(Baothanhhoa.vn) - Hình ảnh học sinh ở vùng sâu, vùng xa phải lặn lội đi học từ khi gà chưa gáy sáng; cơm đùm, cơm nắm ăn nghỉ trưa tạm ở trường chờ học buổi chiều đã thành chuyện xưa cũ. Nhờ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà học sinh ở các huyện miền núi cao trong tỉnh đã có nhà ở bán trú sạch đẹp, với những bữa cơm có thịt, có cá, đảm bảo dinh dưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2ckw73hu7Phu4l0xKjhu4/hu4nhu5XEguG7iXVH4buP4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7iUrhu4TEgnnhu4l14buP4bqu4buJdeG6sOG7ieG7gMO94bu54buAZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2fhu4nDneG7t8SCw73hu4nhu5PEgsO94buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7icOJ4buJSuG7hMSCeeG7ieG6vuG7n+G7huG6v+G7iUrhu4TEgnnhu4lM4buP4buJ4bq6w73hu5Phu7Phu4nhuqLhu5vEguG7ieG6ouG6qOG7s+G7icO54buz4buJw73hurJ14buJ4buAw4zhu4nhuqDDveG7s+G7iXnDtOG7iXXDvUnhu4/hu4l5w7VN4buJ4bq+w7XEgnnDquG7iXVDw4Phu4nDueG7hMOD4bq/4buJdUPDg+G7icSC4buXw4Phu4nhu5XEguG7icSCecO9QeG7ieG7gMOKSeG7j+G7ieG7gOG7kcOD4buJw4nhu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iXXDvcSQ4buJw73hurJ14buJdOG7huG6quG7s+G7iXXDveG7s+G7reG7huG7icO54buZ4buJ4buAw73DtMSCw73hu4l1w73hu4ZN4buvxILhu4lMSeG7j+G7iXVI4buB4buJJsO9xJDhu4l1w71H4buJ4buAw4pJQ8SCeeG6v+G7iXXDveG7tcSCw73hu4nhur7DtXXDveG7iXVH4buP4buJw5nhu5PEgnnhur/hu4kmw73DtOG7icSCSUR14buJw4PDtOG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDieG7iXXDtXXhu4nDveG7hk3hu6/EguG7icOD4buz4butxILhu4nEguG7guG7s+G7iXXhu4/huq7hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7ieG7gEHEgsO94buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJxILDvcO04buJw4nhu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJ4bq+4buRdcO94buJw7nFqeG6uuG6v+G7iUpE4buz4buJxILDvcSoxIJ54buJdMSo4buP4buJdUPDg+G7iXXhurDhu4nhu4DDveG7ueG7gOG6v+G7iXXhurDhu4l1w7Xhur/hu4nDueG7k8OD4buJdOG7k+G6ruG7icO64buzxILDveG7icO6SeG6uMSCeeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9qw7Jtby9tw7LDusSpasOzbW5rw7Lhu4Dhu41uxKnhuqLhu43hu4HDgOG6unnhu4vhu4kvZ+G7iVTEqOG7j+G7ieG7lcSC4buJw4NC4buz4buJxIJ5w7RN4buJ4bqi4buG4bqkxILhu4nDuUlFdeG7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJw73DtOG6ruG7icO9w43Egnnhur/hu4nDg+G6rsSCeeG7icO5ReG7s+G7geG7iWbhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnJsO94buz4but4buG4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vsO1dcO94buJTOG6sOG7j+G7ieG6ouG7reG7huG7ieG7gOG7kcOD4buJ4buAw4rhurLhu4nDveG6snVmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZybDvcSoxIJ54buJxILhu5XDg+G7ieG7gMOKSUR14buJw7nhu59N4bq/4buJw4nhu4l1w7V14buJw73hu4ZN4buvxILhu4lK4buExIJ54buJdeG7j+G6ruG6v+G7icO54buz4but4buG4buJ4bqg4buz4buvxILhu4l1Q+G7ieG6vsOJ4buJSnHhu4Dhu4l1w73hu6Hhu4Dhu4nDieG7iXXDtXXhu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO94bqydeG7ieG6oMO94bqw4buJ4bqgw73hu5XEguG7geG7icOZ4bu54buP4buJw73hu7fEgsO94buJSuG7hMSCeeG7icSC4buC4buz4buJdeG7j+G6ruG6v+G7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nhurrDveG7k+G7s+G7icO54buz4buJw73hurJ14buJTOG7j+G6v+G7ieG6ouG7keG7s+G7ieG6vOG7huG7j+G7ieG6vuG6pMSCeeG6v+G7ieG6vOG7huG7j+G7ieG6vuG7huG6puG7s+G6v+G7iXnhu59N4buJ4bqgw73hurDhu4nhuqDDveG7lcSC4buJdcO94bqu4buJdeG6pMSCeeG7ieG7gMO1deG7icO64buRTeG7iUrDtOG7icO94bqydeG7geG7icOZduG7icO5SUV14buJ4buAROG7s+G7ieG7gMOKScSQxIJ54bq/4buJxILDveG7s+G7reG7huG7icSCQ+G7s+G6v+G7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nhurrDveG7k+G7s+G7icO54buz4buJdOG6qOG7iXXhu5Phu4l1w71GdeG7ieG6oMOD4buJw4rhuqzhu7Phu4nhuqLhu5Hhu7Phu4lK4but4buJxILDvcO04buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgnnDtE3hu4Hhu4kmw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJ4bqgw73huqTEgnnhu4l14bqw4buJ4bqgw73hu4bhu4nDieG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJxILhu6vEguG7icSCw73EqMSCeeG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDieG7ieG6ouG7keG7s+G7ieG7gMOK4bqy4buJw73hurJ14buJw7nhu63hu4bhu4nhurrDveG7k+G7s+G7icOJ4buJxILDvcSQ4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgsO9w7Thu4nDuuG7n8SC4buJw73huq7hu5t14buJw7rhu4rEgnnhu4nhuqLhu63hu4bhur/hu4nhuqLDtcSC4buJ4buA4buRw4Phu4l0ReG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnJnnDtE3hu4lqby1qxKkta8Spam7hur/hu4k3VCbDmuG7ieG7gEHEgsO94buJw7nhu5nhu4l14bqw4buJM+G7hk3hu7Hhu4Dhu4nDueG7ucSCw73hu4nhur7huqbhu4ltam5vLzPDmS03VCbDmuG6v+G7ieG6usO94bur4buJw7rhu4ZN4buv4buA4buJw5nhu63hu4nDtcSC4buJ4oCcKsOJ4buJw4rhuqjEgnnhur/hu4nEguG7n8SCeeG7iXXhu6Hhurrhu4nhuqDDveG7huG7icSCw73DtOG7icOJ4buJxILhuqjhu7Phu4nhu4DDiuG7guG7iXXDveG6ruG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iTbDnVU14buJSsO04buJNsOdMjbhu4l1w7V14buJw73hu4ZN4buvxILhu4nDg+G7s+G7rcSC4buJxILhu4Lhu7Phu4l14buP4bqu4buJ4buAQcSCw73hu4k2w73hu4/EgsO94buJw53hurDhu4/hu4nDueG7scSC4buJxILhu5XDg+G7iWvEqWvEqeKAneG7geG7iVThu5NN4buJw73hu4ZN4buvxILhu4nDg+G7s+G7rcSC4buJxILhu4Lhu7Phu4l14buP4bqu4buJdUfhu4/hu4nhu4BBxILDveG6v+G7iXnhuqzDg+G7iXXDtXXhu4nDveG7hk3hu6/EguG6veG7iSpJxJDEgnnhu4klw7Xhu4Dhur/hu4kz4buG4buPxILhu4k1Q8SC4bq/4buJM+G7huG7j8SC4buJw53hurDhu4/hur/hu4lUw7Xhu4k2w71JRHXhur/hu4k2w71JxJDEgnnhu4nhurXhu4bhu5/EguG6v+G7iSbDvUnhu4nhurXhu4bhu5/EguG7iUrDtOG7iSXhu4/Egnnhu4lVw73DtcSCw73hur/hu4nDueG7meG7icO5SUV14buJ4bq84buG4buPxILhu4nhu4Dhu5/Dg+G7icO5cOG7huG7ieG7gEnhu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJxILDvcO04buJw4nhur/hu4l04bux4bq64buJ4buVxILhur/hu4lKw7Thu4l1w7V14buJdeG6pMSCeeG7ieG7gMOK4bu3xILDveG7ieG6usO9RuG7ieG7gMOKReG7iXXDveG6ruG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buB4buJw5nhu59N4buJ4bqiw7Thu4nDueG7s+G7reG7huG7ieG6oOG7s+G7r8SC4buJ4buAw73hu4ZxxILhu4nhuqJF4buz4buJeeG7s+G7guG6uuG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4lK4buExIJ54buJdeG7j+G6ruG7iXnhu7Phu5PDg+G7iXRE4buA4buJ4bqgw73hurDhu4nhuqDDveG7lcSC4buJ4bqgw73hu7Phu4nhu4BE4buz4buJ4buAw4pJxJDEgnnhur/hu4l54bqw4bq64buJ4bq6w71wxILhu4nEguG7n8SCeeG7iXXhu4/huq7hu4l1w73hu6Hhu4Dhu4nhuqJJRcSCeeG7iXnhu7PDteG6ruG7icO6RnXhu4nDieG7ieG6oMO94buG4buJSuG7inXhu4lK4buExIJ54buJxILhu4Lhu7Phu4Hhu4Hhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4vasOybW8vbcOyw7rEqWrDs21ua8Oy4buAw7LEqWxr4bqiw7Lhu4HDgOG6unnhu4vhu4kvZ8Od4bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJNsOKScSQxIJ54buJMjbDmjZUNuG7iTbDnVU14buJ4bq14buG4bufxILhu4lVw73hu7PEgsO94buJw7lJRXXhu4nDieG7iUrDtOG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDveG6ruG7keG7gOG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJdcO1deG7iXXhu5XEguG7ieG6usO94bq2xIJ54buJ4bqgw73hu4/Egnnhu4nhu4DDiuG7j8SCeeG6v+G7ieG6vuG7kXXDveG7icO5xanhurrhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZyXDtOG7icOD4bqo4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgsO9xKjEgnnhu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO5SUV14buJxILGocOD4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nDuuG7iuG7icO1xILhu4nDvULhu4nhu4DDikXhur/hu4nhuqDDveG7huG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4nhuqLhu5fhurrhu4l5w73hu6fhurrhu4l1R+G7j+G7iTbDiknEkMSCeeG7iTI2w5o2VDbhu4k2w51VNeG7ieG6teG7huG7n8SC4buJVcO94buzxILDveG6v+G7iUzhu5nhu4nhurXhu4bhu5/EguG7iVXDveG7s8SCw73hu4nhu4M2w71JxJDEgnnhu4nhurXhu4bhu5/EguG7heG6v+G7iUrDjOG7j+G7icO5SUV14buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7ieG6oMO94buPxIJ54buJ4buAw4rhu4/Egnnhu4lKROG7s+G7iWpr4buJ4bq6w73hurbEgnnhu4nDieG7iUrDtOG7ieG6oMO94buG4buJdOG7seG6uuG6v+G7ieG6usO94bq2xIJ54buJ4buVxILhur/hu4nEgsO9w7Thu4lK4buv4buJ4bq+4buzxILDveKApuG7iTbDvXBN4buJNsOK4bu5xILDveG7iSZ54bqydeG7iVThu5d14bq/4buJw53hu7Phu6/hu4bhu4nhu4DDiknDicSCeeG7iTbDiknEkMSCeeG7iTI2w5o2VDbhu4k2w51VNeG7ieG6teG7huG7n8SC4buJVcO94buzxILDveG6v+G7iXXDveG6ruG7iXThu7Phu7Hhu4Dhur3hu4kmw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJdeG6sOG7iWptbOG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hur/hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icO54bqw4buJdeG6sOG7iWpqauG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDieG7iUzhu4/hu4nhurrDveG7k+G7s+G7icOJ4buJ4bqi4buR4buz4buJdMO1xILhu4nhu4DDiuG7guG7geG7icOd4bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4lM4buZ4buJ4bq14buG4bufxILhu4lVw73hu7PEgsO94buJdeG6sOG7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4nhu6XDg+G7iXXDtXXDveG7iUzhu4/hu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO54buxxILhu4lqxKnhuqDDg+G6v+G7icSCw71J4bq94buJ4buAw73huqTEguG7iVnhu7Phu4/Egnnhur/hu4nhu4DDveG6pMSC4buJVUbhu4Dhu4nhu5B14oCm4buJJsO9xKjEgnnhu4nEguG7lcOD4buJ4buAw4pJRHXhur/hu4nEgsO9w7Thu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iXXDvUnhu4/hu4l14bqw4buJ4bqgw73hu4bhu4nEgsO9w7Thu4nDieG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhur/hu4nEgsO94buz4but4buG4buJ4bulw4Phu4nDieG7iUzhu4/hu4nhurrDveG7k+G7s+G7icO64buRTeG7ieG7gMOM4buJ4bqi4buCdeG7iW3DvS1uw73hu4nDuXbhu4nDueG7s+G7iXThuqjhu4nDueG7scSC4buJ4buAw4pJxJDEgnnhu4Hhu4kmw73EqMSCeeG7icO94bqkw4Phu4nDveG6snXhu4l04buG4bqq4buz4buJdcO94buz4but4buG4bq/4buJdcO1deG7ieG7pcOD4buJ4bq6w73hu5Phu7Phu4nDg+G7j8SCeeG7ieG7gMO94bul4bqu4buJdUPDg+G7icSC4buXw4Phu4nDuXbhu4nhu5XEguG7ieG7gMOKSeG7j+G6v+G7icSCecO9QeG7ieG7gOG7kcOD4buJw4nhu4nhuqJE4bq64buJw73hurJ14bq/4buJ4bq+4bufxILhu4nhu4DDiknEkMSCeeG7geG7iSbDveG7s+G7reG7huG7ieG7pcOD4buJ4buVxILhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icO5R+G7icSC4bqu4buB4buJNsOM4buJxILhu5XDg+G7iWvEqWrEqeG6v+G7iSbDvcO04buJxIJJRHXhu4nDueG7meG7iXXhurDhu4l1w73hu7Hhu4nDueG6qOG7icO9QuG7ieG7gMOKReG7ieG7gOG7s+G7rcSC4buJ4buVxILhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJSuG7hMSCeeG7icO54bubdeG7iXThu7Phu6/hu4Dhu4nhuqDDveG6sOG7ieG6oMO94buVxILhu4nEgsO9ScSCeeG7icO94bu3xILDveG7ieG7gMO9w4114buJdcO94buz4buJ4buAw4rhu5Phu4l1w71J4buP4buJw71F4bq64buJ4bqiTuG7ieG7g3Xhu6Hhurrhu4lK4but4buJdcO94bqu4buJdOG6puG7icODxanhu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJSsO04buJ4bq+4bqm4buJ4buA4buz4butxILhu4nEgsO0TeG7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4l54buz4buP4buJw7nhu7fEgsO94buJw7rhu4TEgnnhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icO54buCxIJ54buJw4NGdeG7icO54bu1dcO94buF4buJ4bqgw73hu7Phu7HEguG7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7ieG6oMO94bqkxIJ54buJw7lJRXXhu4nhu4DDvUbhu4nDvUnDicSCeeG7ieG7gMOM4buJdcO94bu1xILDveG7ieG6vsO1dcO94buJxILDtE3hu4Hhu4k2w71JQ8SCeeG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nDueG7s+G7ieG6ouG7keG7s+G7iUrhu6Hhu4Dhu4lK4buT4bq/4buJxILhu5XDg+G7iWvEqWrEqeG6v+G7ieG6usO9RuG7icO94buGTcSCw73hu4nEgsO9w7Thu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO54buZ4buJeeG6sOG6uuG7ieG7gOG7s+G7rcSC4buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7iW7hu4nhurrDveG6tsSCeeG7icOJ4buJdMO1xILhu4nhu4DDiuG7guG7icO5duG7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7iXXhurDhu4l1w71C4buJw4nhu4nhu4Dhu5HDg+G7geG7iTbhu4ZN4buJxILDveG7s+G7q8SC4bq/4buJdcO9QuG7icOJ4buJdcO9ceG7gOG7iXXDveG6qOG7s+G6v+G7iXXhuqTEgnnhu4nhu4DDiuG7t8SCw73hu4nhurrDvUbhu4nhu4DDikXhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7iXXhurDhur/hu4nhuqDDveG7s+G7scSC4buJ4bq+4buzxILDveG7icO94bqu4buR4buA4buJdUfhu4/hu4l1w7V14buJ4bulw4Phu4l54bub4bq64buJxILDveG7s+G7reG7huG7ieG6oMO94bqw4buJ4bqgw73hu5XEguG7geG7iSZ54bquw7Thu7Phu4nDiuG7j+G6v+G7ieG6oMO94bqkxIJ54buJdeG6sOG7icSCeUnEkOG7s+G7icSC4buh4buG4buJ4buVxILhur/hu4l1w7V14buJ4bulw4Phu4nhurrDveG7k+G7s+G7ieG7gOG7iuG7icSC4buh4buG4buJdUPDg+G7ieG7lcSC4buB4buJVMSo4buP4buJw7nhurDhu7Phur/hu4l0xKjhu4/hu4nEguG6ruG6v+G7iXXhurDhu4nhuqDDveG7s+G7iXXDvUHhu4nhu5XEguG7iXVDw4Phu4nhu4DDiuG7l8SCeeG7iUpE4buz4buJw4Phu4bhuqbhu7Phu4Hhu4km4buVw4Phu4lrxKlqbOG6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJ4buA4bqq4buJdcO9w4114buJxILhu6Hhu4bhu4nhu5XEguG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4Dhu7fEgsO94buJ4buAw4rhu5HEgnnhu4nhu4DDveG7s+G7seG7huG7ieG7gMO94bqmxILhu4lK4but4buJdUPhu4nhur7DieG7iUpx4buA4buJdcO94buh4buA4buB4buJNsOM4buJw7lw4buG4buJxILhu5XDg+G7iWvEqWrDs+G6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJw7lJRXXhu4nDuXDhu4bhu4nhu4BJ4buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7ieG6oMO94buG4buJdMO1xILhu4nhu4DDiuG7guG7icODROG7s+G6v+G7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4nhu5XEguG6v+G7icOJ4bq/4buJ4bq+4buzxILDveG7icO94bqu4buR4buA4buJdUjEgnnhu4nDueG6uOG7iUrhu6Hhu4Dhu4lK4buT4buJw71DxILhu4Hhu4nDmeG7m3Xhu4l04buz4buv4buA4bq/4buJxIJ5w7RN4buJasOyLcOzLWvEqWpv4bq/4buJ4buA4buR4buz4buJJnnDveG7ueG7icO54bu5xILDveG7ieG6vuG6puG7iWpqby9rxKlqby8mw5ktVTLhur/hu4lVw73hu7XEgsO94buJ4bq6w71H4buJw7nhu5nhu4nhurzhu4ZN4buJw7nhu7nEgsO94buJw4PDjXXhu4nDvULhu4nhu4DDikXhu4nhuqDhu7PEgsO94buJ4bq6w73hu7Xhu4nhurrDvUZ14buJSkbhu4lK4buz4buvdeG7icSC4buh4buG4buJ4buVxILhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buB4buJNsO94bul4bqu4buJw7nhurDhur/hu4kmecO94bu54buJM+G7hk3hu7Hhu4Dhu4nhur7huqbhu4nDs8SpL2vEqWrDsy8mMy3DncOZJsOa4buJdUfhu4/hu4nDneG6qOG7s+G7icO54bqsxIJ54buJxILDveG7n8SC4buJw7rhu5/EguG7ieG7gEHEgsO94buJw7nhu5nhu4nhurzhu4ZN4buJw7nhu7nEgsO94buJw4PDjXXhu4nDvULhu4nhu4DDikXhu4nhu4DDiuG7q8SC4buJw7nhu7nhu4/hu4l0w7TEguG7ieG7gEHEgsO94buJ4bqiw7Thu4lqbsSpZeG7icODw4114buJ4bqiSUPEgnnhu4l1Q+G7ieG6vsOJL2rhu4nhu4DDvcO1xIJ5L2zEqeG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hur/hu4lKROG7s+G7icO9Q8SC4buJa+G7gcSpw7LEqeG7gcSpxKnEqeG7icO54bqsxIJ5L+G7gMO9w7XEgnnhu4Hhu4lV4bqw4buJ4bqg4buzxILDveG7ieG6usO94bu14buJ4bq6w71GdeG7iUpG4buJxILhu6Hhu4bhu4nhu5XEguG6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJdEThu4Dhu4nhuqDDveG6sOG7ieG6oMO94buVxILhur/hu4l0xKjhu4/hu4nhu5XEguG7iXVH4buP4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7iXVIxIJ54buJw7nhu5PDg+G7iXThu5Phuq7hu4nDvUPEguG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNsO9cE3hu4l14bqk4buJdcO94buVw4Phu4nhur7hurB14bq/4buJTeG7q+G7huG7ieG7gMO9SUPEgnnhu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJw4nhu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJxILDvUnhu4l14bquxILhu4nDg+G7t8SCw71mL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ8Od4buz4buvxILhu4nEguG7j03hur/hu4k2w4pJxJDEgnnhu4kyNsOaNlQ24buJNsOdVTXhu4nhurXhu4bhu5/EguG7iVXDveG7s8SCw73hu4l14bqw4buJbeG7icSCw73hu5/EguG7iUrhu7Phu6vEguG7icSC4buh4buG4buJ4buVxILhu4lKw7Thu4nhurrDvUZ14buJSkbhu4l04bux4bq64buJ4buVxILhu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buB4buJNsO94bul4bqu4buJJnnDveG7ueG7icO54bu5xILDveG7iWpqby9rxKlqby8mw5ktVTLhur/hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJdMO1xILhu4nhu4DDiuG7guG7icO5SUV14buJw71C4buJ4buAw4pF4buJw71DxILhu4luxKnEqeG7gcSpxKnEqeG7icO54bqsxIJ54buJSsO04buJam7hu4nhuqB54buJeeG7keG6ri/hu4nhu4DDvcO1xIJ5L8O94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4Hhu4nhurdE4buz4buJ4bq+4bqm4buJ4buA4buz4butxILhu4nEgsO0TeG6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJw7nhu5nhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4nhu5XEguG7iWzhu4l0xKjhu4/hu4nhu4Phur7DtcSCeeG6v+G7ieG7gMOKSeG7j+G6v+G7iXXDveG7s+G7reG7huG7heG7iXXDveG6ruG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4lKROG7s+G7iWtr4buJxIJ5w7RN4buJ4buVxILhu4Hhu4kmeeG6rsO04buz4buJw4rhu4/hur/hu4nDvcO0xIJ54buJ4buAw73DtcSCeeG7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJw71C4buJ4buAw4pF4buJ4buAw73hu6vDg+G7ieG7gOG7s+G7rcSC4buJw7nhu7Phu6/EguG6v+G7iXnhu4/hu4lKROG7s+G7ieG6oMO94bqu4buTxIJ54buJeXDEguG7iWzhu4nhu4DDiuG7s+G7r+G7huG7icO54bqsxIJ5L+G7gMO9w7XEgnnhu4l1w73huq7hu4l1w7V14buJw73huq7hu5Hhu4Dhu4nDueG6qMSCeeG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4l1R+G7j+G7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4nhur7DinVk4buLLy91w7rEguG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/DuuG7peG6vuG6oOG7gOG6ruG6ui/EguG7pUvhur4vasOybW8vbcOyw7rEqWrDs21ua8Oy4buAbWtqbOG6om7hu4HDgOG6unnhu4vhu4kvZ1XDtXXhu4nEgsO94bufxILhu4lK4buz4burxILhu4nEguG7oeG7huG7ieG7lcSC4buJdUfhu4/hu4k2w4pJxJDEgnnhu4kyNsOaNlQ24buJNsOdVTXhu4nhurXhu4bhu5/EguG7iVXDveG7s8SCw73hur/hu4lM4buZ4buJ4bq14buG4bufxILhu4lVw73hu7PEgsO94buJw7nhu4/Egnnhu4l1w73hu4ZyxILhu4l04bu54buJdMSo4buP4buJ4buVxILhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2c2w71wTeG7iVThu5d14buJdcO94buz4buP4buJ4bq+xrDhur3hu4nigJzDncO0xIJ54buJ4buA4buGcMSC4bq/4buJxILDvcO04buJ4buAw4pJxJDEgnnhu4nhuqLhu6vEguG7ieG7gMO94buKdeG7icO5Q8SC4buJdMSo4buP4buJ4buVxILhu4l1RuG7ieG7gMO9duG7iUpE4buz4buJdcO1deG7icOD4bqwxILhu4nhu5XEguG7icO5cE3hu4nDuUfhu4nDiuG7j+G7huG7iUzhu4/EgsO94bq/4buJ4buAw73DjXXhu4nhu5XEguG7icOD4bubxILhu4l1w7Xhu4nDveG6ruG7m3Xhu4nhu4DDveG7ueG7gOKApsOq4buJ4bq6w73hu5/EguG7iXXhuqTEgnnhu4l54buzw7Xhuq7hu4lK4buz4burxILhu4nhu4DDiuG7inXhu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJa20va23DveG7geG7iSrhuqjhu4Dhu4nEgnnDtE3hu4nDieG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4l1R+G7j+G7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7icO5SUV14buJdOG7l+G7gOG7icO5cOG7huG7ieG7gMOM4buJbsO94buJ4bq+w7XEgnnhu4lKROG7s+G7iXTDtOG7s+G7ieG7gHHhurrhu4nhu4DDvXbhu4nDukZ14buJdOG7huG6quG7s+G7ieG6vsO1xIJ54bq/4buJ4bq+4buP4buG4buJw7nhurDhu4lK4buv4buJ4bq+4buzxILDveG7iXXDteG7icSCw73hu5/EguG6v+G7ieG7lcSC4buJ4bq+w7XEgnnhu4nDiuG6rOG7s+G7ieG6ouG7q8SC4buJ4bqiROG6uuG7geG7iVThu4bhuqrhu7Phu4nhu4Dhuqbhu7Phur/hu4nhur7hu4/hu4bhu4nhuqDDveG7s+G7ieG7lcSC4buJ4buA4bqm4buz4buJTOG6rsSCeeG6v+G7ieG7gMOM4buJauG7jcO9LeG7iWtqw71sxKnhu4nhurrDveG7guG7gOG6v+G7ieG7gOG7oeG7gOG7iXXhu5Phu4l1w7V14buJ4bulw4Phu4nDueG7reG7huG7ieG6ouG7q8SC4buJ4bqiROG6uuG7icO94bqydeG7iXTDtOG7s+G7icO6SUThu7Phu4nhur7hu4rhu4nDvUlExIJ54buJw7pzxILhu4l1R+G7j+G7iXXDtXXhu4nhu4DDvXBN4buJdeG6pOG7geG7iSbDvcSQ4buJSnFN4bq/4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4nhuqLhu4bhuqTEguG7iXXhurDhu4nEguG7reG7icSC4bux4bq64buJ4bq+4buzxILDveG7icO94bqu4buR4buA4bq/4buJw73hurJ14buJ4buAceG6uuG7ieG7gOG6puG7gOG7icO9Q8SC4oCd4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dm4buzw4N54buJ4bq+w4p1ZOG7iy8vdcO6xILhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvw7rhu6Xhur7huqDhu4Dhuq7hurovxILhu6VL4bq+L2rDsm1vL23DssO6xKlqw7NtbmvDsuG7gGxsa2rhuqLEqeG7gcOA4bq6eeG7i+G7iS9nNsO94buKdeG7icO5Q8SC4buJw73DtMSCeeG7ieG7gOG7hnDEguG7iXXDveG6ruG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJw7lJRXXhu4nEguG7s+G7q8OD4buJTeG7seG7gOG7iXXhuqTEgnnhu4nhuqDDveG7j+G7s+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnVUjEgnnhu4nhuqLDtOG7icOD4bqo4buA4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nEgsO9xKjEgnnhu4lM4buZ4buJ4bqgw73hurDhu4nhuqDDveG7lcSC4buJxILDveG7oeG7gOG7iXVH4buP4buJw73hu4ZN4buvxILhu4k2w71JxJDEgnnhu4nhurXhu4bhu5/EguG6v+G7icSCw73EqMSCeeG7icSC4buVw4Phu4l5cMSC4buJw7nhu59N4bq/4buJxIJ5ScSQ4buz4buJw7rhu5/EguG7icOJ4buJdcO1deG7iXThu5PEguG7iUrhu4TEgnnhu4nhur7hu5/hu4bhur/hu4lK4buExIJ54buJTOG7j+G7iXVH4buP4buJVMO14buA4buJKuG6suG7gOG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJdeG6tsSC4buJ4bqi4bqu4buJ4bqi4buXxIJ54buJ4bqgw73hu7Phu4l14bquxILhu4nhu6XDg+G7icOD4bu3xILDveG7icOK4buP4buJ4buAw4rhu4bEgnnhu4nhu4Dhu5/Dg+G7iUzhu5nhu4nDueG7s+G7icO94bqydeG7geG7iTbDjOG7icSCecO0TeG7iXXhurDhu4nEgsO9w7Thu4nDieG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94bq/4buJxILDvcSoxIJ54buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7icOJ4buJxILDvcSoxIJ54buJdOG7k8SC4buJTOG7j+G7icSCw73hu6Hhu4Dhu4nEgsO9SeG7iXThu5PEguG7icOZRnXhur/hu4l04buTxILhu4nhurfhu7nEguG6v+G7iXXDtXXDveG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJw7nhu7HEguG7iXlwxILhu4lrxKnhuqDDg+G7icO54buZ4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nhurrDveG7k+G7s+G7icOJ4buJxILDvcSQ4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4l1w7V14buJxILDvcO04buJw7rhu5/EguG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNsO9cE3hu4kl4bur4buJw5nDjXXhu4nDneG6rsO1xILhur/hu4nDneG7s+G7r+G7huG7ieG7gMOKScOJxIJ54buJNsOKScSQxIJ54buJMjbDmjZUNuG7iTbDnVU14buJVMO14buA4buJKuG6suG7gOG6v+G7iUzhu5nhu4lUw7Xhu4Dhu4kq4bqy4buA4bq/4buJ4buA4bufw4Phu4nhur7hu4rhur3hu4kmw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJdeG6sOG7iWrhu4nhuqDDveG7huG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4lr4buJ4buAcMSCeeG7ieG6oOG7s+G7q8SC4buJdeG6puG7iUpE4buz4buJasSp4buJ4bq6w73hurbEgnnhu4nDieG7iXXhurDhu4nEgsO9w7Thu4lK4buv4buJ4bq+4buzxILDveG7ieG6oMO94bun4bq64buJ4bqg4bu1xILhur/hu4nEgsO9w7Thu4nhu4Dhu5fDg+G7geG7iSbhu5XDg+G7iWvEqWrDs+G6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJSsOM4buP4buJw7lJRXXhu4nDuXDhu4bhu4nhu4BJ4buJTOG7n03hu4nDuuG7isSCeeG7ieG6oMO94buG4buJdOG7seG6uuG7ieG7lcSC4bq/4buJ4bq6w73hurbEgnnhu4nhu5XEguG7geG7iTbDvXBN4buJdeG6pOG7iXnhu7PDteG6ruG7icOJ4buJw7nhu59N4buJdcO94buVw4Phu4nhur7hurB14buJw7PEqeG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJxILDvUnhu4l14bquxILhu4l1R+G7j+G7icOD4bu3xILDveG7geG7iSZ54bquw7Thu7Phu4lK4buz4buvdeG6v+G7iXXDveG7lcOD4buJ4bqi4bqu4buJ4buAw4zEgnnhu4l0xKjhu4/hu4nhu5XEguG6v+G7iXnhu7Phu6F14buJxIJ5R+G6v+G7iXXDtXXhu4nhu4DDvXBN4buJdeG6pOG7iXXhurbEguG7ieG6ouG7huG6pMSC4buJ4bq84buG4buPxILhu4nhu4Dhu5/Dg+G7icO54buxxILhu4nhu4Dhu5/Dg+G7ieG7gEnhur/hu4nhu4Dhu7fEgsO94buJdeG7k8OD4buJdUfhu4/hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO9w6rhu4nhu4DDvUnEkMSCeeG7iUzhu4ZN4burxILhu4nhu4Dhuqrhu4l1w73DjXXhu4l1w7V14buJw73huq7hu5Hhu4Dhu4nDueG6qMSCeeG7iUrhu4bhu7Phu4l1w71D4buz4bq/4buJ4buAw7124buJ4buAw73hu4/huq7hu4nDuXbhu4l1w7V14buJ4bulw4Phu4lKQ+G7s+G7iXRE4buA4buJxIJC4buz4buJxILDvUThu4nEgsO9w7Thu4lKw7Thu4l54buz4buC4bq64buJdcO1deG7ieG7pcOD4buJ4bq6w73DteG7gOG7ieG7gMOK4buzdsSC4buJ4buA4bquw7TEguG7icO64buz4buvxILhu4l14buT4buJ4buAw7124buJdcO94buh4buA4buJSsO04buJ4buA4buzxILDveG7ieG7gMO9cMSC4bq/4buJ4buAw4rhu7Xhu4nhu4Dhu4bhu6/hu4Hhu4lVSMSCeeG7ieG7gMOM4buJxILDvcSoxIJ54buJw7nhu7Phu63hu4bhu4nhuqDhu7Phu6/EguG7icO94bqydeG7ieG7gHHhurrhu4nhu4DDveG7hnHEguG7ieG6okXhu7Phur/hu4nEgsO9xKjEgnnhu4nEguG7lcOD4buJeXDEguG7icO54bufTeG6v+G7ieG7gOG7t8SCw73hu4nhu4DDiuG7kcSCeeG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l04bq04buJw73hurJ14buJeeG7s8So4buP4buJdcO9w4zEgnnhu4nDueG7meG7iXnhu7Phu5PDg+G7icO54buz4buJw4rhu6Hhu4Dhu4nEgsO94buz4but4buG4bq/4buJdcO94buh4buA4buJ4bqiSUXEgnnhu4l54buzw7Xhuq7hu4nDukZ14buJdUfhu4/hu4nEgsO9w7Thu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iXVIxIJ54buJxIJ5w7RN4buJdcO0xIJ54buJxILhu5/Egnnhu4nhuqLhu6vEguG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7ieG6vsOKdWThu4svL3XDusSC4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8O64bul4bq+4bqg4buA4bqu4bq6L8SC4bulS+G6vi9qw7Jtby9tw7LDusSpasOzbW5rw7Lhu4Bramtr4bqibOG7gcOA4bq6eeG7i+G7iS9nNuG7keG7s+G7iTbDiknEkMSCeeG7iTI2w5o2VDbhu4k2w51VNeG7iVTDteG7gOG7iSrhurLhu4Dhur/hu4nEgnnhuq7DtOG7s+G7iXnhu7PEkOG7icO94bqydeG6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJdeG6tsSC4buJ4buA4bqq4buJdcO9w4114buJdcO1deG7ieG6usO94bquxIJ54buJ4buAw4rDtOG6ruG7ieG7gMO9duG7ieG7gMO94buP4bqu4buJw7l24buJeeG7s+G7guG6uuG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l0w7XEguG7ieG7gMOK4buC4buJdeG6sOG7icSCw73EqMSCeeG7ieG6vuG7n8SC4buJdcO9Q+G7s+G7iXThuqrhu4nhu7V1w73hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZzbDveG7peG6ruG7ieG7gMO94bqmxIJ54buJ4bqg4bur4buJdUfhu4/hu4k1w4nhu4lZ4buzw7Xhuq7hu4nDukZ14buJSsO04buJw5nDtOG6ruG7ieG7gOG7keG6ruG6v+G7icO94buz4buvxILhu4nEguG7j03hur/hu4nhu4Dhuq7DtMSC4buJ4buAQcSCw73hu4l14bqw4buJa23hu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iTI2w5o2VDbhu4k2w51VNeG7iUpE4buz4buJw73DtMSCeeG7icSCecO94bu3xILhu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94buJw7nhu4/Egnnhu4nDieG7iXTDtcSC4buJ4buAw4rhu4Lhu4Hhu4k2w73hu6Xhuq7hu4nDmeG7reG7icO1xILhu4nigJwqw4nhu4nDiuG6qMSCeeG6v+G7icSC4bufxIJ54buJdeG7oeG6uuG7ieG6oMO94buG4buJxILDvcO04buJw4nhu4nEguG6qOG7s+G7ieG7gMOK4buC4buJdcO94bqu4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJNsOdVTXhu4lKw7Thu4k2w50yNuG7iXXDtXXhu4nDveG7hk3hu6/EguG7icOD4buz4butxILhu4nEguG7guG7s+G7iXXhu4/huq7hu4nhu4BBxILDveG7iTbDveG7j8SCw73hu4nDneG6sOG7j+G7icO54buxxILhu4nEguG7lcOD4buJa8Spa8Sp4oCd4bq/4buJ4bqg4bux4buJw73huq7hu5F1w73hu4nDueG7scSC4buJa8Spa8Sp4bq/4buJ4bq+4bup4buJw7lw4buG4buJ4buASeG7iUzhu59N4buJw7rhu4rEgnnhu4nhuqDDveG7huG7icSCw73DtOG7icOJ4buJxILhuqjhu7Phu4nhu4DDiuG7guG7iXXDveG6ruG7iW3Ds+G7ieG7gMOKScSQxIJ54buJ4bq6w73huqrhu4nhu4DDveG6pMSCeeG7icOJ4buJw7Phu4nDveG7hk3hu6/EguG7iUrhu4TEgnnhu4l14buP4bqu4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nhu4BBxILDveG6v+G7ieG7gMOK4bquxIJ54buJw7nhurDhur/hu4l14bqw4buJbWzhu4nhu4DDiknEkMSCeeG7iTbDnVU14bq/4buJ4buA4bqqxIJ54buJ4bqg4buzxILDveG7ieG6usO94bu14buJ4bqiw7Thu4lq4buN4buN4buBa27EqeG7ieG7gMOK4buz4buv4buG4buJw7nhuqzEgnnhu4FmL+G6umc=

Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Phạm Vỹ Dũng (Arizona - USA) - 06:57 19/09/19

 Trả lời

Chương trình nâng cấp,ghép thềm nhà, nấu ăn cho các em học sinh bán trú rất hay, đầy ý nghĩa. Chắc chắn số học sinh sống xa trường sẽ bớt bỏ học. Gia đình sẽ bớt đi gánh nặng khi giúp đỡ các em đến trường.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]