(Baothanhhoa.vn) - Sau bài phản ánh “Người dân bức xúc vì xe chở đất chạy cả ngày lẫn đêm qua khu dân cư”, đăng Báo Thanh Hóa điện tử ngày 22/4/2024, theo ghi nhận của PV, sáng 26/4/2024, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra tải trọng các phương tiện; nhà thầu thi công dự án cũng thực hiện việc tưới đường để giảm bụi...
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6pCM9fVNOeMOCPU57PS3hurhT4bua4buWVeG7ueG6pFEkIz3hu5rhu5R9QcOC4bquxIJK4bquZ+G7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pD3hur7hu5rhuqQ9QOG7plXhu5bDgeG6pE3hur5U4bqkSuG6vsOa4bqkVOG7qOG7muG6pD1AO1lV4buW4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ84buKVeG6pEvGoCR94buSVeG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqQ84buKPeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkPcag4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqRMIeG6pOG6ulXDgeG6pCPhurgk4bqk4bu2xqDhur5V4bqk4bq6Vcag4bqkSz/hurjhuqThurfhurrDmuG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjEgi9K4bquxIIvxqDhuqzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhur1O4bq4TMOC4bquxqHhurgk4bqkSuG6vOG7muG6pOG7tsag4bq+VeG6pOG6ulXGoOG6pOKAnMOt4buWO1nhu5rhuqRMSVXhuqRKLEvhuqR7JUvhuqQ84bui4bqke07huqRLxqDhu7LhuqRNw4094bqkS8agw4p94bqkS+G6vuG6pFXhu5bhurx94bqkU8SoVeG6pE3hu45U4bqk4bu4JOG6uOG6pFLGoCThuqRMSVXhuqRLO+KAncOB4bqkTeG7hlXhu5bhuqThurfhurrDmuG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqRN4bua4buQVeG6pD0o4bqkVeG7luG6vH3huqThuqjhuqgvQi/huqjhuqbhuqhCw4HhuqQ9xqBOw5rhuqThu5bGoOG7muG6pFXGoOG7ilXhuqRLP+G6uOG6pOG7meG7pcOB4bqkI+G6ulXhu5bhuqThuqhEL0Iv4bqo4bqm4bqoQsOB4bqkUyFL4bqkUzvDnVXhu5bhuqRLxqAsS+G6pFXhu4ZV4buW4bqkTeG7gOG6pDzhurzDmuG6pEsk4busS+G6pFLhu5rhu5JU4bqkPUDhurjhuqQ94bq+4bua4bqkPUDhu6ZV4buW4bqkS+G6ukvhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pD3hu5rhu5BVQeG6pFXGoOG6vOG6pD3GoMOMJOG6pD3GoOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkTCHhuqThurpV4bqkSzpV4buW4bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqQ84bua4buQS+G6pD07WOG7muG6pE07WVXhu5bhuqRN4buS4bqk4buW4bua4bq+VOG6pEom4buaw4DDgMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIJK4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDgkw9xqAkVErhuqThu5rhurNOVT1OQMOC4bqkIz19U054w4I+4buaTD3GoOG7ueG6pEXhuqbhuqbhu7Z7QeG6pMagTuG7muG7lsagPeG7ueG6pEThuqbhuqbhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqhC4bqsxJAv4bqo4bqm4bqoTEPhuqxC4bqqw4lDQj3huqjhuqhF4bqo4bqoU+G6psOAUeG7tuG7luG7t0B4ReG6qsOC4bqk4bq4Uz14w4Jn4bua4buSVOG6pD1A4bq44bqkPeG6vuG7muG6pD1A4bumVeG7lsOB4bqkTeG6vlThuqRK4bq+w5rhuqRU4buo4bua4bqkPUA7WVXhu5bhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu4pV4bqkS8agJH3hu5JV4bqkVeG7liR94buOVeG6pDzhu4o94bqkU+G7muG7kCThuqQ9xqDhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pEwh4bqk4bq6VcOB4bqkI+G6uCThuqThu7bGoOG6vlXhuqThurpVxqDhuqRLP+G6uOG6pOG6t+G6usOa4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JE4bqm4bqmw4LhuqQv4bquxIIvSuG6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rmghS+G6pFM7w51V4buW4bqk4bqz4bq+Vcag4bqkI+G6uj3huqThu5bhu5rhurjDmuG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqThurPhu6hV4buW4bqk4bq4VeG6pMagJH3hu5BV4bqkw63hu6hV4buW4bqk4bqz4buqVeG7luG6pE3hu5rDlCThuqQ94buaw5U94bqk4buW4bua4bq4w5rhuqQ9xqDhu6hV4buWw4HhuqRS4bua4buSVOG6pD1A4bq44bqkPeG6vuG7muG6pD1A4bumVeG7luG6pEvhurpL4bqk4bu2xqA7V1Xhu5bhuqQ94bua4buQVcSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSCSuG6rsSC4buaVOG7luG6pEtT4bq4IyN4w4JUS04tw5pKUU5LPeG6pEzhu5ZUTkzhu5rhurjhuqQ84buaTE7DmuG6pFThu7ZC4bqk4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqThuqzhuqbhuqbDvUHhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqThuqrhuqjhuqbhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCL+G6uOG7tuG7tiMvw5rhu7ZOVS9UTkzhu5rhurgvPcagJFRK4bu34bu2eFVOPiMv4bqoQuG6rMSQL+G6qOG6puG6qExD4bqsQuG6qkXhuqjhuqY9xJDEkOG6puG6qlPEkC3huqZC4bqoRC3huqgtS8OaPE5Aw4BR4bu24buWw4LhuqRM4bq4PeG6uC09feG7tk54w4I84buaTE7Dmi9U4bu2QsOC4bqkTOG6uD3hurgtTlVLw5pMTnjDguG7pUzhu5nhurXhurlUReG6qOG6qOG7p1PhurN6w4lR4bua4bud4budUsOsaMWpROG7pXpLS8Oa4bqm4bu24bq9UeG7liPhu5RR4buX4buX4bqoTi/hu5ThuqxpS+G6t+G7peG7pcO94bqo4bq34bq94bql4buX4bqs4bunxJAv4buVRMOsROG7tuG7uD1oZuG7lOG6uGZOaOG7tj7DieG6uUvhu5rhu6c+4bu24bq74bqmw6zDrUPGoURT4bqzL0w94bql4bqoS+G7lmnhu5bDveG6qOG6t8Wp4bu24bq94buX4bq54buU4bubPeG6quG7uMO94bqo4bq34bql4bu4TH3hu7jDrT5nL8OtI+G7luG7p2bhuqrFqcOq4bqzw6rhu5fhurjhu5bhu6Ujw5rhu5fhuqxo4bq94buV4buU4bq3UUUxw73huqjhurdC4bqmJEIxw73huqrhurXDveG6quG6tcOC4bqkTOG6uD3hurgtPeG7mj1TTnjDgsOC4bqkTOG6uD3hurgt4bq4QOG7liN4w4JE4bqm4bu54bqm4bu54bqsRMOJ4bu54bqm4bu54bqs4bu54bqs4bu54bqs4bqm4bqmw73hu7nhuqbhu7nhuqrhuqjhuqbhu7nhuqrhuqjhuqbDguG6pC/huq7Egi9K4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIJK4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkROG6puG6puG7tntBw4LhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6qELhuqzEkC/huqjhuqbhuqhMQ+G6rEJC4bqsQkQ94bqo4bqqw4lCQlPhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeEPhuqzDguG6pOG6uFM9eMOCZ+G7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pD3hur7hu5rhuqQ9QOG7plXhu5bDgeG6pE3hur5U4bqkSuG6vsOa4bqkVOG7qOG7muG6pD1AO1lV4buW4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ84buKVeG6pEvGoCR94buSVeG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqQ84buKPeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkPcag4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqRMIeG6pOG6ulXDgeG6pCPhurgk4bqk4bu2xqDhur5V4bqk4bq6Vcag4bqkSz/hurjhuqThurfhurrDmuG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCROG6puG6psOC4bqkL+G6rsSCL0rhuq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7hu5vGoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pD0u4bqk4bud4bq3w63hurXhuqTGoCR94buQVeG6pMOt4buoVeG7luG6pOG6s+G7qlXhu5bDgeG6pD0kfcOVVeG6pE07WVXhu5bhuqQ9LuG6pHvhu4DhuqRp4buaVcag4bqkw63hu5bGoFDhurjhuqQt4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bq74bua4bq4VeG7luG6pE07w51L4bqkVDvDnVXhuqRN4buS4bqk4bu2xqAmS+G6pDwm4bqkPcag4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqThurUh4bqk4bq6VeG6pMOiO1lV4buW4bqkPS7huqRVJeG7muG6pOG7peG7hlXhuqThu5tA4buaVcag4bqk4bqiTTtZVeG7luG6pD3hu6BVxqDhuqRD4bqmQsOD4bqkTcOVVeG6pE07WVXhu5bhuqThu5vGoOG7puG6pMWpJElV4bqkLeG6pMOt4buWxqDhu5rhuqTGoVdV4bqk4bqiTTtZVeG7luG6pD3hu6BVxqDhuqRD4bqmRMOD4bqkPUDhu45V4bqkTeG7nuG6uOG6pErhurxV4bqkxqAkfeG7kFXhuqTDreG7qFXhu5bhuqThurPhu6pV4buWw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7Egkrhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bua4bqzTlU9TkDDguG6pCM9fVNOeMOCPuG7mkw9xqDhu7nhuqRF4bqm4bqm4bu2e0HhuqTGoE7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRE4bqm4bqm4bu2e0HDguG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqoQuG6rMSQL+G6qOG6puG6qExD4bqsQkND4bqq4bqsPULhuqhE4bqqQ1PhuqbDgFHhu7bhu5bhu7dAeOG6qMOJ4bqsw4LhuqThurhTPXjDgmfhu5rhu5JU4bqkPUDhurjhuqQ94bq+4bua4bqkPUDhu6ZV4buWw4HhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pFThu6jhu5rhuqQ9QDtZVeG7luG6pD1Aw5pV4buW4bqkPOG7ilXhuqRLxqAkfeG7klXhuqRV4buWJH3hu45V4bqkPOG7ij3huqRT4bua4buQJOG6pD3GoOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkTCHhuqThurpVw4HhuqQj4bq4JOG6pOG7tsag4bq+VeG6pOG6ulXGoOG6pEs/4bq44bqk4bq34bq6w5rhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkThuqbhuqbDguG6pC/huq7Egi9K4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bqu4bubxqBOw5rhuqRL4bq4VOG6pFLDlT3DgeG6pEvhurpL4bqk4bu2xqA7V1Xhu5bhuqQ94bua4buQVeG6pEvGoCR94buOVeG6pEvGoOG7suG6pDzhu4o94bqkU+G7muG7kCThuqQ9xqDhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkTeG6vlThuqRK4bq+w5rhuqRNJVXhu5bhuqQ94bq+4bua4bqkPUDhu6ZV4buWw4HhuqRLw5nhuqRK4bua4buQVeG6pOG7tsag4bq64bu24bqkSuG6vsOa4bqkPOG7kOG6pFThu6jhu5rhuqQ9QDtZVeG7luG6pDzhurzhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRT4bq8VOG6pOG6vlXGoOG6pMagO+G7slXhu5bhuqRNw5VV4bqkVcag4bq84bqkTElV4bqkTOG7pkvhuqTGoOG6uOG7muG6pErhu45V4bqkTTtZVeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIJK4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQkPhuqbhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqhC4bqsxJAv4bqo4bqm4bqoTEPhuqxCQ0Lhuqzhuqw9Q+G6rOG6quG6rEVT4bqmw4Dhu7ZV4buW4bu3QHjDiULhuqrDguG6pOG6uFM9eMOCZ+G7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pD3hur7hu5rhuqQ9QOG7plXhu5bDgeG6pE3hur5U4bqkSuG6vsOa4bqkVOG7qOG7muG6pD1AO1lV4buW4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ84buKVeG6pEvGoCR94buSVeG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqQ84buKPeG6pFPhu5rhu5Ak4bqkPcag4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqRMIeG6pOG6ulXDgeG6pCPhurgk4bqk4bu2xqDhur5V4bqk4bq6Vcag4bqkSz/hurjhuqThurfhurrDmuG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjDguG6pD7hu5pMPcageMOCReG6puG6psOC4bqkxqBO4bua4buWxqA9eMOCQkPhuqbDguG6pC/huq7Egi9K4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bqz4bq44bu2PeG7msOaVcOC4bquZ8ag4bua4bqkUsag4buoVeG7luG6pEvDmeG6pFXGoCThuqRLw4wk4bqkIyjhuqRMJlXhu5bhuqRL4bq6S+G6pD0kfcOVVeG6pE07WVXhu5bhuqQ9QOG7jlXDgeG6pOG6t+G6uFXhuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqkTCHhuqThurpV4bqkTcOMJOG6pD074bqke0l94bqkTCFV4buW4bqkxqAkfeG7kFXhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pMWpO1dV4buW4bqk4bqiS8agP+G6pE3DjCThuqQ9O+G6pEwh4bqk4bq6VcOD4bqkS+G6uFThuqRSw5U94bqkI+G7jOG6pEvGoOG7oOG6pE3DisOa4bqkS+G6ukvhuqRVxqDhurzhuqQ9xqDDjCThuqQ9xqDhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pFLhu5rhu5JU4bqkPUDhurjDgeG6pCMo4bq44bqkS8agKeG6uMOB4bqkUsag4buCS+G6pOG7tsagJkvhuqRL4bq6S+G6pMagO+G6pMagxahV4buW4bqk4bu2xqDhuro94bqkI+G7mlXGoOG6pD1A4buOVeG6pEvhurpL4bqkPSR9w5VV4bqkTeG6vlThuqRK4bq+w5rhuqThu7gkfeG6pFThu6jhuqQ9JH3DlVXhuqRNO1lV4buW4bqkPeG7quG7muG6pD3GoOG7muG7kiThuqRVxqA74bqkPUA7WEvhuqRSxqDhu5rhuqRN4buGVeG7luG6pFJb4bqkIyjhuqRMJlXhu5bhuqThuqLGoMOaRkvhuqQ94buqPeG6pMagV1XDg8OAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIJK4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQkPhuqbhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqhC4bqsxJAv4bqo4bqm4bqoTEPhuqxD4bqmQ+G6qOG6qj1ExJDhuqZERVPhuqbDgOG7tlXhu5bhu7dAeEXhuqxCw4LhuqThurhTPXjDgmfhu5rhu5JU4bqkPUDhurjhuqQ94bq+4bua4bqkPUDhu6ZV4buWw4HhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pFThu6jhu5rhuqQ9QDtZVeG7luG6pD1Aw5pV4buW4bqkPOG7ilXhuqRLxqAkfeG7klXhuqRV4buWJH3hu45V4bqkPOG7ij3huqRT4bua4buQJOG6pD3GoOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkTCHhuqThurpVw4HhuqQj4bq4JOG6pOG7tsag4bq+VeG6pOG6ulXGoOG6pEs/4bq44bqk4bq34bq6w5rhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4LhuqQ+4buaTD3GoHjDgkXhuqbhuqbDguG6pMagTuG7muG7lsagPXjDgkJD4bqmw4LhuqQv4bquxIIvSuG6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6s+G6uOG7tj3hu5rDmlXDguG6rmxV4buW4bqkaOG7juG6pOG6vSpV4buW4bqkw6Lhu6BVxqDDgeG6pOG6s8agP+G6pD3hu55LxqDhuqThu53hurfDreG6teG6pHvhu4DhuqThu5vDleG6pMOt4buoVeG7luG6pOG6osOt4buoVeG7luG6pOG6s+G7qlXhu5bDg+G6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPcOB4bqkTeG7gOG6pH3hu44k4bqkS8OMJOG6pFMhS+G6pFM7w51V4buW4bqkS8agLEvhuqRV4buGVeG7luG6pD3GoCFL4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkPOG7muG7kEvhuqRN4buaw5Qk4bqkPeG7msOVPeG6pEvhurpL4bqk4bu2xqA7V1Xhu5bhuqQ94bua4buQVeG6pOG7luG7muG6vlThuqQ94buqS+G6pE3hu6zDgeG6pD3DjFXhuqQjJMONPeG6pMagw5rDij3huqRN4busVeG7lsOB4bqkVcagw4094bqkU+G6vOG6pDzhurzDmuG6pD3GoFnhu5rhuqThu5bhu5rhurhV4bqkS+G6uMOa4bqkTeG7muG7klThuqTGoOG7pkvhuqQj4buaVcag4bqkPeG6uFXhuqTGoOG7pkvhuqRN4buS4bqkPUDhurpVxqDhuqQ94bq44bua4bqkVcOKVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIJK4bquxILhu5pU4buW4bqkS1PhurgjI3jDguG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjPX1TTnjDgj7hu5pMPcag4bu54bqkReG6puG6puG7tntB4bqkxqBO4bua4buWxqA94bu54bqkQkPhuqbhu7Z7QcOC4bqkI0BLeMOCLy9LTFXDgErhurjDmj3GoOG6uFXGoMagw5rhurjDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqhC4bqsxJAv4bqo4bqm4bqoTEPhuqxD4bqmRUPhuqw94bqsxJBE4bqmQlPhuqbDgOG7tlXhu5bhu7dAeEThuqbDicOC4bqk4bq4Uz14w4Jn4bua4buSVOG6pD1A4bq44bqkPeG6vuG7muG6pD1A4bumVeG7lsOB4bqkTeG6vlThuqRK4bq+w5rhuqRU4buo4bua4bqkPUA7WVXhu5bhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu4pV4bqkS8agJH3hu5JV4bqkVeG7liR94buOVeG6pDzhu4o94bqkU+G7muG7kCThuqQ9xqDhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pEwh4bqk4bq6VcOB4bqkI+G6uCThuqThu7bGoOG6vlXhuqThurpVxqDhuqRLP+G6uOG6pOG6t+G6usOa4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uMOC4bqkPuG7mkw9xqB4w4JF4bqm4bqmw4LhuqTGoE7hu5rhu5bGoD14w4JCQ+G6psOC4bqkL+G6rsSCL0rhuq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurPhurjhu7Y94buaw5pVw4Lhuq7DoldV4bqkPOG7nuG6pD3GoOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqQ84bua4buQS+G6pD07WOG7muG6pE07WVXhu5bhuqTGoMOKVeG6pEvGoMOV4bqkSibhu5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tjEkPcagw5pAw4Lhuq7Egkrhuq7DouG7olXGoOG6pOG6u+G7muG6uFXhu5bEgi9K4bquxIIv4bu24bquxIJM4buaPOG6pEtT4bq4IyN4w4JMQE5T4bq4PU5Mw4Lhuq7EgiM9QMOaVeG7luG6ruG7m+G7mlXhuqRT4bua4buOVeG6pOG7uCThurhV4bu5xIIvIz1Aw5pV4buW4bqu4bqkxIIkU+G6pEtT4bq4IyN4w4I94buaPVNOLT3GoCRUSi3hurhVTC0j4bq44bu2w5rDguG6rsSCU+G7muG6rsSC4bq44bqkPeG7mj1TTnjDgsOt4buWO1nhu5rhuqRMSVXhuqRKLEvhuqR7JUvhuqQ84bui4bqke07huqRLxqDhu7LhuqRNw4094bqkS8agw4p94bqkS+G6vuG6pFXhu5bhurx94bqkU8SoVeG6pE3hu45U4bqk4bu4JOG6uOG6pFLGoCThuqRMSVXhuqRLO8OC4bqkxqBATuG7lHjDgi9V4buWJMOa4buaLUzhurhVLUokSy17JEstPOG7mi17Ti1LxqDDmi1M4bq4PS1LxqDhurh9LUvhurgtVeG7luG6uH0tU+G6uFUtTE5ULeG7uCThurgtUsagJC1M4bq4VS1LJC3huqjhuqzhuqjhuqjhuqzhuqbDgMagPVTDguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi9UTkzhu5rhurgv4bqs4bqo4bqmL1VOPiMv4bqoQuG6rEQv4bqo4bqm4bqoTOG6puG6psSQQ0JC4bqsPUVC4bqs4bqqw4lT4bqmw4Dhu7ZV4buWw4LhuqThurhTPXjDgmfhu5rhu5JU4bqkPUDhurjhuqQ94bq+4bua4bqkPUDhu6ZV4buWw4HhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pFThu6jhu5rhuqQ9QDtZVeG7luG6pD1Aw5pV4buW4bqkPOG7ilXhuqRLxqAkfeG7klXhuqRV4buWJH3hu45V4bqkPOG7ij3huqRT4bua4buQJOG6pD3GoOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkTCHhuqThurpVw4HhuqQj4bq4JOG6pOG7tsag4bq+VeG6pOG6ulXGoOG6pEs/4bq44bqk4bq34bq6w5rhuqThu5vGoOG6uFXGoOG6pOG6vcOZ4bq4w4LhuqQv4bquxIIv4bq44bquxIJM4buaPOG6rsSCIz1Aw5pV4buW4bquxILhurjhuqQ94buaPVNOeMOCw63hu5Y7WeG7muG6pExJVeG6pEosS+G6pHslS+G6pDzhu6LhuqR7TuG6pEvGoOG7suG6pE3DjT3huqRLxqDDin3huqRL4bq+4bqkVeG7luG6vH3huqRTxKhV4bqkTeG7jlThuqThu7gk4bq44bqkUsagJOG6pExJVeG6pEs7w4LhuqTGoEBO4buUeMOCL1Xhu5Ykw5rhu5otTOG6uFUtSiRLLXskSy084buaLXtOLUvGoMOaLUzhurg9LUvGoOG6uH0tS+G6uC1V4buW4bq4fS1T4bq4VS1MTlQt4bu4JOG6uC1SxqAkLUzhurhVLUskLeG6qOG6rOG6qOG6qOG6rOG6psOAxqA9VMOC4bquw63hu5Y7WeG7muG6pExJVeG6pEosS+G6pHslS+G6pDzhu6LhuqR7TuG6pEvGoOG7suG6pE3DjT3huqRLxqDDin3huqRL4bq+4bqkVeG7luG6vH3huqRTxKhV4bqkTeG7jlThuqThu7gk4bq44bqkUsagJOG6pExJVeG6pEs7xIIv4bq44bquxIIvIz1Aw5pV4buW4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOCxqBO4bq4TMOC4bqu4bq1KuG6pD0kfcOVVeG6pE07WVXhu5bhuqRNO8OdS+G6pD3GoOG7msOVPeG6pFLDleG6pEvDjVThuqR7TuG6pD3hur7hu5rhuqQ9QOG7jlXhuqThuqjDgUPhuqQ9w41Vw4HhuqRVxqA7VeG7luG6pFXGoClV4buW4bqkTcOa4bq8VeG6pHtO4bqkPeG6vuG7muG6pD1A4bumVeG7luG6pFNYVeG6pEvGoOG7suG6pE3DjT3huqQj4bq4VeG6pFPDjeG7tuG6pEwh4bqk4bq6VeG6pDzEqFXhuqRV4buW4bq8fcOB4bqkTeG7jlThuqRLxqDDin3huqThu7gk4bq44bqkUsagJOG6pExJVeG6pEs7w4DEgi/hu7bhuq7Egi9M4buaPOG6rsSCL1Phu5rhuq7Egi8kU+G6rsSCTOG7mjzhuqRLU+G6uCMjeMOCS1NAw4Lhuq7Egi9M4buaPOG6rsSCL0zhu5o84bqu

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]