(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 3-6-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 3-6-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Mục đích nhằm xác định cụ thể nhiệm vụ chủ yếu để các cấp, các ngành và địa phương khai thực hiện nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế kinh tế tập thể, hợp tác xã, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Kết luận số 70- KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhiệm vụ của Kế hoạch này đến các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch là căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Kế hoạch hành động bao gồm 5 nội dung với 18 nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện. Nội dung, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ thực tế phát sinh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu trong Kết luận của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ hàng năm (trước ngày 30/12) báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thường xuyên tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện trong quá trình tổ chức, thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định, định kỳ tổng hợp báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Xem kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]