(Baothanhhoa.vn) - Các siêu dự án du lịch nghỉ dưỡng với quy mô hàng trăm hay hàng ngàn ha và hệ tiện ích đồng bộ đang tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản.
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhurZN4bqy4buL4bus4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qMOT4buG4bue4bqoPSbEqOG7pOG6qCrhu6Lhu5bDgOG6qOG6rMawLuG6qFXhu6Lhu6DhuqhO4bui4bue4buS4buk4bqow5oh4bu2TuG6rOG6qE4sw4rhuqhN4buIKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6ThuqhPJuG6qMOaUU7hu6LhurYvTeG6suG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhuqXhur5O4bqoJeG7nuG7kCbhuqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qE8m4bqow5pRTuG7ouG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqoPSYi4bqow5nhu6zhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqgqJEbDmeG6qOG7osOKIuG6qOG7ouG7gOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG6qOG7osOK4bqofeG7gOG6qOG7ouG7lOG6qCrhu57hu5Thu6Thuqjhu6BO4bui4bqow5NW4buk4buc4bqoTVfhuqjDk8OK4buk4buc4bqoKuG6vk7huqjDk1fhu6Thu5zhuqjDmeG7huG7pOG7ouG6qMOZw5ThuqjDk+G7kuG7pOG6qCrhu6JR4bqoKiQh4bu04buk4buc4bqoTeG7iCrhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgl4buC4bukw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurZN4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsTyrhu6Imw5lN4bqo4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qMSQReG6qiNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NC4bqqQy9C4bq64bqqT0VCRUVF4bqqxJAqReG6uOG6uEVCw5rhuqrDg1Qj4bucw4Ek4buzxJDhurjEkOG6rOG6qMOKw5oq4buz4bqs4buL4bus4bqo4buiUOG7pOG7ouG6qMOT4buG4bue4bqoPSbEqOG7pOG6qCrhu6Lhu5bDgOG6qOKAnMawLuG6qFXhu6Lhu6DhuqhO4bui4bue4buS4buk4bqow5oh4bu2TuKAneG6qE4sw4rhuqhN4buIKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6ThuqhPJuG6qMOaUU7hu6Lhuqzhuqhb4bueTyrhu6Lhu7Phuqzhurrhuqrhuqrhuqzhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirhu7PhuqzEkEXhuqrhuqzhuqgv4bqy4bq2L03hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOKIyrhu57hu6bhu6ThuqzhurLhu4vhu6zhuqjhu6JQ4buk4bui4bqow5Phu4bhu57huqg9JsSo4buk4bqoKuG7ouG7luG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqjDmuG7gOG6qF0m4bqo4buiIeG7suG7pOG7nOG6qCrhu4gq4bqoIuG7kibhuqhOLMOK4bqoKuG7olHhuqgqJCHhu7Thu6Thu5zhuqhN4buIKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6tk3hurLhuq3hu4bhu57huqg9JsSo4buk4bqoKuG7ouG7luG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqjigJwq4buIKuG6qE7hu4LhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qMOZVyrigJ3hurYvTeG6suG6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7ieG7kibhuqjhu6Thu6Ih4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOG7pEbDmeG6qMOTxKgm4bqoTizDiuG6qCrhu6JKI+G6qFUy4bqoQ+G6qkLhuqrhuqLhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqow5nhu7Lhu57huqhO4buiUuG6qCrhu6Im4bqo4buiPyrhuqhV4bui4bum4buC4buk4buc4bqow4nhuqgqJOG7nuG7lCbhuqjDmiHhu7Yq4bqoVeG7ouG6vk7hu6Lhuqg9JuG7rk7huqgq4buS4bqi4bqoROG6quG6qCok4bue4buUJuG6qMOaIeG7tirhuqhV4bui4bq+TuG7ouG6qOG7pFfhu57huqjDk1HDiuG6qCrhu6JQ4bqoKuG7olDhuqjDk+G7kuG7pOG6qE4m4buu4bue4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkLhurzhuqLhuqhO4bum4buk4bqoJeG7ruG6qOG7pOG7gCLhuqjDk+G7hOG6qCpG4buk4buc4bqo4buc4buII+G6qEPhuqgt4bqoROG6qMOaxKjhu6ThuqLhuqjDk+G7hirhuqgqJOG7kOG7pOG6qELhurrhuqgqJOG7nuG7lCbhuqjDmiHhu7Yq4bqoVeG7ouG6vk7hu6Lhuqg9JuG7rk7huqgq4buS4bqi4bqo4bq6ReG6qCok4bue4buUJuG6qMOaIeG7tirhuqhV4bui4bq+TuG7ouG6qOG7pFfhu57huqjDk1HDisOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bufJiLhuqjhu6Thu6Lhu57hu5Dhu6Thuqgq4buiw5Lhu6bhuqhO4bq+TuG6qCXhu67huqjDmuG7nuG7lCbhuqgq4bui4buu4buk4buc4bqoVeG7kOG6ouG6qMOZSU7huqhPOuG6qCpG4buk4buc4bqoKiQh4bu44buk4buc4bqo4buk4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu6Thu6Ih4buk4buc4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qH1M4buk4bqoXeG7kiPhuqglw4om4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qOG7pCHhu7JO4bqo4buk4buiIeG6qOG7n+G7ouG6vuG7nuG6qMOsw4rhu6ThuqLhuqjhu4vDisOaw4oiJeG7nsOK4bqi4bqo4buj4bue4buk4bucw4oj4bumJMOS4oCm4bqofeG7mOG6qCrhu6Im4bqo4buiPyrhuqhV4bui4bq+TuG7ouG6qE8m4bqow5pRTuG7osOD4bqo4buj4buu4bqow5oh4bu24buk4buc4bqoTsOd4bqoJeG7uOG6qMOaISbhuqgqJD/huqh94buA4bqoT1FO4bui4bqofTvhuqjhu5zhu57hu4Lhu57huqgqJOG7oOG6qE4sw4rhuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqoTsav4buk4bqo4bui4buG4buk4bqoTuG7ouG7kuG6qE9M4buk4bqow5Phu5Lhu6ThuqjDmShO4bqoTuG7ouG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTizDiuG6qFXhu6Lhur5O4bui4bqoPSbhu65O4bqoKuG7kuG6qE4u4buk4buc4bqoKuG7ouG7iCPhuqjhu6LDneG7pOG6qOG7osON4buk4bqoTuG6vk7huqjhu6Qh4buyTuG6qMOa4buK4buk4bqoTkrhu6TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6sm/hu6Thu5zhuqjhu4vhu55O4buiw4rDksOa4bqoxqHDiibDmuG6qMah4bueJOG7puG6ouG6qOG6v+G7nuG6vsOZ4bqow5Phu65O4bqow5Phu57hu5gm4bqo4bui4buA4buk4bui4bqo4buH4bukT+G7pk7hu6Lhu57hu6TDiuG6qOG6pcOKI+G7nirDisOa4bqoTuG7ouG7puG6qCRI4buk4buc4bqi4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTzrhu6Thu5zhuqLhuqhO4buC4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqh94buA4bqo4buk4buc4bum4buA4bue4bqo4bukIeG7sk7huqjhu6Thu5zhu4Ai4bqo4bukw4oi4bqoJOG7iCrhuqgq4bui4bus4buk4buc4bqow5nhu57hu6Thu6Lhuqh94buA4bqoVeG7okcq4bqoVeG7osOSw4Phuqjhu4Hhu6jhuqg9JsOK4buk4bqoKuG7isOZ4bqow5Phu5Lhu6ThuqhO4bui4buIKuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qE9RTuG7ouG6qH074bqo4buk4buiSuG7pOG6qMOTIeG7tk7huqgqKeG6qMOT4bue4buWw5nhuqjDk+G7kuG7pOG6ouG6qEvDmeG6qCrhu6I8TuG6ouG6qH3hu4Dhuqg9JsOK4buk4bqoKiThu6jhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu4gq4bqi4bqoVeG7ouG6vk7hu6Lhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqhOxajhuqhdJuG6qOG7oiHhu7Lhu6Thu5zhuqgqUMOZ4bqoVeG7nuG7ksOZ4bqow5lXKuG6qMOT4bue4buWw5nhuqjDk+G7kuG7pOG6qH3hu7Lhu57huqjDk8SoIuG6qMOTLOG6qE7hur5O4bqo4bui4bum4buGKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qE/hu4Dhu6Thu6LhuqhO4bui4bum4bqoTuG7guG6qOG7nOG7nsOK4bqow5NQ4buk4bui4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qCrhu6Lhu5Lhuqjhu6Lhu5TDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6v+G7ouG7nuG6qOG7pOG7okrhu6Thuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqo4bukRsOZ4bqo4bucxKjhu6ThuqjDk+G7iiLhuqLhuqgq4buiUeG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6qE3hu4gq4bqow5NX4buk4buc4bqoJeG7guG7pOG6qE8m4bqow5pRTuG7ouG6ouG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqjDk+G7hOG6qF0m4buIKuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qE7hur5O4bqow5Phu4bhu57huqg9JsSo4buk4bqoKuG7ouG7luG6qE8m4bqow5pRTuG7ouG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqow5PEqCLhuqjDkyzhuqhO4bq+TuG6qE9RTuG7ouG6qH074bqo4buk4buc4buiUuG6qE8hQOG7pOG7nOG6ouG6qMOaISbhuqgqJD/huqLhuqjDmSbDiuG6qCVHw5nhuqLhuqgq4bui4buW4bqoKuG7osOK4bum4bqi4bqo4buc4bue4buC4bue4bqoKiThu6DigKbhuqjhu6Thu6JIw5nhuqjDk+G6viPhuqgo4buk4buc4bqo4buk4buiJuG6qE7EqCbhuqjDmVcq4bqow5Phu57hu5bDmeG6qMOT4buS4buk4bqoTuG7ouG7puG6qCrhu4gq4bqoTuG7guG6qE4sw4rhuqhPJuG6qFXhu6Lhur5O4buiw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu6M84bqoXSbhu4gq4bqo4bui4bue4buU4buk4bqoTizDiuG6qE7hur5O4bqo4oCcJeG7kibhuqjDk8SoJuG6qMOT4buA4buk4oCd4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjDmlPhu6Thu6Lhuqh9PE7huqhN4buIKuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6ThuqhPJuG6qMOaUU7hu6Lhuqjhu6Thu5zhu6JS4bqoTyFA4buk4buc4bqoTi7hu6Thu5zhuqjDmuG7gOG6qOKAnE3hu4Lhu6bhuqhO4buiKOG7pOG7nOKAneG6qE7hu6Lhu6bhuqhO4bui4buIKuG6qMOaIeG7tuG7pOG7nOG6qCXhu4Lhu6Thuqgj4buiS8OZ4bqoKuG7osOS4bum4bqoTuG6vk7huqgq4bue4buQJuG6qE7hu6ImS+G7pOG6qD0m4buuTuG6qCrhu5LhuqLhuqgq4buiJuG6qOG7oj8q4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qOG7pOG7ouG7gOG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqgq4buiw4rDmeG6qOG7nOG7nsOKw4Phuqjhu58p4bqow5PFqOG6qE9M4buk4bqow5Phu5Lhu6ThuqgqMuG6qMOa4buU4bqo4bui4buII+G6qCrhu6I74bqoKuG7huG7nuG6qOG7pOG7onvhu6Thu5zhuqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qOG7pOG7gCLhuqgq4buiIeG7tOG7pOG7nOG6qOG7uOG6qMOZKE7huqhOw4rhu6bhuqgl4bum4bqofeG7suG7nuG6qCrhu6JR4bqoKiQh4bu04buk4buc4bqi4bqoTsWo4bqoKuG7ouG7luG6qMOT4buGKuG6qMOT4buS4buk4bqo4bq44bqq4bqoLeG6qOG6uuG6quG7t8OD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4buB4buG4bqoKsSo4buk4buc4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqoKuG7huG7nuG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqjDk1HDiuG6qCPhu6Ihw53hu6Thu5zhuqjDkyHhu7ZO4bqow5PEqCbhuqgqIeG6qE3hu4Dhu57huqhN4buC4buk4bqoTjrhu6Thu5zhuqglPOG6qF0m4buIKuG6qOG7ouG7nuG7lOG7pOG6qE4sw4rhuqhO4bq+TuG6qD0mxKjhu6Thuqgq4bui4buW4bqo4buk4buc4buiUuG6qE8hQOG7pOG7nOG6qMOa4buy4buk4bqoTi7hu6Thu5zhuqhOxajhuqgq4bq+TuG6qMOTV+G7pOG7nOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Lhu6rhuqjDk+G7kuG7pOG6qOG7nOG7nuG6vuG6qMOT4buIKuG6qE7hur5O4bqoVeG7oibhuqh9PE7huqjDmuG7iuG7pOG6qE5K4bukw4Phuqjhuq3DneG7pOG6qE4+4bqo4buk4buiIeG6qCrhu4bhu57huqjhu5smIuG6qOG7ieG7osOd4buk4bqi4bqo4bukRsOZ4bqoQ+G6qkLDieG6qMOZVyrhuqgl4buu4bqoVeG7oibhuqjDmUkq4bqoTeG7nuG7luG7pOG6qOG7ieG7osOd4buk4bqow6wg4bqoTsWo4bqo4buc4bue4bq+4bqoTuG7olLhuqhD4bqoLeG6qEThuqgqJOG7nuG7lCbhuqjDk1bhu6Thu5wvw5lDw4PhuqjhuqXhu6JS4bqoJcOKJuG6qFXhu6Lhu57huqg9JsSo4buk4bqoKuG7ouG7luG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqhF4bqoJcOK4bum4bqow5PEqCbhuqgq4bue4buQ4buk4bqoTizDiuG6qMOiUOG7pOG7ouG6qOG6rVHhu6Thu6Lhuqgt4bqow6rDrOG6peG6qOG7myYi4bqo4buJ4buiw53hu6ThuqjDk+G7nuG6qH3hu4Dhu6bhuqjhu6Lhu6bhu4Yq4bqow5NX4buk4buc4bqi4bqo4buc4bue4bq+4bqow5Phu4gq4bqoVeG7oibhuqh9PE7huqjhu6Thu4Ai4bqow5Phu4ThuqgqRuG7pOG7nOG6qOKAnCPhu6Lhu57huqjDmeG7hOKAneG6qOG7nOG7iCPhuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqow5rEqOG7pOG6qCXhu6bhuqh94buy4bue4bqoKiQh4buyTuG6qMOTxajDg+G6qOG7n+G7huG7nuG6qOG6qeG7puG6qOG6v+G7nsWo4bqoLeG6qMOTUcOK4bqoT8OK4buk4bui4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqo4bui4buII+G6qE9M4buk4bqoTUpO4bqo4buk4bui4buIKuG6qMOT4buu4bue4bqofeG7suG7nuG6qE8m4bqoVeG7ouG6vk7hu6LhuqLhuqjhu5zhu57hur7huqjDk+G7iCrhuqhOLuG7pOG7nOG6qCpG4buk4buc4bqoKinhuqh94buA4bue4bqoTuG7ojtO4bqoKiThu57hu5Qm4bqow5Phu5Lhu6ThuqjDmShO4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoKiRGw5nhuqgqJOG7nuG7lCbhuqjDmVcq4bqow5rhu6zhuqh9w5Lhu6ThuqhN4bue4buW4bukw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurZN4bqy4bqtxajhu6ThuqjDmuG7gOG7pOG6qCXFqOG7pOG7nOG6qMOZ4buy4bue4bq2L03hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu58k4bum4buk4buc4bqoTeG7ruG7nuG6qE7hu4Lhu6Thu6LhuqhO4bq+TuG6qCrhu6JR4bqoKiQh4bu04buk4buc4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqoKiQmIuG7mOG7pOG6qCrhu6Lhu67hu6Thu5zhuqjhu6Thu6Ih4bqo4buJ4buiw4rhuqjhu58kw4rhu6Thu5zhuqLhuqjhuq3hu4Dhuqjhu4nDjOG7pOG7nOKApuG6qMOT4buE4bqow5Phu4Yq4bqow5NS4buk4bui4bqi4bqoTuG6vk7huqgqUuG7pOG7ouG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqjDmeG7suG7nuG6qOG7pOG7oiHhuqjDolDhu6Thu6Lhuqjhuq1R4buk4bui4bqi4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqjhu4HFqMOK4bqi4bqo4bubJuG7guG7pOG7nOG6qMOiUOG7pOG7ouG6ouG6qOG7mybhu4Lhu6Thu5zhuqjhu4nhu5zhu4Thu57huqjDk8OK4buk4buc4bqow5rhu6gq4bqofeG7gOG7puG6qCrEqMOZ4bqo4buk4bucR8OZ4bqoTizDiuG6qOG7pOG7ouG7gOG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqhN4bu44bue4bqow5rhu7bhu57huqgq4bui4buS4bqoTeG7tOG6qE3hu57hu5bhu6ThuqjDk+G7jiPhuqLhuqg9JjPhuqjDk+G7iCrhuqjDkyzhuqjDmuG7suG7pOG6qMOT4buW4bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qE7hur5O4bqow5Phu4bhu57huqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qH3hu4Dhuqgq4buiUeG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6qE7Gr+G7pOG6qOG7pOG7ouG7nuG7mCbhuqhPIeG6qMOTUcOK4bqoKkbhu6Thu5zhuqgqJCHhu7jhu6Thu5zDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG7nyThu6bhu6Thu5zhuqjDk8Wo4bqi4bqo4bubJuG7guG7pOG7nOG6qMOiUOG7pOG7ouG6qMOa4buA4bqow5lXKuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qMOT4bue4buWw5nhuqjDk+G7kuG7pOG6qOG7pFjhu57huqhNSirhuqjhu6Thu6Lhu7Thuqgl4bu44bqo4buieybhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoKuG7gOG7nuG6qOG7pOG7nCYi4buQ4buk4bqoKuG7ouG7nuG7kOG7pOG6qOG7pOG7ouG7nuG7kOG7pOG6qE/hu57huqgl4buC4buk4bqofUbhu6Thuqjhu6LFqMOK4bqo4bui4bue4buSw5nhuqhOxajhuqjDk+G7luG6qCPhu6Lhur4q4bqoKiThu57hu5bhu6ThuqhPJuG6qMOaUU7hu6Lhuqjhuq4qJOG7puG7pOG7nOG6qMOTxajhuqhOxajhuqjhu6Thu6J74buk4buc4bqoT+G7nuG6qCXhu4Lhu6ThuqgqxKjDmeG6qE5A4bqoKuG7ouG7kuG6qOG7nOG7nuG7suG7nuG6qOG7pOG7oiHhuqjGoeG7ouG7puG7pOG7nOG6qOG7ieG7osOK4bqoLeG6qMOtw5XhuqjDouG7gOG7pOG7nOG6ouG6qOG7osOK4buk4buc4bqo4bujw53hu6Thuqjhuq3hu6bGr+G7pOG7nOG6sMOD4bqow6Lhu5Dhu6ThuqhO4buG4buk4bui4bqow5PFqOG6ouG6qOG7nOG7nsOK4bum4bqoKuG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE4sw4rhuqgqUuG7pOG7ouG6qE4u4buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qE7hu4Dhu6Thu5zhuqjDkyHhu7ZO4bqow5PEqCbhuqgqIeG6qMOTVuG7pOG7nOG6qE1X4bqofeG7suG7nuG6qE7hur5O4bqoTzzhuqjhur7hu6ThuqhO4buC4bue4bqoKuG7huG7puG6qOG7mybhu65O4bqow5pX4bqoQkM04bqg4bqoXeG7iiLhuqhPPOG7pOG7nOG6qOG7pOG7iuG7pOG7nOG6qE7hu4gj4bqoPSbhu65O4bqow5pX4bqo4bq8w6LhuqLhuqgq4bui4bus4buk4buc4bqoXcOS4bqoTsOK4bum4bqoKuG7rk7huqjDokdO4bqo4buJw4rDmeG6qMOT4bum4buG4buk4bqoKinhuqjhu4nhu57hu6Thu6LhuqjDolDhu6Thu6Lhuqh94buA4bum4bqow5Phu5Lhu6Thuqjhu5sm4buC4buk4buc4bqow6JQ4buk4bui4bqoKiThu6bhu6Thu5zhuqjhu6RGw5nhuqhD4bqqQ0Phuqjhu6LDiiLhuqjDmeG7uOG6qE5X4buk4buc4bqo4bql4buC4buk4buc4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qOG6rVbhu6Thu5zhuqjhu4Hhu7Lhu57igKbhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLigJzhu5/hu6zhu57huqjDmeG7suG7nuG6qCrhu6Lhu4gi4bqoTsWo4bqoQi1D4bqoT+G7psOK4buk4bui4bqo4buk4buc4bui4bue4buUI+G6qMOTSSrhuqhO4bui4buK4buk4bqofeG7gOG7puG6qMOT4buKIuG6qOG7pOG7oiHhu6Thu5zhuqhOLuG7pOG7nOG6qE7hu6JS4bqoT0rDmeG6qE7hu6Lhu4rhu6Thuqgq4buG4bue4bqoTuG7olnhuqjDmeG7gOG6qFXhu6Lhu6zhu6Thu5zhuqjDmeG7uOG6qCRX4buk4bucw4Phuqjhu5/hu6zhu57huqgq4bug4buk4bui4bqoKuG7puG6vuG7pOG6qE7hu6JS4bqofeG7gOG7nuG6qOG7pEbDmeG6qOG7pHvDiuG6qOG7mybhu4Lhu6Thu5zhuqjDolDhu6Thu6Lhuqglw5ThuqgqJOG7uOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqjDk+G7nuG7lsOZ4bqow5Phu5Lhu6ThuqjDmeG7suG7nuG6qOG7uOG6qOG7i+G7nuG7mOG7pOG6qOG7nyQm4buk4buc4oCd4bqi4bqo4bq/4buj4bqo4buf4bujw4Phuqjhuq1J4buk4buc4bqo4buBOuG7pOG7nOG6qMaw4buw4bqo4buk4buiSuG7pOG6qMOTUeG7pOG7osOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qMSQReG6qiNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NC4bqqQy9C4bq64bqqT0VCRUVFRUIqQ0VF4bq4w5rhurwtQ8ODVCPhu5zhuqzhuqjDisOaKuG7s+G6rOG7i+G7rOG6qOG7olDhu6Thu6LhuqjDk+G7huG7nuG6qD0mxKjhu6Thuqgq4bui4buWw4DhuqjigJzGsC7huqhV4bui4bug4bqoTuG7ouG7nuG7kuG7pOG6qMOaIeG7tk7igJ3huqhOLMOK4bqoTeG7iCrhuqjDk1fhu6Thu5zhuqgl4buC4buk4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqs4bqoW+G7nk8q4bui4buz4bqs4bq64bqq4bqq4bqs4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iq4buz4bqsxJBF4bqq4bqs4bqoL+G6suG6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4bqlw4ojKuG7nuG7puG7pOG6rOG6suG7mybEqOG7pOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDqsOs4bql4bqo4bubJuG7guG7pOG7nOG6qMOiUOG7pOG7ouG6qMOa4buA4bqow5lXKuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qE884bqo4bq+4buk4bqo4bui4buG4bqoKsSo4buk4buc4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqoPSYi4bqow5nhu6zhuqhNSk7huqjhu6Thu6Lhu4gq4bqo4buL4bue4buY4buk4bqo4bufJCbhu6Thu5zDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6rcWo4buk4bqow5PEqCbhuqgq4bue4buYw5nhuqjhu6RG4buk4buc4bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qE4sw4rhuqhPJuG6qMOaUU7hu6Lhuqjhu5sm4buC4buk4buc4bqow6JQ4buk4bui4bqi4bqo4buk4bui4bue4buYJuG6qCrhu6Ihw53hu6Thu5zhuqjhu6Lhu57hu5Qm4bqow5rhu7Lhu6ThuqjDk+G7hOG6qMOTSSrhuqhO4bui4buK4buk4bqow5Phu5Lhu6ThuqjigJx9IcOd4buk4buc4bqoPSbhu65O4bqo4buiw4rhu6Thu5zhuqjDk1fhu6Thu5zigJ3Dg+G6qOG7iVjhu57huqhNSirhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqoVeG7luG6qMOT4buS4buk4bqo4bufSiPhuqjDk+G7puG7gOG7pOG6qMOqw6zhuqXhuqh94buy4bue4bqow5Phu4bhu57huqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qD0mxKjhu6Thuqgq4bui4buW4bqo4buk4buc4buiUuG6qE8hQOG7pOG7nOG6qMOqw6zhuqXhuqjhu5sm4buC4buk4buc4bqow6JQ4buk4bui4bqoPSYi4bqow5nhu6zhuqjhu5zEqOG7pOG6qEPDg+G6quG6quG6quG6qOG7osOK4bqi4bqoKljhu6Thu5zhuqh94buu4buk4bqow5PEqCbhuqgqIeG6qFXhu6Lhu6bhu4Lhu6Thu5zhuqhD4bqqw4PhuqrhuqrhuqrhuqgqMuG6qMOTVuG7pOG7nMOD4bqow6rDrOG6peG6qOG7mybhu4Lhu6Thu5zhuqjDolDhu6Thu6LhuqjDkyHhu7ZO4bqoXcOSw5nhuqjDmuG7gOG6qE884bqo4bq+4buk4bqo4bui4buG4bqoKsSo4buk4buc4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqow5rhu7Lhu6ThuqhNSk7huqjhu6Thu6Lhu4gq4bqoKuG7huG7nuG6qOG7i+G7nuG7mOG7pOG6qOG7nyQm4buk4buc4bqofeG7gOG6qE4u4buk4buc4bqow5rhu4DhuqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqg9JiLhuqjDmeG7rOG6qMOa4buy4buk4bqo4buk4bui4buIKuG6qE4sw4rhuqjhu59KI+G6qMOT4bum4buA4buk4bqow6rDrOG6peG6qMOT4buS4buk4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6qMOT4bue4buWw5nhuqjhu6Lhu57hu5Thu6Thuqgq4buG4buew4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu58k4buC4bue4bqoT+G7qE7huqhF4bqoVcOZ4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqoTeG7tOG6qE3hu57hu5bhu6Thuqjhu4Hhu4Lhu57huqjhu4nhu57hu6Thu6LhuqLhuqhPPOG6qOG6vuG7pOG6qOG7nOG7iiLhuqjhu4jhu6ThuqgqIeG7tuG7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7tOG6qOG7ouG7lOG6qCrhu6Lhu67hu6Thu5zhuqjhu6Lhu4bhu6Thu5zhuqjDmTtO4bqoKuG7nuG7lOG7pOG6qOG7oE7hu6LhuqjDmeG7suG7nuG6qMOa4buG4bqow5Mh4bu2TuG6qMOTxKgm4bqoKiHhuqjDk1bhu6Thu5zhuqhNV+G6qOG7pOG7oiHhuqhV4buiJuG6qFXhu6Lhur5O4bui4bqoJeG7huG7pOG6qH3hu4DhuqhN4bue4buUKuG6qCrhu6I84bqo4buk4buc4buiUuG6qE8hQOG7pOG7nOG6qMOJ4bqoJcOK4bum4bqi4bqoKljhuqjhu6Lhu7Yj4bqoJeG7iuG7pOG6qOG7nOG7psOa4bua4bqow5rhu57hu5Dhu6Thuqjhu6Lhu6bhu4Dhu6ThuqLhuqgqJCbhu6Thu5zhuqgq4buKw5nhuqjhu6JX4bue4bqo4buk4buc4buiUeG6qD0m4buuTuG6qCrhu5LhuqLhuqhO4bum4buk4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqow5rGoOG6qOG7olfhu57huqhOOuG7pOG7nOG6qOG7ouG7gOG7pOG7nOG6qMOa4bum4buGKuG6qFXhu6Im4bqofSbhu57huqhO4buiw53hu57huqLhuqjhu5zhu57hu4Lhu57huqgqJOG7oOG6qH3DkuG7pOG6qE3hu57hu5bhu6ThuqjDk1dO4bqow5Phur7hu6bigKbhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhu4vhu6zhuqjhu6JQ4buk4bui4bqow5Phu4bhu57huqg9JsSo4buk4bqoKuG7ouG7luG6qOG7pOG7nOG7olLhuqhPIUDhu6Thu5zhuqjhu6Thu6Ih4bqow6rDrOG6peG6qOG7mybhu4Lhu6Thu5zhuqjDolDhu6Thu6LhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqoTuG7puG7nuG6qMOa4buA4bqow5lXKuG6qCok4bum4buk4buc4bqo4buk4buie+G7pOG7nOG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qCrhu67huqgq4bue4buQ4buk4bqoI+G7ouG7puG7pOG7nOG6qCrhu4bhu6bhuqjDk+G7nuG7lsOZ4bqo4buk4bui4buI4buk4bqoTeG7nuG7libhuqgqIeG7tuG7pOG7nOG6qMOZ4buy4bue4bqoTuG7ouG7puG6qCPhu6Lhu4rhu6ThuqhV4buiP07huqjhu6Thu5zhu6JS4bqoTyFA4buk4buc4bqoTsOK4bum4bqoTuG7iCPhuqgq4buG4bue4bqo4bubJuG7guG7pOG7nOG6qMOiUOG7pOG7ouG6ouG6qMOTVuG7pOG7nOG6qCrhu6Lhu7Thu57huqjDk1Hhu6Thu6Lhuqjhu6JQ4buk4bui4bqoTuG7ouG7puG6qCU84bqoI+G7ouG6virhuqgqJOG7nuG7luG7pOG6qE4sw4rhuqgq4buiUeG6qCokIeG7tOG7pOG7nOG6qE3hu4gq4bqow5NX4buk4buc4bqoJeG7guG7pOG6qOG7pMOd4bue4bqow5Phu4oiw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsIzQmKuG7ouG7piThuqzhurLhu4nDrOG6ti8j4bqy

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]