(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nề nếp, nhất là sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11-11-2014, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn KKT Nghi Sơn

Trong những năm qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và từng bước đi vào nề nếp, nhất là sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11-11-2014, đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn KKT Nghi Sơn

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau khi các dự án lớn được khởi công xây dựng, đi vào hoạt động và Khu kinh tế Nghi Sơn được mở rộng trên 106.000ha, chính quyền địa phương ở một số nơi đã buông lỏng quản lý, bán đất trái thẩm quyền, để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, biểu hiện qua việc nhiều công trình xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, không đúng thết kết mỏ được duyệt...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, đáp ứng yêu cầu phát triển khu kinh tế trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Về thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh và UBND các xã thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, các cơ quan thông tấn, báo chí, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản; phản ánh kịp thời các vi phạm quy định trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

 1. Về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng

a, Sở Xây dựng

 • Rà soát các văn bản, quy định có liên quan đến công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 • Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dụng nhà ở riêng lẻ; tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

 • Phối hợp với UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền, xây dựng công trình trái phép, sai giấy phép xây dựng, không đúng mặt bằng quy hoạch được duyệt.

b, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

 • Tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để các tổ chức, nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; công khai và kịp thời hướng dẫn các tổ chức, nhân dân thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án trong ranh giới quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn; khi phát hiện vi phạm các quy định pháp luật, phải thông báo ngay về UBND huyện nơi có công trình, dự án vi phạm để kịp thời xử lý theo quy định.

 • Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh và UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn thực hiện kiểm tra, xử lý các công trình, dự án vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

c, UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh

 • Tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do mình chủ trì, làm cơ sở cho việc quản lý đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; đồng thời, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để các tổ chức, nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện; công khai và kịp thời hướng dẫn các tổ chức, nhân dân thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật.

 • Tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn; kịp thời xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

 • Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về xây dựng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thứ chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, bảo đảm mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; quyết định đình chỉ việc thi công xây dựng và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền đối với các công trình, dự án vi phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng; tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

 • Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng ở các xã, thị trấn.

 • Kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng của các địa phương tron Khu kinh tế Nghi Sơn,

d, Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để phòng ngừa, phát hiện, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

đ, Sở Giao thông Vận tải

 • Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan, triển khai thực hiện việc cắm mốc lộ giới Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

 • Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh trong công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

e, Sở Tài chính chủ trì, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác lập quy hoạch trong Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó bao gồm công tác công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

g, UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn do mình quản lý; phát hiện kịp thời, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền hoặc chuyển ngay hồ sơ và kiến nghị với Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND các huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn do mình quản lý.

 • Chỉ đạo xử lý kịp thời khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức được phân công quản lý trạt tự xây dựng để xảy ra vi phạm hoặc có biểu hiện dung túng, bao che cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn do mình quản lý

h, Cơ quan cung cấp dịch vụ điện, nước và các cơ quan liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về xử lý vi phạm đối với công trình, dự án vi phạm trật tự xây dựng; phải thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời hạn các yêu cầu trong quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời hoặc dung túng, tiếp tay cho hành vi vi phạm thì bị xử lý nghiêm theo quy định hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

 1. Về công tác quản lý đất đai

a, Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, xác định hạn mức đất ở cho các trường hợp đất đã sử dụng vào mục đích đất ở ổn định từ trước ngày 18-12-1980.

 • Tăng cường phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật về đất đai cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

 • Phối hợp với UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, nhất là các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.

b, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp

 • Căn cứ quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng chi tiết các khu chức năng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, làm cơ sở thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc giao lại đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

 • Quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao, quy đất đã bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng theo tiến độ sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, để bị lấn chiếm đất đủ điều kiện thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành...

 • Rà soát diện tích đất của các tổ chức, cá nhân đang được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhưng thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để hướng dẫn và thực hiện thủ tục chuyển sang cho thuê đất theo quy định.

c, UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh

 • Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành,d dơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB, xây dựng và thực hiện phương án bố trí tái định cư; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để kịp thời bàn giao đất cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến bộ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

 • Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý đất đai, bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phải lựa chọn, bố trí những cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức tốt để làm công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm hạn chế tối đa tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

d, UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn

 • Tập trung rà soát, xác định thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất đai, phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất.

 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức, người dân trên địa bàn; xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

 1. Về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

a, UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh

 • Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; huy động các lực lượng chức năng để ngăn chặn, giải tỏa các điểm khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép.

 • Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nắm chắc tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chủ tịch UBND huyện xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền; Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra các trường hợp khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn do mình quản lý.

 • Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

 • Lập số điện thoại đường dây nóng và thông báo rộng rãi cho nhân dân biết để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình trạng khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép.

b, UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt nhân dân địa phương không tham gia, không tiếp tay, hoặc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép

 • Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn

 • Đối với khu vực trước đây để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND xã phải có kế hoạch tăng cường, bố trí lực lượng, phương tiện để kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm

c, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.

d, Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để phòng ngừa, phát hiện, xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện

a, Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11-11-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn

b, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công thương, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện: Tĩnh Gia, Nông Cống, Như Thanh, UBND các xã, thị trấn trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện tốt các nghiệm vụ được giao trong Chỉ thị này và Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 27-4-2016 của UBND tỉnh về quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; trường hợp có khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh thông tin về Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

c, Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn; tham gia giám sát, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước đối với các trường hợp vi phạm

d, Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, một năm, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]