(Baothanhhoa.vn) - Tối 25-5, nhóm 4 học sinh bị mắc kẹt trong thang máy của một ngôi nhà ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời giải cứu.
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0IEJMxqHDk+G6puG7iOG6rMah4bqk4bqs4bun4bqsxqHhu7fhu5jDksah4buhxqHhuqbhu4Dhu7fGoU/huqzhurrhuqbGoeG6uOG7qeG7t8ahReG6oMOTxqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqmdeG6uuG6pMah4bq4w7rhu6DDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O04bqtRuG6rMah4bujcC1wb8ah4bq64bqmw4rhurjGoeG7ocah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmxqHhu7VCxqHhurjhu6nhu7fGoUXhuqDDk8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G6pnXhurrhuqTGoeG6uMO64bugxqHhu7fDlHXGoeG6uEjDk8ah4bq64bqk4buE4bqsxqHhurrhuqbDucahSsahTOG6puG7kuG7iOG6uuG6pMahQOG6rOG6tuG6usah4bu04bqsxILhurpvxqHhuq3hurXGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinVvxqFBxanGoUHhu5LEqOG7t8ahw4nhu5bhu7fGocOJ4buSxKjhurrhuqTGoeG7tuG7p+G6uuG6psahT8O6w5PGoeG6teG7tuG7tuG7tsah4bucw7nGoeG7tjLhu7YpxqFFQkzGocOT4bqm4buI4bqsxqHhuqThuqzhu6fhuqzGoeG7t+G7mMOSw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bu5w5PhuqbDkuG6uOG7tcah4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcahc+G7m+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7n+G7n0zhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu34bu54bq6w7Phu7V14bq8w5PhuqZ14bq64bqm4bqm4bq8dcOz4buc4bq6L+G7ucOBT0XDk+G6vEwv4bq6w4Hhu6JPL+G7o+G7n+G7o+G7nS/hu6Phu5tw4bu54buh4buj4bud4bufc+G7oeG7ocOTcXHhu59yc8OJ4bubw7PEkEzhuqRsTuG7i+G7n+G7oXLhu5fGoXXDicOT4buL4buXIEJMxqHDk+G6puG7iOG6rMah4bqk4bqs4bun4bqsxqHhu7fhu5jDksah4buhxqHhuqbhu4Dhu7fGoU/huqzhurrhuqbGoeG6uOG7qeG7t8ahReG6oMOTxqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqmdeG6uuG6pMah4bq4w7rhu6Dhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buXc+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Dhu5/hu5/hu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3huqbDgeG6vMahQcOKb8ahw5Phu6XhuqzGoeG6uuG6psO5xqHDieG7hMahT0bGoeG7neG7m2/GoUHhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6teG6pnXhurrGoeG7tuG6psOSxqHhuq1O4bqs4bq64bqmb8ahTOG6puG7kuG7iOG6uuG6pMahQOG6rOG6tuG6usah4bu04bqsxILhurpvxqHhuq3hurXGoeG6reG6pnXhurrhuqbGoSnDinVvxqHhurrhuqbDiuG6uMah4buhxqHDgeG6uMah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmxqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqHDk+G6pnXhurrhuqTGoeG6uMO64bugxqHhu7nhuqzGoeG7t+G6psOS4bug4bqy4bq6xqHDk+G7lMahw5N44bq64bqkxqHhu6HGoeG7nsOSRuG6uuG6pMah4bu54buS4buK4bqsxqHDk+G6puG6qsah4bue4bun4bugxqFOdcahT+G7lsah4bu3RsOzxqHhu7bhu6fGoeG7ocahw4HhurjGoeG7tULGoeG6uOG7qeG7t8ahReG6oMOTxqHhu7XEguG6usahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G6pnXhurrhuqTGoeG6uMO64bugxqHhu5zDucahQcWpxqHhuqbhurzhu6fhurrhuqTGocOJ4bq84bul4bq6xqFFxILDksah4bu34buYw5LDs8ahMuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bu5duG6usahw5PhuqrhurjGoeG7t8O64bu34bqmxqHhurhKxqHhu7fGoHXGocOT4bqmdeG6uuG6pMah4bq4w7rhu6DGoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pMahReG6puG7hOG6uuG6pMahw5PhuqbDueG6uuG6psah4bu34buE4bq64bqkb8ah4bq6xILhurrGoUHFqcah4bu1w7rhurzGoeG7t+G6puG6vMahw4nhu5bhu7fGocOJ4buSxKjhurrhuqTGoeG7t+G6puG7mOG7t8ah4bq6xrDhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thur/DueG6vMahReG6puG6vOG7p+G6uuG6pMah4buj4bubxqHhuqThuqzhu4jGoeG7nXDGoUzhuqbhu4zDk8ah4bu34buO4bq64bqkxqHhurrhuqTDueG7oG/GoeG6uuG6pHXhu6DGoUXhuqbhuqzGocOT4bqs4bquTMah4bq64bqmeeG6usahw5Phuqbhu4ThurrhuqTGocOT4bqs4bq6xqHhu5zDlcah4buc4bqs4bq24bu3b8ah4bq14bqm4bq+4bq64bqkxqHhu7bhu6fhurrhuqbGoU/DusOTxqHhurXhu7bhu7bhu7bGoeG7nMO5xqHhu7Yy4bu2KW/GoeG7tuG7hOG6uuG6pMahdeG6usahw5ND4bq64bqmxqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEp4bq8w7rGoUHFqcahw5NO4bqs4bqy4bq6xqFF4bqmdeG6rMahw4nhu5bhu7fGocOJ4buSxKjhurrhuqRvxqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGocOT4bqs4bq24bq6xqHhuqRH4bq4xqHhu57Dgcah4bu2MuG7tilvxqHhu7fhu47hurrhuqTGoXPGoeG7t8O64bq6xqHhu7VIb8ah4bu34bqm4bqs4bqu4bq6xqFPVMah4bq64bqmdeG6uuG6psah4bu34bqmw4rhurrhuqTGoUHhuq7hurrGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHDk07huqzhurLhurrGoUXhuqZ14bqsxqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGoeG7t+G7mMOSxqHhurrhu6XhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFz4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFw4buf4bufTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buf4buj4budL+G7o+G7m3Dhu7nhu6Hhu6Phu53hu6Hhu5vhu6Hhu6HDk3Fxc3Fww4nhu5vDs8SQTOG6pGxO4buL4bud4buj4bud4buXxqF1w4nDk+G7i+G7lyBCTMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG6pOG6rOG7p+G6rMah4bu34buYw5LGoeG7ocah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmxqHhurjhu6nhu7fGoUXhuqDDk8ahw5NO4bq84bq64bqkxqHDk+G6pnXhurrhuqTGoeG6uMO64bug4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l3Phu5vhu5vhu5fGoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5Phu4vhu5dw4buf4buf4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bqt4bul4bqsxqHhuqbhuqzhurbhurrGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pG/GocOJ4buW4bu3xqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhu7bhu6fhurrhuqbGoU/DusOTxqHhurXhu7bhu7bhu7bGoeG7nMO5xqHhu7Yy4bu2KcahTOG6pkbhuqzGoeG6psSoTMah4buc4buK4bqsxqHhu7bhu4ThurrhuqTGoXXhurrGoUzhuqbhu5Lhu4jhurrhuqTGoUDhuqzhurbhurrGoeG7tOG6rMSC4bq6xqHhu5zDucah4bu3w7rhu7fGocOJ4buW4bu3xqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhu57DuuG7t8ahQULhurrhuqbGoeG7nELGocOTTuG6qMahw5PhuqZ14bq64bqkxqHhurjDuuG7oMah4bu1QsahReG6oMOTb8ahQUfhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsxqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t8ahw5NOd+G6usahdeG6um/GoUFI4bq64bqkxqHhu5zhuqzEguG6usah4bu3w7rhu7fGoeG6uuG7peG6usah4bq64bqmduG6usah4bu14bqq4bq64bqmxqHDk0ThurrhuqZvxqHhu6DEguG6usahw5N24bq4xqFB4bqyxqHDieG7luG7t8ahw4nhu5LEqOG6uuG6pMah4bu34bqm4buY4bu3xqHhurrGsOG6uuG6pMahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahw7rhurrGoeG7t+G7mMOSxqHhurrhu6XhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7bhuqZDxqFPdcOSxqHhuqjDk8ahTOG6puG7jMOTxqHDk07huqzhurLhurrGoUXhuqZ14bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bu14bqs4bq24bq6xqFM4bqmw7pMxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHhu5zDlW/GoeG7t8O64bu3xqHhu7bhu7Thu7bhuqfGoUHFqcah4bqk4bqs4bun4bqsxqHhu7fhu5jDksahQeG7ksSo4bu3xqHhu6HGoeG6uuG7peG6usah4bq64bqmduG6um/GoUHhu5J1xqHhu7fDuuG7t8ahw4HhurjGoU51xqHhurrhuqThurzDueG6rMah4buc4buK4bqsxqFP4buY4bu3xqFF4bqm4bq84bqixqFJ4bq6xqFBQuG6uuG6psOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtEDhu5LEqOG7t8ah4bu14bqs4bquw5NvxqHhurrhuqbDiuG6uMah4bqm4buA4bu3xqFP4bqs4bq64bqmxqFB4buSxKjhu7fGoeG6pOG6rOG7p+G6rMah4bu34buYw5LGoUHhurDDksahw5NO4buMxqHDk+G7peG6rMah4bqt4bq1xqHhuq3huqZ14bq64bqmxqEp4bq8w7rDs8ahQEJ1xqFB4bqs4bqy4bq4xqHhu57hu6fhu6DGoU51xqFP4buWxqHhu7dGxqHDicO5xqHDk+G7peG6rMah4budxqHDk07DkuG6uuG6pMahw5N24bq4xqFV4bq64bqmxqHhurrhuqThu5rDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMVcOSw5PhuqbhurxO4buXw7Qx4bul4bq64bqmxqHhu7bhu5Lhu4jhurrhuqTDtS9Mw7Q=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]