(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc ban hành các Quy định phân công, phân cấp trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu47hu6zhu6J74buOJuG7oHsm4buO4buu4bue4buu4buO4bqj4bqxw6nhu45XLHsm4buO4bqhJuG7pnvhu47hu67FqOG6oeG7juG6r8OjfXsq4buO4bqj4bqxUXvhu4484bq54buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KkwvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTeG6sG/FqcOy4buO4bqvLnsm4buO4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7jmThuqnhu6Lhu47hu65b4buO4buuMXsq4buOZFN74buOZEDhu45kPyPhu67hu47hu6zhu6J74buOJuG7oHsm4buO4buu4bue4buu4buO4bqi4bqxw6nhu45XLHsm4buO4bqhJuG7pnvhu47hu64xeyrhu4rhu47huqEm4bume+G7juG7rsWo4bqh4buO4bqvw6N9eyrhu47huqPhurFRe+G7jjzhurnhu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buO4bqvw6Phu7Z74buOVyzhu6Lhu47hu6zhu6B74buO4bqvLnsm4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4buOVuG6rybhurE+4bus4buOP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buWw5TDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Lhu5rDlOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wm4bqv4bqv4bqhxIPDjS8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kMOV4buSw5Uvw5TGoOG7llbhu5jhu5Dhu5DDlcOV4buSw5Xhuq/hu5jhu5zhu5jhu5Lhu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsag4buWxqDhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4bquJuG7onsm4buO4buhW+G7ouG7juG7rOG7onvhu44m4bugeybhu47hu67hu57hu67hu47huqPhurHDqeG7jlcseybhu47huqEm4bume+G7juG7rsWo4bqh4buO4bqvw6N9eyrhu47huqPhurFRe+G7jjzhurnhu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE1meybhu44+P3sm4buOJiLhu6JML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huq5QP+G7jiY0P+G7jnsqJizhu457KuG7oMOp4buO4buQLeG7mi3hu5DDleG7kMOU4buK4buOxIPhu6LhurHhu44pJj/hu457KiZY4buOxILDoeG7jsO54bu44buOJn1Q4buuJuG7jmThu6Dhu47hu43Gr+G6seG7juG6r+G6p+G7juG7rOG7nn3hu47hu67hu5594buOZOG7oOG7jlbhuqvhu47huq8mUX3hu47hu6zhu6J74buOJuG7oHsm4buO4bqi4bqxw6nhu7jhuq/hu45XLHsm4buOZEDhu47huqEm4bume+G7juG7rjF7KuG7iuG7juG6oSbhu6Z74buO4buuxajhuqHhu47huq8m4buqPuG7jlcseybhu45v4buefeG7juG7ruG7nn3hu457KiY/4bu2e+G7juG7ruG6reG6seG7jikmUeG7juG6ryY/4buOV8av4bqx4buO4bqv4bqn4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOZOG7oOG7juG6ryY/4bu44bqv4buOKeG7uOG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buOxIPhu6LhurHhu47huq8mP+G7uOG6r+G7jinhu7jhu47hu6434buOxIPDoeG7juG6r8Oj4bu2e+G7jlcs4bui4buO4bus4buge+G7juG6ry57JuG7iuG7jsSCw6Hhu45F4bumw6nhu45W4bqreyrhu47hu6zhu5594buO4buu4buefeG7jmThu6Dhu45W4bqr4buO4bqvJlF94buO4bus4buie+G7jibhu6B7JuG7juG6ouG6scOp4bu44bqv4buOVyx7JuG7juG6oSbhu6Z74buO4buuxajhuqHhu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7jik/PT7hu47huq/Do+G7ouG7juG7rjF7KuG7juG6r+G7nuG7ruG7jnsqJj8jPuG7juG6rybhurHhu45k4bug4buO4buuJsOi4buO4bqvw6M74buOKj9RP+G7juG6o+G6scOp4bu44bqv4buOxIPhuqvhu47hu64y4buO4buuMXsq4buO4bqvw6M7eybhu45l4bumw6nhu45W4bqreyrhu47huq/Do+G7tnvhu45XLOG7ouG7juG7rOG7oHvhu47huq8ueybDjOG7jnsqJljhu47hurnhu44pP+G7uHvhu47huqEm4bue4bqv4buO4busPz3hurHhu4rhu47huq8mMnsq4buOeybFqOG6r+G7juG7rsOi4bui4buOV1A/4buOVj8je+G7juG7ruG7nuG7ruG7jsSCw6Hhu4rhu457KuG7oHsm4buOe+G7tuG6seG7juG6r8Oj4bu2e+G7iuG7juG6sG/FqcOy4buO4bqvLnsm4buO4buuW+G7juG6ueG7jik/4bu4e+G7juG7riYu4buOV1B94buOeybhuqfhu47Eg+G7ouG6scONTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNREDhu47hu6zhu6J74buOJuG7oHsm4buO4bqi4bqxw6nhu7jhuq/hu45XLHsm4buOZEDhu47huqEm4bume+G7juG7rjF7KuG7iuG7juG6oSbhu6Z74buO4buuxajhuqHhu47huq8m4buqPuG7jlcseybhu45v4buefeG7juG7ruG7nn3hu457KiY/4bu2e+G7juG7ruG6reG6seG7jikmUeG7juG6ryY/4buOV8av4bqx4buO4bqv4bqn4buOZeG7psOp4buOVuG6q3sq4buOZOG7oOG7juG6ryY/4bu44bqv4buOKeG7uOG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buOxIPhu6LhurHhu47huq8mP+G7uOG6r+G7jinhu7jhu47hu6434buOxIPDoeG7juG6r8Oj4bu2e+G7jlcs4bui4buO4bus4buge+G7juG6ry57JsON4buOw7M34buO4busUXvhu47huq8mMnsq4buOeybFqOG6r+G7iuG7jio/4buifeG7jkRTe+G7juG6oSZdeyrhu47hurBvxanDsuG7juG6ry57JuG7jiZ94buge+G7juG6ryY/I3vhu45W4bqr4buO4bqvJlF94buK4buO4bqvw6M7eybhu45lP3vhu47hurnhu44pP+G7uHvhu47hu67DouG7ouG7jsOzJsOi4buO4bqvLOG7ribhu4rhu47hu67hu57hu67hu47huqAmW+G7jsOzJsOi4buO4bqvLOG7ribhu47hurBvxanDsuG7juG6ry57JuG7jmThu6Dhu47hu67hu57hu67hu47huq8m4bugeybhu45kP+G7tnvhu47DgsOp4buO4bus4buie+G7jnsm4bume+G7jlbhu6Z74buO4bqvLnsm4buO4bqvJlh94buO4bqj4bqxw6nhu45XLHsm4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNREDhu47hu6zhu6J74buOJuG7oHsm4buO4bqi4bqxw6nhu7jhuq/hu45XLHsm4buO4bqhJuG7pnvhu47hu67FqOG6oeG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buOKT89PuG7juG6r8Oj4bui4buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buOeyomPyM+4buO4bqvJuG6seG7jmThu6Dhu47hu64mw6Lhu47huq/Dozvhu44qP1E/4buO4bqj4bqxw6nhu7jhuq/hu47Eg+G6q+G7juG7rjLhu47hu64xeyrhu47huq/Dozt7JuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7juG6r8Oj4bu2e+G7jlcs4bui4buO4bus4buge+G7juG6ry57JuG7iuG7jldA4buOeyomLOG7jsSCw6Hhu45F4bumw6nhu45W4bqreyrhu47hu64mw6Lhu47huq/Dozvhu4rhu457KiY/4bu2e+G7juG7ruG6reG6seG7juG6rz/hu7jhuqHhu47huq8m4bqx4buO4bq54buOKT/hu7h74buO4buuw6Lhu6Lhu47hu67hu57hu67hu45XUD/hu47hu6w/PeG6seG7iuG7jlc94buOJn3hu6B74buO4buuJi57JuG7jjxQP+G7jlbhuqvhu47huq8mUX3hu47huqLhurHDqeG7uOG6r+G7jlcseybhu4rhu44qMz7DjeG7jm814buOxIPhurF7KuG7juG7rjfhu47huqPhurHhu6J74buO4bqvJuG6sTThu67hu47hurBvxanDsuG7juG6ryYs4buOZVLhu47FqSomP+G7jsSCN3vhu45X4bqnYeG7ruG7juG6oSbhu6Z74buO4buuxajhuqHhu45k4bugfeG7jikmfVF74buO4buQ4buO4buNP0DhurHhu47DlMOM4buO4busIOG7juG6o+G6scOp4buOVyx7JuG7juG6oSbhu6Z74buO4buuxajhuqHhu47huq8mWH3hu457KuG6sTN74buOZDJ74buOSuG7rsWo4bqh4buO4bqj4bqxw6nhu7jhuq/hu45XLHsm4buOV8av4bqx4buO4bqv4bqnS+G7juG6r1A/4buOKSZ9UXvhu47hu5Dhu4rhu47hu5Lhu47hu40/QOG6seG7jsOUw4zhu45XP0DhurHhu47hu64mLnsm4buO4bqhJuG7pnvhu47hu67FqOG6oeG7jlcyP+G7jmQ4P+G7juG7rjF7KuG7juG6r8OjO3sm4buOKj/hu6J94buO4bqvJjF7KuG7juG6r1A/4buOVz89PuG7juG7ouG7jj7hurXhu67hu47hu5Lhu4jhu5Thu44pJn1Re+G7juG7kuG7juG7jT9A4bqx4buOw5Thu45K4bqhJuG7pnvhu47hu67FqOG6oeG7juG6r33hu6B74buO4busNOG7juG7rjF7KuG7juG6r8OjO3sm4buO4buuxajhuqHhu45wcHDhu4rhu47hu67FqOG6oeG7jnBES8OM4buO4busNeG7jsSD4bqxeyrhu47huqPhurHDqeG7jlcseybhu47hurBvxanDsuG7juG7rsWo4bqh4buOJuG6scOpI3vhu47hu65b4buO4bqvw6Phu57hu64m4buOeyY/Iz7hu47hu6wy4buO4bqvw6M64buOeybhu6Z74buOPOG6q+G7ruG7iuG7jmThu6jhuq/hu4484bqr4buu4buO4buuJn3hu47hu67hu57hu67hu47hu6434buO4bqj4bqx4buie+G7jlfhuqdh4buu4buO4bqhJuG7pnvhu47hu67FqOG6oeG7juG7rlvhu45Xw6Lhu44pP0DhurHhu44pPyN74buO4bqvJuG6q+G7ruG7jiY/I3vhu47hu67hu57hu67hu457ND/hu45W4bqxeyrhu47hu64xeyrhu45kPyPhu67hu45X4bqnYeG7ruG7juG6oSbhu6Z74buO4buuxajhuqHhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3EgsOh4buOxakxeyrhu457KiY/I+G6oeG7jmThu6Dhu47huqDhuq7FqeG6ruG7jipiP+G7jmRTe+G7juG7rFF74buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7juG6ueG7jik/4bu4e+G7jmRA4buOezQ/4buOVuG6sXsq4buO4bqhJuG7pnvhu47hu67FqOG6oeG7juG7rjF7KuG7juG6r8OjO3sm4buO4bqhJuG6teG7ruG7jmThurXhu457MXsq4buOeyomPyPhuqHhu45k4bug4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG6r8OjPz174buOezF7KuG7juG6ryYxe+G7juG7riZ94buOxILDoeG7jkXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7juG6r8Oj4bqnOOG7ruG7jnsq4bugw6nhu47hu5gt4buaLeG7kMOV4buQw5Thu45K4bqvw6N9eyrhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jiZh4bqh4buO4buuW+G7juG6ueG7jik/4bu4e+G7jikm4bue4buu4buOZDg/4buOVuG6q+G7juG6ryZRfUvhu4jhu47EgsOh4buOReG7psOp4buOVuG6q3sq4buO4buuJsOi4buO4bqvw6M74buK4buO4bqhJjI/4buOJmHhuqHhu45kOD/hu47hu67hu57hu67hu47EgsOhw43hu47hu58/4buifeG7juG6ryYxeyrhu45k4buoe+G7juG6r1E/4buK4buOw7Mxeyrhu47huq4m4bqnN3sq4buK4buOxakxeyrhu457KiY/I+G6oeG7jmThu6Dhu47huqDhuq7FqeG6ruG7iuG7juG7peG7on3hu45XNHsq4buK4buO4bquJuG6pzd7KuG7juG7rD97JuG7jmThu6Dhu45FUuG7jiY0P+G7iuG7juG6ruG6p+G7juG6oSbhu57huqHDjOG7jsOzMXsq4buO4buie+G7juG6ry57JuG7iuG7jm804buOw7MmLuG7juG6o+G6scOp4buO4bqi4bqx4bume+G7jsSD4bqr4buO4bqvLnsm4buO4bqvJuG7oj7hu44+4bqn4bqx4buO4buuJn3hu47hurBvxanDsuG7juG7rOG7onvhu44m4bugeybhu47huqPhurHDqeG7jlcseybhu45kQOG7juG6o+G6scOp4buO4bqvw6M7eybhu44qP1E/4buO4bqj4bqxw6nhu7jhuq/hu47Eg+G6q+G7juG7rjLhu47hu64xeyrhu47huq/Dozt7JuG7jmXhu6bDqeG7jlbhuqt7KuG7juG6r8Oj4bu2e+G7jlcs4bui4buO4bus4buge+G7juG6ry57JsOM4buO4bus4buefeG7juG7ruG7nn3hu47DsybDouG7juG6ryzhu64m4buO4bqwb8Wpw7Lhu47huq8ueybhu47huq/Do+G6pzjhu67hu457KuG7oMOp4buOw5TDlS3hu5wt4buQw5Xhu5DDlOG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7geG6seG6ryZ9w6Phu4xNb+G7jeG6rkwv4bqhTQ==

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]