(Baothanhhoa.vn) - Chiều 11/1, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 11/1, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác Công đoàn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cấp ủy cấp trên, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong công tác Đảng, Đảng ủy đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm,... đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt quy chế làm việc của UBND tỉnh và của cơ quan.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến báo cáo kết quả hoạt động năm 2023.

Về công tác chuyên môn, bám sát phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Linh hoạt - Hiệu quả” và 9 trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 15 chỉ tiêu cụ thể giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, linh hoạt để chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở mức cao nhất.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng các đại biểu dự hội nghị.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó đáng chú ý là đã tham mưu xây dựng chương trình công tác, đề xuất phân công cụ thể nội dung, đề án trong chương trình công tác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo; phân công lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên theo dõi, đôn đốc, thẩm tra các đề án trong chương trình công tác, nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; phối hợp chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ các buổi tiếp và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Cùng với đó đã phối hợp tham mưu, giải quyết tốt các công việc trên các ngành, lĩnh vực, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Đồng thời, chủ động theo dõi, đôn đốc kịp thời các đơn vị thực hiện 27.283 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (tăng 6.515 nhiệm vụ so với năm 2022). Tập trung lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết 172.468 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức, cá nhân; trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,99%; tiếp nhận và giải quyết 95.750 hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tăng 25,83% so với năm 2022. Tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và chuyển trả kết quả TTHC tại nhà 70.305 hồ sơ...

Cùng với công tác chuyên môn, trong năm hoạt động Công đoàn không ngừng được đổi mới, nâng cao; duy trì hiệu quả chế độ sinh hoạt theo hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn và Công đoàn cấp trên.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Đại diện Phòng Tổng hợp phát biểu tại hội nghị.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Việt Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trên các mặt công tác, những tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2024.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2023 trên các mặt công tác.

Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả, linh hoạt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Tập trung nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến nền hành chính “thân thiện - phục vụ - hiện đại - hiệu quả”; tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện, tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời lưu ý Văn phòng UBND tỉnh cần quan tâm nâng cao công tác cán bộ, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan phù hợp với năng lực, sát với yêu cầu công việc. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động, tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công việc, góp phần vào sự phát chung của tỉnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Cao Thanh Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho đồng chí Hà Văn Giáp, Quyền Chánh Văn phòng Điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội

Ký giao ước thi đua.

Cũng tại hội nghị, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]