(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch hành động số số 23 -KH/TU, ngày 30-7-2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch hành động số số 23 -KH/TU, ngày 30-7-2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Cán bộ NHCSXH kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại xã Yên Thọ (Như Thanh).

Theo đó, mục đích yêu cầu của việc thực hiện kế hoạch nhằm phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 06-KLTW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tín dụg chính sách xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, xây dụng nông thôn mới.

Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Được vay vốn chương trình giải quyết việc làm, HTX Nông nghiệp hữu cơ Trúc Phượng đã xây dựng mô hình trồng nấm công nghệ cao, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, tạo sự chuyển biến tích cực hơn, mạnh mẽ hơn nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW với nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong triển khai thục hiện chính sách; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế hiệu quả.

Về nhiện vụ và giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai sâu rộng; tăng cuờng và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách đối với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dụng nông thôn mới.

Tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chi đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện Kết luận số 06-KL/TW và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để huy động sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Nhiều đoàn viên thanh niên được vay vốn ưu đãi, xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội từ cấp tỉnh đển cấp huyện. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) và Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Đại diện trong chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao hệu quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh và NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và mạng lưới; kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống NHCSXH; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; chủ động nghiên cứu, phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào NHCSXH. Hằng năm, cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nghiên cứu xây dựng Đề án Hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện công tác điều tra, rà soát, thống kê và thường xuyên cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tuợng chính sách khác tại địa phương làm cơ sở để cho vay vốn tín dụng chính sách, đảm bảo kịp thời, đúng đổi tuợng. Tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Chú trọng công tác thi đua, khen thuởng nhằm biều dương kip thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với NHCSXH trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt dộng tín dụng chính sách; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động vì nguời nghèo. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các công việc đã nhận ủy thác với NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chắt lượng hoạt động của các điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc: Hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; kiểm tra, giám sát, nắm tình hình sử dụng vốn của người vay; giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; hướng dẫn, hỗ trợ người vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả; thực hiện lồng ghép với các chương trinh, dự án của từng tổ chúc chính trị - xã hội; tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vuơn lên thoát nghèo và làm giàu.

Tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội Cựu Chiến binh các cấp nhận ủy thác với NHCSXH cho hàng chục nghìn hội viên vay vốn xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tinh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Thông tin và Truyển thông, Báo Thanh Hoá, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với NHCSXH – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TVW của Ban Bí thư và Kế hoạch này; nhất là tuyên truyến về các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban kành Kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và NHCSXH để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tinh ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đổc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]