(Baothanhhoa.vn) - Hiện trên địa bàn tỉnh, tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều được phê duyệt quy hoạch chung, với chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao. Quy hoạch đi trước một bước, bảo đảm tầm nhìn dự báo, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch hóa đầu tư và thu hút dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, quản lý quá trình phát triển đô thị, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Hiện trên địa bàn tỉnh, tất cả các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) đều được phê duyệt quy hoạch chung, với chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được nâng cao. Quy hoạch đi trước một bước, bảo đảm tầm nhìn dự báo, làm cơ sở để thực hiện kế hoạch hóa đầu tư và thu hút dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, quản lý quá trình phát triển đô thị, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Trên công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn tỉnh có 31 đô thị và 1 khu kinh tế (2 thành phố, 1 thị xã, 28 thị trấn và Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS)) thực hiện quy hoạch và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt... Trong quá trình lập quy hoạch cho thấy, nội dung các đồ án bảo đảm hàm lượng nghiên cứu lập quy hoạch bài bản, chuyên sâu nên những năm gần đây các đồ án được cải thiện rõ rệt, chất lượng không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, việc kiểm soát năng lực của đơn vị tư vấn cũng đã góp phần không nhỏ nâng cao tầm nhìn chiến lược, chất lượng của đồ án quy hoạch. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được triển khai thực hiện chặt chẽ trong thực tiễn thông qua tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt và tăng cường kiểm tra thực hiện quy hoạch xây dựng qua việc cấp giấy phép xây dựng. Đi đôi với đó, để thực hiện tốt chức năng quản lý ngành, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị quản lý về quy hoạch xây dựng, nhất là các địa bàn có khối lượng đầu tư xây dựng lớn... Như ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11 – 11 - 2014 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn KKTNS; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17 – 2 - 2016 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa... Qua đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được quán triệt và triển khai sâu rộng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được chấn chỉnh kịp thời, công tác cấp giấy phép xây dựng đi vào khuôn khổ theo quy định...

Tại KKTNS, nhằm tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển KKTNS và các Khu công nghiệp (KCN), Ban Quản lý KKTNS và các KCN đã tổ chức thực hiện lập đồ án quy hoạch bảo đảm kế hoạch đề ra. Trong đó, đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung KKTNS đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực được tập trung thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, xây dựng các dự án; phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKTNS; hằng năm, UBND huyện Tĩnh Gia đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Sau khi quy hoạch các KCN trong khu kinh tế được phê duyệt, huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với Ban Quản lý KKTNS và các KCN, thực hiện công khai quy hoạch để nhân dân biết và tăng cường công tác quản lý quy hoạch đã được phê duyệt. Huyện thành lập tổ công tác thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn...Trong quá trình kiểm tra, xử lý, huyện chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về lĩnh vực cấp phép xây dựng, về đất đai... Đồng thời, thực hiện công khai các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, xây dựng có thời hạn... Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình có nhu cầu xây dựng, cải tạo sửa chữa công trình, nhà ở thực hiện thủ tục đơn giản thuận tiện, đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp xây dựng trước khi cấp phép, huyện đều thực hiện xin ý kiến về quy hoạch của Ban Quản lý KKTNS và các KCN, nếu phù hợp với quy hoạch, UBND huyện cấp giấy phép xây dựng; trường hợp không phù hợp với quy hoạch thực hiện cấp phép xây dựng có thời hạn (đối với các hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Công tác quản lý xây dựng theo giấy phép đã được kiểm tra, thực hiện theo đúng quy định; tình trạng xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép, sai phép giảm rõ rệt. Ngoài ra, theo báo cáo của Ban Quản lý KKTNS và các KCN, công tác quản lý trật tự quy hoạch xây dựng đã được tăng cường, hơn 90% dự án đầu tư xây dựng đã được chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình và được cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, năng lực của các đơn vị tư vấn lập quy hoạch còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của đồ án quy hoạch. Tầm nhìn quy hoạch chưa xa, dự báo phát triển chưa chính xác dẫn đến điều chỉnh quy hoạch, tốn kém về thời gian và nguồn lực xã hội.

Đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, cho biết: Trong quá trình quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng tại KKTNS, huyện thực hiện công khai các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về quy hoạch, quản lý quy hoạch. Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng cơi nới trái phép, kiên quyết không để trường hợp vi phạm mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền và không đúng theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, cần nâng cao trách nhiệm của chính quyền đô thị các cấp. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế trong quá trình phát triển đô thị. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm làm chủ của cộng đồng, của người dân đô thị trong việc quản lý quy hoạch. Việc xây dựng và duy trì chất lượng đô thị phụ thuộc một phần quan trọng trong ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Do đó, cần có giải pháp tích cực để cộng đồng dân cư nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng và quản lý đô thị được cụ thể hóa ngay từ trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân. Thời gian tới, sở tập trung chỉ đạo để tăng cường công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch. Công tác quy hoạch phải được ưu tiên đầu tư đi trước để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị. Đồng thời, phải đáp ứng tốt yêu cầu về dự báo gắn sát với thực tiễn và xu hướng phát triển của xã hội, thật sự trở thành nền tảng cho việc tạo dựng nguồn lực phát triển đô thị. Sở phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bài và ảnh: Xuân Cường


Bài Và Ảnh: Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]