Luật An ninh mạng mới được Quốc hội thông qua là một trong số những nội dung được cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài quan tâm, nhất là các quy định liên quan đến trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nh4buc4buz4buFw73Eg+G6quG7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bujZOG7n+G7j8SD4buPcHbEg3bDteG7g+G7n8SDw71k4buhxIPhu6N1w7TEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu51j4bufw7XEg+G7o2Thu5/DtTkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6Nh4buc4buz4buFw73Eg+G6quG7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bujZOG7n+G7j8SD4buj4bupw7TEg8Osw4Dhu7FpxINX4buzw7ppxIPDteG7pcO0xIPDvcO1deG7n+G7j8SDd+G7s+G6q8SD4budY8SD4buj4bulw73Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDecO6xIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SD4buf4bulw7TEg8Ot4buz4buf4buPxIPDrMOA4buxacSDaeG7peG7n+G7j8SDw6zDueG7n+G7j8SDaWJpxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEgzrDtG/DvcSD4bue4bqr4bujxIPhurBjxIPhu5/DgOG7qWnEg+G7n+G7j+G7oWPDtMSDd+G7s+G6q+G7n8SDw73hu4Hhu6M0xIPhu5/DteG7h8O9xIPhu51jxINpYmnEg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg+G7ncO0bOG7n8SDd+G7s+G6q+G7n8SDw6xt4bufxIPDvXhiacO1xIPhu5/DtcO0b+G7o8SDaUHhuqvEg2liacSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xINp4buz4buf4buPxINp4buHdsSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bqx4bqt4bq3w6Iv4bq14bqtw63hurHhurHhurHhurPhuqXhuq/huq/DveG6t+G6peG6r+G6reG7neG6sTXGoXbhu4/Do8SDL2HEg8SQ4bufw7XEg2nDteG7lcSDaXDEg8O94buR4bufw7XEg+G7o8O04bufw7XEg8O1cuG6qzXEgzfhu57hu4/hu7PDueG7nzLEg+G7j+G6q8Ot4buP4buLw715aOG7oeG6tDVp4buhNeG7s+G7mzjEgzl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw4zDueG7n+G7j8SDw73DteG7q8O0NMSD4bufw7XDtG7hu7PEg8OsZMO0xIPDrcO0b+G7n8SDacawxIN34buz4bqr4bufxINpw7XhuqBpxIPhu5/DqeG7n+G7jzTEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDw6xi4bufw7XEg+G7j8O0YjTEg+G7nOG7s+G7hcO9xIPhuqrhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg3lrxIPhu49wdsSDdsO14buD4bufxIPDvWThu6HEg+G7o3XDtMSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7m8O04bufw7XEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7nWPhu5/DtcSD4bujZOG7n8O1NMSDaOG7k+G7n8O1xIPDrMOq4buf4buPNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7msO1deG7n+G7j8SDacSR4bufxIPDvXjhu63Eg8O14buhZMO9xIPDrOG7peG7n+G7j8SD4bubw7Thu5/DtcSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhSeG7g+G7n8SD4bubw7XDquG7n+G7j8SDw6zhu5nhu5/DtcSDeOG6u+G7n+G7j8SDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xINpQeG6q8SDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu7Phu6VpxIN2w7Vk4bujxIPhurDDtMSDw6zDtG7hu7PEg2nDteG7leG7n8O1xINpQeG6q8SD4buc4buz4buFw73Eg+G6quG7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bujZOG7n+G7jzTEg+G7o2PEg8O9w7Xhu7Phu6VpxIN2w7Vk4bujxIPhurDDtMSDw6zDtG7hu7PEg2nDteG7leG7n8O1xINpQeG6q8SDaWJpxIPhu53hu7Phu4XDvcSD4bubw7ViacSD4bufw7XDgMSD4buc4buz4buFw73Eg8ON4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdjTEg+G7nOG7s+G7hcO9xIPDncO1w4DGsOG7n+G7j8SD4bujZMO0NMSD4buc4buz4buFw73Eg0lk4bufw7XEg8O9eOG6q+G7n8O1NTU1xIPhu5zhu7Phu4XDvcSD4bqq4bufxIPhu5/DtOG7n8O1xIPhu6Nk4buf4buPxINpw7Xhu5XEg8Osw7Ru4buzxINpw7Xhu5Xhu5/DtcSD4bufbeG7s8SDaWJpxIPDreG7mWnDtcSD4bqw4bu5xIPDvXhs4bufxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhu6Nk4buf4buPxIPDreG7ocSDaWJpxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg+G7n2PhurTEg2jhu5nEg3nEgsSDw63hu7nhu5/hu4/Eg+G6sGPhu6HEg+G7o+G7uWnEg8Os4buRacO1xIPhurDDtMSDdsO1ZOG7o8SDdsO1ZOG7o8SD4bud4buz4buFw701OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhSeG7ucSDw73DtcOzNMSD4buaw7Xhu6HEkeG7n8SD4bqtxIPDjMO0buG7s8SD4bqx4bqlxIN34buz4bq0xIPDrOG7meG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg2nhu7Phu5/hu4/Eg2nhu4d2xIPDreG7mWnDtcSD4bqw4bu5xIPDvXhs4bufxIPhu6Nk4buf4buPxIPhurDDtMOy4bufxIPDvcO1deG7n+G7jzTEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8OU4bufw73hu4t44buf4buLw700xINpYmnEg8Ot4buZacO1xIPhurDhu7nEg+G7j8O04bqrxIPDvcOp4buf4buPxIPDvXhs4bufxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhu6Nk4buf4buPxIN2w7XEkcO0xIN2w7XDusO0xIPDteG7sXbEg+G6sOG7qcO0xINpxrDEg3fhu7Phuqvhu5/Eg2nDteG6oGnEg+G7n8Op4buf4buPxIPhurLEgsSD4budw4LEg2liacSDw73DtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Thu5/Eg2lwxIPhu5/hu6XDtMSDw63hu7Phu5/hu4/Eg8O94buz4bq0bOG7n8SDw7144buz4bq0buG7n8SDacO1w7rhu5/hu4/Eg+G7nsO1Y8SD4bufw4Dhu6lpxINJ4bul4buf4buPxIPDtXHhuqvEg+G6smXEg8O14bulw7TEg2nDtUHEg+G7n+G7j8O14buX4bqrxIM6w7Rvw73Eg+G7nuG6q+G7ozPEg+G7m+G7kWnDtcSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg+G7j+G7geG6tMSDaGThu6HEg+G7neG7oWThu580xIN2w7VixIN4w7rDtMSD4bqr4bufxIPhu5/DtOG7n8O1NMSD4buP4buB4bq0xIN4w7rDtMSDw7144buFw73Eg8O9w4PEg2l14buf4buPxINp4bul4buf4buPM8SD4budY+G7o8SD4bufw7Xhu7lpNMSD4bqw4buzxIPhu5vDtcO64buf4buPM8SD4bqy4buB4bujxIN2w7Vk4bujxIPDvXjhu4XDvcSDw73Dg8SDd+G7s8SR4bufxIPhu53DgsSD4bubw7Thu5/DtcSDw71tNcSDw4zhu4HhurTEg+G7nWPEg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPDvcO1deG7n+G7j8SDw73DtOG7n8SD4bqww7TEg3bDtWThu6PEg3bDtWJ2xIPhu53hu7Phu4XDvTTEg3fhu7PDumnEg+G7j8O04bqrxIPhu59j4buhxINpw4Hhu5/hu4/Eg+G6ssSCxIPhu53DgjU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu5rDteG7ocSR4bufxIPhurPEg8OMw7Ru4buzxIPhurHhuqnEg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDaeG7s+G7n+G7j8SDaeG7h3bEg8Ot4buZacO1xIPhurDhu7nEg8O9eGzhu5/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg+G6sMO0w7Lhu5/Eg8O9w7V14buf4buPNMSD4bujZOG7n+G7j8SDw5Thu5/DveG7i3jhu5/hu4vDvcSD4bqwY8SDaWJpxIPDreG7mWnDtcSD4bqw4bu5xIPhu4/DtOG6q8SDw73DqeG7n+G7j8SDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7j8SDdsO1xJHDtMSDdsO1w7rDtMSDw7Xhu7F2xIPhurDhu6nDtMSD4budw4NpxIPhu53DgOG7seG7n+G7j8SDacO14buz4bq0bOG7n8SDw714YmnDtcSDaMSR4buhxIPhurBvxIPhuqvhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8Osw7PEg+G7n+G7j8Op4bufxINpw7Xhur3hu580xIPhu53hu6Fkw7TEg8O9eOG6osSDw7Vj4bufw7XEg+G6sMO0xIPDveG7h+G7n8SDaXXhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu481xIPDjOG7geG6tMSD4budY8SDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxINp4buD4bufxIPDvcO1w7Rtw700xIPDvcO14buz4bulacSD4bqwbsSDw714YmnDtcSD4bufw7XDtG/hu6M0xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7ncO0bOG7n8SDd+G7s+G6q+G7n8SDw73hu6nDtMSDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOMw7TDs+G7o8SDaMSD4buaw7Xhu6HEkeG7n8SD4bq3xIPDjMO0buG7s8SD4bq34bqxxIN34buz4bq0xIPDrOG7meG7n8O1xINpYmnEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSD4bqww7TDsuG7n8SDw73DtXXhu5/hu480xIPDlOG7n8O94buLeOG7n+G7i8O9NMSDaXXhu5/hu4/Eg+G7n+G7j8O1b8SDw73DtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Thu580xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg2nhu7Phu5/hu4/Eg2nhu4d2xIPDreG7mWnDtcSD4bqw4bu5xIPDvXhs4bufxIPhu6Nk4buf4buPxIPhurDDtMOy4bufxIPDvcO1deG7n+G7jzTEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8O04bufw73hu4t44buf4buLw700xINpYmnEg8Ot4buZacO1xIPhurDhu7nEg+G7j8O04bqrxIPDvcOp4buf4buPxIPDvXhs4bufxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhu6Nk4buf4buPxINpcMSDw714YmnDtcSD4bufw7XDtG/hu6PEg3bDtcO6w7TEg8O14buxdsSD4bqw4bupw7TEg0jhu6XEg0l14buf4buPxIPhuqvhu5/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDdsO1ceG7n+G7j8SD4buf4buP4bqi4bqrNMSDdsO1YsO9xIPDtcO0b+G7nzTEg+G6ssSCxIPhu53DgsSDw73hu5Phu5/DtcSDw7Xhu7PDuuG7n+G7j8SD4buf4buP4buz4bq0xIPDtcO0w7Phu6PEg+G6sG7Eg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bujZOG7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDneG7k+G7n8O1xIPDteG7s8O64buf4buPxIPhu5/hu4/hu7PhurTEg8O1w7TDs+G7o8SD4bqwbsSD4bqr4bufxIPhu5/DtOG7n8O1xIPhu6Nk4buf4buPxIPhu51jxIN5w4PEg+G6sMO0b2nEg+G6ssSR4bq0xIN44bqrxIPDvXhs4bufxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhu6Nk4buf4buPxIPhu5vDtcO0xINpcMSDw7Vj4bufw7XEg+G6sMO0xIPhurLhu4Hhu6PEg3bDtWThu6PEg+G7n+G7j8O1w7Rs4bujxIPDvXhy4buf4buPxIPhuqvhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg3fhu7PDumnEg+G7j8O04bqrNMSD4buP4buB4bq0xIPDveG7p+G7n8SDw7Vkw7TEg8Os4bq9acSDaMO0b8O9xIPhu5/hu4/DtcO0bOG7o8SDw714cuG7n+G7j8SDw7144buFw73Eg8O9w4M0xIPhuqvhu5/Eg8O94buhY+G7n8SD4bqyZcSDw7Xhu6XDtDTEg3fhu7PhurRu4bufxIPhurBjxIPhu53hu7HDtMSD4buRacO1xIPDteG7sXbEg3bDtWJ2xINpQeG6q8SDacawxIN34buz4bqr4bufNMSDw73hu6fEg2nDteG6oGk0xINpYsSD4bufw7Xhu4Hhu581xIPDjeG7ocSDw6xwNMSD4bubw7XDtMSD4bqyxJHhurTEg3jhuqvEg8O94buT4bufw7XEg8O14buzw7rhu5/hu4/Eg+G7n+G7j+G7s+G6tMSDw7XDtMOz4bujxIPhurBuxIPhuqvhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu480xINpYmnEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDaXDEg8O9eGJpw7XEg+G7n8O1w7Rv4bujxIN2w7XDusO0xIPDteG7sXbEg+G6ssSCxIPhu53DgjU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDjMO0buG7s8SD4bq34bqlxIN34buz4bq0xIPDrOG7meG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bqwY8SD4buf4buP4buhY8O0xIPhu5/DgOG7qWnEg+G7m8O1w7TEg2nhu7Phu5/hu4/Eg2nhu4d2xIPDreG7mWnDtcSD4bqw4bu5xIPDvXhs4bufxIPhu6Nk4buf4buPxIPhurDDtMOy4bufxIPDvcO1deG7n+G7jzTEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8O04bufw73hu4t44buf4buLw73Eg+G6sGPEg2liacSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSD4buPw7ThuqvEg8O9w6nhu5/hu4/Eg8O9eGzhu5/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu5/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg8O9ZMO0xIM6w7Rvw73Eg+G7nuG6q+G7o8SDaXDEg8O9eGJpw7XEg+G7n8O1w7Rv4bujxIN2w7XDusO0xIPDteG7sXbEg+G6sOG7qcO0xIPhu53Dg2nEg+G7ncOA4bux4buf4buPxINpw7Xhu7PhurRs4bufxIPDvXhiacO1xINoxJHhu6HEg+G6sG/Eg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bujZOG7n+G7j8SDw7144buh4buf4buPxINoxJHhu6HEg8OsxJHhu6PEg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSDw73DtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Thu5/Eg+G7o2Thu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4buaw7Xhu6HEkeG7n8SD4bq3xIPDjMO0buG7s8SD4bq34bqpNMSDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSDw714YmnDtcSD4bufw7XDtG/hu6PEg2lB4bqrxINpYmnEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDw7144buh4buf4buPxIPhurBjxIPhu5/hu4/hu6Fjw7TEg+G7n8OA4bupacSD4bubw7XDtMSDaeG7s+G7n+G7j8SDaeG7h3bEg8Ot4buZacO1xIPhurDhu7nEg8O9eGzhu5/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg+G6sMO0w7Lhu5/Eg8O9w7V14buf4buPNMSD4bujZOG7n+G7j8SDw5Thu5/DveG7i3jhu5/hu4vDvcSD4bqwY8SDaWJpxIPDreG7mWnDtcSD4bqw4bu5xIPhu4/DtOG6q8SDw73DqeG7n+G7j8SDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7j8SDw7144buh4buf4buPxIPhurLEgsSD4budw4LEg2liacSDw73DtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Thu5/Eg+G6suG7geG7o8SDw7Vkw7TEg8O94bupw7TEg8O9eGrEg+G7i+G7o8SDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDjMO0buG7s8SD4bq14bqxxIN34buz4bq0xIPDrOG7meG7n8O1xIPDvXhiacO1xIPhu5/DtcO0b+G7o8SDaUHhuqvEg2liacSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xINp4buz4buf4buPxINp4buHdsSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7j8SDw7144buh4buf4buPxIPhu5/hu4/DqeG7n8SDacO14bq94bufxIPhurLEgsSD4budw4LEg2liacSDw7Vj4bufw7XEg+G6sMO0xIPDveG7h+G7n8SDaXXhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu48zxINpxJHhu5/DtcSDaGLhu6HEg+G7m8O1xJHEg+G7n8Op4buf4buPxIPhu6Phu4fDvcSD4bqr4bufxIPhu5/DtOG7n8O1xIPhu6Nk4buf4buPxIPhurBjxIN2w7XDusO0xIPDteG7sXY0xIPDvWThu6HEg8Osw7Ru4buzxIPhu5vDtG/hu5/Eg2nDteG7ocSD4budw4NpxIPhu53DgOG7seG7n+G7j8SDacO14buz4bq0bOG7n8SDw714YmnDtcSDaMSR4buhxIPhurBvxIPhuqvhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxINoxJHhu6HEg+G6sG/Eg+G6q+G7n8SD4bufw7Thu5/DtcSD4bujZOG7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu57DtcOAxIPhurDhu4XhurQ0xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg2jEkeG6tMSDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSD4budw7Rs4bufxIN34buz4bqr4bufxIPDveG7qcO0xIPDvXhiacO1xIPhu5/DtcO0b+G7o8SDaUHhuqvEg2liacSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xINp4buz4buf4buPxINp4buHdsSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7jzTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaXDEg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg+G7n2Phu6HEg+G7ncO0bOG7n8SDd+G7s+G6q+G7n8SDw73hu6nDtMSDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xINpQeG6q8SDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92NMSDw7Xhu6Fkw73Eg8Os4bul4buf4buPxIPhu5vDteG7rcO0xIPhu5/hu4/DtcO0b3Y0xIPhu5/DteG7hXbEg+G7m8O1ZuG7szTEg+G6suG7s+G7h8O9xIPhu5vDtWbhu7M0xIN5xJHhu5/Eg+G6suG7s+G7h8O9xIPDvcO1w7Rtw73Eg2jhu5nEg2lB4bqrxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3Y1xIPhu57hu4/hu6Fkw7TEg8O9eOG6osSD4bqww7RvacSDdsO1w7rDtMSDw7Xhu7F2xIPhurDhu6nDtMSD4budw4NpxIPhu53DgOG7seG7n+G7j8SDacO14buz4bq0bOG7n8SDw714YmnDtcSDaMSR4buhxIPhurBvxIPhuqvhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg+G6ssSCxIPhu53DgsSDaWJpxIPDtWPhu5/DtcSD4bqww7TEg+G6sMO0xIN2w7Vk4bujxIN2w7VidsSD4bud4buz4buFw73Eg8O9eGzhu5/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu5/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg+G6sGPEg+G7o+G7pcO9xIN5w7rEg8O9eGJpw7XEg+G7n8O1w7Rv4bujxIPDrMOA4buxacSDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSDaeG7ucSDw73DtcOzxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg8OMw7Ru4buzxIPhurXhurHEg+G7ncO0bOG7n8SDd+G7s+G6q+G7n8SDw73hu6nDtMSDacSR4bufw7XEg2hi4buhNMSD4bubw7XhurlpxIN2w7Xhu7lpNMSD4bqyxILEg+G7ncOCxINpYmnEg8O1Y+G7n8O1xIPhurDDtMSD4bqww7TEg3bDtWThu6PEg3bDtWJ2xIPhu53hu7Phu4XDvTTEg2liacSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg3bDtcSRw7TEg2nDteG7h3bEg8O1Y+G7n8O1xIPhu5/hu4/DteG7l+G6q8SD4bqw4bu5xIPhu59j4buhxIPhu5vDtWJpxIPDrMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xIPDteG7oWTDvcSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg+G7m8O04bufw7XEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg2lB4bqrxIPhu6Phu5Phu5/DtTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDnXjDgOG7qWnEg+G7o+G7pcO9xIN5w7rEg8OCxIPhu5vDtG3hu5/Eg8O94buz4bq0bOG7n8SDw7144buz4bq0buG7n8SD4bqy4buz4bq0bOG7n8SDw71kaTTEg8O1w4Dhu6nhu5/hu4/Eg+G7nWLDtMSDw63DgMSD4bud4buz4buF4bufxINpw7Xhu6HEg3jhurvhu5/hu4/Eg+G7nOG7s+G7hcO9xIPhuqrhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg3lrxIPhu4/hu4HhurTEg2nEkeG7n8SDw7144butxINpw7Xhu6HEg+G6sMO0b2nEg8O14buhZMO9xIPDrOG7peG7n+G7j8SD4bubw7Thu5/DtcSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSDaUHhuqvEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdjTEg8OdeOG7s+G7n+G7j8SDw73DgOG7qeG7n+G7j8SDw5Xhu6Fj4buf4buPxINWw7XDgOG7qWnEg8Odw7Xhu7Phu4Xhu5/EgzdJ4bu5acSDw714w4Dhu63hu5/hu4/Eg0nhu7lpxIPhuqrhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu480xINI4bulxINJdeG7n+G7j8SD4bqr4bufOMSD4bubw7XDquG7n+G7j8SDw6zhu5nhu5/DtcSDeOG6u+G7n+G7j8SD4bud4buz4buFw73Eg+G7n2PhurTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaXDEg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg+G7n2Phu6HEg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg+G6sG7Eg8O14buhZMO9xIPDrOG7peG7n+G7j8SDw73DtWPhu5/DtcSD4bud4buFdsSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92NMSD4bubw7Xhu63DtMSD4buf4buPw7XDtG92NMSDw6zhu4Phu7PEg8O9w4A0xIPhu6Phu7PhuqvEg2hi4bufNMSDw7XhuqvhurTEg+G7m8O04bufw7XEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg2lB4bqrxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3YzxIPhu53hu7Phu4XDvcSDacOB4buf4buPxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg+G6tGzhu7PEg2nhu4Phu7PEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDaeG7s+G7n+G7j8SDaeG7h3bEg8Ot4buZacO1xIPhurDhu7nEg8O9eGzhu5/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu5/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg3bDtcSRw7TEg2lwxIPhu4/DtOG7h+G6tMSDdsO14buJdsSDaeG7oeG7n8SD4buj4bupw7TEg8Osw4Dhu7FpxIPDteG7oWTDvcSDw6zhu6Xhu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw51k4buhxIPhu6N1w7TEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu51j4bufw7XEg+G7o2Thu5/DtTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYeG7nOG7s+G7hcO9xIPhuqrhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8Osw4Dhu7FpxIPhu5/DtcO0buG7s8SDw4LEg+G7m8O0beG7n8SDacO14buhxIN44bq74buf4buPxIPDrOG7geG6tMSD4budY8SDacawxIN54butxIN2w7VidsSD4budw4LEg8Osw7PEg8O9ZOG7ocSDeOG6q8SDeeG7geG7n8SDacO1xrDDtMSDeOG7h8O9xINo4buT4bufw7XEg8Osw6rhu5/hu481xIPhu5rDtXXhu5/hu4/Eg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPhurDhu4XhurQ0xIPhu5/DtcO0buG7s8SDw6xkw7TEg8Otw7Rv4bufxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg+G6sMO0w7Lhu5/Eg8O9w7V14buf4buPNMSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSD4bujZOG7n+G7j8SDaXHhu5/Eg+G7n8O14buF4bufxIPDrOG7meG7n8O1NMSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xINpw4Hhu5/hu4/Eg+G7n8O1w4DEg+G7m8O1YmnDtcSDw7Vj4buf4buPxIPDvWTDtMSDOsO0b8O9xIPhu57huqvhu6PEg3lrxIPDrMOA4buxacSDw7XDgOG7reG7n+G7j8SD4bud4buxw7TEg+G7m8O1w7TEg+G7neG7s+G7hcO9xIPhuqrhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg8Osw4Dhu7FpxINo4bqr4bufxIPDtWPhu5/DtTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDnXjhuqvhu6HEg8Os4bunw7TEg+G6sG7Eg+G6sOG7h+G7n8SDw6xuxIPhu59j4bq0NMSDdeG7n+G7j8SD4bue4buP4buz4bq0w7Lhu5/Eg8OVceG6q8SDSOG7k+G7n8O1NMSDScO1QcSDw73hu5lpw7XEg8Od4buFdsSDw6zhu6Fj4bufxIPhu57hu4vhurLDvcOd4buLacO1xINpw7Xhu6HEg2jDtG3DvcSDw73huqLEg+G7m8O1w7TEg8OU4bufw73hu4t44buf4buLw73Eg2lwxIPhu6Phur3DvcSD4butxIM6w7Rvw73Eg+G7nuG6q+G7ozTEg2lwxIPhu5/DtcO0buG7s8SD4bqw4bu5xINp4bqr4bufxIPDvcO1w7RvdjTEg8O94buH4bufxINpdeG7n+G7j8SD4bujZOG7n+G7j8SD4bqwY+G7ocSDaWJpxINpxrDEg3fhu7Phuqvhu5/Eg+G7nsO1Y8SD4bufw4Dhu6lpNMSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92NMSDw6zDgOG7sWnEg+G7j+G7geG6tMSDeOG6q8SDaOG7rcO0xINpYmnEg8Ojw7Xhuqtp4bub4buLeMOjxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7n8OA4bupacSDacOB4buf4buPxIPhu5/DtcOAxIPhu5/DgOG7qWnEg+G7n+G7j+G7oWPDtDXEgzrhu6nDtMSDaWJpxIPDtWPhu5/DtcSD4bqww7TEg+G7n8O1w4DEg+G6sOG7heG6tDTEg3bDtWJ2xIPhu53hu7Phu4XDvcSDw7XDtG/hu5/Eg8O1Y+G7n8O1xIPDvcO1w7Rt4buzxINpYmnEg8O1Y+G7n8O1xIPhu53huqvhu5/hu4/Eg3bDtWJ2xIPhu53DgjXEg1nDg8SDeOG6q8SDw6zhu6vDtMSDaUHhuqvEg+G7nOG7s+G7hcO9xIPhuqrhu5/Eg+G7n8O04bufw7XEg+G7o2Thu5/hu4/Eg+G7j8O04bu1dsSD4bqyxILEg+G7ncOCxINpYmnEg8O1Y+G7n8O1xIPhurDDtMSD4bqy4buB4bujxIPhu5/DteG7hXY0xIPDveG7h+G7n8SDaXXhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu480xINobOG7n8SDaWThu5/DtcSDw6xwxIN14buf4buPxINI4buT4bufw7XEg2nDteG7ocSDeOG6u+G7n+G7j8SDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIM6w7Rvw73Eg+G7nuG6q+G7o8SDeWvEg8Osw4Dhu7FpxIPDtcOA4but4buf4buPxIPhu53hu7HDtMSDw73huqLEg8O1Y+G7n8O1xIPhu53huqvhu5/hu4/Eg3bDtWJ2xIPhu53DgsSD4bufY+G6tDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDo8OVw7Rv4bufxINpw7XDgOG6q8SDaXDEg+G7neG7s+G7hcO9xIPDrMO0buG7s8SDacO14buV4bufw7XEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDw7144buh4buf4buPxIPhu5/DgOG7qWnEg+G6sGPEg+G7n8OA4bupacSD4buf4buP4buhY8O0xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu5/DqeG7o8SDd+G7s+G6q8SDw71k4buhxIN44bqrxIN5w4PEg2jhu4fDvcSDaXXhu5/hu481xIM64buRxIPDreG7ucSD4bufw7XDgMSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIPhu5/DgOG7qWnEg+G7n+G7j+G7oWPDtMSD4bubw7Thu5/DtcSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4butxIM6w7Rvw73Eg+G7nuG6q+G7o8SDw71k4buhxIPhu5/DtcO0buG7s8SDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSDw73DteG7szTEg+G7n8O1w4Dhu5/hu4/Eg+G7nWTDtMSD4bubw7V14buf4buPxINpcMSDw7144bu5xIN54butxIPDvWTDtMSDOsO0b8O9xIPhu57huqvhu6M0xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg8O9ZOG7ocSDaXXhu5/hu4/Eg8Op4bufxIPhurDDtG9pxIPhu51j4bujxINpw7Xhu6HEg+G7neG6q+G7ocSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bufw4Dhu6lpNMSD4bubw7V14buf4buPxIPhu6Phuqvhu5/hu4/Eg+G7nWTDtMSD4buf4buP4buzw7nhu5/Eg8O9w7Xhu7PEg8O94bqixIPDvcO14buzbcSD4bqwY8SD4buRw73Eg2nDteG7meG7s8SDecSCxIN34buzxJHhu5/Eg+G7ncOCxINpQeG6q8SDacawxIN34buz4bqr4bufxINpw7XhuqBpxIPhu5/DqeG7n+G7jzXEg8OdeOG7oeG7n+G7j8SD4bubw7XDtMSDw6xwNMSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7n8OA4bupacSDw714w4NpxIPDvcO0bXbEg8O9ZOG7ocSDaXXhu5/hu4/Eg8Op4bufNMSD4bqww7RvacSD4budY+G7o8SDacO14buhxIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPhu53huqvhu6HEg8Os4bul4buf4buPNMSD4budY8SDaOG7mcSDecODxIN34buzxJHhu5/Eg+G7ncOCxINpw7Xhur3DvcSDacO1a8SDaUHhuqvEg2nGsMSDd+G7s+G6q+G7n8SDacO14bqgacSD4bufw6nhu5/hu480w6PEg0nDtUHEg8O94buZacO1xIPDneG7hXbEg8Os4buhY+G7n8SD4bue4buL4bqyw73DneG7i2nDtcSDdsO14buB4bufxIPDveG7kWnDtTXEg8ON4buhxIPDrHA0xIPDvXjDgOG7qWnEg8O1bcO9NMSD4buc4buz4buFw73Eg3lrxIPhu49wdsSDdsO14buD4bufxIPDvWThu6HEg+G7o3XDtMSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg2lk4bufw7XEg8O9eOG6q+G7n8O1xIPhu51j4bufw7XEg+G7o2Thu5/DtcSD4buPw7Thuq7huqvEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDw7144buh4buf4buPxIPhu5/DgOG7qWnEg+G6sGPEg+G7n8OA4bupacSD4buf4buP4buhY8O0xIPDvXhs4bufxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhu6Nk4buf4buPNcSDw6PDncO14buL4buhxIPDrHA0xINpYmnEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSDw7144buh4buf4buPxIPhu5/DgOG7qWnEg2jhu5nEg3fhu7PEkeG7n8SD4budw4LEg8O9w7VtxIPhu59j4buhNMSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIPhu5/DgOG7qWnEg+G7n+G7j+G7oWPDtMSDacOB4buf4buPxIN2w7XEkcO0xINpw7Xhu5nhu7PEg3fhu7PEkeG7n8SD4budw4LEg+G7n8O1w4DEg+G6sOG7heG6tDTDo8SDdeG7n+G7j8SDSOG7k+G7n8O1xIPhu59ww7Q1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhSGzhu5/Eg2lk4bufw7XEg8OscDTEg8Osw7rDtMSD4bqw4bupw7TEg8Ot4buh4bqr4bufw7XEg+G7n+G7j8O1w7RvdsSD4bubw7Thu5/DtcSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSDw7Thu5/DveG7i3jhu5/hu4vDvcSDw7144buh4buf4buPxIPhu5/DgOG7qWk0xIPhu5vDtcO0xINpYmnEg8Ot4bquxIPhu53DtG/hu7PEg8O04bufw73hu4t44buf4buLw73Eg8Osw4Dhu7FpxIPhu53DgOG7s8SDw7144bquxIPDvWTDtMSDOsO0b8O9xIPhu57huqvhu6M0xINpw7XDtMSDdsO14buRxINpw7Xhu6HEg8Osw4Dhu6vhu5/hu4/Eg8O9eOG7s+G6tG7hu5/Eg3lrxIPDrMOA4buxacSDaeG6ucO9xIPhu4/DtMSR4bujNcSDw4zDusO0xIPhurDhu6nDtMSDaWJpxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bufw4Dhu6lpxIPDteG7oWTDvcSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg8O9w7XDgMaw4buf4buPxIPhu6Nkw7Q0xIN34buzxJHhu5/hu4/Eg2li4buhxIPDvXhs4bufxIPDtOG7n8O94buLeOG7n+G7i8O9xIPDvcO1deG7n+G7j8SDd+G7s+G6q8SD4buM4bqraeG7i2jhu6Hhu6Hhu5s0xIPhu47hu6Hhu6Hhu4/hu53hu4s0xIMu4buh4buzw73hu7No4buLNTU1NMSDaWJpxIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg+G7n8OA4bupacSD4buf4buP4buhY8O0xIN5a8SDdsO1xJHDtMSDeeG6q+G7n8SDeWrEg+G7n+G7j8O14buX4bqrxIPhurDhu7nEg8O9w7Xhu7NtNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdw7Xhu4vhu6HEg3Xhu5/hu4/Eg+G7nGzEg8OMw6nhu5/hu4/Eg1bDteG7oeG7n+G7jzTEg0jhuqvhu5/Eg+G7msO14bqrw7TEg8O9w7ViacSD4bujZOG7n+G7j8SDaUHhuqvEg8Od4bun4buf4buPxINJdeG7n+G7j8SDw73hurTEg8OVZMSDw73hu4Phu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu4/Egzrhu55Ww50t4bue4buLw700xIPhurDhu6nDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg2lB4bqrxIPhu5zhu7Phu4XDvcSD4bqq4bufxIPhu5/DtOG7n8O1xIPhu6Nk4buf4buPNMSD4bubw7ViacO1xIPDtWPhu5/hu4/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bufw4Dhu6lpxIN5a8SDw6zDgOG7sWnEg8O1w4Dhu63hu5/hu4/Eg+G7neG7scO0xIPhu5vDtcO0xIPDreG7oeG6q+G7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b3bEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bqwY8SD4buf4buP4buhY8O0xIPhu5/DgOG7qWnEg3lrxIN2w7Viw73Eg8O9eMO0w7Phu580xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhu4d2xINpxrDEg3nhu63Eg8O1ZMSDw73hu4Phu5/hu4/Eg+G7m+G6qMSDw73DteG7s+G7hcO9M8SDw6zhuqvEg8OtZOG7n+G7j8SDaWJpxIPhu53hu6Fkw7TEg8O14buT4bufw7XEg2nDgeG7n+G7j8SD4bufw7XDgMSD4buf4buB4buf4buPxINp4bqr4buhxINpw7Xhu4fDvcSD4budw4Dhu7Hhu5/hu4/Eg2liacSDw63hu5lpw7XEg+G6sOG7ucSDw714bOG7n8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7jzUvNTkvdmE=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]