Ji4bqpfSFj4buiQ+G6quG7m+G7oiM4NeG7ojPGr33hu6Izxajhu6Ij4bumI+G7ojJ7NuG7qDXhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7ouG7g8Wo4buiMns24buoNeG7oiN7NuG7ouG7g+G7pGfhu6Jiw6rhu6Ij4bumI+G7oiThuqF94buiYuG7piPhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu6Ijw6nhu6Thu6LhuqZ7fTN94bqn4bqnfTUl4bqr4buiPcWoNXvhu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7oj3hur/hu6Lhu6Y14buiI2Xhu6Jieyjhu6Ije+G6oTU+4buiPSIje+G7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnslNuG7ouG7l8Oj4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6JCxah94buiI3tbNXvhu6LhuqZ7fTN94bqn4bqnfTUl4bqr4buixqHhu6ThuqkzNuG6q+G7ouG7mzY0fTU+YyV64buM4buiYsSDNT7hu6Ij4bumI+G7ojJ7NuG7qDXhu6Lhu4Phu6Rn4buiI3tbNXvhu6Lhuqd7w6nhu6Ijezbhu6I14buwNOG7olDhu55Q4bue4bui4buDxajhu6JQ4bueUOG7oOG7oiThurvhurUj4buiPeG6v+G7okDhu6Y24buiJMavYuG7olHhu47hu57hu57hu57hu6Jiw6zhu6Lhuqcl4bqrNuG7osOUMns24buoNT7hu6JU4bug4buMVeG7omLDrOG7okPhuqrhu5vhu5Dhu6IkKOG7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiI+G7piPhu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7oiN7feG7omJ9O2Phu6Lhurtj4buiYn07NeG7ojV74buuNOG7oj59ZOG6p+G7ojUuNeG7ojJ9NXvhu6JiLOG7ojV74bukNXvhu6Ijezc1PuG7ouG6p3tlI+G7onvhuqN94buiYsOq4buiMnvDqTU+4buiezbhu6g1PuG7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu6Lhu4PFqOG7oiPhu6Yj4buiMns24buoNeG7oiThu7Jj4buiYuG6u+G7oiPDoDU+4bui4buDxag24buie8av4buiYuG7sjU+4bui4buDxajhu6I9IiN74bui4buDZeG7ombhu6rhu6J7w6N94buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnhur0j4buiNcWoZ+G7oiPDqeG7pOG7ojXhu7A04buiUOG7nlBQ4buiPeG6v+G7ojJ9LDXhu6Izxajhu6JQ4buOUeG7nuG7nuG7omLDrOG7ouG6pyXhuqs24buiw5Qyezbhu6g1PuG7olJV4buMUeG7omLDrOG7okPhuqrhu5vhu5Dhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw4A1PuG7ouG7mzY0fTU+YyV64buiI3s24buiQH0sYuG7omJ7OzThu4zhu6Jiw6zhu6IzIeG7ojXhurXhu6Ji4bqpOzXhu6JCxIM1PuG7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7ouG6rWPhuqEj4buiNcOjfeG7osOU4bun4bub4bqm4buQ4buiI8Op4buk4bui4bqme30zfeG6p+G6p301JeG6q+G7oiThurvhurUj4buiPeG6v+G7okDhu6Y24buiw6Lhu6I04bq9I+G7olNSTOG7ouG7p+G7m+G6puG7omLhuqk2NT7hu6I14buwNOG7ojXhu6Rn4buM4buiU8OaTOG7ouG7p+G7m+G6puG7ojXhu7A04buiUOG7nlDhu6Dhu6Lhu4PFqOG7olThu55M4bui4bun4bub4bqm4buiNeG7sDThu6JQ4bueUFDhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnslNuG7osOgNT7hu6Lhu5s2NH01PmMleuG7jOG7oiPhu6Yj4buiIzY14bui4bqr4bqh4buiNcWoZ+G7ouG7g+G7uDXhu6Jie8Od4bqn4buie+G6sTXhu6Lhuqs24bui4buD4bq3feG7ojThur0j4buiMsOs4buiM2Uj4buiVeG7oOG7jFRM4bui4bun4bub4bqm4buiNeG7sDThu6JQ4bue4bueUuG7juG7osO94buwNOG7olDhu57hu6DDmeG7jOG7omLDrOG7ojMh4buiNeG6teG7oiPDqeG7pOG7ojXhurvhurcj4buiNcWoZ+G7ouG6qeG6sX3hu6JmY+G6oTU+4buiNOG6vSPhu6Jie8Od4bqn4buiYuG6qTY1PuG7ojMiI3vhu6Lhuqvhu4Hhu6Izxajhu6JRw5nhu4xUTOG7ouG7p+G7m+G6puG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5siI3vhu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buiJCw14buiNeG7pGfhu6Ik4buq4buiMnt9LDXhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiMn01e+G7omIs4buiI8Op4buk4bui4bqme30zM33huqd9NSXhuqvhu6LhuqtjZ+G7oj594buoNOG7omLhuqnhu7I04buiYuG6qTk1PuG7jOG7ouG7qDV74buie+G6u8OiNT7hu6Ik4bumNT7hu6IyKOG7oiQsNeG7ojU+Y+G6ozXhu6Jie2Phu6I1Plk14bui4bqr4bumI3vhu6Ijw6nhu6Thu6Ije1s1e+G7ouG6p3vDqeG7ojXhurvhurcj4buiNcWoZ+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCe2Phu6I1Plk14bui4bqr4bumI3vhu6Ijw6nhu6Thu6LGoXtbNXvhu6Lhuqd7w6nhu6LhuqZ7fTN94bqn4bqnfTUl4bqr4buiYuG6qTY1PuG7oj594bukfeG7oiQ2xq814buiYsOq4buiYnvhu6Y1PuG7ouG7oC1VL1Dhu55Q4bue4buiI3sg4buiJMavYuG7ouG7oOG7jlXhu57hu57hu6Jiw6zhu6Lhuqcl4bqrNuG7osOUMns24buoNT7hu6JRU+G7omLDrOG7okPhuqrhu5vhu5Dhu4zhu6I+feG7qDThu6JVTOG7ouG6qzbhu6Lhu4Phurd94buiI8SRNT7hu6IyaeG7ojXhu7A04buiUOG7nuG7oMOZ4buM4buiYuG6qTY1PuG7oiQ34buiNT5j4bqjNeG7omJ7Y+G7omJ7Yyzhu6Ije30sNOG7osOaU0zhu44v4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7iWNiezbhuqnhu5zhu5jDlEJCRuG7gsO9L+G7gn0lYjXhu6Q0K+G7kOG7ki/huqfhu5g=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]